З а п о в е д № рд 11 –43 гр. Бургас;26. 02. 2015гстраница1/3
Дата13.10.2018
Размер1.21 Mb.
#86965
  1   2   3

Вх. № ......../........

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните


Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас
З А П О В Е Д

РД 11 –43гр. Бургас;26.02.2015г

На основание чл. 99 т.2 от АПК, във вр. с представено доброволно споразумение вх.№ 34/11.02.2015 по чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във вр. с §14 и §16 към ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и Доклад на комисията, назначена със заповед № РД 11- 105/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас,


О П Р Е Д Е Л Я М:

І. Масивите за ползване за землището на с. Веселие, ЕКАТТЕ 10731, община Приморско, съгласно извършено доброволно споразумение за стопанската 2014/2015г., както следва:

1. "АГРОТЕРРА"ЕООД

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 1903.962 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 1610.187 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:Track 678, Track 679, Track 680, Track 681, Track 682, Track 683, Track 687, Track 688, Track 690, Track 691, Track 692, Track 695, Track 696, Track 697, Track 698, Track 699, Track 700, Track 701, Track 703, Track 704, Track 705, Track 706, Track 707, общо площ: 3514.253 дка2. "КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 1200.715 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 1546.679 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:Track 654, Track 655, Track 656, Track 657, Track 659, Track 661, Track 663, Track 664, Track 665, Track 666, Track 667, Track 668, Track 670, Track 672, Track 673, Track 674, Track 675, Track 676, Track 677, общо площ: 2747.459 дкаII. Описът на масивите и имотите за ползвателя е представен в Приложение 1 – окончателен регистър по реда на чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с.Веселие, община Приморско, неразделна част от Заповедта.

Настоящото споразумение се сключва за стопанската 2014/2015 г. и има срок на действие за тази стопанска година.

Средногодишното рентно плащане е определено съгласно § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ и е в размер на 10.00 лева/декар.

III. Изплащането на сумите за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ на собствениците започва след като изтече срока за обжалване на заповедта.

Настоящата заповед, в едно с окончателния регистър и карта на разпределението на ползването по масиви да се обяви в сградата на кметството на с.Веселие, община Приморско и в сградата на Общинска служба по земеделие –Приморско.

Заповедта да се публикува на интернет-страниците на Община Приморско и на Областна Дирекция „Земеделие” Бургас.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс – в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението и.ЛИДИЯ СТАНКОВА

ДИРЕКТОР ОД ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” Бургас

ДО

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

гр. Приморско

С П О Р А З У М Е Н И Е

на масиви за ползване на земеделските земи,

изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ

за стопанска година 2014/2015
за землището на с. Веселие, ЕКАТТЕ 10731

община Приморско, област Бургас

Днес, 27.03.2015 г. в с. Веселие, община Приморско, област Бургас, между:


1. "АГРОТЕРРА"ЕООД

адрес: гр. Карнобат, ул. "ГАНЧО ХАРДАЛОВ"№57, тел.

2. "КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

адрес: гр. Бургас, ул. "Ал. Стамболийски" №17, тел.


в качеството си на собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Веселие, общ. Приморско, обл. Бургас сключихме настоящото споразумение за създаване на масив/и за ползване на земеделските земи, по смисъла на § 2ж от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, в размер на 6261.712 дка.
Настоящото споразумение е изготвено въз основа на предварителен регистър и карта на масивите за ползване по чл. 72, ал. 9 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Веселие, предоставени от комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със заповед № ......../........ г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Бургас.

Настоящото споразумение, изготвено по реда и при условията на чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, включва следните участници собственици и/или ползватели:


1. "АГРОТЕРРА"ЕООД

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 1903.962 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 1610.187 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:Track 678, Track 679, Track 680, Track 681, Track 682, Track 683, Track 687, Track 688, Track 690, Track 691, Track 692, Track 695, Track 696, Track 697, Track 698, Track 699, Track 700, Track 701, Track 703, Track 704, Track 705, Track 706, Track 707, общо площ: 3514.253 дка

2. "КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 1200.715 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 1546.679 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:Track 654, Track 655, Track 656, Track 657, Track 659, Track 661, Track 663, Track 664, Track 665, Track 666, Track 667, Track 668, Track 670, Track 672, Track 673, Track 674, Track 675, Track 676, Track 677, общо площ: 2747.459 дкаОписът на масивите и имотите по ползватели е представен в Приложението, което е неразделна част от проекта на споразумение.
Настоящото споразумение се сключва за стопанската 2014/2015 г. и има срок на действие за тази стопанска година.
Средногодишното рентно плащане е определено съгласно § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ и е в размер на 10.00 лева/декар.
С настоящото споразумение се урежда единствено съвместната обработка с цел създаване на масив/и за ползване и не урежда други взаимоотношения между страните.
Настоящото споразумение се изготви в 3 еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и един за регистрация в ОСЗ – Приморско.

Подписи:
1. ..................................................................................

("АГРОТЕРРА"ЕООД)
2. ..................................................................................

("КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД)

Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ

за стопанската 2014/2015 година

за землището на с. Веселие, ЕКАТТЕ 10731, община Приморско, област Бургас.

Ползвател

Масив №

Имот с регистрирано правно основание

Имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

Собственик


Площ дкаПлощ дка

Дължимо рентно плащане в лв."АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 678108.3

3.629

36.29

ТОДОР АТАНАСОВ МИЛКОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 678108.5

3.497

34.97

ВЪЛКО ДИХАНОВ ВЪЛКОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 6796.5

23.420

234.20

АНЕСТИ ГЕОРГИЕВ ДАРАДАНОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 6796.6

13.936

139.36

ХРИСТО ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 6796.2

8.616

86.16

ГЕОРГИ ГРАДЕВ ГЕОРГИЕВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 6796.7

5.559

55.59

ПЕТКО ХРИСТОДОЛОВ ИВАНОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68036.4

7.558

75.58

НИКОЛА РУМЕНОВ СТОЯНОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68036.7

5.626

56.26

ГЕОРГИ ГРАДЕВ ГЕОРГИЕВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68135.21

20.415

204.15

ГЕОРГИ МИХАЛЕВ ФИЛИПОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68135.15

11.462

114.62

МАРИНА АРОН БОШНАКОВА и др."АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68135.17

9.569

95.69

ГЕОРГИ ГРАДЕВ ГЕОРГИЕВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68135.18

6.024

60.24

ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ ШЬОНХЕР"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68135.19

5.132

51.32

ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО СВ.ИЛИЯ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68135.16

3.794

37.94

ОГНЯН БОЖИНОВ ПАНАЙОТОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68135.13

0.290

2.90

НАЙДЕН ВАСИЛЕВ НАЙДЕНОВ и др."АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 6824.14

15.241

152.41

КОСТАДИН ГРИГОРОВ УЗУНОВ и др."АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 6824.13

3.656

36.56

МИНКО ДИМИТРОВ МИНКОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68324.54

17.630

176.30

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОЕВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68324.86

9.532

95.32

"СЕТАП"ЕООД"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68324.87

8.230

82.30

НЕЗАВИСИМИ СЪРВЕЙОРИ И КОНСУЛТАНТИ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68324.4

7.998

79.98

МИХАЛЧО ЖЕКОВ МИХАЛЧЕВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68324.88

7.787

77.87

"СЕТАП"ЕООД"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68324.93

7.192

71.92

МИЛЧО ЯНЕВ ЖЕКОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68324.24

6.424

64.24

НИКОЛА ЯНЕВ ДРАЗОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68324.91

3.500

35.00

ГЕОРГИ МИЛЕВ ДИМИТРОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68324.10

0.644

6.44

ИВАН СЛАВОВ ТОДОРОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 68326.24

0.120

1.20

ЗОЙКА ГЕОРГИЕВА БЕСОВА и др."АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 6875.6

21.683

216.83

НЕДЯЛКО КИРЧЕВ ЖЕКОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 6875.2

18.280

182.80

ТОДОРАКИ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 6875.27

13.725

137.25

СТОЯН ИВАНОВ ЯНЧЕВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 6875.28

11.624

116.24

ИВАНКА ГЕНЧЕВА СТАНКОВА и др."АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 6875.4

8.450

84.50

МИХАИЛ ХРИСТОВ ТЕМЕЛКОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 6875.14

6.993

69.93

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДИМОВА"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 6875.13

6.064

60.64

СТОЯН МАВРОВ СТОЯНОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 6875.8

5.909

59.09

КИРО ДИМИТРОВ ГОВЕДАРОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 6875.11

3.891

38.91

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДРАЗОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 6875.23

3.317

33.17

ИРИНКА ПЕТКОВА КАЗАКОВА и др."АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 6875.22

2.955

29.55

ГЕОРГИ ЯНЕВ АРАБАДЖИЕВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 6875.19

0.121

1.21

МИМА ИВАНОВА ДАНЕВА"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 688109.9

5.667

56.67

ЗДРАВКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 688109.16

4.292

42.92

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 69034.16

12.815

128.15

ЙОРДАН СТОЯНОВ ПЕТКОВ и др."АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 69034.9

9.950

99.50

КОМНЯ ЯНЕВА МИНКОВА"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 69034.3

9.659

96.59

ЗГУРА ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и др."АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 69034.29

8.585

85.85

"ОПУС АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 69034.8

7.901

79.01

КИРО МИНКОВ АДЖАРОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 69034.31

7.466

74.66

"ОПУС АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 69034.2

7.181

71.81

ВАНЯ ВАЛЕНТИНОВА ЖИВКОВА"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 69034.43

6.802

68.02

ХРУСУЛА ПОЛИМЕНОВА ДИМИТРОВА"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 69034.1

5.763

57.63

ЗДРАВКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 69034.6

4.569

45.69

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 69034.13

3.829

38.29

ИВАН ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 69034.34

3.289

32.89

ДИМО ДИМИТРОВ СТАНИМИРОВ"АГРОТЕРРА"ЕООД

Track 69034.15

1.915

19.15

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДРАЗОВ

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница