За дейността на соу “ йордан йовков” – бургасстраница1/2
Дата28.10.2018
Размер422.71 Kb.
#104062
  1   2
,,С О У „Й О Р Д А Н Й О В К О В”

БУРГАС

УТВЪРЖДАВАМ:
АННА ПЕНЕВА
ДИРЕКТОР


АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВИЛНИКА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОУ “ ЙОРДАН ЙОВКОВ” – БУРГАС


УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА
/приет на заседание на педагогическия съвет

с протокол №1 /16.09.2013 г./

ГЛАВА ВТОРА,РАЗДЕЛ І, ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО ВЪЗПИТАТЕЛ- НИЯ ПРОЦЕС- ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Чл.6. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съобразно училищния учебен план.

Т.1. Самостоятелната форма на обучение се организира за лица, навършили 16 г, които по здравословни, лични и семейни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение .

Т.2 . Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора.Ново:

Т.3.Самостоятелната форма на обучение в гимназиален етап по професията „Моделиер-технолог на облекло от текстил” се организира за последна учебна година, само в ХІІ клас, поради неосъществен прием по професията в последните 3 учебни години и приключване на професионалното обучение.

Т.4.През учебната година се организират 3 учебни сесии:І редовна сесия-през м.І, втора редовна сесия –през м.VІ и трета поправителна сесия-до 12.09.2014 г.

Т.5.Заповедта за всяка сесия се поставя за информация на учениците в самостоятелна форма 10 дни преди първата дата, на която започват изпитите.
Чл. 8 Самостоятелна форма на обучение се организира и за ученици, на които е наложено наказание за нарушение на ПДУ и ППЗНП;

-ученици, които следва да се обучават в самостоятелна форма или желаещи да променят формата на обучение, подават писмено заявления до директора до 14.09.на съответната година.

-Промяната на формата на обучение става с решение на ПС в началото на учебната година. Допуска се това да стане и по време на учебната година, когато се преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение. За промяната на формата на обучение директора издава заповед.

-Изпитите с учениците на самостоятелно обучение се провежда по график, уточнен от ръководството на училището при следния ред- подават се заявления до 15 дни преди началото на всяка сесия, сесиите се организират в първата половина на месеците: януари,юни, септември.

-В срок от три дни след всеки изпит изпитващият учител предава документацията на пом.директора по УД за резултатите от изпита и оформяне на документацията.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА,РАЗДЕЛ ІІІ ,РОДИТЕЛИТЕ:
Ново:

ІІ. Чл.1.Родителите на учениците от начален етап изпращат сутрин децата си до

фоайетата на училището.Срещи и разговори с класните ръководители се осъ-

ществяват в приемното време на учителите в ДЧК, който класните ръководите-

тели обявяват на родителите в началото на учебната година.Чл.2.Родителите, посещаващи училището за административни услуги при ЗАС, се обслужват само от 08.00 до 11.00ч.

Чл.3. Родителите на учениците от І-ІV клас, в целодневна форма на обучение, посещаващи ПИГ, след 16.00 часа до 17.55 часа уведомяват и изчакват децата си във фоайето на главния вход. Не се разрешава присъствието на родители в коридорите на І и ІІ етаж, отваряне на вратите и влизане в стаите на ПИГ, прекъсване работата на възпитателите за самоподготовка и занимания по интереси с учениците.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА, РАЗДЕЛ ІV, ДИРЕКТОРЪТ:

Изменение:

Чл.29, (4) Приемното време на директора с учителите е всеки ден, както следва:

Учители V-ХІІ клас: 10.35-10.50

Възпитатели:11.30-11.45

Учители І-ІV клас:12.45-13.00,,С О У „Й О Р Д А Н Й О В К О В”

БУРГАС
УТВЪРЖДАВАМ:
АННА ПЕНЕВА
ДИРЕКТОР


АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВИЛНИКА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОУ “ ЙОРДАН ЙОВКОВ” – БУРГАС


УЧЕБНА 2012/2013 ГОДИНА
/приет на заседание на педагогическия съвет

с протокол №1 /17.09.2012 г./

Глава ЧЕТВЪРТА, Раздел І, УЧЕНИКЪТ:

Ново: Чл.3,т.3:

Задължения на ученика:

„Да не ползва в училище учебни тетрадки, подвързии ,моливници и други ученически принадлежност ,които съдържат агресивни послания и са в разрез с естетическите норми и добрия естетически вкус.”Глава ЧЕТВЪРТА,

Ново: Раздел ІV. ДИРЕКТОРЪТ:

Чл. 29. (1) Директорът приема по всяко време в кабинета си представители на следните институции: МОМН, РИО на МОМН, Община Бургас, РЗИ, РДМВР, Пожарната и Бърза помощ.

(2) Директорът приема по всяко време в кабинета си и следните служители: помощник-директор, главен учител, главен счетоводител, ЗАС, домакин.

(3)Приемният ден за родители и граждани е всеки понеделник от 14 до 16часа. Предварително при портиера гражданите заявяват желанието си за среща с директора, удостоверяват самоличността си с лична карта и съобщават проблема, по който желаят разговор.

(4)Приемното време на директора с учителите е всеки работен ден, по време на голямото междучасие и от 13.30-14.30ч.,,С О У „Й О Р Д А Н Й О В К О В”

БУРГАС

УТВЪРЖДАВАМ:
АННА ПЕНЕВА
ДИРЕКТОРПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОУ “ ЙОРДАН ЙОВКОВ” – БУРГАС


УЧЕБНА 2010/2011 ГОДИНА
/приет на заседание на педагогическия съвет

с протокол №1 /14.09.2010 г./
ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И РАЗПОРЕДБИ


Чл.1 Настоящият правилник е съобразен със Закона за народната просвета/ЗНП/ и Правилника за прилагане на Закона за народната просвета/ППЗНП/, както и с Кодекса на труда/КТ/ и урежда дейността на СОУ „Йордан Йовков”, като интерпретира и положения, свързани със конкретните условия и спецификата , при които функционира училището.

Чл.2 Правилникът е задължителен за директора, помощник директора, учителите, възпитателите, учениците ,служителите и помощния персонал на СОУ “ Йордан Йовков”, както и родителите . Дейността на училището не може да противоречи на Конституцията и Законите на РБългария , както и нормативната уредба в областта на образованието.

Чл.3 СОУ “ Йордан Йовков” е средно общообразователно училище с 12-годишен срок на обучение. В него са обособени три етапа с продължителност за всеки по четири години – начален, прогимназиален и гимназиален- с професионални паралелки по специалностите “ Моден дизайн и технология на облекло от текстил” .

Чл.4. СОУ “ Йордан Йовков” е общинско училище и се финансира от ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ чрез средствата от утвърдения с РМС Единен разходен стандарт за учениците.Управлява се чрез прилагане на Системата на делегираните бюджети. При доказана необходимост може да се дофинансира със средства от бюджета на Община Бургас.Законосъобразното изразходване на бюджетните средства се осъществява от директора на училището.

Чл.5. Училището има право на :

 • наименование, символи, седалище и официален адрес;

 • собствен кръгъл печат;

 • банкова сметка;

 • номер и шифър по БУЛСТАТ

 • училищна униформа

 • електронна страница

 • училищно знаме

Чл.6. Училището се разпорежда и стопанисва имуществото, съгласно договореност с Община Бургас. То има право:

 • да притежава собствено движимо и недвижимо имущество и да се разпорежда с него

 • да извършва педагогически услуги;

 • да набавя собствени приходи от дарения на юридически и физически лица, от учебно-производствена дейност, концертна дейност, отдаване на помещения в него по механизма за почасова заетост, като паричните средства постъпват в банковата сметка на училището или Училищното настоятелство, а учебно-техническите средства се завеждат от домакин-касиера.

Чл.7. СОУ “Йордан Йовков” носи отговорност за:

 • изпълнението на държавните образователни изисквания;

 • създаването на условия за опазване живота и здравето на децата и учениците по време на обучението и възпитанието им;

 • законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазване на материално-техническата база.

Чл.8. В СОУ “Йордан Йовков” не се налагат на учениците идеологически и религиозни доктрини.Религиите се изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание по различните учебни предмети.


Каталог: starnet -> media -> files
media -> 1. В класна стая има 12 нови чина и два пъти по-малко стари. Колко чина има в класната стая?
media -> Как да решаваме текстови задачи с две пресмятания?
media -> Умножение и деление с 8 Щракнете върху сивото поле и въведете решението на задачите
media -> І вариант за подготовка Самостоятелна работа по математика изходно ниво
media -> Урок №4 Програма Word. Форматиране на абзац Въведи текста: Свойства на веществата
media -> Да запомним тези владетели!
files -> Резултати от национално външно оценяване 2013 година
media -> Тест по Човекът и природата


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница