За да изпълнява задълженията си, прокуратурата трябва да има съответните правомощия изказване на Главния прокурор на Република България никола филчев пред Асоциацията на прокурорите в БългарияДата25.07.2016
Размер31.15 Kb.
#5478
ЗА ДА ИЗПЪЛНЯВА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ, ПРОКУРАТУРАТА ТРЯБВА ДА ИМА СЪОТВЕТНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ

Изказване на Главния прокурор на Република България НИКОЛА ФИЛЧЕВ пред Асоциацията на прокурорите в България
Основателно или не, прокуратура­та се ползваше с лош имидж. Осно­вателно или не, се смяташе, че про­курорите са корумпирани. Днес това вече не съществува. Ясно е на всич­ки, че другаде е корупцията. Какви са резултатите от прилага­нето на последните промени в Наказателно-процесуалния кодекс? Пър­во, отнеха са редица конституционни правомощия на прокурорите и се предоставиха на съда. Разрешения за обиск, претърсвания и изземва­ния в стадия - забележете! - на пред­варителното разследване - един про­цес, в който прокурорът подготвя об­винението. И тази подготовка на об­винението беше иззета и дадена на съда - това е противоконституцион­но. По Конституция прокурорът под­готвя обвинението и го слага на масата на съда. Функции на обвинението бяха възложени на съда.

Обиск, претърсване и изземване, специални разузнавателни средства служат за събиране на доказател­ства. Излиза, че на съда се възложи да събира доказателства и да подго­твя обвинението. Или обратно - да саботира обвинението. Може ли без­пристрастният съд да се ангажира с обвинителната теза?

Как се мотивира задържането, ко­гато и тази функция се възложи на съда? С европейската конвенция. Само че привържениците на това разбиране най-вероятно не са я че­ли, или пък, ако са я чели, не са раз­брали какво пише. В нея е записано, че задържането трябва да става от съда или от „длъжностно лице, на което са възложени съдебни функ­ции". Е, като това лице е точно проку­рорът. И аргумент за това е Конститу­цията, която причислява прокурора към органите на съдебната власт.

Десетилетна традиция беше нарушена под предлог, че се съобразява нашето законодателство с европей­ската конвенция, което не отговаря на истината. Какъв беше аргументът за тези промени? Че прокуратурата е много корумпирана. Защо? Защото около 30 % от случаите, в които един прокурор е задържал някого, по-гор­ният прокурор е изменил задържане­то под стража в по-лека мярка. Ами сега - над 50 % от случаите, в които прокурорът иска задържане, се от­хвърлят от съда. Ако това е доказа­телство за корупция, излиза, че съ­дът е по-развит в тази насока. Ние такова нещо не допускаме.

Друга съществена промяна - пред­варителното разследване, при което 70 % от престъпленията днес се раз­следват от МВР. Но според Конститу­цията предварителното производ­ство се извършва от следователите, които са част от съдебната власт. Ясно е, че беше направен един ком­промис, за да не дублира следова­телят действията на полицая. Но раз­следването на полицая няма стой­ността на предварително производ­ство, т. е. по 70 % от делата не се върши предварително производство. Има някакво полицейско разследва­не, което е извънпроцесуално и не се събират доказателства. Тук противо­речието е заложено в самия закон.

Имаше идея да се разкъса верти­калната връзка между прокурорите и прокурорът да се превърне само в орган, който ще влиза в съда на засе­дание. Прокуратурата обаче е уника­лен орган, който упражнява надзор за законност върху изпълнителната власт. И докато я има тази Конститу­ция, тези мераци ще останат неудо­влетворени. Прокуратурата е изгра­дена като йерархическа система и не може да се сведе само до участие в съдебната фаза. Основната роля на прокурора е при предварителното разследване, където той е господар.И с какво се оправдават тези про­мени. С някакви европейски стан­дарти. Такива работи просто няма по Европа. Ние съобразяваме нашето законодателство с европейската конвенция, приета 1951 г., която има­ше за цел да защити гражданина от посегателствата на държавата, от то­талитарната държава. Днес се оказа, че тя вече е остаряла, че не отразява новите обществени реалности, орга­низираната престъпност, която уста­новява тотален контрол върху живо­та на хората и не познава граници. И тази криминална диктатура е не по-малко опасна от политическата дик­татура на тоталитарната държава. Заради това в цял свят, и най-вече в Европа, се вземат мерки за борба с организираната престъпност - елек­тронното следене (разбира се, по­ставено под ефикасен контрол), предварителното изземване на иму­щество. Защото организираната престъпност се състои от три елемен­та. Престъпници - и те трябва да се изпратят в затвора. Пари - те трябва да се отнемат. И, трето, връзки с по­литиците - и тези връзки трябва да бъдат прекъснати.

Организираната престъпност по­ставя нови изисквания за оператив­ност, с каквато разполагат прокура­турата и следствените органи. Ние направихме една стъпка - дадохме голяма част от разследването на МВР. Трябва да се направи и другата стъпка - да бъдат запазени и възста­новени някои от правомощията на прокуратурата, за да може тя да си върши конституционните задълже­ния и да служи на обществото.
Каталог: uploads -> documents
documents -> Прокуратура на република българия
documents -> Наредба №6 от 18 септември 2009 Г. За определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
documents -> Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2007г
documents -> И-57/24. 04. 2001 г. Искане от главния прокурор на република българия
documents -> И-145/2002 г. София, 25. 10. 2002 г. До Конституционния съд на Република България
documents -> Наредба №3 от 24 октомври 2014 г за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
documents -> Прокуратура на република българия
documents -> Обяснителна записка относно: Изпълнението на бюджета на цдг „Таня Савичева” към 30. 06. 2016г
documents -> Формуляр за кандидатстване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница