За да се намали негативния ефект…Дата05.04.2022
Размер22.11 Kb.
#114026
въпроси

1 въпрос:
Понятието техника означава – изкуство, майсторство, умение. Образователния процес по начално технологично обучение като елемент на технологичното образование представлява динамична система. Наблюдават се промени в познавателните и поведенческите състояния както на обучаващия, така и на обучаващите се. Става въпрос за два основни субекта в процеса на обучение – учител и ученици. Водеща дейност е общуването между учител и ученици. Чрез техническата дейност учителя формира начални технологични умения. Например: учениците да решават разнообразни технологични задачи с постепенно нарастваща степен на трудност. Учебно – възпитателен процес протича чрез преподаване – учене – възпитание.

Терминът „техника“ означава: изкуство, майсторство, умение. И обхваща следното определение: • Съвкупност от похвати, начини и средства за извършване на някаква работа, дейност, с цел задоволяване на материалните и нематериалните нужди на хората.

 • В урочната технологична дейност на учениците се използват елементарни технологични средства като игла, ножица, пергел, габърче, перфоратор, телбод, които са основни инструменти и чрез физическата сила изпълняват необходимата операция

 • Според третото значение на термина „техника“, а именно – умение, чрез техническата дейност учителя формира начални технологични умения, като учениците решават разнообразни технологични задачи с постепенно нарастваща степен на трудност. Водеща дейност е общуването между ученици и учител и обмена на информация.

Технологията се формира от обществото и от своя страна тя формира облика на обществото


2 въпрос:


За да се намали негативния ефект…
учениците да се стимулират да мислят самостоятелно, да обмислят и да разработват практически идеи, след което да ги подлагат на проверка в реалността и същевременно да произвеждат материален продукт. Чрез конструирането и моделирането конкретната задача ще получи ясен и видим завършен материален резултат:

 1. Да им се поставят цели;

 2. Да се насочват да разпознават възможности

 3. Да се стимулират в предприемчивост – да купуват и продават, защото така развиват умения, изграждат финансова грамотност.

 4. Да бъдат креативни

 5. Да се учат на ефективна комуникация

 6. Да се научават да дават

 7. Да са независими

 8. Да са лидери

 • Ефективни педагогически дейности:

  • Излети сред природата

  • Дейности свързани с благородна кауза

  • Екскурзии, съвместни дейности с родители

3 въпрос:


Нежеланият изход от един урок по технологии и предприемачество може да зависи от не ефективното и неразбираемото поднасяне на знания по конкретната тема от страна на преподавателя. Всичко това би могло да доведе до промяна в крайния резултат, и той ще бъде различен от очаквания резултат.
А от четирите години в начален етап нежелания изход на системата на начално технологично обучение може да се получи, ако няма баланс между познавателните процеси (ученето на учениците) и управленческите процеси (преподаването от учителя). Липсата на тази връзка между двата процеса ще доведе до резултат различен от предварително планирания резултат при създаване на учебната технологична система.

4 въпрос:


За да се реализира принципа на системност в обучението по технологии и предприемачество съществуват различни педагогически стратегии:

 1. Учебния процес по ТП да се осъществява на база логически връзки, като се акцентира върху важното, същественото, и ценностното в обучението по ТП.

 2. Чрез систематизиране на ученото съдържание и правилно структуриране на урока.

 3. За още по-ефективно реализиране на принципа на системност е необходимо да съществува ситуационна повторяемост на педагогическите стратегии включващи професионална импровизация и майсторство;

 4. Друга стратегия е дидактическото разнообразие на методическите компоненти в организацията на урока по ТП.

 5. Съобразяване с познавателните и поведенческите особености на учениците. Още в 1-ви клас новите понятия се усвояват на практическата основа чрез примери, описания и сравнения. В учебното съдържание са включени комикси и игри, работа по проекти, задачи и дейности, при които учениците прилагат знания на практика и усъвършенстват умения. Извършват учебно-трудова дейност.

Във 2-ри клас вече системата от понятия се разширява, като усвояването продължава на широка сетивна основа. Постигнато е съчетание от репродуктивни и продуктивни дейности. Работят по готови алгоритми и усвоени операции, което дава възможност за продуктивни стратегии на обучение.
В 3-ти клас доразвиват и надграждат придобитите в 1-ви и 2-ри клас знания, умения и отношения. В 4-ти клас продължават да се трупат знания за скициране, за ориентиране в размерите, частите и конструкцията на изделия от графично изображение. Изпитват свойствата на материалите и тестват изработени модели.

5 въпрос:


Графичният план при изработване на изделие с техника оригами е условно-изобразителна демонстрация (действия чрез използване на графично изображение и символи – оригами, електрически схеми, монтажни схеми, скици, чертежи, и др., подпомага се усвояването и разбирането на абстрактни означения, символи
Този вид демонстрация се използва и в други урочни дейности на учениците например: изобразителното изкуство, физическото възпитание и спорт и компютърно моделиране.

6 въпрос:


Мисленето е висш когнитивен процес, който е важен за технологичното обучение на учениците, а от своя страна учебните дейности в технологичното обучение развиват някои типове мислене:

 • Екстраполация и интерполация – например в учебното съдържание за 1 клас, на преден план са изведени дейности, свързани с изработване на изделия и модели по образец и по собствена идея. Във 2, 3 и 4 клас вече при зададени от технически рисунки, схеми, скици или от учителя последователност от операции и инструменти, учениците търсят ефективен край на тази последователност и така развиват тези типове мислене.

 • Рефлексия – учениците инициират оценъчни размишления за високо качество на изделието.

 • Идентификация на понятията – проверката доколко конкретен предмет от технологичния и житейски опит на детето принадлежи към даден клас. Този тип мислене се развива чрез учебното съдържание от 1 до 4 клас по ТП.

 • Импровизация – децата много често импровизират, те го правят във всички учебни дейности. Опитват нови действия с постоянен набор от елементи. На учениците още от 1 клас е дадена възможност да предлагат нови идеи и решения. В следващите класове 2, 3 и 4, те доразвиват и надграждат знания, умения и отношения от предна година. В 4-ти клас са доразвили различните типове мислене, което ще е основа в по-горните класове.

7 въпрос:


Специфичния метод на обучение по технологии и предприемачество, без който може да се реализират т.н. теоретични уроци, това е опитът. В един урок не винаги е възможно да се тестват моделите и изделията. Технологиите ни показват как се прави дадено изделие, а от гледна точка на предприемачеството се питаме – защо се прави това изделие. Човек се учи от собствения си опит да се изгради като предприемчива личност. Важно е да има практически елемент, защото в основата на обучението е заложен принципа: „Самоусъвършенстване и самоконтрол чрез опита“.

8 въпрос:


Уменията на хората са резултат от техния жизнен опит. По-опитните личности имат повече развити умения. Уменията са важна част от обучението по технологии и предприемачеството в начален етап. Най-ефективно се развиват конструктивно-техническите умения. Учениците мислено създават идея, построяват образа на обекта или на процеса и го изразяват чрез скици, чертежи и диаграми. Паралелно с тази група умения се развиват и операционно-контролните умения, а именно фините двигателни умения. Всички умения за инициативност и предприемачество са свързани с непрекъснато търсене на възможности за довеждане на идеите до действие.

9 въпрос:


За да се развива ефективно предприемаческата компетентност на учениците, трябва да се има предвид, че предприемачите не се раждат такива. Те се създават и се развиват, променяйки социалната среда. Необходимо е да се разработят ефективни технологии, които да са актуално – образователни за превръщането на учениците в предприемчиви личности.
Пример: Ако задачата е: „Телекомуникацията и нейното значение за живота на хората“, то най-удачно би се използвала класна неурочна форма на обучение – екскурзията. Така учениците ще установяват пряк контакт с телекомуникацията компания, ще добият ясна представа за конкретен процес и дейност. Освен това децата ще се чувстват емоционално удовлетворени, защото може да има и развлекателен елемент.

10 въпрос:


За да се oбясни техническата грамотност на учителите чрез предмета технологии и предприемачество е необходимо да се проследи определена структура на способностите: в основата на която стои знанието, чрез неговото усвояване се формира основа за развитие на мисленето. След него е разбирането, което помага на класифицирането на знанията. На трето място е приложението - прилагане на знания нови ситуации. След него е анализа – проверяват се различни хипотези. Критическото мислене. Следва синтез – формулират се изводи. Креативно мислене. И накрая е оценката при която се прави избор. Оценява се резултата. Ето пример по класове как се изгражда техническата грамотност:

 • Разчита информация за размери, части и конструкция на изделия от графично изображение (рисунка, скица или достъпен чертеж)

1-ви клас: Да пестим енергия. Табелки с правила-

  • предлага и дискутира идея и решения в практическата работа, представени с техническа рисунка.

2-ри клас: „Текстилни материали. Красиви възли“

 • прави предложения за решаване на различни задачи чрез техническа рисунка.

 • 3-ти клас: „Предприемачи. Поставка за мобилен телефон“

 • Илюстрира чрез рисунки или скици своите идеи за изработване на модели.

 • 4-ти клас: „В света на техниката. Робот“11 въпрос: Учебния предмет технологии и предприемачество има комплексен характер за формиране на ключовите компетентности на учениците чрез образователни дейности за изграждане на междупредметни връзки: Представени са в таблица от 1 до 4 клас.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница