За да осъществяват дейността си повечето предприятия е необходимо те да разполагат със стоково материални запаси. Те са една от най-важните и съществени части от придобитите и контролирани от предприятието ресурсистраница1/4
Дата16.12.2017
Размер0.79 Mb.
  1   2   3   4
УВОД

За да осъществяват дейността си повечето предприятия е необходимо те да разполагат със стоково - материални запаси. Те са една от най-важните и съществени части от придобитите и контролирани от предприятието ресурси. Обемът, съставът и структурата им са основни показатели , играещи роля при протичането на производствения процес.Всяка стопанска единица има специфична дейност, която определя и вида на стоково-материалните запаси, които са включени в стопанския оборот.Същността и видовете стоково-материални запаси ще бъдат разгледани в глава първа от настоящия проект.

Голямото разнообразие на стоково-материалните запаси поражда проблема за тяхната оценка Различията в оценките на един и същ материален запас, придобит в различно време налага използването на различни подходи и методи при тяхното придобиване и потребление. Те ще бъдат разгледани в глава втора на проекта.

Съблюдавайки характерните особености на отделните видове стоково-материалните запаси счетоводството следва да осигурява точна и своевременна информация както за придобиването, съхраняването и намалението им така и за ефективността от използването на този важен материален ресурс. Всяка промяна в организацията на работа и отчитането им рефлектира в крайния финансов резултат от дейността на предприятието. Глава трета от настоящия проект е посветена на отчитането на стоково — материални запаси.

В дипломната работа ще бъдат разгледани материалните запаси във фирма "Хан Крум" АД гр.Крумовград. Дружеството е специализирано предприятие за производство и реализация на обувни
изделия. Изградено е през 1967 година, към Завод "Сърп и чук" гр.Габрово. През 1972 година предприятието става самостоятелно юридическо лице към СО"ПИРИН" гр.София. През1986 година предприятието е учредено като Завод "Хан Крум". Поради разформироване на Фирма "Пирин", през 1991 година се регистрира, като самостоятелно дружество. През 1996 година дружеството е включено в масовата приватизация и през 1997 година е приватизирано 67 % и държавното участие остава 33%. През 2004 година е продадено и 33 % държавно участие.

Поради конфедициалност на фирмата данните са примерни.

Целта на настоящия магистърски проект е да се разкрие същността на понятието стоково-материални запаси, да се разгледат техните особености, счетоводното отчитане на доставката, потреблението инвентаризацията, оценката, бракуването и документирането им. Обект на разглеждане ще бъдат материали, продукция, стоки, незавършено производство и други материални запаси. Краткотрайни биологични активи няма да бъдат разглеждани тъй като в "Хан Крум"АД няма такива активи.

СЪЩНОСТИ КЛАСИФИЦИРАНЕ НА СТОКОВО -МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

1.1.Икономическа природа на стоково-материалните запаси

Осъществяването на дейността на всяка икономическа структура неизменно е свързано със създаването и осигуряването на съответната организация.Многообразието на стопански дейности обуславя и разнородността и многобройността на активите, които са основна градивна единица на материалната база на предприятията.

Повечето производствени процеси се изпълняват в резултат на съчетаването на средства на труда,предмети на труда, и жив човешки труд. Средствата на труда и предметите на труда съставляват материално-вещественото съдържание на ресурсите на предприятието, т.е неговите активи.

Активите на всяка икономическа структура са различни видове стопански средства.Те са обект на счетоводството, което създава необходимата за управлението информация за състоянието и измененията в тях, както и за осъществяване на контрол, за тяхното съхраняване и опазване.

За нуждите на теоретичното им изучаване и практическото им отчитане , активите се групират по различни класификационни признаци -икономическо съдържание , функционална роля, степен на ликвидност , форма на съществуване и други .От счетоводна гледна точка особено значимо е групирането на активите според функционалната им роля и икономическата им същност на дълготрайни и краткотрайни.

Краткотрайните активи включват стоково-материалните запаси,търговски и други вземания, текущи финансови активи, парични средства и еквиваленти. Интерес за нас представляват стоково материалните запаси. Съдържанието на този вид краткотрайни активи се определя от СС 2и МСС 2 Стоково - материални запаси, където се казва, че "материалните запаси са активи :

а) държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност ; б)намиращи се в процес на производство за такава продажба ; или

в)под формата на материали или запаси , които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги."1

От определението се установява, че към стоково-материалните запаси се отнасят стоките или материалите , които са в магазинната мрежа или производството , а така също намиращи се в производството като незавършени и запасите от стоки и материали , предназначени за използване в производството или за оказване на услуга.

Те съставляват значителна част от имуществото на съответното звено. Като такива те участват еднократно в дейността,променят натурално-веществената си форма и пренасят изцяло стойността си като производствен разход или разход за обръщението.

Стоково - материалните запаси обхващат закупените и предназначените за продажба стоки , включително стоките , закупени от търговците на дребно и предназначени за продажба , или земя и друга собственост за продажба.Те обхващат също така и напълно завършената продукция или продукция , която е в процес на производство в предприятието , и включват и материали и запаси , предназначени да се използват в процеса на производство. В случай на предоставяне на услуги стоково-материалните запаси включват разходи за услугите , за които предприятието все още не е признало свързаните с тях приходи.

Материалите са предмети на труда, върху които човек въздейства със средствата на труда,за да произведе готов продукт. Те са придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влагане в

производствения процес с цел произвеждане на продукция или услуги.Материалите могат да са обект и на преки продажби ,когато това се прецени от предприятието. Те имат различни функционални предназначения.Могат непосредствено да се влагат в производствения процес, да се използват за създаване и поддръжка на дълготрайни материални активи и да се използват за нуждите на администрацията и управлението. В зависимост от начина си на придобиване биват : закупени от вън и собствено производство.Продукцията е крайният, завършващ етап от осъществената производствена дейност в предприятието.Тя е продукт на труда и е предназначена главно за продажба.Има оформена потребителна и разменна стойност и не подлежи на по-нататъшна обработка в рамките на същото предприятие.Продукцията има две основни измерения: веществена и невеществена. Веществената - продукция има винаги определено натурално измерение ,което се определя чрез различни единици от мерната система.Произведената веществена продукция отговаря на предварително определени технически и качествени параметри , които се определят от нейните потребители, или пък са налице национални или приети международни стандартни изисквания. Невеществената продукция обикновено няма материално-веществено измерение и не може да престоява в складови помещения. Момента на произвеждането и на употребяването от клиента съвпадат. Прието е тя да се разглежда като услуги под формата на ремонти , превози , пощенски и _ комунални дейности.

Стоките са материални активи , които са придобити чрез покупка и предназначени за продажба или размяна.Те са продукти на труда с оформена потребителна и разменна стойност.

Незавършеното производство е продукция,която се намира в различни стадии и фази на технологичния процес. Съвкупност е от разходи, от които се очаква да се произведе продукция. Разходите за незавършено производство могат да въплъщават голям обем средства и да имат голям относителен дял в стойността на краткотрайните активи.

Амбалажът е част от имуществото на предприятието, предназначено за съхранение , транспортиране и рекламиране на стоките, материалите и продукцията. Той е самостоятелен обект на отчитане и подобно на стоките участва в процеса на покупко- -продажба,т.е.той е елемент на търговските сделки.Съществено значение има подразделянето на амбалажа на инвентарен и неинвентарен.Инвентарният амбалаж е с характер на амортизируем актив и се включва в състава на дълготрайните материални активи.Стоково-материален запас е неинвентарния амбалаж.

В "Хан Крум"АД с голямо значение са материалите , продукцията и стоките . Целта на ръководството е да създаде добра организация на складовото стопанство,строга материална отговорност и рационално използване на стоково - материалните запаси.1.2.Принципи на класифициране на стоково-материални запаси. Класификации на стоково - материалните запаси

Класифицирането на стоково-материални запаси се обуславя от необходимостта да се улесни тяхното отчитане , както и контрола по приемането , съхранението и използването им.

Стоково - материалните запаси могат да се класифицират въз основа на различни класификационни признаци.Най - голямо значение за организацията на отчетния процес обаче има класификацията им по признака "предназначение".

От гледище на признака "предназначение " стоково - материалните запаси се класифицират като:основни материали, чието функционално предназначение е да формират субстанцията, вещественото съдържание на продуктите на труда, които се създават в предприятията.Те участват непосредствено при

производството на продукцията.Без тях е невъзможно предприятието да извършва своята дейност. В"Хан Крум "АД стоково - материалните запаси заемат относително висок дял в краткотрайните активи на предприятието . Това са кожи , хастари , конци , дунапрен , ходила , връзки , лепила и др.спомагателни материали , чието функционално предназначение е:

 • да придадат определени качества и свойства на основните
  продукти на труда;

 • да създадат нормални условия за функциониране на някой
  средства на труда каквото значение имат смазочните масла и
  други

 • да подържа хигиената и чистотата на персонала в
  предприятието , каквото предназначение имат миещите и
  перилни препарати;

Такава роля в "Хан Крум " АД играе например рапиди , канджи, ластик , велкро , стикери и др.

Резервни части , които предприятията използват за техническо подържане на машините , съоръженията , оборудването , транспортните средства и други дълготрайни материални активи.Те служат за подмяна на износени и повредени части. В "Хан Крум " АД такива са лагери , траж ножове , шмиргели , зъбери и др.

Горивни и смазочни материали, които в качеството им на носители на енергия се използват за технологични , енергетични и общо експлоатационни цели.Тук се включват бензин , нафта, спирт, газ, грес и други. В "Хан Крум "АД се използват и горивни и смазочни материали.

Амбалажни материали , с предназначение даване на вид и обем на съдържанието в тях- продуктите на труда (продукция и стоки) , като и тяхното съхраняване и транспортиране.В нашето предприятие това са опаковъчни кутии , кашони , опаковъчна хартия и други .

Каниеларски материали - не участват в производствения процес , използват се за управлението и организацията на предприятието. Такива са принтерна и факс хартия, химикали, формуляри за документи и други.В "Хан Крум " АД относителния им дял в обема на стоково -материалните запаси е незначителен.

Малоценни и малотрайни предмети - участват многократно в производствения процес и пренасят себестойността си на продукцията , но не отговарят на изискванията за дълготрайни материални активи,поради това,че стойността им е под прага определен от предприятието за дълготрайни материални активи.За "Хан Крум "АД този праг е две минимални работни заплати за страната.В разглежданото предприятие такива са манта , курка и панталони , ножици , телефони и др.

Други материали , които включват консумативи , канцеларските и други материали , чието функционално предназначение не е толкова значимо за дейностите на предприятията.

За счетоводната отчетност има значение и класифициране на материалите по местонахождение и по материално отговорни лица.В"Хан Крум"АД стоково-материалните запаси са групирани в следните складове: • 01 "Основни материали";

 • 02" Спомагателни материали";

 • 03 " Резервни части";

 • 04" Склад за лепила"

 • 05 "Готова продукция".ГЛАВА ВТОРА

ОЦЕНКА НА СТОКОВО - МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

2.1.Същност , значение и проблеми на оценката

Оценката е съществувала през вековете , съществува и ще се прилага и в бъдеще докато съществува науката счетоводство.В условията на пазарно стопанство оценяването на счетоводно отчитане има задължителен и обективен характер.Оценяването е метод за изразяване на счетоводните обекти в пари.Стойността като икономическа категория се използва и като мерна величина на човешки труд.Оттук и възможността посредством оценяването да се постига сравнимост и реално представяне на разнородните стоково-материални запаси във финансовите отчети на предприятието.

Оценките биват два вида - при първоначалното признаване текущи и след първоначалното признаване последващи /периодични/.

Първоначалната оценка се прилага при придобиване на активи-покупка, строителство при възникване на вземанията и задълженията. Последващото оценяване се използва в процеса на годишното приключване и съставянето на годишния финансов отчет към 31.12 и в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

При текущо оценяване на стоково - материалните запаси се използват трите основни форми на проявление на историческата цена:


 • цена на придобиване - при покупка;

 • себестойност - когато са собствено производство;

 • справедлива цена- при безвъзмездно придобиване, при
  установени при инвентаризация некомпенсирани излишъци и други подобни.

СС 2 " Отчитане на стоково - материалните запаси "2 регламентира
първоначалната оценка на стоково - материалните запаси. Той определя
реда за отчитане на доставната стойност към момента на
придобиване. "Доставната стойност представлява сумата от всички
разходи по закупуването и преработката, както и от други разходи,
направени във връзка с доставянето на стоково-материални запаси до
сегашното им местоположение и състояние /материали, продукция, стоки, незавършено производство и др./".3

2.2. Текуща оценка на стоково - материалните запаси

2.2.1.Оценка на стоково-материални запаси при придобиването

им

Първоначалната оценка на стоково - материалните запаси е тяхната себестойност, /доставка, стойност/, която представлява сумата от всички разходи ,по закупуването , преработката , както и други разходи направени във връзка с доставянето до мястото на тяхното настояще местоположение и състояние.

Компонентите на себестойността трябва да се определят в зависимост от вида на материалния запас и начина на придобиване. За купените стоково - материални запаси - себестойността /доставната стойност/ включва покупната стойност /цена/, вносните мита и други данъци /различни от тези, които в последствие, предприятието може да възстановява от данъчните власти / и акцизи , транспортните разходи и други , които могат директно да се предпишат на придобиването на

2 СС2,т.З ДВ бр.ЗО от 07.04.2005г.приет с ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС№46 от 21.03.2005г.,обн.,ДВ,бр.ЗО от 07.04.2005г., силаот01.01.2005г.АписРомил Колев.

3Пак там

стоките, материалите и услугите.Търговските отстъпки, рабати и други подобни компоненти се приспадат при определяне на покупната стойност. Покупната стойност може да включва валутни разлики, директно отнасящи се до придобиването на стоково-материални запаси, фактурирани във валута, в редки случаи разрешени в допустимото алтернативно счетоводно третиране в МСС 21 - Ефекти в промените на обменните курсове.Пример 1: През месец март 2006г. са закупени 1500 чф. "ходила-полиуретан WHIТЕ" на стойност 11 775.00лв. и ДДС - 20%- 2 355.00лв.Платени са транспортни разходи в размер на -90.00лв.

Цената на придобиване се образува , като се включат следните разходи: • покупна цена 11775.00 лв.

 • ДДС 2 355.00 лв.

 • транспортни разходи 90.00 лв.

Общо разходи 14 220.00лв./1500 чф.= 9.48 лв./чф.

Себестойността на произведените в предприятието стоково -материални запаси /продукция/ се формира от разходите за преработка . Тези разходи са елемент на производствената себестойност на активите , създадени от предприятието.Към тях се отнасят :

-разходите , които са свързани директно с производството на определен продукт, т.е.преките трудови разходи на заетия в производството персонал;

-систематично начисляваните общопроизводствени /непреки/ разходи , извършвани в процеса на производството.

Според зависимостта им от обема /количеството/ на производствените изделия и услуги те биват постоянни и променливи. Причисляването на едни или други непреки производствени

разходи към групата на постоянните или на променливите разходи зависи от конкретните условия на работа на предприятието.Постоянни са общопроизводствените разходи, които не се влияят пряко от обема /количеството/ на произведените продукти и услуги.В дадени случаи постоянни непреки разходи с производствен характер може да се окажат например разходите за амортизация и за наем на сгради и оборудване с производствено предназначение, разходите за застраховки и поддържане на такива активи и други подобни.

Променливи са общопроизводствените разходи, които зависят пряко от количеството на произведените продукти и услуги. Към тях според конкретните условия на предприятието може да се причислят разходите за електроенергия, разходите за текущо поддържане на дълготрайни производствени активи, трудовите разходи за помощния персонал,спомагателните материали и други подобни.

Предприятието трябва самостоятелно да избере да избере при разработването на модела за счетоводна политика - критериите за аналитично отчитане на разходите /преки и общопроизводствени/;базата за разпределение на общите разходи , които трябва да се диференцирани за постоянните разходи, за променливите разходи и за разходите при производство на взаимно свързани продукти.

Променливите общопроизводствени разходи се разпределят по отделни продукти на основа реалното използване на производствените мощности, а постоянните разходи на база нормалния капацитет на производствените мощности,който може да се изразява в брой човекочасове или машиночасове,в количество произведена продукция или извършени услуги,в количество вложени материали и други измерители .

Нормалният капацитет е очакваното средно производство за няколко периода или сезона, без загубата на капацитет за планирана поддръжка.

Размерът на постоянните производствени разходи не се увеличава при по - нисък обем на производство/фактическо производство/ или когато предприятието е в престой.На базата на нормалния капацитет се определя нормативен коефициент на разходите.Той е отношението между плановия размер на постоянните непреки разходи и нормалния капацитет и показва колко лева постоянни разходи следва да се включат систематично в себестойността на поредната завършена партида изделия,за да се обоснове договарянето и осъществяването на сделките.Калкулирането в себестойността на изделията на постоянните непреки разходи в предварително определен планов размер се налага поради това , че за разлика от преките материални и трудови разходи , техния фактически размер остава неизвестен до края на периода. От това следва ,че разпределението на фактически отчетените постоянни непреки разходи е един последващ етап от формирането на себестойността , който има коригиращо значение за текущо включените в нея разходи и затова се извършва така , че себестойността на изделията да се формира близо до предвидения й размер.В съответствие с това правило разходите се разпределят по следната методика:

• когато фактическия обем на производството е по-малък от нормалния , постоянните непреки разходи остават в себестойността в размера , в който са били начислени текущо на базата на нормативния коефициент.Така в себестойността на изделията ще се включи по-малка сума постоянни общопроизводствени разходи от фактически отчетените и ще се избегне увеличението на себестойността на изделията над ориентировъчната в резултат на ниска производителност или на престой.Останалите в такъв случай неразпределени общопроизводствени разходи се признават като текущи разходи на за дейността извън себестойността т.е. отнасят се пряко в намаление на приходите от продажбите ,за да се формира действителен финансов резултат от дейността. • когато фактическия обем на производството е по-голям от
  нормалния , се очертава друга ситуация: в резултат на текущото
  начисляване на постоянните разходи върху по-големия фактически обем
  на базата на нормативния коефициент в себестойността се включва по-
  голяма сума постоянни разходи от сумата на фактически
  отчетените.Затова в края на периода сумата на включените в
  себестойността на отделните изделия постоянни разходи се намаляват
  така , че те да не се оценят над ориентировъчната им стойност.При това
  превишението се приспада пропорционално от себестойността на
  продадената и наличната в края на периода продукция.

 • когато фактическият обем на производството се доближава до
  нормалния капацитет , разпределението на постоянните непреки разходи
  да се извършва на основата на реалния обем , което значи , че разходите
  остават в себестойността в размера ,в който текущо са начислени.

При производство на основен и странични продукти общопроизводствените разходи се разпределят по отделни продукти на избрана рационална и постоянна основа - например на основа на относителната продажна стойност на отделните продукти.

Други разходи за производството може да са елемент на себестойността , доколкото са извършени за довеждането на продукцията и незавършеното производство до настоящето им местоположение и състояние за употреба. Такива могат да бъдат разходите за проектиране на продукти за конкретни клиенти ,както и някои непроизводствени разходи.

Доставни разходи са: транспортните разходи , товаро -разтоварните разходи , разходите за монтаж и пробна експлоатация.

Формирането на доставната стойност може да се представи със следната схема:
Доставна стойност

Разходи за закупуванеРазходи за преработка

Други

Преки трудови разходи

Разходи за покупката покупна стойност

Доставни разходи транспортни

Общопроизводствени

Покупка

мита и такси невъзстановени данъци ,акцизи

Товаро-разтов.монтажни

постоянни

променливи

за преработка

Цена на придобиване

Себестойност


18 900.00 лв.

11790.00 лв.

1 440.00 лв.

270.00 лв.

= 27.00 лв./чф.


Пример 2: В "Хан Крум " АД през м.март 2006г. са произведени 1200 чф. мъжки боти .Отчетени са разходи за материали 18 900.00 лв., разход за пряк труд 11 790.00лв., постоянни общопроизводствени разходи 1800.00лв. , променливи общопроизводствени разходи 270.00 лв. , административни разходи 110.00лв. Нормалният капацитет е 1500 чф. Себестойност:

 • Преки материални разходи

 • Разходи за пряк труд

 • Постоянни общопроизводствени разходи

 • Променливи общопроизводствени разходи

Общо разходи 32 400.00лв./1200чф.

Общопроизводствените разходи се отчитат като текущи разходи за периода, извън разходите за преработка /1800.00/ 1500/ *1200 = 1440.00лв. Останалите 360.00лв. се отнасят като текущ разход за дейността.


Не се включват в себестойността на стоково-материалните

запаси :

 • материални, трудови и други производствени разходи , които са извън нормалните граници /като например възнагражденията за извънреден труд , разходите за доработки и други подобни /.Това е с цел да не се превиши предвидената себестойност с нередовни по естеството си разходи;

 • складовите разходи, с изключение на тези от тях , които са извършени в хода на производствения процес до изчакване на следващия производствен етап /например за полуфабрикати и материали, които се нуждаят от зреене, ферментация и други подобни процеси/;

 • административните разходи , които не са свързани с довеждането на материалния запас до състояние за употреба;

 • разходите за продажба

Всички тези разходи се отчитат като текущи разходи за дейността , но по функционален признак се третират като разходи за спомагателна дейност, за управление или за продажба. Според възприетата класификация на доставяйте разходи себестойността на отделните артикули от произведената продукция се формира от :

  • стойността на преките материални разходи;

  • разходите за преработка , които включват преките трудови разходи /възнаграждения и осигуровки / на заетия в производството персонал и систематично начисляваните общопроизводствени разходи;

  • други разходи, свързани с производството на продукцията.

Себестойността на оказаните услуги съответно се формира от:

■ преките трудови разходи /възнаграждения и осигуровки/ на

заетия в услугите персонал.

■ систематично начисляваните общопроизводствени разходи.


2.2.2.Подходи и методи за оценка на стоково-материални запаси при потреблението им

Важен елемент на счетоводна политика в предприятието е избор на метод за оценка на стоково - материалните запаси при потреблението им.По правилата на т.19 и 21 от МСС2,съответно т.9.1 и 9.2 от СС това са:по препоръчителния подход: метод на конкретната индентификация на себестойността на всеки материален запас , ако е предназначен за конкретни проекти;метод- "първа входяща - първа изходяща /FIFO/себестойност "метод "средна претеглена стойност".При алтернативния подход може да се приложи метод"последна входяща — първа — изходяща /LIFO/стойност"метод на конкретната индентификация се прилага за стоково-материалните запаси с малък брой позиции , които не са взаимно заменяеми и са предназначени за употреба при конкретни обекти , независимо дали са закупени или произведени.Прилагането на този метод е неуместно при голям брой позиции на материални запаси , които са взаимно заменяеми , тъй като може да се получи преднамерен ефект върху печалбата или загубата.

метод "първа входяща - първа изходяща стойност" /FIFO4/.Както се отбелязва в МСС 2 Материални запаси при формулата FIFO позициите от материалните запаси, които са купени първи, се продават първи и следователно оставащите в запасите позиции в края на отчетния период се са тези , които са закупени или произведени. последни"5.

Стоково-материалните запаси при всяко намаление се изписват по реда

на придобиването им.
4 First in – First out (FIFO)

5Цит.Международни счетоводни стандарти, с.43

Пример 3: В "Хан Крум " АД през м.май 2007г.са получени следните приходи от материал "естествена кожа -говежда напа NERO" и изразходвани следните количества:

Остатък на 30.04.2007г. - 40 м2 *45.15лв./ м2 =1 806.00 лв.

Постъпления:

Ф №11216/08.05.2007г.- 20 м2 *44,70лв./ м2 = 894.00 лв. Ф №45620/12.05.2007г.- 60 м2 *45.52лв./ м2 = 2 731.20 лв. Ф №96345/19.05.2007г.- 35 м2 *45,75лв./ м2 = 1 601.25 лв. Ф №99223/26.05.2007г.- 55 м2 *44.85лв./ м2 = 2 466.75 лв.Всичко:

170м2

= 7 693.20 лв.

Разход:


Искане №

69/09.05,

.2007г.

25 м2

Искане №

76/13.05.2007г.

15 м2

Искане №

81/20.05,

.2007г.

35 м2

Искане №

87/27.05

.2007г.

50 м2

Искане №

90/29.05

.2007г.

80 м2

Всичко:
165 м2

Текущият разход по този метод се

извършва по следния начин:

1) 09.05.2007г.

-25 м2

* 45.15лв.

= 1 128.75 лв.

2) 13.05.2007г.

-15 м2

* 45.15лв.

= 677.25 лв.
40м2
= 1806.00 лв.

3) 20.05.2007г.

-20 м2

* 44.70лв.

= 894.00 лв.
20 м2
= 894.00 лв.

4) 20.05.2007г.

-1,5 м2

* 45.52лв.

= 682.80 лв.

5) 27.05.2007г.

-45 м2

* 45.52лв.

= 2 048.40 лв.
60м2
= 2 731.20 лв

6) 27.05.2007г.

- 5м2

* 45.75лв.

= 228.75 лв.

7) 29.05.2007г.

-30 м2

* 45.75лв.

= 1 372.50 лв.
55 м2
= 1601.25 лв.

8) 29.05.2007г.

-50 м2

* 44.85лв.

= 2 242.50 лв.


Общо: -205м2 =9 274.95 лв.

Наличност на 31.05.2007г. - 5 м2 * 44.85лв./м2 = 224.25лв. Начално салдо 40+/170-205/= 5 м2

Периодичното отчитане по метода "първа входящя първа изходяща "

Наличност на "естествена кожа- свинска фодра " на

28.02.2007г. - 125 м2 *55.50 лв./м2 =6 937.50 лв.

Приход:

09.03.2007г.-50м2*53,70лв./м2= 2 685.00 лв.


12.03.2007г.-60 м2*55.52лв./м2= 3 331.20 лв.
26.03.2007г.-80м2*54,85лв./м2 = 4 388.00 лв.
Всичко: 190м2 = 10 404.20 лв.

Разход на "естествена кожа- свинска фодра "

125 м2 за 6 937.50 лв.+ 190 м2 за 10 404.20 лв.

17 341.70 лв.- 275 м2 за 15 147.70 лв.

= 40м2 за 2 194.00лв.Наличност на 31.03.2007г. 40м2 * 54.85 лв./ м2 = 2 194.00лв

 • метод "средна претеглена стойност" се използва за установяване на средно претеглена стойност по отделни видове или групи на стоково - материалните запаси в началото на периода и през периода, след всяка отделна доставка или производство или наведнъж за периода.Този метод е най-често прилагания у нас.Той е възприет и от ръководството на " Хан Крум "АД .

Пример 4: Ще използваме данните от пример 3 , за да сравним двата метода.

Остатък на 30.04.2007г. - 40 м2 *45,15лв./ м2 = 1 806.00 лв.

Постъпления:

Ф №11216/08.05.2007г.- 20 м2 *44,70лв./ м2 = 894.00 лв. Ф №45620/12.05.2007г.- 60 м2 *45.52лв./ м2 = 2 731.20 лв. Ф №96345/19.05.2007г,- 35 м2 *45,75лв./м2 = 1 601.25 лв. Ф №99223/26.05.2007г,- 55 м2 *44.85лв./ м2 = 2 466.75 лв.Всичко:
170м2

= 7 693.20 лв.

Разход:


Искане69/09.05.2007г.

25 м2

Искане76/13.05.2007г.

15 м2

Искане81/20.05.2007г.

35 м2

Искане87/27.05.2007г.

50 м2

Искане90/29.05.2007г.

80 м2

Всичко: 165 м2

Текущият разход по този метод се извършва по следния начин:


Наличност на 30.04.2007г. - 40 м2 *45,15лв./ м2 = 1 806.00 лв.
Приход на 08.05.200'/Тг. - 20м2 *44,70лв./м2 = 894.00лв.
Състояние:
-60м2 = 2 700.00 лв.

Средна цена 2 700.00лв. /60м2 = 45.00 лв/м2

Разход на 09.05.2007г. -25м2 * 45.00лв. = 1125.00 лв.

Състояние: -35 м2 = 1 575.00 лв.

Приход на 12.05.2007г. - 60 м2 *45.52лв./м2 =2 731.20 лв.

Състояние: -95 м2 =4 306.20 лв.

Средна йена 4 306.20 лв./ 95м2 = 45.3284 лв/м2

Разход на 13.05.2007г. -15м2 *45.3284лв. = 679,93 лв.

Състояние: -80 м2 =3 626.27 лв.

Приход на 19.05.2007г. -35 м2 *45,75лв./ м2 = 1 601.25 лв.

Състояние: -115 м2 =5 227.52 лв.

Средна цена 5 227.52лв. /115м2 = 45.4566лв/м2

Разход на 20.05.2007г. -35 м2 * 45.4566лв. = 1 590.98 лв.

Състояние: -80 м2 =3 636,53 лв

Приход на 26.05.2007г. - 55м2 *44,85лв./м2 - 2 466.75лв.

Състояние: -135 м2 =6 103.28 лв.

Средна цена 6103.28 лв./135м2 = 45.2094 лв/м2

Разход на27.05.2007г. -50м2 * 45.2094. =2 260.47лв.

Състояние: -85 м2 =3 842,80 лв.

Разход на 29.05.2007г. -80м2 * 45.2094 = 3 616.75лв.

Крайно салдо на 31.05.2007г. 5м2 * 45.2094 = 226.05 лв.

Всичко разход 205 м2 за 9273.13 лв.

От разгледаните примери 3 и 4 при едни и същи изходни данни се вижда , че еднакво изразходено количество материал при различните методи има различна стойност.


 • метод "стандартна себестойност" се посочва за прилагане в случаите, когато разходите де доближават до себестойността. Стандартната себестойност се определя при нормални нива на материали и доставки, труд, ефективност и използване на капацитета, ако не са настъпили изменения в стандартите при нови условия на доставки и употреба.

 • метод "цени на дребно" се използва в търговията за измерване на големи количества стоково - материални запаси от бързо изменящи се стоки, които имат еднакви надценки, като продажната цена се намалява в съответния процент на брутната надценка.Възможно е да се използва и усреднен процент на надценки от групи.

Алтернативният подход метод "последна входяща — първа изходяща /стойност" /LIFO/6, се прилага когато липсват условия за прилагане на препоръчителния подход.При него последните закупени или произведени стоково-материални запаси се продават първи , а оставащите в запаси в края на периода са тези , които са закупени първи.По този начин крайната наличност в края на отчетния период остава по цена от

6 Last in – First out (LIFO).При последната преработка на МСС 2 този метод не се регламентира вече.
първата начална доставка. При условията на инфлация по този така се влиза в отчетната текуща година през следващия период с по-ниска цена , което е в съответствие с принципа на счетоводството - предпазливост.

Пример 5: В "Хан Крум " АД през м.юни 2007г.са получени следните приходи от материал "естествен хастар РЕЬЕ 62 " и изразходвани следните количества:

 • Текущо отчитане по метода последна входяща - първа изходяща"

Остатък на 31.05.2007г. -40 д2 *8.12лв./м2 =324.80 лв.

-20 м2 *7.83лв./ м2=156.60 лв.

Общо 60м2 = 481.40 лв.Постъпления:

Ф№89552/02.06.2007г.- 30 м2 *7.90лв./ м2 = 237.00 лв. Ф№52213/10.06.2007г.- 20 м2 *8.17лв./м2 = 163.40 лв. Ф№11122/18.06.2007г.- 25 м2 *8.10лв./м2 = 202.50 лв. Ф№36978/23.06.2007г.- 35 м2 *7.95лв./ м2 = 278.25 лв.Всичко:

11 Ом2

= 881.15 лв.

Разход:Искане №

101/03.06.2007г.

25 м2

Искане №

115/11.06.2007г.

15 м2

Искане №

119/20.06.2007г.

30 м2

Искане №

123/24.06.2007г.

50 м2

Искане №

125/26.06.2007г.

35 м2

Всичко: 155 м2

Наличност на 31.05.2007г- 40 м2*8.12лв./ м2 = 324.80 лв.

-20м2*7.83лв./м2 = 156.60 лв.
Състояние 60 м2 =481.40 лв.
Приход на 02.06.2007г. - 30м2 *7,90лв./м2 - 237.00 лв.

Състояние: -90 м2 =718.40 лв.

Разход на 03.06.2007г. -25дм2 * 7.90лв. =197.50лв.

Състояние: -65 м2 =520.90 лв.

-40 м2*8.12лв./м2 =324.80 лв.

-20 м2 *7.83лв./м2 =156.60 лв.

-5 м2 *7.90лв./м2 = 39.50 лв.


Приход на 10.06.2007г. - 20м2 *8,17лв./м2 =163.40 лв.

Състояние: -85м2 =684.30 лв.

Разход на 11.06.2007г. -15м2 * 8.17лв./м2 = 122.55лв.

Състояние: -70 м2 =561.75 лв.

-40 м2*8.12лв./м2 =324.80 лв.

-20 м2 *7.83лв./м2 =156.60 лв.

-5 м2 *7.90лв./м2 = 39.50 лв.

-5 м2 *8.17лв./м2 = 40.85 лв.

Приход на 18.06.2007г. - 25м2 *8,10лв./м2 = 202.50 лв.

Състояние: -95 м2 =764.25 лв.

Разход на 20.06.2007г. -25м2 * 8.10лв. =202.50 лв.

-5 м2 *8.17лв./м2 = 40.85 лв.

Общо: 30м2 = 243.35 лв.

Състояние: -65 м2 =520.90 лв.

-40 м2*8.12лв./м2 =324.80 лв.

-20 м2 *7.83лв./м2 =156.60 лв.

-5 м2 *7.90лв./м2 = 39.50 лв.Приход на 23.06.2007г. - 35м2 *7,95лв./м2 = 278.25 лв.

Състояние: -100 м2 =799.15 лв.

Разход на 24.06.2007г. -35м2 * 7.95лв. =278.25 лв.

-5 м2 *7.90лв./м2 = 39.50 лв.
-10м2*7.83лв./м2 = 78.30 лв.

Общо: 50 м2 = 396.05 лв.

Състояние: 50 м2 = 403.10 лв.

-40м2*8.12лв./м2 = 324.80 лв.


-10м2*7.83лв./м2 = 78.30 лв.

Разход на 26.06.2007г. - 10м2 *7.83лв./м2 = 78.30 лв.

-25м2*8.12лв./м2 = 203.00 лв.
Общо: 35 м2 = 281.30 лв.

Наличност на 30.06.2007г. 15 м2 =121,80 лв.

-15м2*8.12лв./м2 = 121.80 лв. • Периодично отчитане на потреблението на материалите по

метода "последна входяща — първа изходяща"

Остатък на 31.05.2007г. -40 д2 *8.12лв./м2 =324.80 лв.

-20 м2 *7.83лв./ м2=156,60 лв.

Общо 60м2 = 481.40 лв.Постъпления:

Ф №89552/02.06.2007г.- 30 м2 *7.90лв./ м2 = 237.00 лв. Ф №52213/10.06.2007г.- 20 м2 *8.17лв./ м2 = 163.40 лв. Ф №11122/18.06.2007г.- 25 м2 *8.10лв./ м2 = 202.50 лв. Ф №36978/23.06.2007г,- 35 м2 *7.95лв./ м2 = 278.25 лв.Всичко: 11 Ом2

= 881.15 лв.

Разход:
Искане № Ю1/03.06.2007г.

25 м2

Искане № 115/11,06.2007г.

15 м2

Искане № И9/20.06.2007г.

30 м2

Искане № 123/24.06.2007г.

50 м2

Искане № 125/26.06.2007г.

35 м2

Всичко:

155 м2

Наличност на 30.06.2007г. 15 м2

121.80 лв.

-15м2*8.12лк./м2 = 121.80 лв.
Избраният метод за отчитане употребата на стоково - материалните запаси следва да се прилага за всички материални запаси със сходна същност и употреба , а при различна същност и употреба се допуска и прилагането на различни методи.Предприятието трябва да оповести възприетия метод в счетоводната политика.

У нас в продължение на много години успешно се прилага документалния метод за отчитане на потреблението на стоково -материалните запаси .Той има място за прилагане и в бъдеще , тъй като се основава на един от принципите за осъществяване на счетоводството — документалната обоснованост.При него обаче се изразходва много отчетен труд.Затова той се прилага ефективно при големите предприятия. За малките и средни предприятия с номенклатурни номера на стоково-материални активи до100-200-най-много 1000 номенклатурни номера , както и за предприятията на едноличните търговци е целесъобразно да се прилагат по избор един от поредицата методи ,препоръчани в МСС2 и СС2.2.3.Периодична оценка на стоково-материалните запаси

По изискванията^на т.6 от МСС , съответно т.З на СС 2 стоково -материалните запаси трябва да се оценяват по по-ниската от себестойността /доставната стойност/ и нетната реализуема стойност.Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения цикъл и тези , които са необходими за осъществяване на продажбата.

Оценката по нетна реализуема стойност се' осъществява , когато стоково — материалните запаси са повредени , морално остарели или има спад в продажните цени.Изхожда се от обстоятелството , че чрез обезценката на себестойността им до нетната реализуема стойност не следва да се отчитат по стойности , които превишават очакваните приходи от продажба или употреба.

Оценката по нетна реализуема стойност означава намаляване чрез преоценка на себестойността по отделни видове или сходни позиции на стоково-материалните запаси до равнището на нетната реализуема стойност.Преоценката може да се дължи на предварително пресметнати в по-голям размер разходи за преработка , колебание в цените или себестойността,непредвидими загуби по договори за покупки и продажби по фирмени договори.

Оценката по нетна реализуема стойност следва да се базира на най -сигурни данни при определяне на приблизителната оценка - например нетната реализуема стойност на материални запаси , ако се доставят като нови.При положение ,че през следващи отчетни периоди себестойността превиши нетната реализуема стойност и се достигне до предишните равнища на себестойността се прави нова оценка на наличните обезценени материални запаси.

При продажба на стоково - материални запаси с намалена себестойност до нетната реализуема стойност сумата на намалението се признава за разход и намаляване на запасите за периода на възникването на обезценката.Като разход се отчитат и всички загуби на стоково -материални запаси.

При евентуално увеличаване на стойността на преоценените налични запаси следва да се възстанови намаляването на стойността и увеличаването на приходите през отчетния период,в който то е възникнало.

Ръководството на предприятието само определя честотата на оценка на стоково-материални запаси по нетна реализуема стойност през отчетния период.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница