З а п о в е д № рд 11 –279 03. 10. 2016 г гр. Бургасстраница1/47
Дата15.10.2017
Размер9.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните


Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д
РД 11 –279

03.10.2016 г.

гр. Бургас;
На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2377/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-130/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 581 от 30.08.2016 г.

О П Р Е Д Е Л Я М:
І. Масивите за ползване за землището на гр. Каблешково , ЕКАТТЕ 35033 община Поморие, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г., както следва:

1. "ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 572.338 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 93.640 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:2, 64, 127, 136, 154, 158, 163, 167, 169, 171, 217, общо площ: 665.978 дка


2. АГРА - 79 ЕООД

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 2769.755 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 1327.640 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:63, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 130, 131, 132, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 179, 180, 182, 183, 187, 188, 189, 190, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, общо площ: 4097.417 дка


3. ВАСИЛ НИКОЛОВ КИРЯКОВ

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 19.284 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 21.961 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:220, 221, общо площ: 41.245 дка


4. ЗКПУ"ГЕЯ"

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 5287.241 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 498.108 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 71, 149, 152, 155, 157, 162, 165, 166, 172, 173, 174, 177, 178, 191, 192, 196, 197, 198, общо площ: 5785.357 дка


5. ЗПК КАБЛЕШКОВО

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 10164.021 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 1029.614 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 68, 119, 126, 128, 134, 135, 138, 139, 146, 147, 148, 153, 156, 159, 160, 161, 164, 170, 175, 176, 184, 185, 186, 199, 218, 219, 227, 233, общо площ: 11193.671 дка6. НЕСТОР ПЕТРОВ ХРИСТОВ

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 1523.455 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 210.061 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:65, 66, 67, 133, 150, 151, 168, 181, 193, 194, 195, общо площ: 1733.519 дка


ІІ. Описът на масивите и имотите по ползватели е представен в Приложение – окончателен регистър по реда на чл.74 във вр. с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на гр.Каблешково , община Поморие, и е неразделна част от заповедта.

Средногодишното рентно плащане е определено съгласно § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ и е в размер на 11,00 лева/декар.

Сумите за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ се внася по сметка за чужди средства на Областна дирекция "Земеделие" Бургас – IBAN: BG 48 UBBS 80023300 252510 BIC: UBBSBGSF - при "ОББ" АД - Бургас, в срок до три месеца от публикуване на настоящата заповед.

Сумите са депозитни и се изплащат от Областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областна дирекция "Земеделие" по чл.37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ в 10-годишен срок, след изтичане на срока за внасянето им съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ.

За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, се прилага чл. 34, ал. 6 ЗСПЗЗ.

Заповедта в едно с окончателния регистър и карта на разпределението на ползването по масиви да се обяви в сградата на кметството на гр.Каблешково, община Поморие, и в сградата на Общинска служба по земеделие – Поморие.

Заповедта да се публикува на интернет-страниците на Община Поморие и на Областна Дирекция „Земеделие” Бургас.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс – в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението и.


Д-р ГАЛИНА ПЕТРОВА

ЗА ДИРЕКТОР ОД ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” БУРГАС,

Съгласно Заповед № РД-11-181/30.09.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Окончателен регистър по реда на чл.74 във вр. с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас, за стопанската 2016/2017 година, неразделна част от Заповедта по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ.


Ползвател

Масив №

Имот с регистрирано правно основание

Имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

СобственикПлощ дкаПлощ дка

Дължимо рентно плащане в лв.

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

2

4.292

13.964


СТАНКА ЖЕЛЕВА САВОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

2

4.291

13.305


СТАНКА ИЛИЕВА ТОДОРОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

2

4.3

13.020


СТОЙКА МИТЕВА СТОЯНОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

2

4.143

10.867


СТАНКА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

2

4.294

6.982


ДЕЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

2

4.295

6.982


ДИМКА ИВАНОВА КАЛИЕВА

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

64

17.6

26.009


ДОЙЧИН ИВАНОВ ДОКОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

64

17.11

22.304


РУСКА ТОНЕВА ДИМИТРОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

6417.13

13.306

146.37

ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ ЦАРЕВ

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

6417.2

10.701

117.71

ТАНЮ ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

64

17.3

10.006


"ХАРИСАН ПРОПЪРТИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

64

17.5

9.047


"ХАРИСАН ПРОПЪРТИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

64

17.31

6.001


"ХАРИСАН ПРОПЪРТИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

64

17.29

5.171


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МИХОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

64

17.24

5.008


"ХАРИСАН ПРОПЪРТИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

64

17.23

5.000


"ХАРИСАН ПРОПЪРТИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

64

17.42

4.000


"БУЛГ АРИ" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

64

17.18

3.993


"АТЕДА" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

6417.22

3.787

41.66

АТАНАС НИКОЛОВ ТАШЕВ

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

64

17.19

3.787


"ВИДА С ЛАНД" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

6417.21

3.661

40.27

"НЕОФИДИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

6417.20

3.517

38.68

"НЕОФИДИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

64

17.46

3.500


"БУЛГ АРИ" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

64

17.45

3.500


"АТЕДА" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

64

17.27

3.464


"ХАРИСАН ПРОПЪРТИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

6417.33

2.028

22.31

"МАК ИНВЕСТМЪНТС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

64

17.28

1.422


МИЛКО АТАНАСОВ НЕСТОРОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

64

17.32

0.915


"ХАРИСАН ПРОПЪРТИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

6417.26

0.651

7.16

БОЯНКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

6417.17

0.176

1.93

ВИОЛЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ЗЛАТАНОВА и др.

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

127

2.100

8.049

2.100

8.051

88.56

ЛЮБЕН ДИМОВ ЛИБЧЕВ и др.

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

1272.398

7.550

83.05

МАРТИН СТОЯНОВ ТАНЕВ

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

127

2.397

7.531


"ИКС ПИ КЪНСАЛТЪНТС АЙ ДЖИ АЙ" ООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

1272.99

2.849

31.34

"САРИНА ТРЕЙДИНГ" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

136

2.278

4.108


"ЛАЙМЕ" ООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

136

2.279

3.897


"ЛАЙМЕ" ООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

154

2.210

42.017


"ОТЕЛОС БГ" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

154

2.128

31.242


"АНГАСТИНА ЕСТЕЙТ" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

1542.129

18.151

199.66

"СТАВРОС САВВА СИ ОУ" ООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

1542.481

2.904

31.95

ДОБРИНКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

154

2.431

1.253

2.431

3.760

41.36

"КЕФАЛОС БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТС"ЕООД и др.

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

158

4.57

46.874


СЛАВЕЙ ТЕНЕВ ХРИСТОЗОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

158

4.128

0.241


КОЛЬО СИВОВ ГЕНОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

163

4.184

12.235


КРЪСТИНКА КОСТАДИНОВА ДЕМИРЕВА

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

163

4.185

10.568


РАДКА КОЛЕВА ИЛИЕВА

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

163

4.183

6.950


СЛАВЕЙ ТЕНЕВ ХРИСТОЗОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

163

4.182

3.979


СЛАВЕЙ ТЕНЕВ ХРИСТОЗОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

163

4.181

0.051


МАРИЯ ПЕТРОВА КАЗАКОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

167

5.69

21.351


насл. на ЖЕЛЬО МАНОЛОВ КЪНЕВ

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

167

5.71

5.027


ГОСПОДИН ХРИСТОВ КОЛЕВ

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

167

5.451

4.616


ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ БАЙКОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

167

5.450

4.607


ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

167

5.150

4.232


"ХАРИСАН ПРОПЪРТИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

167

5.72

2.193


МИНКА СТОЯНОВА ДРАГНЕВА

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

169

5.24

23.294


насл. на ЯНАКИ ПАРАШКЕВОВ МАНОЛОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

169

5.261

13.503


"МАРИМАКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

169

5.262

12.476


"МАРИМАКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

169

5.260

10.643


"ПОТАМИТИССА"ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

169

5.300

10.172


ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГОСПОДИНОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

169

5.11

9.732


ВЪЛКА ПЕТКОВА ЕНЧЕВА и др.

"ВИНАРСКА ИЗБА 2002 КАБЛЕШКОВО" ООД

169

5.204

6.665


"АЛБИ ГОРИЦА" ЕООД и др.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница