За чист и отворен интернет Обществено допитване относно процедурите за нотифициране и действия срещу незаконно съдържание в интернетДата15.10.2018
Размер244 Kb.
#88139


За контакти: Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански

град Сандански * ул. „Скопие” №5 * П.К. №50 * тел.: 0746/30549 * факс: 0746/32403

office@bicc-sandanski.org www.bicc-sandanski.org


За чист и отворен интернет

Обществено допитване относно процедурите за нотифициране и действия срещу незаконно съдържание в интернет
ВЪВЕДЕНИЕ

Директивата за електронна търговия (e-commerce Directive) предвижда рамка за трансграничното предоставяне на онлайн услуги в Европа. Тя включва т. нар. освобождаване от отговорност на онлайн доставчиците на междинни услуги. По-точно, Директивата предвижда доставчици на онлайн услуги да не могат да бъдат подведени под отговорност за незаконно съдържание, което хостват при условие, че:

 • доставчикът не знае в действителност, че хоства незаконно съдържание и не е осведомен чрез факти или обстоятелства, от които може да разбере

 • след като вече знае или е осведомен, че хоства незаконно съдържание, доставчикът действа експедитивно за премахне или дезактивиране на достъпа до съдържанието (чл. 14 от Директивата за електронна търговия).

Тези правила се основават на т. нар. процедури notice-and-action (нотифициране и действие), съкратено N&A процедури. Те се прилагат, когато някой нотифицира доставчик на хостинг услуги за незаконно съдържание в интернет. Процедурите се задействат когато доставчик на онлайн услуги предприема мерки срещу подозрително за законността му съдържание. Действията може бъдат премахване или дезактивиране на достъп до незаконното съдържание.

През 2010 г. Комисията проведе обществено допитване за бъдещето на електронната търговия и прилагането на Директивата за електронна търговия. Мнозинството от анкетираните 420 респонденти, считат че принципите, съдържащи се в Директивата все още са валидни и поиска от Комисията да не се преразглежда Директивата. Въпреки това, много от анкетираните поискаха разяснения на някои членове в Директивата и по-специално чл. 14 и функционирането на N&A процедурите. Анкетираните считат, че има три основни проблема с функционирането на N&A процедурите: • Онлайн посредниците са изправени пред високи разходи за привеждане на предоставяните от тях услуги в съответствие с изискванията, а усещат и правна несигурност, тъй като повечето оперират на територията на цяла Европа, но основните правила на чл. 14 се тълкуват по различни начини от различни национални съдилища (понякога дори в рамките на една и съща държава членка). Понятията действително знание, осведоменост и експедитивно довеждат до различия в националната съдебна практика. Нотификаторите и доставчиците на хостинг услуги трябва да адаптират практиките си в съответствие с тези интерпретации.

 • Незаконно съдържание остава достъпно онлайн прекалено дълго. Това се дължи отчасти на усещане за недостатъчно ясни правила и лесно идентифицируеми процедури.

 • Основните права не винаги се спазват. По-специално, има случаи, когато се премахва легално съдържание, а това ограничава правото за свобода на изразяване и на информация. Това се дължи отчасти на страх от страна на доставчиците на хостинг услуги за тяхната отговорност, както и на факта, че публикуващите такова съдържание, в общия случай, не се консултират (относно съдържанието) преди да ползват услугата на доставчика на хостинг.

За справяне с тези предизвикателства, Комисията обяви инициатива за N&A процедури в Съобщението за електронна търговия и други онлайн услуги. Работният документ на службите, придружаващ Съобщението, представя преглед на прилагането на чл. 14 и функционирането на N&A процедурите в ЕС. След това Комисията се ангажира с установяване на фактите по прилагане на N&A процедурите, които включват консултации с целеви заинтересовани страни. Сега Комисията желае да получи мнението на всички заинтересовани страни по конкретни въпроси, свързани с функционирането на N&A процедури в ЕС в контекста на чл. 14 от Директивата за електронна търговия. Отговорите ще подпомогнат Комисията в оформянето на N&A инициативата.

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ

(Онлайн) доставчик на посреднически услуги - доставчици, предоставящи онлайн услуги, които представляват предаване или съхраняване на съдържание, предоставено от трето лице. Директивата за електронна търговия разграничава три типа посреднически услуги: обикновен пренос (предаване на данни от един доставчик на интернет достъп), кеширане (автоматично създаване на временни копия на уеб данни за ускоряване на технически процеси) и хостинг (виж по-долу).

Хостинг - в съответствие с чл. 14 от Директивата за електронна търговия, това е съхраняване (на съдържание), предоставено от потребител на онлайн услуга. Това може да бъде съхраняване на сайтове върху сървъри или други услуги, като онлайн магазини и социални мрежи.

Незаконно съдържание - съответства на термина незаконна дейност или информация, използван в чл. 14 от Директивата за електронна търговия. Тази Директива не дава допълнително уточнение на този термин. Може да се разбира в широк смисъл, така че да включва всяко нарушение на приложимите закони и подзаконови европейски и национални актове. Може да включва обвинение, свързано с тероризъм; съдържание, нарушаващо интелектуална собственост; незаконен онлайн хазарт; съдържание, свързано с малтретиране на деца; подвеждаща реклами или подбуждане към омраза или насилие въз основа на раса, произход, религия, пол, сексуална ориентация и др.

Нотификатор - всеки (физическо или юридическо лице), който нотифицира (информира) доставчик на хостинг услуги за незаконно съдържание в интернет. Може да бъде отделен гражданин, гореща телефонна линия или притежател на права върху интелектуална собственост. В някои случаи могат да бъдат и обществени органи.

Нотификация - всяко съобщение до доставчик на хостинг услуги, при което той е уведомен (нотифициран) за незаконно съдържание, което хоства. Това би могло да създаде задължение за хостващата организация да действа експедитивно, ако желае да бъде освободена от отговорност по силата на чл. 14 от Директивата за електронна търговия), като отстрани (премахне) незаконното съдържание или дезактивира (блокира) достъпа до него. Такова задължение възниква само когато съобщението за подозрително съдържание, изпратено до доставчика на хостинг услуги отговаря на действителността.

Доставчик на съдържание - в контекста на хостинг услуга - потребител на тази услуга. Доставчик на съдържание е този, който публикува коментар в социална мрежа или е качил видео информация в сайт за споделяне на видео.

Действие - за целите на тази консултация означава отстраняване (премахване) или дезактивиране (блокиране) на достъпа до незаконно съдържание. Съгласно чл. 14 от Директивата за електронна търговия, ако доставчикът на хостинг услуги иска да бъде освободен от отговорност, трябва да отстрани или дезактивира достъпа до незаконно съдържание, веднага след като бъде осведомен за това.

N&A процедури - процедури по подаване на нотификация (информация, съобщение) за незаконно съдържание и за предприемане на действия за отстраняване (премахване) или дезактивиране (блокиране) на достъпа до незаконно съдържание

Фишинг - измамен начин потребителите на компютри да бъдат измамени така, че да разкрият своя лична или финансова информация в имейл съобщение или уеб сайт.

Фарминг - измамен начин за пренасочване на трафика от определен уеб сайт към друг, който е негово копие и има за цел кражбата на лична информация.


 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНКЕТИРАНИЯ

Анкетата е адресирана до цялото населението с цел да се получи мнението и съдействието на най-широк кръг заинтересовани страни. За да могат да се анализират данните и да се максимизира тяхната полезност, е необходимо минимално количество информация за анкетираните.

Въпроси отбелязани със * са задължителни за отговор.


 1. Статут на организацията по отношение на целите на тази анкета*

 • Физическо лице

 • Гражданско сдружение

 • Доставчик на хостинг услуги

 • Доставчик на интернет достъп

 • Частна компания - различна от горните две

 • Информационен / Call център

 • Публичен орган / Право охранителен орган

 • Притежател на интелектуална собственост

 • Бизнес организация

 • Изследователска организация

 • ДругоАко е друго, моля пояснете: (максимум 500 знака)


 1. Име и фамилия*


 1. Адрес (населено място, тел. имейл)*
 1. Организацията ви регистрирана ли е в Регистъра като представител на интереси?*

Преди да дадете отговорите си, можете да регистрирате организацията си на адрес http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm.

 • Да

 • Не

 • Неприложимо 1. Кои категории на незаконно съдържание са от най-голямо значение за вас в контекста на N&A процедурите?

 • Незаконно предлагане на стоки и услуги (напр. незаконни оръжия, фалшиви лекарства, неразрешени хазартни услуги и др.)

 • Незаконна промоция на стоки и услуги

 • Съдържание, предназначено за фишинг, фарминг или хакерство

 • Нарушаване на авторско право и сродни права

 • Нарушаване на търговски марки

 • Нарушаване на правилата за защита на потребителите

 • Подбуждане към омраза или насилие (на основата на раса, религия, пол, сексуална ориентация и др.)

 • Съдържание, свързано с малтретиране на деца

 • Съдържание, свързано с тероризъм (напр. подбуждане към терористични действия, материали за обучение на терористи)

 • Клевета

 • Защита на личните данни

 • Други

 • НеприложимоМоля посочете: (максимум 500 знака)

 1. НОТИФИКАЦИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЙСТВИЕ В ЕВРОПА

През 2010 г. Комисията се допита до обществеността относно бъдещето на електронна търговията и прилагането на Директивата за електронна търговия. Общественото допитване включваше въпроси относно освобождаване от отговорност за онлайн посредници, тълкуването на чл. 14 от Директивата за електронна търговия и предупреждения и N&A процедурите. Тези отговори са отразени в работен документ, придружаващ Съобщението за електронна търговия.

Много от тези отговори показват, че има трудности с тълкуването на чл. 14 от Директивата за електронна търговия. В чл. 14 хостинг се определя като услуга за информиране на обществото (...), която се състои в съхраняване на информация, предоставена от получателя на услугата. Директивата определя, че доставчикът не носи отговорност за хостинг на незаконното съдържание, при условие че:

а) доставчикът не знае в действителност за незаконна дейност или информация, а в случаи на искове за щети, доставчикът не е осведомен за факти или обстоятелства, от които да разбере за незаконната дейност или информация, или

б) след като узнае и е осведомен доставчикът действа експедитивно за отстраняването или дезактивиране на достъпа до информация,Комисията би искала да разполага с актуализирана визия на заинтересованите страни по отношение на N&A процедурите в контекста на чл. 14 от Директивата за електронна търговия.


 1. До каква степен сте съгласни със следните твърдения за N&A процедурите?

а: напълно съм съгласен b: съгласен съм c: не съм съгласен d: напълно не съм съгласен e: нямам мнение
a

b

c

d

e

Действията срещу незаконно съдържание често са неефективни*
Действията срещу незаконно съдържание често са твърде бавни*
Хостинг доставчиците, често предприемат действия срещу информация със законно съдържание*
Съществуват твърде много правни подробност и несигурност за доставчиците на услуги хостинг и за нотификаторите* 1. До каква степен сте съгласни със следните твърдения относно чл. 14 от Директивата за електронна търговия?

а: напълно съм съгласен b: съгласен съм c: не съм съгласен d: напълно не съм съгласен e: нямам мнение
a

b

c

d

e

Обхватът на понятието хостинг е достатъчно ясно*
Термините знание в действителност и
осведоменост са достатъчно ясни*
Терминът експедитивно е достатъчно ясен*Общественото допитване от 2010 г. за електронна търговията показва, че повечето заинтересовани страни смятат хостването на уебсайтове за хостинг услуга, но в по-малка степен други електронни услуги. Съдът на Европейския съюз приема, че по принцип хостинг услугите могат да се приемат и за онлайн пазари и социални мрежи.

 1. Според вас, кои дейности трябва да се разглеждат като хостинг?*

 • Социални мрежи

 • Сайтове за видео споделяне

 • Сайтове за електронна търговия

 • Търсачки

 • Файлови услуги

 • Блогове и интерактивни речници

 • Услуги на облачни системи

 • Друго

 • Нито едно от изброените

 • Нямам мнениеМоля конкретизирайте: (максимално 500 знака)


 1. НОТИФИЦИРАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ НА ХОСТИНГ УСЛУГА ЗА НЕЗАКОННО СЪДЪРЖАНИЕ

Директивата за електронна търговия не използва термините нотифициране или нота. Съдът на Европейския съюз е пояснил, че един възможен начин доставчик на хостинг услуги да бъде осведомен за такова съдържание е да бъде нотифициран. Все пак Съдът приема, че нотата не води автоматично до осведоменост за незаконно съдържание. Ако нотата не е достатъчно точна или е недостатъчно обоснована, Съдът приема че нотата не прави доставчика осведомен за незаконно съдържание (Решение на Съда на Европейския съюз от 12 юли 2011 г. по дело C-324/09 (L'Oréal еBay), точки 121-122)

Правото на ЕС не съдържа правила за наличието и достъпността на средства за нотифициране. Но някои нотификатори се оплакват, че механизмите за нотифициране за незаконно съдържание не винаги са на видно и леснодостъпно място или е възможно лесното им използване.
 1. До каква степен сте съгласни със следните твърдения?

а: напълно съм съгласен b: съгласен съм c: не съм съгласен d: напълно не съм съгласен e: нямам мнение
a

b

c

d

e

Страници или инструменти за подаване на нота за незаконно съдържание се намират лесно*
Страници или инструменти за подаване на нота за незаконно съдържание са лесни за използване*

 1. Трябва ли всички доставчици на хостинг услуги да предлагат процедура на място, което позволява те да бъдат лесно нотифицирани за незаконно съдържание?*

 • Да

 • Не

 • Нямам мнениеМоля обяснете: (максимално 500 знака)Някои доставчици на хостинг услуги са въвели доброволно механизми за получаване на нотификация за незаконно съдържание. Част от тези доставчици се оплакват, че техните механизми не винаги се използват и, че не са нотифицирани по начин, който допуска лесна обработка (напр. по факса, без достатъчно информация за оценка на предполагаем незаконен характер на съдържанието и пр.). Доставчиците се оплакват, че това създава закъснения при предприемането на действия срещу незаконно съдържание, тъй като доставчикът на хостинг услуги, трябва да се свърже с нотификатора и да поиска допълнителна информация.

 1. Ако доставчикът на хостинг услуги предоставя механизъм за нотифициране за незаконно съдържание (напр. уеб форма за тази цел), която лесно може да се открие и използва, трябва ли да бъдат нотифициран изключително чрез този механизъм?*

 • Да

 • Не

 • Нямам мнениеМоля, обяснете: (максимално 500 знака)
Въпреки че Съдът на Европейския съюз посочва, че нотификацията трябва да бъде достатъчно точна и адекватно обоснована за да има ефект, не се посочва как тези изисквания трябва да бъдат изпълнени за постигане на тази цел. Нито пък това е посочено в Директивата за електронна търговия.

 1. Съгласни ли сте със следните твърдения?
Да

Не

Нямам мнение

Нотата трябва да се подава по електронен път*


Нотата трябва да съдържа координати на нотифициращия*


Нотата за незаконно съдържание трябва да е лесно установима (напр., чрез предоставяне на линк)*


Нотата трябва да съдържа подробно описание на предполагаемото незаконно съдържание*


Нотата трябва да съдържа доказателства, че не могат да се свържат с доставчика на съдържание преди да се свържат с доставчика на хостинг услуги или е имало контакт с доставчика на съдържание, но той не е предприел действия*
Ако не сте съгласни с твърдението: Нотата трябва да се подава по електронен път, моля, обяснете защо? (максимално 500 знака)

Ако не сте съгласни с твърдението: Нотата трябва да съдържа координати на нотифициращия, моля, обяснете защо? (максимално 500 знака)

Ако не сте съгласни с твърдението: Нотата за незаконно съдържание трябва да е лесно установима (напр., чрез предоставяне на линк), моля, обяснете защо? (максимално 500 знака )

Ако не сте съгласни с твърдението: Нотата трябва да съдържа подробно описание на предполагаемото незаконно съдържание, моля, обяснете защо? (максимално 500 знака)


Ако не сте съгласни с твърдението: Нотата трябва да съдържа доказателства, че не могат да се свържат с доставчика на съдържание преди да се свържат с доставчика на хостинг услуги или е имало контакт с доставчика на съдържание, но той не е предприел действия, моля, обяснете защо? (максимално 500 знака)Организации за защита на гражданските права и хостинг доставчици се оплакват, че значителна част от нотификациите са необосновани и дори обидни. Някои заинтересовани страни предлагат по-ефективни санкции и средства за правна защита за тази цел.

 1. Трябва ли да има правила за избягване на необосновани нотификации?

 • Да

 • Не

 • Нямам мнениеМоля, обяснете: (максимално 500 знака)


 1. Каква трябва да е най-добрата превенция срещу необосновани нотификации?*

 • С изискване за предоставяне на координатите на нотификатора

 • Чрез публикуване на нотификациите (статистика)

 • Чрез прилагане на санкции срещу неправомерна нотификация

 • Друго

 • Няма нужда от действия

 • Нямам мнениеМоля, уточнете: (максимално 500 знака)
 1. ДЕЙСТВИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ХОСТИНГ УСЛУГИ СРЕЩУ НЕЗАКОННО СЪДЪРЖАНИЕ

Хостинг доставчици в цяла Европа реагират различно когато бъдат нотифицирани. Напр., някои действат бързо като изпращат потвърждение на нотификатора и го информират кога исканите действия са били взети. Други не го правят. Някои онлайн посредници веднага след като бъдат нотифицирани, уведомяват доставчика на съдържание, че има подозрения за незаконност и му предлагат да даде становища за съдържанието (така наречената контра-нотификация). Други хостинг доставчици не уведомяват доставчика на съдържание.

 1. Трябва ли хостинг доставчиците да информират нотификаторите за статуса на подадената от тях нота?

  • Да

  • Не

  • Нямам мнениеВъзможност за избор на повече от един отговор

  • Доставчикът на хостинг услуги трябва да изпрати потвърждение за получаване

  • Доставчикът на хостинг услуги трябва да информира нотификатора за всяко предприето действие

  • ДругоМоля, обяснете: (максимално 500 знака)

 1. Трябва ли доставчикът на хостинг услуги да уведоми доставчиците на подозрително незаконно съдържание?

  • Да

  • Не

  • Нямам мнениеВъзможност за избор на повече от един отговор

 • При получаване на нота, но преди предприемането на действия срещу подозрителното незаконно съдържание - така ще избегне блокирането или премахването на законно съдържание

 • След всяко действие срещу подозрителното незаконно съдържание, ако се окаже, че всъщност съдържанието е законно, достъпа до него трябва да бъде разрешен

 • ДругоМоля, обяснете: (максимално 500 знака)


Според Директивата за електронна търговия, хостинг доставчикът трябва да предприеме премахване или блокирането на достъпа до информация

 • Премахване на информация може да се интерпретира като постоянно отстраняване или изтриване на съдържание

 • Блокирането на достъпа може да се разбира като всяка техника, която гарантира, че потребителят няма достъп до съдържанието. Някои доставчици на хостинг услуги, използват гео-софтуер, за да възпрепятстват достъп само на потребители с IP адрес от страни, в които съдържанието се третира като незаконно. Други първо блокират достъпа за всички потребители, без изтриване. Това позволява на законоприлагащите органи допълнително да анализират подозрителното незаконно съдържание в контекста на наказателни разследвания. Ако изтриването вече не възпрепятства разследването, хостинг доставчикът може да премахне съдържанието. 1. Ако приемем, че определено съдържание е незаконно, как трябва да действа доставчикът на хостинг услуги? *

 • Доставчикът на хостинг услуги трябва да премахне незаконното съдържание

 • Доставчикът на хостинг услуга трябва първо да блокира достъпа до незаконното съдържание

 • Доставчикът на хостинг услуга трябва или да премахне или да забрани достъпа, като последователността не е от значение

 • Друго

 • Нямам мнениеМоля, обяснете: (максимално 500 знака)
Няколко доставчици може да хостват едно и също съдържание на даден уебсайт. Напр., дадена стена от сайт на социална мрежа може да бъде хоствана от самата социална мрежа и от хостинг доставчика, който отдава под наем място на сървъра на социалната мрежа. В определени случаи той е в състояние да действа срещу подозрително незаконно съдържание, но не и без да действа срещу други (законни) съдържания.

 1. Когато една и съща позиция на незаконно съдържание се хоства от няколко доставчика, кой хостинг доставчик трябва да предприеме мерки срещу него?*

 • Хостинг доставчикът, който е осведомен за незаконното съдържание, но технически не е в състояние да премахне или да забрани само това съдържание, а трябва да премахне целия сайт

 • Хостинг доставчик, който е осведомен за незаконното съдържание и е технически в състояние да се премахне само него

 • Друго

 • Нямам мнениеМоля, обяснете: (максимално 500 знака)
Директивата за електронна търговия изисква веднага след потвърждаване на незаконния характер на определено съдържание, доставчикът да действа експедитивно, за да бъде освободен от отговорност. Директивата обаче не уточнява термина експедитивно. Някои заинтересовани страни смятат, че предварително трябва да се определи времева рамка за действия, докато други смятат, че изискваната скорост на действие зависи от конкретния случай. В някои случаи може да е трудно да се прецени законността на съдържанието (напр. в случаи на клевета), в други може да е по-лесно (напр. съдържание за насилие над деца). Това може да окаже влияние върху скоростта на реакция. Аналогично, експедитивно действие за конкретна категория съдържание може да не бъде достатъчно експедитивно за друга. Напр., премахване на съдържание в рамките на 6 часа обикновено се счита за много бързо, но не може да бъде достатъчно бързо за видео стрийминг на спортни събития (това вече не е релевантно след като мачът е свършил).

 1. След като хостинг доставчик бъде осведомен за незаконно съдържание, колко бързо трябва да действа?*Моля, обяснете: (максимално 500 знака)В отделни случаи, разследващите органи могат да поискат хостинг доставчиците да не действат експедитивно по определено незаконно съдържание, което е предмет на разследване. Като действа експедитивно, предупреждавайки нарушителите на закона за съществуването на разследване, това би попречило да се анализира трафика на даден сайт.

 1. Трябва ли доставчиците на хостинг услуги да действат експедитивно по отношение на незаконното съдържание, дори когато е налице искане от правоприлагащите органи да не го направят?*

  • Да

  • Не

  • Нямам мнениеМоля, обяснете: (максимално 500 знака)Организациите за защита на гражданските права се оплакват, че понякога хостинг доставчици блокират достъпа до законно съдържание. Те твърдят, че някои хостинг доставчици действат автоматично след нотификация, без да се преценяват валидността на нотата. В този контекст, Съдът на Европейския съюз е приел, че блокирането на законно съдържание може да навреди на свободата на изразяване и на информация.

 1. Как да се предотвратят необосновани действия срещу законно съдържание?*

 • С изискването за подаването на подробна нота

 • Чрез консултации с доставчика на съдържание, преди предприемането на действия

 • Чрез предоставяне на лесни и достъпни процедури за обжалване

 • Чрез публикуване на (статистика за) нотите

 • Чрез прилагане на санкции срещу подателите на ноти, неотговарящи на действителността

 • Не са необходими действия

 • Друго

 • Нямам мнениеМоля, обяснете: (максимално 500 знака)
Някои хостинг доставчици се колебаят да предприемат проактивни мерки спрямо незаконното съдържание. Те твърдят, че предприемането на такива мерки може да се тълкува от съдилищата кaто действително знание или осведоменост за цялото съдържание, което хостват. Ако е така, те може да не бъдат освободени от отговорност, както предвижда съответното национално законодателство, въвеждащо Директивата за електронна търговия. В този смисъл има случаи на решения на национални съдилища които тълкуват действителното знание в този смисъл. В поне едно национално дело, съдът е постановил, че в този случай е налице осведоменост. В същото време Съдът на Европейския съюз приема, че осведомеността може да е в резултат на собствени разследвания. (Решение на Съда на Европейския съюз от 12 юли 2011 г. по случай C-324/09 (L'Oréal-еBay), точки 121-122).

 1. Трябва ли доставчиците на хостинг услуги да бъдат защитени, когато предприемат проактивни мерки?*

  • Да

  • Не

  • Нямам мнениеМоля, обяснете: (максимално 500 знака)

 1. РОЛЯТА НА ЕС ПРИ N&A ПРОЦЕДУРИТЕ

Директивата за електронна търговия насърчава доброволните споразумения за бързи и надеждни процедури за премахване и дезактивиране на достъпа до незаконно съдържание. Тя задължава Комисията да анализира необходимостта от предложения относно N&A процедури за нотифициране и дезактивиране на достъпа.

 1. Трябва ли ЕС да играе роля във функционирането на N&A процедурите?*

  • Да

  • Не

  • Няма мнениеМоля, определете

 • Чрез стимулиране на саморегулирането

 • Чрез предоставяне на необвързващи насоки

 • Чрез предоставянето на някои задължителни минимални правила

 • Чрез осигуряване на задължителни подробни правила

 • Комбинацията от тези опции

 • ДругоМоля, обяснете: (максимално 500 знака)
Чл. 14 от Директивата за електронна търговия не уточнява какво е незаконно съдържание. Следователно, този член може да се прилага хоризонтално за всякакъв вид на незаконно съдържание. В отговор на общественото допитване през 2010 г. относно електронна търговията заинтересовани страни посочват, че не желаят да правят промени в това отношение.

 1. Считате ли, че различните категории незаконно съдържание изискват различни политически подходи по отношение на N&A процедурите?*

 • Да

 • НеМоля, обяснете като дадете конкретни примери по горния въпрос:

(максимално 500 знака)


 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМЕНТАРИ

Ако имате допълнителни коментари, имате възможността да ги приложите в отделен документ. Моля, използвате тази опция само за коментари, които не сте изказали във въпросите по-горе.

 1. Желаете ли да качите документ с допълнителни коментари?

 • Да

 • Не

БЛАГОДАРИМ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!!!


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница