З а п о в е д № рд07-372 / 25. 02. 2016гДата26.10.2018
Размер27.84 Kb.


З А П О В Е Д
№ РД07-372 / 25.02.2016г.
На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост , глава ІІІ и V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,
О Б Я В Я В А М :
1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Глава ІІІ и V от ППЗДС на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ обект за обществено хранене – бюфет, състоящ се от основно помещение с площ 54 кв.м. и прилежащ склад 12 кв.м. , находящ се в ПГСС „Св.Георги Победоносец” - гр. Суворово.

2. Имотът се отдава под наем за разкриване на обект за обществено хранене – бюфет, в който да се предлагат закуски, хамбургери и тостове.

3. Имотът се отдава под наем за срок от 5 години.

4. За организиране и провеждане на търга назначавам комисия в състав:


5. Първоначалната наемна цена на имота, определена с протокол изх.№ 665 /04.10.2013г. по реда на чл.41 ал.1 от ППЗДС е 500 (петстотин ) лева на месец с включено обзавеждане с включени разходи за ел.енергия и вода.

6. Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50 (петдесет) лева.

7. Закупуване на документи за участие в търга – от 01.03.2016г. до 04.04.2016 г. всеки присъствен ден от 8.00ч. до 12.00 часа и от 12.30 до 16.00 ч. от „Счетоводство” на ПГСС.

8. Заявлението се подава в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Предлаганата цена се поставя в отделен запечатан, непрозрачен плик, поставен в плика със заявлението за участие.

9. Оглед на имота, предмет на търга може да бъде извършен от кандидат- участниците в него от 01.03.2016г. до 04.04.2016 г. след предварителна уговорка на телефон - 051533 257.

10. Крайния срок за подаване на заявленията за участие в Деловодството на ПГСС – гр. Суворово, заедно с другите документи е до 16.00 часа на 04.04.2016г.

11. Търгът за отдаване под наем на имота, описан в настоящата заповед да бъде проведен на 05.04.2016 г. от 09.00 часа в сградата на ПГСС.

12. Специфичните тръжни условия и изисквания към участниците са следните:

- Да се запази предназначението на имота;

- Минимално работно време – всеки работен ден от 07.30 часа до 16.00 часа;

- ПГСС не поема отговорност по охрана на обекта;

- Снабдяването на обекта със стоки и изнасянето на отпадъците да се извършва с транспорт от наемателя и за негова сметка.

- Договорът за наем влиза в сила от датата на подписване на приемо-предавателен протокол между страните.

- Кандидатите да не са били нелоялни в отношенията си с ПГСС по предходни договори;

13. Описанието на имота, неговото предназначение, срока за отдаване под наем, първоначалната наемна цена, мястото на провеждане на търга и крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга да бъдат публикувани в един централен и един местен всекидневник.

14. Извлечение от заповедта (без състава на комисията), както и списък на изискуемите за участие в търга документи да бъдат обявени на видно място в сградата на ПГСС, гр. Суворово и сайта на училището www.pgss-suvorovo.com. в три дневен срок от датата на настоящата заповед.

15. Утвърждавам тръжната документация .

16. Определям цена на тръжната документация в размер на 10 лева.

17. Комисията по провеждане на търга да изготви протокол за резултатите и да ми го докладва за утвърждаване.

18. След утвърждаване на протокола да се изготви заповед за определяне на наемател.

19. Заповедта да се съобщи на участниците в търга по реда на Административно процесуалния кодекс.20. Копие от заповедта за определяне на наемател да се обяви на видно място в сградата на ПГСС и на интернет страницата на училището.

ДИРЕКТОР НА ПГСС "СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ"

______________ ИНЖ. МАРИЯНА ВЕЛИКОВА
Каталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница