З а п о в е д №1108 10. 11. 2014, с. Царев бродДата21.06.2018
Размер28 Kb.
#75490
Държавна психиатрична болница – с.Царев брод, Шуменска област

с.Царев брод, ул. Христо Ботев № 30, тел. 05315 21 21, тел.факс 05315 20 23


З А П О В Е Д
1108

10.11.2014, с.Царев брод
На основание чл.73, ал.1 и 2 от ЗОП и отразени резултати в протоколи от 01.10.2014 год., 21.10.2014 год., 27.10.2014 год., 28 – 29.10.2014 г. и 06.11.2014 год.. на комисия, назначена със Заповед № 993/01.10.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ – Царев брод”, открита със Заповед № 790/20.08.2014 год. :
О Б Я В Я В А М :


 1. Класиране на участниците в процедурата, както следва :
 • Обособена позиция № 1 - „Хляб и хлебни изделия“

1. „Толини“ ООД - 12,170 лв.

2 .„Деа“ ООД - 17,109 лв.
 • Обособена позиция № 2 - „Шоколадови и захарни изделия“

1. „Толини“ ООД - 10,740 лв.

2. „Деа“ ООД - 13,019 лв.

3. ЕТ „Даринка Ганева - 13,782 лв.


 • Обособена позиция № 3 - “Мляко и млечни продукти“

1. „Деа“ ООД - 105,680 лв.

2. ЕТ „Даринка Ганева - 115,492 лв.
1. „Толини“ ООД - 183,420 лв.

2. „Деа“ ООД - 201,000 лв.
 • Обособена позиция № 5 - „Плодове и зеленчуци – пресни, преработени и консервирани“

1. „Толини“ ООД - 120,900 лв.

2. „Даринка Ганева“ - 162,501 лв.

3. „Деа“ ООД - 167,269 лв.


 • Обособена позиция № 6 - „Варива, подправки и други храни“

1. „Деа“ ООД - 59,369 лв.

2. ЕТ „Даринка Ганева“ - 65,392 лв.


2. Определям участниците, класирани на първо място, за изпълнители на поръчката, с които да бъдат сключени договори, за обособени позиции, както следва :


   • Толини” ООД – за обособени позиции :
 • 1 - “Хляб и хлебни изделия”

 • 2 - “Шоколадови и захарни изделия”

 • 4 - “Месо и месни продукти”

 • 5 - “Плодове и зеленчуци – пресни, преработени и консервирани”
   • Деа“ ООД – за обособена позиция :
 • 3 - “Мляко и млечни продукти”

 • 6 - “Варива, подправки и други храни”


На основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП отстранявам от процедурата участника ЕТ „Теодоро Бабаров – Клио комерс“ - гр. Разград поради това, че представеният документ „Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите“, не отговаря на обявените условия на възложителя, а именно – изисквания за технически възможности, посочени в обявлението и тръжната документация. Списъкът не е изготвен поотделно за обособените позиции, за които участникът кандидатства. С допълнително представения документ участникът не е отстранил подробното посочените в протокола несъответствия.

Мотиви : Участникът не е представил информация за сключени договори по позициите, за които кандидатства, а възложителят е поставил изискване за минимален оборот. По този начин офертата му не отговаря на обявените от възложителя критерии за подбор.На основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП отстранявам участника ЕТ „Даринка Ганева“ от участие в обособена позиция № 4 „Месо и месни продукти“ .

Мотиви: Предложените цени на продуктите от ред 16 до ред 23 на обособената позиция не са съобразени с посочената мярка /разфасовка/. По този начин представената оферта не отговаря на предварително обявените от възложителя условия.На основание чл.70, ал.3 от ЗОП отстранявам участника „Толини“ ООД от участие в обособена позиция № 6 „Варива, подправки и други храни“ , за която позиция комисията не е приела представената подробна писмена обосновка на цените.

Мотиви : Предложените от „Толини“ ООД цени /като обща стойност на продуктите от обособената позиция/ са с 57,99 % по-ниски от средната стойност на цените на останалите участници. При детайлен оглед на цените на отделните продукти се констатира, че цените на останалите двама участници са близки, докато оферираните от „Толини“ ООД цени са значително по-ниски.
На основание чл.73, ал.3 от ЗОП копие от настоящата заповед да се изпрати в тридневен срок до участниците.

Изпълнението на заповедта възлагам на Зам.директора АПСД Наташа Пенчева.ДИРЕКТОР :

/Д-р Нели Николова/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница