З а п о в я д в а м : І. Локално отоплениеДата30.11.2018
Размер88 Kb.
#106139

ПБС-2 /....... от..........20.... г.


ОТНОСНО: Пожаробезопасно използуване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди във връзка с чл. 11 /1/, т. 2 от “Наредба №І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”, с цел осигуряване на ПБС и подържане на противопожарен ред.
З А П О В Я Д В А М :
І. Локално отопление

1. Координиращият дейността по ПБС да проверява ежегодно изправността на отоплителните и нагревателни уреди и съоръжения през периода от 15.09. до 30.09., но преди започване използването на отоплителните уреди и съоръжения за съответната календарна година и констатираните нередности да се отстраняват от компетентни лица, като всичко това се удостоверява ежегодно с протокол по образец /прил. №1/ от координаторът на дейността по ПБС. В експлоатация се допускат само изправните и стандартни отоплителни уреди.


2. Назначавам за отговорници лицата по таблицата извършващи почистването, зареждане и запалването /включването/ на отоплителния уред или съоръжението. Същите отговарят за пожаробезопасната им експлоатация. Таблицата се актуализира ежегодно, само ако има промяна от координаторът на дейността по ПБС и заповед ПБС-2 се изготвя отново при промяна на отговорниците. Първият екземпляр е за координаторът на дейността по ПБС, а вторият за РУ ПБС.
Таблица

за разположението, видовете и отговорниците на отоплителните

уреди или съоръжения
помещение

вид отоплителен уред или съоръжение

отговорник

подпис

/дата на инструктажа/

1

2

3

4

5

6

Забележка:

 • В таблицата се посочват всички предвидени отоплителни уреди и съоръжения

 • При наличие на забележки в разпоредителен документ от контролните органи на РУ ПБС, таблицата се преработва.

2.Задължително при локално отопление:

а/ с електрически уреди:


  • Да се ползват изправни и стандартни ел. нагревателни и отоплителни уреди.

  • Да се ползват ел. нагревателни и отоплителни уреди с огнеустойчива подложка, когато са монтирани върху горима основа. Разстоянието от отоплителния уред до горими предмети да е над 1 м.

  • Да не се оставят да работят без наблюдение.

  • Акумулиращите печки да са захранени с ел.енергия чрез самостоятелен токов кръг.

б/ с уреди на твърдо гориво:  • печките да са стандартни, изправни и добре укрепени.

  • комините да са пожаробезопасни - /измазани в подпокривното пространство, с изправни и защитени ревизионни отвори и поставени розетки на местата, където са включени димоотводни тръби/.

  • да не се монтират в помещения без комини.

  • да не са монтирани без негорима подложка върху горим под.

  • печката и димоотводните тръби да са на повече от 80 см от горими конструкции, оборудване и материали.

  • да се почистват вечер и зареждат сутрин.

  • да не се разпалват с ЛЗТ и ГТ.

  • пепелта и сгурията да се поставят в метални съдове извън сградата на места специално определени за целта.

в/ с уреди на течно гориво:  • да са стандартни.

  • да няма теч на горива.

  • да не се пали повторно при горещо състояние.

  • да не работи с неизправна автоматика.

  • да не е оставена без контрол.

  • да са изпълнени изискванията на печки за твърдо гориво в частта си относно, комин, разстояние от горими предмети.

г/ с уреди на газообразно гориво /пропан-бутан/:  • да е стандартна.

  • да няма теч на гориво.

  • да работи с изправна автоматика.

  • да не е оставена без контрол.

  • да са изпълнени изискванията за печки с твърдо гориво в частта си относно, разстояние от горими предмети.


ІІ.Централно отопление

1.За обекти, които са с централно отопление за сградата: Отговорникът за котелното помещение или за помещенията /местата/ на климатичните инсталации е: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Към заповедта се съхраняват протоколите от фирмата, която е оторизирана да прави техническото обслужване на котлите или профилактиката на климатичните инсталации.

Да се почистят комините от наслоените сажди и при необходимост да се отремонтират телата им в началото на отоплителния сезон и по време при нужда.
2. За обекти, които са с централно отопление от градската топлопреносна мрежа: Отговорникът за абонатната станция е: ......................................................... ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................
3. Забранявам при централно отопление:


  • извършването на дейности в котелното, които не са свързани с отоплителната инсталация

  • употребата на нестандартни нефтопродукти, които не са предвидени в техническите условия за експлоатация.

  • изтичане на гориво от хранителната инсталация.

  • подаване на гориво при изгасени и неизстинали горелки.

  • запалването на горелки на котли с ръчни факли и др. подобни.

  • запалване на горелката с течно или газообразно гориво без предварително продухване.

  • работа с неизправна автоматика и КИП.

  • работещи котли оставени без контрол.

  • сушене на горими предмети върху нагрети места от инсталацията в котелното

Заповедта да се доведе до знанието на целия личен състав.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на координаторът на дейността по ПБС.

При настъпване на изменение координаторът на дейността по ПБС да изготви предложение за актуализация на заповедта.

гр. .............................. Ръководител: ...........................................

ДАТА:........20..... год. /................................//прил.№1/Образец:


за проверка и ремонт на отоплителни уреди и съоръжения преди есенно-зимния сезон
Днес........................... преди започване на отоплителния сезон в ............................................беше извършена проверка на всички отоплителни уреди и съоръжения, които ще се използват. Тези, които са за ремонт или е нарушено стандартното им изпълнение са нанесени в таблицата.
вид отоплителен уред/съоръжение

помещение

Дата на проверката и изправен ли е?

да/не
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница