За действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожаристраница1/3
Дата15.02.2018
Размер0.51 Mb.
#58513
  1   2   3
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГЪЛЪБОВО

гр.Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg

Утвърждавам:

Директор :…………………

/Нели Кючукова/


П Л А Н


ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ , АВАРИИ , КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ

за учебната 2017/2018 година,

актуализиран и приет с Протокол №11

от 01.09.17г. на Педагогическия съвет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГЪЛЪБОВО

гр.Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg


ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ    1. Характеристика на района

Училището се намира близо до река Сазлия в кв.”Строител” на улица,която няма голямо движение на моторни превозни средства,но в близост до нея има улица с интензивно движение.

На територията на общината съществува вероятност от земетресения,при които е възможно нарушаването на пътни съоръжения, аварии в промишлените обекти свързани с изтичане на промишлени отровни вещества, обгазяване на райони с промишлени отровни вещества и възникване на пожари.

2. Строителна характеристика на училището

Обща площ - 6380 кв.метра

Застроена площ - 2500 кв.метра + 380 кв.метра стол

Незастроена площ - 3500 кв.метра

Брой на сградите - 1

Етажност на сградата – 4 етажа

Степен на пожароопасност - трета

Подземни етажи - 1

Полуподземни - няма

Първи етаж - 9 класни стаи, стая за обслужващия персонал, тоалетни, малък физкултурен салон, лекарски кабинет, физкултурен салон

Втори етаж - 12 учебни стаи, дирекция, учителска стая, канцелария, тоалетни, компютърен кабинет, склад.

Трети етаж 11 класни стаи, библиотека,тоалетни

Четвърти етаж 12 класни стаи не използвани

Под покривно пространство - не е предназначено и не се използва като склад.

Наличност на скривалище в мазето- вместимост 150 човека

3. Училището е разположено в близост до:

- главен път с интензивно движение

- речна заливна зона4. СУ „Васил Левски” има общо 463личен състав . От тях ученици – 425 , учители – 34, друг персонал – 7 –всички първа смяна. В училището се обучават 425 ученици дневна форма и 9 ученици самостоятелна форма на обучение.

ЦЕЛИ НА ПЛАНА
Да създаде оптимална организация за работа и действия на ръководството, учителите, обслужващия персонал и учениците при възникване на БАК, застрашаващи живота и здравето им.

Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на БАК.

Запазване живота и здравето на личния състав на училището.
I. РИСКОВЕ ЗА ОБЕКТА СЪГЛАСНО ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
1. От земетресения
Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки.


 • Съществува вероятност от пълни и силни разрушения на сградния фонд и комунално енергийната мрежа.

 • Възможно е нарушаването на пътни съоръжения, аварии по преминаващия през територията аварии в промишлените обекти свързани с изтичане на промишлени отровни вещества, обгазяване на райони с промишлени отровни вещества и възникване на пожари.


2. От промишлена авария
На територията на Община Гълъбово са разположени ТЕЦ „Брикел ЕАД”, ТЕЦ АЕS-Гълъбово,ТЕЦ „Контур-Глобул” и други.

При изтичането на отровните химически вещества, преди всичко амоняк, различни видове киселини, лакозаливни течности, нефтени продукти и природен газ и др.ще се създаде изключително сложна химическа обстановка.При възникването на пожари ще се отделят допълнително количества химически вещества които ще са следствие от взривове в складовите бази, което ще поведе след себе си и много обгорени хора,прекъсване на електро и водозахранващата мрежа.Голяма част от пътищата ще бъдат непроходими в следствие обгазяване или разрушение.

Всичко това ще затруднява бързото и екстремално извозване на хора от засегнатите райони.


3. От наводнения
Наводнението е природно бедствие, което в известна степен се поддава на прогнозиране.

Наводненията на територията на общината се очакват от преливане на водите на река "Сазлия”.При обилни валежи и преливането на реката има вероятност от заливане територията на училището, училищната канализация и мазето.

При опасност от наводнение, информация може да се получи от Гражданска защита, за местата, които е възможно да бъдат залети, за най-късите и безопасни маршрути по които трябва да стане изнасянето.
4. От снежни бури, поледици и обледявания
Снежните бури и заледяванията са често явление в нашата страна. Характерни са през зимният период. Те водят до разрушаване на въздушните комуникации, блокиране на пътищата и е възможно да поставят в рискова ситуация живота на много хора.

При зимни условия на територията на Общината се образуват поледици в пътните участъци между Главан и Мъдрец от където ежедневно пътуват ученици с ученически автобуси.


5. От пожар
Причината за възникване на пожар в сградата в повечето случаи се дължи на нашата небрежност.

При възникване на пожар е необходимо да се създаде организация за ограничаването му само в отделни участъци и неразпространението му към други зони.6. От аварии
Опастност от радиоактивно замърсяване може да възникне вследствие на радиационна авария, трансграничен пренос или при нарушаване мерките за безопасност при работа с източници на йонизиращи лъчения.


1.1 ИЗВОДИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕЯ
1.1.1 ИЗВОДИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ.

Прогнозираната обстановка за земетресение 7-8 степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник е необходимо:

= За бързо преодоляване на последствията от земетресение да се организира и осъществи издирване, извличане и оказване на първа помощ на пострадалите. Едновременно с това се организира потушаването на пожари.

= За осъществяване на СНАВР на територията на училището се търси помощта и съдействието на кмета на Общината, РСПБС и РПУ.
1.1.2. ИЗВОДИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА ПРИ КРУПНИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ.
При КПА в обект съхраняващ и използващ в производствената си дейност опасни химически вещества е необходимо

= За опазване живота на хората от засегнатите райони да се оповестят:

- учениците и училищният персонал на учебното заведение

- населението от застрашените населени места и жилищни квартали

= Осигуряване на индивидуални средства за защита на всички намиращи се на територията на аварията
1.1.3 ИЗВОДИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА ПРИ ПОЖАРИ
= В училището има вероятност от възникване на пожари

= При възникване на пожари в административни и учебните стаи е необходимо

- да се опевести на телефон 042 623 112

= Изпълнението на тези мероприятия изискват да се подготвят формированията на училищните гасачески групи за усвояването на основните способи за гасене на пожари училищната сграда.

= Силите и средствата на Постоянната училищна комисия не е в състояние да се справи с по-големи пожари.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

= Оповестяване на застрашеното население и формированията участвуващи в гасенето на пожара.

= Извличане, изнасяне и оказване на първа медицинска помощ на пострадалите от пожара.

= Осигуряване на необходимото количество вода и водни запаси за гасене на пожара.

= Отцепване района на пожара и осигуряване на индивидуални средства за защита на гасаческите подразделения
1.1.4 ИЗВОДИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА ПРИ НАВОДНЕНИЕ


= В училището няма вероятност от възникване на локални наводнения които да оказват съществено влияние върху живота на децата, учениците и персонала .
1.1.5. ИЗВОДИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА ПРИ СНЕЖНИ БУРИ И ОБЛЕДЕНЯВАНИЯ
= За бързото преодоляване на последиците от заледявания и снежни бури да се осигури опесъчаването на заледените участъци.

= При възникване на БАК на територията в която се намира училището е необходимо:

- своевременното оповестяване на :

- на ОЦ на телефон 042/623112


II.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ
ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
1. В района на училището няма обекти, които при земетресение биха предизвикали вторични поражения.

2. След преминаване на първия трус, се изпълняват инструкциите на гражданската защита.

3. Ред за действие на ПК.

След преминаване на труса /около 60 сек./ ПК извършва следното:

3.1. Организира наблюдение за уточняване на обстановката в училището - пострадали, пропуквания, разрушения, пожари, повреди по комунално-енергийната система и др.

3.2. Извеждането на учениците от сградата се извършва съгласно схемите за евакуация при пожар.

3.3. Организира оказването на първа долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им до болнични заведения;

3.4. Прави проверка на изведените ученици. Ако има липсващи, организира издирването им в сградата;

3.5 Прави необходимите донесения до кмета на Общината и поддържа непрекъсната връзка с дежурния по Общински съвет за сигурност за получаване на помощ и указания.

4. Действия след напускане зоната на разрушения.

4.1. Издирва и уведомява родителите на пострадалите ученици;

4.2. Издирва и устройва учениците, чиито семейства са пострадали.


ПРИ НАВОДНЕНИЕ
1. Органите за гражданска защита уведомяват ПК при опасност от наводнение и дават конкретни указания, съобразно създадената ситуация.

2. Ред за действие:

2.1. ПК, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за сигурност организира:

2.1.1. Дежурство и осигурява връзка с кмета на Общината;

2.1.2. Изпълнението на всички решения, взети от кмета на Общината;

2.1.3. Изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията, в които има опасност от наводнение;

2.1.4. Временно прекратяване на заниманията в помещения, застрашени от наводнение;

2.1.5. Доуточняване на маршрутите и местата за установяване до преминаване на опасността.

2.2. След възникване на наводнение:

2.2.1. Оповестява личния състав;

2.2.2. Прекратява учебните занимания;

2.2.3. Прави проверка на изведените ученици. Ако има липсващи, организира издирването им в сградата;

2.2.4. Организира своевременно извеждане на учениците и персонала на безопасно място и дава указания за тяхното поведение съобразно конкретната обстановка;

2.2.5.Съобщава на Общинската комисия за ЗНБАК за състоянието на училището и при необходимост иска конкретна помощ;

3. Места и маршрути за извеждане пеша.

4. Действия след напускане на наводнената зона:

4.1. Издирва и се грижи за учениците, чиито семейства са пострадали от наводнението;

4.2. Издирва и уведомява родителите на пострадали ученици.


ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ
1. Информация за обстановката в района при снежни бури, поледици и обледявания може да се получи от административните власти, МВР или Пътните служби.

2. Ред за действие.

ПК, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за сигурност, извършва следните дейности:

2.1. Осигурява режим на водните и парни инсталации за изключване възможността от възникване на аварии и усложняване на обстановката;

2.2. Осигурява почистването и опесъчаването на района пред и в двора на училището;

2.3. Поддържа непрекъсната връзка с кмета на Общината за помощ и указания;

2.4. При невъзможност за придвижване до местоживеенето, организира настаняването на личния състав в подходящи условия и изхранването им до осигуряване на възможността за завръщането им по домовете;

2.5. Организира осигуряването на първа и лекарска помощ при необходимост;

2.6. Организира информиране на родителите и близките за здравословното състояние на личния състав и тяхното местонахождение;

2.7. Организира информиране на личния състав за правилата за действия при създадената обстановка;

2.8. При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до кмета на Общината и до Общинската администрация за временно прекратяване на учебните занятия
ПРИ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ В ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА НА ХОРАТА
1. Сигнал за авария се получава от органите на РС „ПБЗН” .

2. Ред за действие.

След получаване на сигнал или съобщение за авария, съпроводена с отделяне на силно действащи отровни вещества, дейността на ПК в училището се изразява в следното:

2.1. Организира събиране на информация за часа на аварията, вида и количеството на изтеклите /изхвърлените/ в околната среда токсични вещества, посоката и скоростта на вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси, отдалечеността на училището от обекта;

2.2. Оценява обстановката и набелязва мероприятия за изпълнение;

2.3. Незабавно оповестява намиращия се в училището личен състав и дава указания за действия;

2.4. Осигурява охрана на училището.

2.5. Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата :

2.5.1.Организира максимално бързото извеждане на личния състав от сградата и застрашения район в посока перпендикулярна на разпространението на токсичния облак на безопасно място;

2.5.2.Изготвя и предава донесение до дежурния по Общински съвет за сигурност /ОбСС/ за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;

2.5.3. Осигурява първа долекарска помощ при необходимост и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.

2.6. Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата:

2.6.1. Организира своевременното затваряне на вратите, прозорците, отдушниците и херметизирането на помещения с подръчни средства и материали (лейкопласт, тиксо, хартиени ленти и лепило, тъкани и др.);

2.6.2. Организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени превръзки за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на промишлените отровни вещества;

2.6.3. Организира извеждането на учениците в безопасната част на училището в зависимост от промишлените отровни вещества ;

2.6.4. Съобщава на дежурния по Общински съвет за сигурност /ОбСС/ за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;

2.6.5.Осигурява първа долекарска помощ в случаите, когато има обгазени и пострадали и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.
ПРИ ПОЖАР

Цел:


Да се организира безпрепятственото напускане на застрашените помещения или цялата сграда и да не се допуснат човешки жертви, увреждане на здравето на учениците и персонала при възникване на пожар.

При пожар присъстващите в сградата се евакуират в следната последователност: • евакуират се учениците, учителите, административният и помощният персонал от приземния етаж и от първия етаж - източно крило; от централния изход се евакуират учениците от първия, след това от втория и накрая от третия етаж; от западния изход се евакуират учениците от първия, втория и третия етаж;

 • системата за съобщаване на присъстващите в сградата е непрекъснат звънец;

 • служителят, забелязал пожара, е длъжен да съобщи на застрашените хора, в канцеларията, на директора на училището или на портиера;

 • при постъпване на сигнал уведоменият (директорът, при отсъствие неговият заместник) е длъжен да извести в зависимост от обстановката зоните за необходимост от евакуация и службите за ПАБ;

 • членовете на групата за противопожарна защита организират незабавно напускане на зоната (помещенията).

1.Действия за локализиране на пожар: • гасене на огнището на запалване чрез пожарогасителите;

 • изключване на ел. захранването на етажа с пожар;

 • след евакуацията затваряне на вратите към помещението с пожар, за да не се допусне задимяване.

2.Функции и отговорности на длъжностните лица, изпълняващи задълженията по време на евакуация при пожар: • директорът или член на групата за противопожарна защита ръководи действията при евакуация; контролира изпълнението на задълженията на длъжностните лица при пожар; анализира изпълнението на задълженията и при необходимост предлага промени за подобряване на взаимодействието;

 • членовете на Постоянната комисия за защита при бедствия, съдействат при евакуацията; организират евакуацията на ценни документи в случай, че това не застрашава живота им; докладват за приключване на евакуацията на директора или на неговия заместник; анализират изпълнението на задълженията и при необходимост предлагат промени за подобряване на взаимодействието.
 • портиерът разгласява на присъстващите в сградата за евакуацията; докладва на директора, съобщава на служителите за ПАБ; подпомага с информация службите за ПАБ след тяхното пристигане; изключва цялостно или частично ел. захранването на етажа при отсъствие на членовете на групата за противопожарна защита и по разпореждане;

 • директорът (или неговият заместник на смяна) отключва евакуационните изходи на сградата, когато се налага евакуация; ключовете за евакуационните изходи са на табло в канцеларията на училището, резервните ключове са в портиерната; наблюдава за недопускане на паника и емоционален натиск при евакуацията; организира усилена охрана за недопускане връщане на хора в застрашените зони; приема докладите на отговорниците за евакуацията; докладва за приключването на евакуацията

ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ


1. Сигнал за радиационна авария се получава от РС „ ПБЗН” и се спазват техните конкретни указания.

2. Дейност на ПК при авария в АЕЦ или трансгранично радиоактивно замърсяване.

2.1. Дейността на ПК при опасност от радиоактивно замърсяване се изразява в:

2.1.1. Оценка на обстановката и набелязване на мероприятия;

2.1.2. Оповестяване на личния състав ;

2.1.3. Инструктиране на личния състав;

2.1.4. Осигурява се във всяка учебна стая или кабинет един прозорец за проветряване, покрит с плътен памучен плат;

2.1.5. Осигурят се средства и се херметизират всички останали прозорци, врати и отдушници по указаните от специалист

2.1.6. Прекратяват се учебните занятия на открито, както и всички извън училищни дейности, изискващи събирането на много ученици на едно и също място като излети, екскурзии, игри и т.н. ;

2.1.7. При такава авария целият личен състав да си подготви памучно-марлени превръзки по дадения образец

2.1.8. Подготвят се табелки с надпис “Водата – забранена за пиене” ;

2.1.9. В бюфета към училището да се продават само бутилирани напитки и пакетирани в солидни опаковки храни;

2.1.10. Да се осигурят необходимите количества повърхностно-активни препарати /перилни/ за дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване;

2.1.11. Да се осигурят необходимите разтвори и дезактивиращи вещества за обработка на хранителните продукти в столовата;

2.1.12. Да се подготвят и оборудват места за изтупване на връхните дрехи и съхраняването им;

2.1.13. Да се определят и оборудват места за измиване на ръцете;

2.1.14. Да се приведе в изправност остъклението и затварянето на прозорците и вратите;

2.1.15. Организира извършването на анализ на водата и храната в радиометричните лаборатории на общината или областта;

2.1.16. Планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита на личния състав;

2.1.17. Ако се получат указания от ПОбК за раздаване на йодни таблетки, цялостната дейност се организира и провежда от медицинско лице съвместно с изградените санитарни постове;

2.1.18. В часа на класа се разяснява на учениците какво трябва да бъде тяхното поведение след отлагането на радиоактивен прах. Акцентира се върху завишените изисквания към тяхната лична хигиена;

2.1.19. Актуализира се Плана в съответствие с Плана на ПОбК /ПОК/.

2.2. Дейност на ПК след радиоактивно замърсяване.

Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното замърсяване на района се привеждат в действие и допълнително се извършва следното:

2.2.1. Проветряването на помещенията става за кратко време и само през прозорец с опънат плътен памучен плат;

2.2.2. Забранява се излизането на учениците извън сградата на училището до второ нареждане;

2.2.3. Забранява се пиенето на вода от водопровода до второ нареждане;

2.2.4. Движението извън училището става само с памучно-марлени превръзки;

2.2.5. Почистването става само с мокър парцал и с поливане с вода;

2.2.6. Пред входовете, стълбището и училищния стол се поставят мокри изтривалки, които се сменят често в зависимост от степента на радиоактивно замърсяване;

2.2.7. Площадките пред училището се измиват ежедневно с вода;

2.2.8. Забранява се тичането по коридорите и стаите, за да не се вдига прах;

2.2.9. В столовата не се допускат ученици с връхни дрехи и недобре почистени обувки;

2.2.10. Изгражда се комисия за ежедневен контрол на храната в училищния стол. До осмото денонощие се препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка.

3. Осигуряване на мероприятията.
Указание за действие при авария на топлоелектрическите централи, разпаложени на територията на община Гълъбово.
О П И С А Н И Е

При обгазяване на територията на училището ще се създаде сложна обстановка, изискваща бързо организиране защитата на учениците и служителите.

За да се извършат правилните действия за осигуряване здравето и живота на пребиваващите в сградата след оповестяване за обгазяване от авария в някой от тецовете е необходимо всички ученици и служители на училището да бъдат уведомени да не напускат сградата и прозорзите на класните стаи да бъдат затворени.
ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИЯ И ЕВАКУАЦИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В СГРАДАТА

Вероятната обстановка налага привличането на част от учителите и служителите в състава на спасителните групи и разпределението на задълженията им при възникване на критични ситуации.

Първият открил аварията оповестява огняра, Директора на училището (или помощник директор). Оповестяват се Противопожарна охрана, Дежурен Общински съвет, Спешна помощ на посочените телефони.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

ОЦ

тел. 042/623112

ЕНТ

тел. 112

Дежурен Общински съвет

тел. 0418/6 30 20, 6-89 20

Спешна помощ

тел. 112


С камбана се подава сигнал за евакуация.

Не се пуска ел. звънец, не се включва и изключва
по никакъв повод ел. захранване на осветителни тела,
ел. уреди и апарати.

Един от служителите се изкачва на последния етаж и отваря по възможност повече прозорци.

Под ръководството на Директора, учителите извършват евакуацията на учениците. Децата се евакуират по плана за евакуация на училището, много бързо, без паника. Последните, които излизат от класните стаи, затварят вратите след себе си. Учителите следят да няма изоставащи деца. Класовете се събират в най-безопасното място на двора, като учителите преброяват наличните ученици и докладват на Директора на училището. При съмнение за останали деца в сградата, Директорът донася на ръководителите на Противопожарна охрана, които от своя страна започват действия за спасяването им.

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ОТГОВОРНИТЕ СТРУКТУРИ И ЛИЦАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
ОРГАНИ И ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ

В училището са изградени:


1. Постоянна комисия за защита при бедствия
1.1. Състав на комисията
Председател на ПК - Кремена Асенова Колева

Зам. Председател - Стефка Маринова Малакова

Секретар на ПК - Розита Пенева Господинова

Членове на ПК - Силвия Ранчева Златева

- Бояна Тенева Петрова
1.2. Задачи на комисията:

1.2.1. Да организира защитата на личния състав при бедствия, аварии и катастрофи.

1.2.2. Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение.

1.2.3. Да поддържа органите и групите в готовност за действия при бедствия, аварии и катастрофи .

2.Група за наблюдение и оповестяване

2.1. Състав на групата

Ръководител: - Деляна Бончева Тонева

Членове: - Кремена Ангелова Грозева

- Виолина Петрова Карадимова

- Галина Димитрова Димчева

- Олга Семкова Стоянова

2.2.Задачи на групата:

2.2.1. Да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от бедствия, аварии и катастрофи в района на учебното заведение;

2.2.2. Да обходи района на веднага след бедствието, аварията или катастрофата и да осигури първата информация за пострадалите и състоянието на сградния фонд;

2.2.3. Да подпомогне Председателя на ПК на училището при изясняване на цялостната обстановка след бедствие, авария или катастрофа;

2.2.4. Да информира своевременно ПК за възникнали промени в обстановката.

3. Санитарен пост
3.1. Състав на поста

Ръководител: - Калина Минкова Николова

Членове: - Станка Пенева Стойкова

- Недялка Митева Костадинова

- Катерина Антонова Илиева
3.2. Задачи на поста

3.2.1. Да участва в провеждането на всички санитарни и противоепидемиологични мероприятия в училището;

3.2.2. Да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили в усилията им за спасяване на живота на пострадалите.
4. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита (ИСЗ)
4.1.Състав на групата:

Ръководител: - Нели Вълкова Нуцова

Членове: - Цветомира Николаева Станчева

- Светлина Атанасова Матанска

- Таня Белчева Каравасилева
4.2. Задачи на групата:

4.2.1. Да съхранява и обслужва наличните ИСЗ съгласно дадените указания;

4.2.2. При недостиг на ИСЗ да направи заявка до общината за осигуряване на необходимите количества;

4.2.3. Да води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ;

4.2.4. Да създаде необходимата организация за бързото получаване и раздаване на ИСЗ;

4.2.5. Да изготвят списъци с размерите на необходимите ИСЗ, които да се актуализират в началото на учебната година;

4.2.6. Да осигури подръчни средства за защита /памучно-марлени превръзки, кърпи/ при липса на ИСЗ в общината.
5. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита

5.1.Състав на групата


Ръководител: - Надежда Иванова Куманова

Членове: - Диана Петева Костова

- Надежда Динева Георгиева

5.2.Задачи на групата

5.2.1 Да определи подходящи за херметизиране помещения в сградата;

5.2.2 Да организира при необходимост бързото затваряне на вратите, прозорците и отдушниците в сградата;

5.2.3 Да раздаде предварително осигурените подръчни средства за херметизиране на помещенията;

5.2.4 Да организира при необходимост бързото херметизиране на предварително определените помещения;

5.2.5 Да следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато те се използват по предназначение.
6. Група за противопожарна защита

6.1 Състав на групата

Ръководител: -Анастасия Димитрова Милкова

Членове: - Ирина Георгиева Иванова

- Краси Нейкова Петкова

- Нела Колева Танева

6.1.2. Задачи на групата:

Задачите се определят съгласно инструкциите на РС «ПБЗН».


IV. РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
1. Осигуряване с индивидуални средства за защита /ИСЗ/:

Индивидуалните средства за защита на личния състав се съхраняват в склада.

2.1. Получаване на ИСЗ

2.1.1. ИСЗ се получават от домакина на училището. За необходимите ИСЗ ежегодно се изпраща заявка до кмета на Общината.

2.2. Раздаване на ИСЗ

Раздаването става въз основа на предварително изготвен разчет.При раздаването се използва раздавателно-приемателна ведомост .

2.Списък на видовете имущества на групите
ВИДОВЕ ИМУЩЕСТВА

МЯРКА

КОЛИЧЕСТВО

1

2

3

4

1.

Индивидуални средства за защита1.1.

Противогази – ГП 1

ПГ-VIII

1215

1.2.

Респиратори
100

1.3.

Памучно-марлени превръзки1.4.

Престилки
944

1.5.

Гумени ръкавици
821

1.6.

Гумени чорапи
947

1.7.

Калиев йодит2.

Медицинско имущество2.1.

Санитарни чанти

Бр.

2

2.2.

Носилки

Бр.

1

2.3.

Шини2.4.

Бинт

Бр.

20

2.5.

Памук

Бр.

10

3.

Противопожарно имущество3.1.

Кофпомпи3.2.

Пожарогасители

Бр.

8

3.3.

Кофи

Бр.

20

3.4.

Тупалки гумени4.

Други3.Списък на материалите, необходими за херметизиране на училищните помещения, определени за защита на учениците при промишлена авария


№ по

ред


Наименование

Мярка

Норма за изчисляване

1.

Полиетилен

460

кв.м


Площта на прозорците и вратите, предвидени за херметизиране

(А+0,3м) Х (Б+0,3м) кв.м.2.

Брезент/одеала/за входните врати.

45кв. м

Площта на всяка врата.

(С+0,6 м) Х ( Д+0,6м)3.

Хартиена лента

или тиксо с ширина

5 см


415м

За уплътняване на стъклата и рамките

на прозорците4.

Лепило

30бр.

За залепване на хартиените ленти

5.

Пирони-4 см

1кг.

За закрепване на брезента и одеялата

6.

Тъкани, намокрени

със съответни раз-

твори


30кв.м

За уплътняване праговете под вратите, и изтриване на обувките


7.

Оцет

10кг


За приготвяне на неутрализиращи разтво-

ри


8.

Сода за хляб

1000г

За приготвяне на неутрализиращи разтво-

ри


9.

Чук

2
10.

Други материали4. Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Република България
Сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на страната са:

- „Национален сигнал за тревога”;

- „Национален сигнал за край на тревогата”;

- „Въздушна опасност”;

- „Отбой от въздушна опасност”.

Те се разпространяват и излъчват посредством:

- Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия чрез акустични сирени;

- Подсистема на автоматизираната система за оповестяване на ГДПБЗН чрез електромеханични сирени;

- Програмите на БНТ, БНР, операторите на радио и телевизионни програми с национално и регионално покритие;

- Радиотранслационните възли / уредби, инсталирани в населените места;

- Локалните автоматизирани системи за оповестяване, експлоатирани в потенциално опасните обекти.
Видът и акустичните характеристики на посочените сигнали, съгласно ПМС №70 от 27.03.2009 г, обн. ДВ бр.26 от 07.04.2009 г., са дадени в таблицата:
Наименование на сигнала

Описание

По какво се предава

Бележки

1

„Национален сигнал за тревога”

Непрекъснат вой от акустични сирени с продължителност 3 мин. със скокообразно изменение на честота от 700 до 1000 херца с период на повторение 8 секунди.

Акустични сирени в градовете: София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Монтана.

Излъчва се при бедствие, а два пъти в годината - на 1 април и 1 октомври - за тренировъчни тестове.

2

„Национален сигнал за край на тревогата”

Непрекъснат вой от акустични сирени с продължителност 3 минути с честота 450 херца.

Акустични сирени в градовете: София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Монтана.

Излъчва се след преминаване на опасността от бедствието, а два пъти в годината - на 1 април и 1 октомври - за тренировъчни тестове.

3

„Въздушна опасност”

Непрекъснат вой от акустични и електромеханични сирени с продължителност 3 минути с плавно изменящ се звук през 15 секунди с честота от 100 до 450 херца.

Акустични и електромеханични сирени на територията на цялата страна.

Излъчва се при необходимост и ежегодно на 2 юни за отдаване на почит на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България.

4

„Отбой от въздушна опасност”

Непрекъснат вой от електромеханични сирени с продължителност 3 мин. с честота 450 херца.

Акустични и електромеханични сирени на територията на цялата страна.

Излъчва се след преминаване на опасността от въздушно нападение.


V.ВРЕМЕТО ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СТРУКТУРИТЕ И ЛИЦАТА ПО Т.III
Времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. III от плана е 5 минути.

Управлението при бедствия се извършва от Нели Иванова Кючукова – директор на училището, а при нейно отсъствие от Кремена Асенова Колева – ЗДУД.

В учебно време оповестяването се извършва от Деляна Бончева Тонева или Кремена Ангелова Грозева. По време на провеждане на часовете в ПИГ- Олга Стоянова.

В почивните дни оповестяването се извършва от СОД.

За оповестяване на личния състав се използва училищния звънец, като се бие продължително.

Забележка: За да се избегне паника, е целесъобразно първоначално да бъдат информирани ръководството, педагогическия и обслужващия персонал, които да извършат мероприятията по информиране и организиране на действията на учениците.
ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ

= Оповестяване на Постоянната комисия

Оповестяване на ПК се извършва съгласно Схема за оповестяване на членовете на комисията.

Комисията се оповестява:

- при опасност и критична ситуация, породена от бедствие /т.е. при реална обстановка/;

- при проверка на готовността на комисията;

- по решение на председателя на ПК

= Привеждане в готовност на комисията.

Постоянната комисия се събира на определеното място, анализира обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се доуточняват:

- мероприятията за незабавно изпълнение;

- редът за действия;

- задачите;

- редът за обмен на информация;

- съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката с тях.

= Оповестяване на групите

Оповестяването на групите се извършва съгласно Схема за оповестяване на групите.

= Привеждане в готовност на групите

Групите се събират в учителска стая - II етаж

Доуточняват се задачите. Получават се видовете имущества по списък.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница