За дейността на районен съд гр. Разлог през 2007 г. Кадрова обезпеченост в районен съд гр. Разлог. Брой на работещите в районен съд разлог съдиистраница1/3
Дата18.12.2018
Размер316 Kb.
#107822
  1   2   3

О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д


ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД гр. РАЗЛОГ

ПРЕЗ 2007 г.
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ В РАЙОНЕН СЪД гр.РАЗЛОГ.
БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ В РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ СЪДИИ,

СЪДИИ-ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА (НЕЗАЕТИ ЩАТНИ БРОЙКИ).
Съгласно утвърдено щатно разписание за 2007г. и съобразено с Единния класификатор за длъжностите за съдебните служители в администрацията на органите на съдебната власт, в Районен съд гр.Разлог към началото на отчитания период е имало общо 28 длъжности по щатно разписание, от които 23 са били заети. Към същия период са били незаети 4 щатни длъжности за районни съдии и 1 щатна длъжност за държавен съдия изпълнител.

Към края на отчитания период в съда има общо утвърдени 8 щата за длъжността “съдия от районен съд”, 1 щат за длъжността “съдия-изпълнител“ и 2 щата за длъжността “съдия по вписванията”, като всички са заети. В Районен съд гр.Разлог по щатно разписание съобразно с длъжностите са утвърдени следните щатни бройки: административен секретар – 1 щат, главен счетоводител – 1 щат, съдебни секретар-протоколисти – 6 щата, съдебни деловодители – 4 щата, деловодител регистратура – 1 щат, секретар съдебно-изпълнителна служба – 1 щат, разносвач на призовки – 1 щат, помощен персонал: чистач – 1 щат, и огняр – 1 щат.

С Решение на ВСС от Протокол №30/26.09.2007г. е била одобрена за съда нова щатна длъжност за длъжността „системен администратор”, считано от 01.01.2008г.

През отчитаната календарна година, Районен съд Разлог е работил при остър дефицит на кадри от съдийския състав. Към началото на периода е имало четирима действащи районни съдии – Николай Венциславов Грънчаров, Димитър Иванов Думбанов, Емил Димитров Божков и Велина Иванова Полежанова. В този състав съда е работил до месец септември 2007г. Следва да се отбележи че поради заболяване, съдията Емил Димитров Божков е бил в отпуск по болест от 03.07.2007г. до 01.09.2007г., когато в съда са работили само трима районни съдии.

Един от районните съдии – Димитър Иванов Думбанов, считано от 19.11.2003г. е с ранг “съдия в ОС”. Въз основа на Протокол №1/10.01.2007г. и на основание чл.27, ал.1, т.4 от ЗСВ, съдията Николай Венциславов Грънчаров е получил на място в ранг „съдия в АС”. Отчитайки професионалните качества на съдиите и имайки предвид техния юридически опит, както и общото постъпление на делата за отчетния период следва да се направи извода, че щатните бройки за районни съдии са съобразени с броя на разглежданите пред съда дела, но след промяната на ЗСВ и реда на попълването на свободните съдийски щатове, сериозно е забавено насрочването и провеждането на конкурс от ВСС на РБ за заемане на вакантните 4 щатни длъжности в Районен съд Разлог. Непълният състав на съдиите от Районен съд гр.Разлог през отчетната съдебна година доведе до значително пренатоварване на съдиите, но не се допусна това да рефлектира върху качеството и бързината на процеса, насрочването на делата в законните и инструктивни срокове и списването на съдебните актове. Създадена беше нужната организация на работата за да се отговори адекватно на нуждата от бързина и качество на процесуалните действия на съда във връзка с правораздавателната му дейност.

В Районен съд гр.Разлог въз основа на Решение на ВСС е утвърдена щатна бройка за длъжността “съдия по вписванията”, считано от 01.01.2004г., като понастоящем тази длъжност се изпълнява от съдията по вписванията Росица Георгиева Герасимова, считано от 21.05.2004г. Въз основа на Заповед №ЛС-И 757/05.12.2006г. е била одобрена за съда втора щатна длъжност „съдия по вписванията”, като след провеждане на конкурс и на основание чл.107 от КТ и чл.90 от КТ и на основание чл.160, ал.2 от ЗСВ, на 08.06.2007г. встъпи в длъжност Съдията по вписванията Емигюл Сафет Мустафа. През отчитания период Титуляра Росица Георгиева Герасимова е излязла в отпуск по майчинство, като въз основа на Заповед на Министъра на правосъдието, на основание чл.68, ал.1, т.3 от КТ, по заместване и до нейното завръщане е назначена Биляна Благоева Георгиева, считано от 03.12.2007г.

Утвърдената щатна бройка за длъжността “съдия-изпълнител“ към Районен съд гр.Разлог е била незаета до края на месец май от отчитания период. Въз основа на Трудов договор на МП Л-И-941/23.05.2007г., на основание чл.68, ал.1, т.4 от КТ, длъжността е била заета до провеждане на конкурс от Теодора Малинова Татарска, считано от 08.06.2007г., когато е встъпила в длъжност и е започнала да изпълнява трудовите си задължения.

С Решение на ВСС по Протокол №29/21.09.2007г., на основание чл.34, ал.2 от ЗСВ, във връзка с чл.160 и чл.186, ал.3 от ЗСВ, след проведен конкурс, са били назначени като граждански съдии в Районен съд Разлог, Атанас Симеонов Иванов и Румяна Запрянова Запрянова, които са встъпили в длъжност на 09.10.2007г.

С Решение на ВСС по Протокол №37/01.11.2007г., на основание чл.34, ал.2 от ЗСВ, във връзка с чл.160 и чл.186, ал.3 от ЗСВ, след проведен конкурс, са били назначени като наказателни съдии в Районен съд Разлог, Яна Цветанова Димитрова и Албена Такова Момчилова, които са встъпили в длъжност на 19.11.2007г.

Така към края на отчетния период са били успешно попълнени всичките 8 щатни бройки за длъжността “съдия от районен съд”.

Непрекъснато увеличаване на броя на новопостъпилите дела за разглеждане в съда, бързите и незабавни производства и въвеждането на нови диференцирани и съкратени процедури в новия НПК /в законна сила от 29.04.2006г./, предстоящата законодателна промяна с въвеждането в действие на новия ГПК /от 01.03.2008г./, спешното довършване на реституцията на земеделски земи, както и повишаването на изискванията за бързина и качество на съдебните актове на съдиите, категорично налагат извода че гаранция за качеството и бързината на работата на съдиите е осигуряването на пълната кадрова обезпеченост на съдийския състав в съда, както и постоянното повишаване на квалификацията и опита на действуващите районни съдии.
СЛУЖИТЕЛИ В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА РАЙОНЕН СЪД – РАЗЛОГ

(ПОДГОТОВКА И ПРОБЛЕМИ)
Изминалата съдебна година за разлика от предходната 2006г. премина при добра кадрова обезпеченост на служителите в администрацията на съда и при пълно заемане на щатните длъжности.

Както към началото така и към края на отчитания период всички длъжности, утвърдени в щатното разписание за специализираната администрация през 2007г. са заети, както следва:


Административен секретар – Маргарита Крайнова, със стаж в съда – 27 години.

Главен счетоводител – Славиня Борисова Асиова – със стаж в съда – 2 г. и 10 м.
Съдебни секретар-протоколисти:

Антония Белчева, със стаж в съда – 23 години;

Светла Сланчева, със стаж в съда – 6 г. и 6 месеца;

Катя Полежанова, със стаж в съда – 1 г. и 10 месеца;

Веселина Хаджиева, със стаж в съда – 1 г. и 6 месеца;

Катя Самарова, със стаж в съда – 1 г. и 5 месеца;

Елка Пръкова, със стаж в съда – 1 г. и 2 месеца.
Съдебни деловодители:

Цветанка Орозова, със стаж в съда – 17 години.

Веска Бележкова, със стаж в съда – 7 години

Ваня Дункина, със стаж в съда – 1 г. и 8 месеца

Лиляна Бангеева, със стаж в съда – 1 г. и 7 месеца (по заместване)
Секретар съдебно-изпълнителна служба:

Милка Колчева, със стаж в съда – 35 г.


Разносвач на призовки:

Венера Хаджиева, със стаж в съда – 17 години.


Чистач:

Ели Бучкова, със стаж в съда – 6 г. и 4 месеца.Огняр:

Славчо Бележков – със стаж в съда – 8 години.


Специализираната администрация в Районен съд гр.Разлог към края на отчитания период е с добра подготовка и квалификация, като служителите изпълняват стриктно и съвестно своите задължения съобразно длъжностните им характеристики. След множество текучество и проведени конкурси за предходната 2006г., отчитаната година е протекла при стабилна и пълна кадрова обезпеченост, както и при липса на длъжностни размествания, което дава възможност за натрупване на опит и знания относно преките служебни задължения и развиването на позитивните практики свързани с естеството на изпълняваните задачи. Успешно се провеждат принципите на взаимозаменяемост, бързина и ефективност на работата в определени ситуации при пренатовареност на някое от звената, както и при отсъствие на служители от работа поради отпуск или болнични. Съдебните служители са обучени бързо и точно да изпълнява задълженията си. Подчертано е желанието и стремежа на всеки служител да повишава квалификацията си. Това е неизбежно при настоящата натовареност на съдилищата и сегашното ниво на техническо оборудване, както и методите на деловодство, набиране и съхраняване на информацията. Въвеждането на новите компютърни програми за работата на бюрата за съдимост и на службата по вписванията, мотивираха служителите към Районен съд гр.Разлог да повишат професионалната си квалификация и компютърна грамотност за по-високата адаптивност към новите изисквания във връзка с изпълняването на техните задължения.

Основните цели на съвременното съдебно администриране са подобряване на откритостта, прозрачността, справедливостта, ефективността и достъпа до съдилищата. За предоставянето на качествени и достъпни услуги на гражданите, които да гарантират вежливото отношение към тях и да отговарят на високите обществени очаквания в тази насока, не е достатъчно въвеждането на непрекъснато и гъвкаво работно време на съдебните служители. През отчетената година за пръв път бе създадена и въведена в действия регистратурата към районния съд, където гражданите бяха бързо, компетентно и точно обслужени, както и насочвани къде в съдебната палата да намерят службите, материалите и ресурсите за разрешаване на техните проблеми.

Настоящата отчетна година е белязана и с още едно паметно за историята на съда събитие. След осигуряването на необходимата компютърна техника и необходимите сървъри, както и след изграждането на вътрешна компютърна мрежа и техническата обезпеченост за всички компонентни системи, в съда беше изцяло качена и въведена в действие автоматизирана система за управление и движение на делата. Поставени бяха на изпитание волята и характера на всички съдии и съдебни служители работещи в съда, тъй като техническото изграждане на компютърната мрежа и нейното въвеждане в действие протекоха паралелно на изключително тежките и натоварени съдебни заседания през първата половина на отчитаната година, поради големия брой дела постъпили за разглеждане през този период и поради дефицита на действащи съдии при които съдът правораздаваше. Проведено беше и обучение на административния състав на съда, в който активно се включиха колегите ни „обучители” от Районен съд Благоевград. Благодарение на техния професионализъм и отзивчивост, служителите от Районен съд Разлог бяха успешно обучени и се справиха с поставените им задачи, като бързо и без особени проблеми започнаха работа с новата специализирана компютърна програма от 04.06.2007г. До края на отчетния период всички висящи дела в Районен съд Разлог са въведени в програмата, като от началото на 2008г. тя покрива изцяло делата постъпили за разглеждане и решаване в съда. С удовлетворение Председателят на съда отчита в настоящия доклад, че работата с компютърната програма за автоматизирано управление и движение на делата е изцяло овладяна и изучена от служителите от съдебната администрация на Районен съд Разлог, като същата в значителна степен ще повиши качеството и бързината на работа. Поставен е нов качествен етап на съдебното администриране в съда.

Големият брой на постоянно постъпващите дела за отчетната съдебна година в районен съд гр.Разлог, нарастване броя на извършваните справки и завишаване обема и изискванията към по-голяма бързина и точност в работата на служба деловодство, дава основание на Председателят на съда да счете, че през следващата съдебна година, следва да бъде отпусната допълнителна щатна бройка за длъжността “съдебен деловодител”. Така значително ще се повиши качеството и бързината на административното обслужване, ще се повиши прозрачността, откритостта и достъпа на гражданите до услугите в съда, а след въвеждането в действие на регистратурата към съда, на деловодителите към Районния съд ще бъде дадена възможност по-пълно да се концентрират към преките си служебни задължения по постъпването и движението на делата, както и по-срочно да бъде извършвано архивирането и подреждането в архивите на съда на свършените дела.

И от началото на отчитаната година успешна бе работата на Бюрото за съдимост към Районен съд гр.Разлог. Внедрена е в съда компютърна програма “Бюро съдимост”, която се обслужва от компютър, принтер и модем за външна връзка. Обслужването на бюрото е една ежедневна изключително тежка и обемна работа, която се извършва в непрекъснат контакт с граждани. Съвместяването на тази длъжност от служител на друга длъжност в Районен съд гр.Разлог е неудачно управленско решение, което понастоящем се прилага поради необходимост. Единствената възможност за преодоляване на този недостатък е отпускането на отделна щатна бройка за “деловодител бюро съдимост”, тъй като в противен случай дейността на службата според съвременните изисквания ще се окаже на практика невъзможна.

Точното и бързо обслужване на гражданите посетили съда създава атмосфера на професионализъм и уважение, като засилва доверието в съдебната администрация. Докладчикът счита за изключително важни в тази насока организираните семинари от независимото и доброволно Национално сдружение на съдебните служители в България. Очакванията са, че през следващата съдебна година лекционните теми не само ще се увеличат и разширят, но ще настъпи и по-нататъшно тематично профилиране с оглед на специфичните проблеми за съответната длъжност на съдебните служители.

Следва да бъдат потърсени нови източници на финансиране и организация за индивидуално и групово обучение на съдебните служители, които да повишат тяхната теоретична подготовка и овладяването на научните знания от области на науката свързани с изпълняване на преките им служебни задължения. Следва да бъде споделян опита на останалите служители на тези длъжности в други съдилища и изучавани и популяризирани позитивните практики довели реално до повишаване на бързината и качеството на работата. Само след допълнително обучение ще се стигне до подобряване на работната среда в съдилищата, взаимодействието между отделните звена на администрацията и работата в екип. Без повишаването на професионалната квалификация и опит на персонала на съда, усилията на магистратите биха останали напразни. В тези насоки нашите очаквания са и за сътрудничество, помощ и финансиране и от неправителствените организации подпомагащи съдебната реформа в България.
ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД гр. РАЗЛОГ
В Районен съд гр.Разлог през 2007г. са постъпили за разглеждане общо 2 513 броя дела, от които граждански дела – 1 487 броя и наказателни дела – 1 026 броя. За сравнение броя на постъпилите общо дела за предходните две години в сравнение с отчитания период:
2005г. – 2 456 броя; 2006г. – 3 129 броя; 2007г. – 2 513 броя
ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД ГР. РАЗЛОГ ЗА 2006 ГОДИНА
Общ брой на постъпилите дела:

През 2007 год. са постъпили общо 2 513 дела.


Постъпили наказателни дела: 1026

 • НОХ – 354;

 • НАХ – 155;

 • Чл.78а НК – 116;

 • НЧХ – 7;

 • УБДХ – 34;

 • Реабилитации – 9;

 • По ЗБППМН – 4;

 • Кумулация – 32;

 • НЧХД – 306;

 • Чл.157 от ЗНЗ – 9;


Постъпили граждански дела: 1 487

 • Искове по СК – 80;

 • Облигационни искове – 44;

 • Вещни искове – 890;

 • Делби – 8;

 • Искове по КТ – 22;

 • Дела от адм. характер – 76;

 • Дела по чл. 237 ГПК – 119;

 • Други дела – 248.


НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Сравнителният анализ на постъплението на делата в Районен съд гр.Разлог показва, че през отчетният период няма промяна в броя на постъпилите наказателни общ характер дела в сравнение с предходната 2005г. и 2006г.
НОХ дела: 2005г. – 299 бр.; 2006г. – 350 бр.; 2007г. – 354.
Същевременно при сравнителния анализ на постъпилите за разглеждане през последните три години наказателни дела с административен характер, се наблюдава значително намаляване на броя им през отчетния период в сравнение с предходната година, като постъпленията са и под нивото за 2005г.

НАХ дела: 2005г. – 231 бр.; 2006г. – 256 бр.; 2007г. – 155 бр.
От новопостъпилите общо 354 броя НОХ дела през 2007г. най-голям е броя на наказателните дела по повдигнати обвинения по чл.343б от НК и по чл.343 ал.1 и ал.3 от НК:
2005г. – 40 бр.; 2006г. – 50 бр.; 2007г. – 123 бр.
Запазва се тревожната тенденция към увеличаване на броя на делата за престъпления по чл.343б, ал.1 от НК и по чл.343 във връзка с чл.342 от НК, като те са се увеличили три пъти в сравнение с предходните отчетни години. Следва обаче да се отбележи в настоящия доклад, че това увеличение има и своето правно обяснения и то се съдържа в ТР №2/2007г. на ОСНК на ВКС на РБ, което макар и закъсняло даде задължителни указания на съдилищата, че при пияно състояние, в каквото дееца действува и при тези видове престъпления, е неприложима разпоредбата на чл. 78А от НК, като тези обвинения бяха внесени за разглеждане в съда с обвинителни актове и бяха образувани НОХ дела по тях.

Относително висок се запазва ръста на постъпилите за разглеждане наказателни дело по обвинение по чл.194-197 от НК – 98 бр., като след увеличението им през предходните 2005г. и 2006г., през отчетната година се забелязва значителното намаляване на тези постъпления. За сравнение:


2005г. – 127 бр.; 2006г. – 136 бр.; 2007г. – 98 бр.
Преобладаващ е дела на квалифицираните кражби по чл.195 от НК в сравнение с делата по които е повдигнато обвинение по чл.194 от НК. Много често извършените кражби са квалифицирани по чл.196 от НК, при условията на опасен рецидив или повторност и това е индикция за една повишена степен на обществена опасност на деянията и на извършителите.

На следващо място по броя на постъпления на дела от наказателно общо характер са тези образувани въз основа на внесени обвинителни актове с повдигнато обвинение за престъпление по чл. 235 от НК. След тяхното значително намаляване през предходната отчетна година, през 2007г. те са запазили своя ръст. За сравнение:


2005г. – 34 бр.; 2005г. – 19 бр.; 2007г. – 18 бр.
Постъпления са наказателните дела по чл.129 от НК, където броя на постъпилите дела за настоящата година е 8 и те са намалели почти три пъти в сравнение с предходната 2006г., когато броя им е бил 21, като са достигнали ръста на постъпления от 2005г. когато броя на тези дела е бил 12.

Постъпилите за разглеждане пред Районен съд гр.Разлог наказателни дела по обвинение за престъпление по чл.183 от НК за 2007г. е два пъти по – малък от броя за предходната отчетна година, като е значително по-малък от постъпленията за 2005г. За сравнение:


2005г. – 20 бр.; 2006г. – 16 бр.; 2007г. – 9 бр.
По глава втора “Престъпление против личността “ са постъпили 3 броя НОХ дела по обвинение по чл.152 от НК и 3 дела по обвинение по чл.149 от НК, като в сравнение с предходните отчетни години не се наблюдава съществено различие в броя на постъпилите дела по обвинение за изнасилване.

По глава пета “Престъпления против собствеността“ се наблюдава незначително намаляване на броя на постъпилите дела по обвинение по чл.201-208 от НК, в сравнение с предходната отчетна година:

2005г. – 8 бр.; 2006г. – 20 бр.; 2007г. – 14 бр.
През отчетния период се наблюдава съществено намаляване в пъти при постъпленията на наказателните дела от общ характер по обвинение по чл. 198-200 НК, но същевременно е достигнато нивото на постъпления от 2005г. За сравнение:
2005г. – 4 бр.; 2006г. – 20 бр.; 2007г. – 4 бр.
През отчетната година не се наблюдава промяна на постъпилите за разглеждане НОХ дела по обвинение в документна измама – чл.209-211 НК, като през 2005г. са постъпили 6 бр. дела, през 2006г. – 5 бр., а през 2007г. – 6 бр. дела.

Анализа на глава Х от НК – „Престъпления срещу реда и общественото спокойствие”, показва значително увеличаване през отчетната 2007г. на постъпилите НОХ дела по повдигнато обвинение за престъпление по чл.325 от НК. За сравнение:


2005г. – 10 бр.; 2006г. – 3 бр.; 2007г. – 11 бр.
Тези резултати носят известно успокоение, съпоставени с незначителното намаляване на административните производства разгледани в съда по УБДХ през отчетния период:
2004г. – 58 бр.; 2006г. – 45 бр.; 2007г. – 34 бр.
Постъпленията на НОХ дела за отчетния период в Районен съд гр.Разлог не дават повод за значими изводи относно нивото на престъпността в района, както и за тенденциите относно разкриваемостта на деянията и наказаните извършители, тъй като тези фактори се влияят от обективни обстоятелства извън компетентността на съда. От друга страна очевидно се налага общия извод че след значително увеличаване на постъпленията на НОХ дела в Районен съд Разлог през отчетна 2006 година в сравнение с предходната 2005г. – с 51 бр., през настоящата година е налице тенденция за запазване на постъпленията на делата от този вид. Безспорен е извода за значително повишаване на бързината на приключването на разследването от досъдебното производство и спазването на късите преклузивни процесуални срокове от дознателите и прокурорите след промяната на НПК, както и стремежа към бързо приключване и внасяне в съда с обвинителни актове на висящите от фазата на предварителното разследване стари наказателни дела.

При някои от видовете престъпления се наблюдава незначително увеличаване на постъпленията в сравнение с предходната отчетна година или запазване на относително същото ниво в сравнение с предходните години, а при други незначително намаляване. Положителна е също така и тенденцията, много от наказателните производства да приключват със споразумение по реда на чл. 414ж и следващите от НПК, когато не са налице основанията за прилагането на чл. 78А от НК, като и през тази година броя на делата приключили със споразумение по реда на чл. 381 и следващите от НПК са се увеличили в сравнение с предходните отчетни години. Съществено се отразява върху бързината на наказателното съдопроизводство приложението на съкратените процедури по чл. 370 и следващите от Глава 27 от НПК, след влизането на този институт в законна сила. Не може да не бъде отбелязано в настоящия доклад, че в повечето от случаите престъпленията се извършват след употреба на значително количество алкохол, а деянията за които е повдигнато обвинение често се характеризират с изключителна дързост и цинизъм.

През тази година се забелязва тенденция за намаляване на повдигнатите обвинения за извършените кражби, грабежи и обсебвания, но това е обяснимо с изчерпването на внесените за разглеждане с обвинителен акт пред съда, обвинения за престъпления по стари дела от досъдебното производство, след тяхното разчистване в кратките срокове след влизане в сила на новия НПК. Значителното увеличение на престъпленията по чл.343б, ал.1 от НК е чл.343, ал.1 и 3 от НК налагат извода, че е дошло време за рестриктивни и крайни законодателни мерки в борбата с нарушенията на правилата за движение по пътищата. Много често гражданите управляват МПС след употреба на алкохол над допустимите от закон стойности, като повечето от деянията са извършени след като водачите многократно са наказвани за нарушения на ЗДП и ППЗДП по административен ред, и по отношение на тях вече е прилаган института на чл.78А от НК. Увеличава се значително нивото на алкохол в кръвта на уличените водачи, като много често стойностите доближават абсолютните рекорди.

От друга страна известно облекчение носи запазения ръст на постъпленията на внесените за разглеждане пред съда обвинителни актове с обвинение по чл.129 от НК и на повдигнатите пред съда обвинения за престъпления по чл.152 от НК. Това налага извода за затихване на посегателствата срещу личността и телесната неприкосновеност на гражданите и правото им на свободен избор на сексуален партньор, както и стремежа към саморазправа и уреждане на личните отношения чрез физическо и психическо насилие, при незачитане на волята и правата на останалите членове на обществото. Не се наблюдава съществена промяна и на постъпленията на делата по обвинения за измама, които в значителна степен заплашват нормалните търговски и имуществените отношения в страната ни.

Не може обаче през изминалата 2006г. да не бъде отчетена като положителна тенденцията запазването на броя на постъпилите за разглеждане в Районен съд Разлог НОХ дела по чл.325 от НК, което заедно с намалението на броя на разгледаните дело по реда на УБДХ, води до извода за намаляване на хулиганските действия и стремежа за саморазправа, без да се търси помощта и съдействието на органите на РПУ и при незачитане на авторитета на съда и на закона. Трайната тенденция за намалението на постъпленията по обвинения за престъпление по чл. 235 от НК и задържането им на едно относително постоянно ниво на постъпления през последните две отчетни години е сигурна гаранция за опазване на горите и екологичното равновесие в района.

Въпреки изменението на текстовете на чл.161 и чл.193а от НК, с ДВ брой 21 от 2001г., с ДВ бр.92 от 2002г. и с ДВ бр.26 от 2004г., довело разширяване на кръга на престъпленията за които наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия, запазват се почти непроменени постъпленията пред Районен съд град Разлог по отношение на наказателните дела където наказателното преследване се извършва по частен ред, като през отчитаната година те дори са незначително намалели в сравнение с предходната 2006г. От постъпленията на НЧХ дела се установява следното:


2005г. – 15 бр.; 2006г. – 10 бр.; 2007г. – 7 бр.
Тревожна е тенденцията, че преобладаващата част от тях са за повдигнато обвинение по частен ред за престъпления по чл.130 и чл.131 от НК, което налага извода за стремеж спорове от имуществен и личен характер да бъдат разрешаване чрез самоправни и незаконосъобразни действия, без да се търси съдействието на органите на полицията или на прокуратурата. В повечето от тези случаи участват повече от един извършител и деянията се осъществяват след употреба на значително количество алкохол, като мотива е лично отмъщение, ревност или неуредени имуществени отношения.

През отчитаната 2007г. се запазва тенденцията от предходните отчетни години, постъпленията на НАХ дела в Районен съд град Разлог да намаляват. Така през настоящата съдебна година се наблюдава значителното намаляване на броя на постъпилите дела от този вид в сравнение с предходната 2006г.:


2005г. – 231 бр.; 2006г. – 256 бр.; 2007г. – 155 бр.
От общия брой постъпили НАХ дела вече е незначителен дела на делата за нарушения по ЗГ – 11 броя, като трайната тенденция за тяхното намаляване през последните отчетни години, намери своето реално изражение през 2007г., тъй като намалението е пет пъти в сравнение с предходната отчитана година. За сравнение:
2005г. – 84 бр.; 2006г. – 55 бр.; 2007г. – 11 бр.
За сметка на това съществено е увеличението в сравнение с предходните отчетни години на броя на постъпилите НАХ дела за административни нарушения по ЗДП. За сравнение:
2005г. – 64 бр.; 2006г. – 65 бр.; 2007г. – 83 бр.
Относително се запазва през отчетния период ръста на постъпленията на НАХ дела образувани по жалби срещу съставени актове и издадени наказателни постановления по ЗА, ЗДДС и ДПК:

2005г. – 20 бр.; 2006г. – 9 бр.; 2007г. –6 бр.


За сметка на това пред Районен съд Разлог са постъпили за разглеждане 7 бр. наказателно административни дела по Закона за опазване на околната среда и 3 бр. дела по Закона за защита на потребителите.

През отчетния период незначително са намалели постъпилите НАХ дела по чл.78А от НК в сравнение с предходните отчетни години:


2005г. – 143 бр.; 2006г. – 168 бр.; 2007г. – 116 бр.
За тези производства в НПК е уредена сравнително опростената и ясна съдебна процедура, която не провокира сериозни процесуални проблеми при правоприлагането. Докладчикът е солидарен със затвърждаващото се мнение на магистратите, че промяната на разпоредбата на чл.78А от НК с §5 т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на новия НПК беше неудачна, тъй като прекомерно се разширяваше приложението на института на освобождаване на дееца от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Адекватна законодателна реакция е изменението на чл.78А от НК с ДВ бр.75 от 2006г., влязла в законна сила от 13.10.2006г., с което се въведе забрана за прилагането на института ако с деянието е причинена тежка телесна повреда или смърт, или деецът е бил в пияно състояние, както и при множество престъпления. Принципа за приложението на най – благоприятния за дееца закон, когато до влизане в сила на присъдата последват различни закони /чл.2 от НК/, даде възможност института на чл.78А от НК да бъде прилаган за заварените случаи например за престъпление по чл.122 от НК, което според докладчика противоречи на морала на обществото ни. Следва да се отбележи факта, че и през отчетния период значителен е броя на върнатите на Районна прокуратура постановления с искане за признаване на обвиняемия за виновен в осъществяването на престъпление и освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание /34 броя/, като в повечето случаи административните производства са били прекратявани и връщани на Районна прокуратура Разлог на основание чл.375 или чл.378, ал.3 от НПК. Най-честите причини за това са недостатъчно мотивираните постановления на Районна прокуратура, много често и съдържащи неточности относно фактите или разпоредбите на закона, или установяването в хода на съдебното следствие на нови факти или обстановка съвършено различна от тази изложена в постановлението на представителят на държавното обвинение.

Запазва се тенденцията на намаляване на постъпленията на дела от административен характер по чл.1 от УБДХ и през настоящата отчетна година, когато постъпленията на тези дела са незначително намалели в сравнение с предходните две години:


2005г. – 58 бр.; 2006г. – 45 бр.; 2007г. – 34 бр.
Наблюдава се определен стремеж у органите на РПУ към бързите производства и своевременно наказване на нарушителите, а това производство дава такива процесуални възможности. Много често се установява, че са налице данни за престъпления от общ характер по чл.325 от НК, като поради тази причина се образува наказателно производство от общ характер. В повечето случаи тези деяния се извършват в реална съвкупност с деяния по чл.129 или чл.130 от НК, което налага извода за повишаване на обществената опасност на деянията и дейците по тези дела. Постъпилите пред Районен съд гр.Разлог производства по чл.1 от УБДХ се разглеждат своевременно. Не може да не подлежи на преразглеждане текста на чл.7 от УБДХ, който противоречи на ЕКПЧ, както и на цялата философия на българското законодателство в областта на наказателното право, след като се ограничава правото на свободно придвижване на нарушителите по тези производства.

През отчетния период се наблюдава незначително намаляване на постъпленията на частно наказателните дела образувани по искане на районна прокуратура до съда за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража“ или по искане на обвиняемия или неговия защитник за изменение на вече взета такава мярка през време на досъдебното производство по реда на чл. 64 и 65 от НПК. За сравнение с предходните на отчетната две съдебни години постъпленията на тези дела са следните:


2005г. – 9 бр.; 2006г. – 15 бр.; 2007г. – 12 бр.
Съдът е насрочвал открити съдебни заседания и се е произнесъл по тези искания в предвидените в разпоредбите на НПК законови срокове. Във връзка с тези производства съдът отчита добро взаимодействие и изпълнение на всички задължения на Районна прокуратура гр.Разлог и дознателите в съдебния район на съда. Повечето от определенията на съда по взимане на най- тежката мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” са били обжалвани пред БлОС, като в по-голямата си част тези определения са били потвърдени от въззивната инстанция. Много повече са случаите когато съдът е насрочвал открито съдебно заседание и се е произнасял по искане за изменение на най – тежката мярка за неотклонение по вече образувано НОХ дело въз основа на обвинителен акт по реда на чл.270 от НПК.

Значително са намалели през отчетната година броя на постъпилите за разглеждане НОХ дело по реда на чл.356 и следващите от НПК:


2005г. – 11 бр.; 2006г. – 11 бр.; 2007г. – 5 бр.
Следва обаче да се отбележи че много от наказателните производства започнали и развили се по реда на чл.356 и следващите от НПК през време на досъдебното производство, приключват с внасяне в съда на постановления на Районна прокуратура за разглеждане по реда на глава 28 от НПК и за прилагане на разпоредбата на чл.78А от НК. По преценка на докладчика, и през отчетната година не се използват в пълна степен от полицейските служители на РПУ Разлог и Банско процесуалните възможности предвидени в НПК за образуването на така наречените “бързи производства” и за разглеждането на тези дела в кратките срокове предвидени в НПК. Това отговаря и на обществения интерес за своевременно разглеждане на делата и наказване на виновните лица.

След влизане в сила на новият НПК, пред съда през 2007г. е постъпило за разглеждане 1бр. НОХ дела по реда на незабавните производства по смисъла на чл.362 и следващите от НПК, които съдът е насрочил и разгледал съгласно предвидените в закона процесуални срокове.

Специално внимание в настоящото изложение заслужават одобрените по реда на чл.381 и чл.384 от НПК от съда споразумения по НОХ дела, постигнати между прокуратурата, обвиняемите и техните защитници, като следва със задоволство да се отбележи, че та са с 33 бр. повече в сравнение с предходната отчетна година и бележат значителен ръст в сравнение с броя им през 2005г. Техният брой е следният:
2005г. – 132 бр.; 2006г. – 162бр.; 2007г. – 195 бр.
Съдиите от Районен съд Разлог насрочват тези дела в предвидените в НПК срокове и ги разглеждат своевременно. Въвеждането на института на съдебното споразумение по НОХ дело по мнението на докладчика е в състояние в значителна степен да повиши бързината на наказателното производство, като процесуалните възможности на този институт следва да бъдат доразвити и разширени и при действието на новият НПК. Изключително положителната тенденция за увеличаване на броя на наказателните дела приключили със споразумение е твърда гаранция за бързо съдопроизводство и гарантиране правата на пострадалите от деянията физически и юридически лица.

След влизане в сила на новия НПК беше въведена нова диференцирана процедура по реда на чл.370 и следващите от глава 27 от цитирания закон, която цели ускоряване на развитието на наказателния процес, разтоварването на правораздавателната система от задръстването с висящи дела и приключването им в разумен срок, особено за онези престъпления, които не са с висока степен на обществена значимост. До края на отчитаната година, съдиите от Районен съд Разлог са приложили съкратени съдебни производства по 33 броя НОХ дела, които са приключили с присъди на първа инстанция, като в сравнение с 2006г. когато тези дела са били 14 бр. е налице увеличение повече от два пъти. На този нов процесуален институт се възлагат изключително големи надежди, тъй като неговото приложение е гаранция за повишаването на бързината и ефективността на наказателния процес, както и за намаляването на разходите в него, които така или иначе се поемат от данъкоплатците. Следва обаче да се отчита факта, че за разгръщането на съкратените процедури в съдебната фаза на процеса, следва в неговата подготвителна фаза на досъдебното производство да е извършено качествено и пълно разследване, в което безспорно да са установени всички правно релевантни факти във връзка с предмета на доказване по делото, както и да е налице липса на съмнение и основания за спорове относно процесуалната годност и съдържание на протоколите и другите доказателства от предварителната фаза на наказателния процес. В тази насока следва през следващата отчетна година да се заложи и на процесуалната активност на съдията докладчик по съответното дело, който при извършването на разпоредителните действия предхождащи същинския процес, има първоначалната инициатива за насрочване на съдебно заседание за предварително изслушване на страните. Иначе съществува риск този нов и надежден институт за постигане на процесуална икономия да остане само празно пожелание.

След законодателната промяна на разпоредбата на чл.237 от НПК /отм./ с ДВ бр.42 от 2001г., се наблюдава незначително намаляване в сравнение с предходната отчетна година броя на делата от частно наказателен характер по реда на чл.243 от новия НПК, както следва:
2005г. – 13 бр.; 2006г. – 18 бр.; 2007г. – 11 бр.
В преобладаващия брой случаи през отчитаната година, постановленията за прекратяването на наказателните производства на районните прокурори са били потвърдени от съда. Най-честите основания за прекратяването на наказателното производство са липсата на достатъчно доказателства че е извършено престъпление, наличие на доказателства че поради една или друга причина извършеното деяние не е престъпление, както и несъставомерност на извършеното деяние. Късите процесуални срокове предвидени в новия НПК за приключване на досъдебното производство, доведоха до непълно и не особено качествено събиране на доказателства през време на подготвителната фаза на наказателния процес, като наблюдаващите прокурори не разполагаха с достатъчно време за осъществяването на специалните си правомощия в тази насока. Ето защо наказателните производства се оказваха прекратени преждевременно при непълнота на събраните доказателства както в подкрепа на обвинителната теза, така и в подкрепа на защитата на обвиняемите.

Пред съда по реда на чл.222 и чл.223 от НПК са били изслушвани свидетелски показания и обяснения на обвиняеми лица пред съдия, като през отчетния период тези производства са били 250 на брой. Веднага се забелязва тенденция за чувствително увеличаване на постъпленията по тези частно наказателни дела, като техният брой се е увеличил в сравнение с предходната отчетна година почти два пъти. За сравнение през отчитаната 2005г. те са били 77 броя, а през предходната 2006г. те са били 122 на брой. Производствата по тези дела не пораждат сериозни практически и правни проблеми. Взаимодействието между районния съд, дознателите и прокурорите при провеждането на тези производства е по мнение на докладчика добро, като делата се образуват незабавно и се пристъпва незабавно и към тяхното разглеждане. Не се допуска неоснователно забавяне и създаване пречки на работата на органите на досъдебното производство, като за целта в районния съд е създадена нужната организация, макар че много често тези искания са направени пред съда след изтичане на работното време. Пред съда не е депозирано нито едно искане от обвиняемият или неговият защитник по реда на чл.223 ал.4 от НПК.

Пред съда по искане на дознателите от съдебния район са били издавани своевременно и според разпоредбите на 161, ал.1 и 2 от НПК, разрешения за извършване на претърсване и изземване, като тези процесуални действия в случаи на неотложност, съдът е и одобрявал с определение. През отчетната 2007г. съдът се е произнасял 10 пъти по такива искания. В тези случаи са били незабавно образувани частни наказателни дела, които са били незабавно разглеждани в закрито заседание въз основа на депозирано пред съда писмено мотивирано искане. Производството по тези дела не е породило особени фактически и правни проблеми пред съдиите от районен съд Разлог. Следва да бъде преодолян стремежа на увеличаването на случаите за последващо одобряване на тези процесуално следствени действия, за сметка на случаите на тяхното предварително разрешаване.


Каталог: img -> File -> Godishni%20Dokladi -> Sad
Godishni%20Dokladi -> Национално сдружение на съдебните служители
File -> Заседание доказателства по делото съдът приема за установено следното
File -> Мотиви по Присъда №16 от 16. 11. 2015 г по нохд №22 / 2015 г по описа на Военен съд Пловдив
File -> Мотиви по Присъда №13 от 18 март 2014 г по нохд №47/2014 г по описа на Военен съд Пловдив
File -> 19 соу “ елин пелин ”- софия
Sad -> Иларион Макариополски
Godishni%20Dokladi -> Национално сдружение на съдебните служители


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница