З а п о в е д №рд-09- 128/ 15. 03. 2016гДата25.10.2018
Размер319.5 Kb.
#97115
ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:06561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bgЗ А П О В Е Д

РД-09- 128/ 15.03.2016г.гр.Гулянци.

На 21.06.2012г. между Община Гулянци и НПО „ГАЛАТЕЯ” е сключен договор за отдаване под наем на обект общинска собственост - част от сграда - 1 и 2 етаж с площ 562 кв.м. находяща се в кв.43, УПИ 23 с планоснимачен номер 753 по плана на гр. Гулянци. С Покана-уведомление с изх. №5300-414 от 11.12.2015г. договора за наем от 21.06.2012г. е прекратен считано от 21.12.2015г Понастоящем имота се владее без правно основание от НПО „ГАЛАТЕЯ” като следва същата да освободи имота доброволно и предаде владението на 21.03.2016г. от 10:30 часа. В случай че на 21.03.2016г. не се извърши доброволно предаване на владението:


НАРЕЖДАМ
На основание чл. 65 от ЗОС да се извърши принудително изземване на имота - част от сграда - 1 и 2 етаж с площ 562 кв.м. находяща се в кв.43, УПИ 23 с планоснимачен номер 753 по плана на гр. Гулянци от владението на НПО „ГАЛАТЕЯ” на 25.03.2016г. от 10:30 часа.

Заповедта да се сведе до знанието на НПО „ГАЛАТЕЯ” и РУ – Полиция гр. Гулянци за съдействие при изпълнение на същата.

Екземпляр от Заповедта да се изложи на информационното табло в Административен център за обслужване на граждани - Община Гулянци.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, чрез Кмета на Община Гулянци пред Административен съд гр. Плевен в 14 дневен срок от съобщаването й, което не спира изпълнението й.


Определям комисия по изземването в състав:

Председател: Адриян Апостолов - Началник отдел „РОПОСД”

1. Николай Фердинандов - гл. спец. „Общинска собственост”

2. Елка Балурова - специалист „Правни услуги”

3 Андриян Аурелов - гл. спец. „Кадастър и регулация”

4. Стефка Манолова - счетоводителЛЪЧЕЗАР ЯКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
НФ/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница