З а п о в е д № рд09-1374 / 14. 09. 2007 гДата30.11.2018
Размер211.5 Kb.
#106890


Р е п у б л и к а б ъ л г а р и яМ И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А

М И Н И С Т Ъ РЗ А П О В Е Д

РД09-1374 / 14.09.2007 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл.13, ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл.17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование, при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряване на обучението по учебния предмет

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет Учебна практика по: асемблиране на РС - за XII клас, за професии код № 523060 Монтъор на компютърни системи и № 523050 Техник на компютърни системи, специалности код № 5230602 и № 5230502 Компютърни мрежи, професионално направление код № 523 Електроника и автоматизация.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2007/2008 година.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов – заместник-министър.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка


УтвърденА със Заповед № РД09-1374 / 14.09.2007 г.

Учебен предметУЧЕБНА ПРАКТИКА ПО: АСЕМБЛИРАНЕ НА PC

Професионално направление:


Код: № 523 ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ


Професия:

Код: № 523050 ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Код: № 523060 МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Специалност:Код: № 5230502 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

Код: № 5230602 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

София, 2007 година
І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по Учебна практика по: Асемблиране на PC - XII клас, е предназначена за професиите код № 523050 Техник на компютърни системи и код № 523060 Монтьор на компютърни системи, специалност код № 5230502 и 5230602 Компютърни мрежи от професионално направление Електроника и автоматизация.

Програмата е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии Техник на компютърни системи и Монтьор на компютърни системи.

Съдържанието на Учебна практика по: Асемблиране на PC дава възможност на учениците да получат основни знания и умения за асемблиране на компютърната система, за инсталиране на основните компоненти на PC системата /захранващ блок, дънни платки, процесори., памети, разширителни карти, запомнящи устройства-хард диск, флопи диск, CD, DVD устройства и периферни устройства – принтери, скенери, микрофон, цифрови камери и др./. Учениците ще получат умения за форматиране на твърдия диск, инсталиране на Операционни системи, диагностициране и тестване на асемблираната компютърна система. Съдържанието на учебната програмата дава възможност на учениците да получат основни умения за:


 • разпознаване на различни видове кутии за системния блок на PC;

 • разпознаване на различни видове дънни платки според форм фактора;

 • инсталиране на дънни платки в кутията на системния блок;

 • разчитане на документацията на дънните платки и настройка на джъмперите;

 • инсталиране на захранващ блок;

 • разпознаване и инсталиране на различни видове процесори;

 • разпознаване и инсталиране на различни видове памети;

 • свързване на флопи дисковото устройство към дънната платка;

 • свързване на твърд диск и оптични дискове (CD и DVD ) към дънната платка;

 • разпознаване и инсталиране на разширителни карти към дънните платки /видеокарта, звукова карта, модем, мрежова карта /;

 • свързване на клавиатура и мишка;

 • свързване и инсталиране на скенер;

 • свързване и инсталиране на принтер;

 • свързване и инсталиране на друга периферия / микрофон, тонколони, видеокамера/;

 • форматиране на твърдия диск и разделянето му на дялове;

 • инсталиране на операционна система;

 • настройка в програмата BIOS Setup;

 • хардуерна и софтуерна диагностика на компютърната система;

 • тестване на компютърната система /дънна платка, процесор, памет, твърд диск и видеокарта/;

 • сравняване на производителността на компютърната система с тази на други системи чрез Benchmark програми.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в четири раздела:

- Разделът “Системен блок” включва знания за различни видове кутии на системния блок за отделните поколения компютри и видове архитектури на дънните платки. Създава умения за инсталиране на различните видове дънни платки, разчитане на документацията на дънната платка и извършване на хардуерни настройки на дънните платки. Създава умения за инсталиране на различни поколения процесори и памети, инсталиране на разширителни карти и свързване на дискови устройства към дънната платка. Създава умения за инсталиране на захранващ блок с основните работни напрежения на компютъра.

- Разделът “Периферни устройства” включва знания за различни видове периферни устройства /входни, изходни и входно-изходни/, за принципа им на действие и интерфейс. Създава умения за свързване на периферните устройства /клавиатура, мишка, скенер, принтер, тонколони, видеокамери и др. / и инсталиране на драйверите им.

- Разделът “Асемблиране на PC включва умения за асемблиране на компютърна система от дадено поколение, форматиране на твърдия диск и разделянето му на дялове, инсталиране на операционна система, настройки в програмата BIOS Setup и свързване на периферни устройства и инсталиране на драйвери за тях.

- Разделът “Диагностика и тестване на компютърната система” създава умения за хардуерна диагностика на компютърната система и работа с измервателна апаратура. Създава умения за работа с различни диагностични, тестващи и Benchmark програми за компютърната система /диагностика и тестване на дънната платка, процесора и паметта, видеокартата, твърдия диск/.

Обучението по Учебна практика по: Асемблиране на PC за професии Техник на компютърни системи и Монтьор на компютърни системи, специалност Компютърни мрежи има затвърждаващ и надграждащ характер и се извършва във взаимовръзка с учебните предмети Въведение в PC, Дънни платки, Процесори, Памети, Запомнящи устройства, Периферни устройства, Приложни програмни продукти от задължителната професионална подготовка. Придобитите знания са базови и имат връзка с всички учебни предмети от отрасловата и специфична професионална подготовка.

Формирането на професионалните компетенции по учебната практика е на основата на усвояването на знания и умения, свързани с познаването на основните функционални устройства на компютърната система, на архитектурата на дънната платка и нейните основни компоненти, на различните поколения процесори и памети, запомнящи устройства – флопи диск, твърд диск, CD, DVD устройства. Професионалните компетенции се изграждат на базата на знания и умения, свързани с познаването на основните принципи на работа на периферните устройства, техния интерфейс и инсталиране на драйвери. Учениците получават умения за инсталиране на нови, по-модерни устройства, за извършване на хардуерна и софтуерна диагностика на компютърната система, използвайки електронна измервателна апаратура и софтуер за диагностика и тестване. Обучението по Учебна практика по: Асемблиране на PC налага развитие на умения от учениците да използват съвременните ИКТ – средства, като се учат да събират, оценяват, синтезират и представят информация от различни източници, както и да прилагат усвоените знания, използвайки стратегии за решаване на проблеми. Създава навици у учениците за самостоятелна работа и работа в екип. Изгражда качества като прецизност, комбинативност, оригиналност, съобразителност, умения за вземане на решения. Обучението по Учебна практика по: Асемблиране на PC предразполага към изграждане на умения за изследване, критично мислене и решаване на проблеми, способства за по-пълноценното разгръщане на познавателния потенциал на учениците и за по-ефективно постигане на целите на обучението.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението по Учебна практика по: Асемблиране на PC има за цел чрез усвояване на знания, учениците да придобият професионални компетенции за асемблиране на компютърни системи .

За постигане на основната цел на обучението е необходимо изпълнението на следните подцели:

Учениците да усвоят система от знания за:


 • видовете кутии на системния блок на PC;

 • видовете архитектури на дънните платки;

 • познаване на различни поколения дънни платки и техните компоненти;

 • познаване на различни поколения процесори;

 • познаване на различни поколения пaмети.


Учениците да усвоят система от умения за:

 • разчитане на документацията на дънните платки и хардуерна настройка на дънните платки с джъмпери или превключватели;

 • инсталиране на различни поколения процесори;

 • инсталиране на различни поколения пaмети;

 • инсталиране на захранващ блок;

 • инсталиране на дискови устройства;

 • инсталиране на разширителни карти /видеокарта, звукова карта, мрежова карта, модем /;

 • свързване на различни входни устройства / клавиатура, мишка, тракбол/;

 • инсталиране на периферни устройства /скенери, принтери. видеокамери и др. / и техните драйвери;

 • форматиране на твърдия диск;

 • инсталиране на операционна система;

 • настройки в програмата BIOS Setup;

 • хардуерна и софтуерна диагностика на компютърната система;

 • тестване на компютърната система /дънна платка, процесор, памет, видеокарта и твърд диск/.


ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

В съответствие с учебния план за професиите Техник на компютърни системи и Монтьор на компютърни системи, специалност Компютърни мрежи от направление Електроника и автоматизация, за Учебна практика по: Асемблиране на PC са предвидени:

XII клас I срок 18 седмици х 4 часа = 72 часаІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел е записан определен брой часове.За постигане целите на обучение, учителят определя броя на часовете за всяка тема в рамките на общия брой часове за раздела, като ги разпределя на часове за нови знания, упражнения, обобщение, систематизация и оценяване.Наименование на разделите и темите


Брой часове

I.

Системен блок на PC

24

1.

Кутии и форм фактор на дънната платка.
2.

Поколения процесори. Корпуси, цокли и инсталиране на процесори.
3.

Оперативна памет – RAM. Поколения, характеристики, слотове за памети и инсталиране.
4.

Разширителни шини и слотове на дънната платка. Разширителни карти. Инсталиране на разширителни карти.
5.

Блок захранване. Стандарти, работни напрежения. UPS.
II.

Периферни устройства.

24

6.

Входни устройства. Клавиатура и мишка. Технологии, принцип на работа, стандарти, интерфейс.
7.

Скенер, графичен таблет, светлинна писалка. Принцип на действие, интерфейс. Инсталиране.
8.

Входно-изходни устройства. Флопи диск. Устройство, организация на паметта, адресиране на FDD, интерфейс. Инсталиране.
9.

Твърд диск. Устройство, организация на паметта, контролери и интерфейс. Инсталиране.
10.

CD-ROM. Принцип на действие, организация на паметта, стандарти, интерфейс. Инсталиране.
11.

DVD-ROM, RW, HDVD. Принцип на действие, организация на паметта, стандарти, интерфейс. Инсталиране.
12.

Изходни устройства. Принтери. Видове според принципа на действие. Технологии на печат. Интерфейс. Инсталиране.
13.

Монитори и видеоконтролери. Видове монитори според технологията. Стандарти видеоконтролери. Интерфейс. Инсталиране на видеокарти.
14.

Звукови карти и тонколони. Характеристики и интерфейс. Инсталиране. Цифрови камери. Инсталиране.
III.

Асемблиране на PC

15

15.

Асемблиране на PC.
16.

Форматиране на твърдия диск и разделянето му на дялове.
17.

Инсталиране на операционна система.
18.

Настройки в BIOS-SETUP програмата.
19.

Свързване на периферни устройства.
20.

Инсталиране на драйвери за периферни устройства.
IV.

Диагностика и тестване на компютърната система

9

21.

Хардуерна диагностика и тестване на компютърната система. Работа с измервателна апаратура.
22.

Софтуерна диагностика и тестване на компютърната система. Benchmark програми.Общ брой часове:

72


Забележка: Учителят да запознае учениците си с възможностите за професионална реализация и кариерно развитие чрез включване в продължаващо професионално обучение.
V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
В края на обучението по Учебна практика по: Асемблиране на PC учениците ще знаят:

 • различни видове кутии за PC;

 • различни архитектури на дънни платки;

 • основните компоненти на дънните платки;

 • различни поколения процесори;

 • различни поколения памети;

 • различни видове захранващи блокове;

 • различни видове разширителни карти;

 • различни видове запомнящи устройства;

 • различни видове периферни устройства;

 • операционни системи;

 • основните настройки в програмата BIOS Setup;

 • хардуерната диагностика на компютърната система;

 • софтуерната диагностика на компютърната система;

 • тестващи програми на компютърната система;

 • възможностите за професионална реализация и кариерно развитие чрез включване в продължаващо професионално обучение.

могат да:

 • познават различните видове кутии за PC;

 • познават различните видове архитектури дънни платки;

 • идентифицират основните компоненти на дънните платки;

 • инсталират различни видове дънни платки;

 • разчитат документацията на дънните платки;

 • правят хардуерни настройки на дънните платки;

 • инсталират различни поколения процесори;

 • инсталират различни поколения памети;

 • свързват дискови устройства към дънната платка;

 • инсталират различни видове разширителни карти;

 • свързват и инсталират различни видове периферни устройства;

 • форматират твърдия диск;

 • инсталират операционни системи;

 • правят настройки в програмата BIOS Setup;

 • правят хардуерна и софтуерна диагностика на компютърната система;

 • тестват компютърната система.VI. Литература:
1. Компютърна енциклопедия 1. 2, 3 част. СофтПрес, С., 2003

2. Клаус Дембовски. PC Сервизен справочник. Техника, С., 2001

3. Toм 2: Дънни платки и BIOS Setup

4. Том 3: Интерфейси и системни шиниWeb страници:

www.hardwarebg.com

http://comexgroup.com

http://sonic-bg.com

www.benchmarkhq.ru

VII. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:
1. инж. Людмила Иванова – СПГЕ “Джон Атанасов”, София

2. инж. Анатолий Хаджииванов – СПГЕ “Джон Атанасов”, София
Каталог: UProgrami
UProgrami -> Програма по Периферни устройства е предназначена за професията код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по предмета Процесори и памети за рс
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Програмиране на Web дизайн е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Приложен мрежови софтуер е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма по учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модул
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница