За доставка на хранителни продуктиДата04.01.2018
Размер97.39 Kb.
#41350
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Детска градина „Ален мак” ,гр. Г. Оряховица

ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………
Д О Г О В О Р

за доставка на хранителни продукти

Днес, ......................2017 г. в гр.Горна Оряховица, между:Детска градина „Ален мак”, гр. Г. Оряховица , със седалище и адрес на управление, гр.Горна Оряховица ул. „Ангел Кънчев” №43, Булстат 000126732 , представлявано от Софка Стефанова - Директор , наричана накратко “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и
„………………”….., със седалище и адрес на управление: гр. ………………, ул. ……………… № ….., представлявано от ……………….., ЕГН …………….., действащ в качеството на управител, ……………….., наричан за кратко “ИЗПЪЛНИТЕЛ”.

на основание проведена обществена поръчка чрез оферти с обява по реда на чл. 186 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Протокола от оценка и класиране на участниците от………. г.. за определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2, във връзка с чл.194 от ЗОП, се сключи настоящия договор, като страните се споразумяха за следното:І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК.

1. Възложителят на основание проведена процедура и представена оферта възлага, а Изпълнителят се задължава да извършва периодично доставки на хранителни продукти, подробно упоменати по вид и цени в раздел ІІ.1. /наречени по-долу “стока”/, по ред и условия, определени в този договор за срок от една година , считано от датата на подписване на настоящия договор.

2. Изпълнителят се задължава да извършва доставките до Детска градина „Ален мак”,гр. Г. Оряховица в срок до: работни дни в периода между 7:30 – 15:30 часа по дадена заявка франко склада на обекта. Доставката се извършва в срок не повече от 24 часа след подаване на заявката от ЗАС на обекта. Забранява се подмяната на артикул поръчан от Възложителя с друг по усмотрение на Изпълнителя, а Възложителя си запазва правото да променя заявката до изтичане на крайния срок за нейното осъществяване.

3. Възложителят си запазва правото да възложи доставка на артикули невключени в Справка за видовете хранителни продукти и ориентировъчни количества за едногодишна доставка в Детска градина „Ален мак”,гр. Г. Оряховица , но не повече от 10 % от стойността на сключения договор.

4. Стоките, предмет на доставки по договора, трябва задължително да съответстват на Наредба № 9 от 16 септември 2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните , предлагани в детските заведения и училищата , задължително да бъдат придружени от сертификати за произход, годност и качество и да бъдат с не по-малко от 70 % остатъчен срок на годност към момента на доставката.

5. Изпълнителят се задължава да извършва доставката на продуктите в съответствие с принципите на Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища и да представя декларация от производителя , че стоките отговарят на Наредба № 9 от 16 септември 2011 г.

6. Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ година и влиза в сила от момента на подписването му от двете му страни.
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

1.Цената на доставените по този договор стоки е определена между страните в отправената от Изпълнителя оферта и е, както следва:2. Единични цени на стоките за един килограм, литър, брой, в т.ч. с вкл.ДДС и транспортни разходи:

……………………………………………………………………

3. Плащане – разсрочено – до 60 /шестдесет/ календарни дни след представяне на издаден документ /оригинална фактура/ от Изпълнителя за извършена доставка през изтеклия календарен месец;

4. При всяка доставката в 5 група Пресни плодове и зеленчуци от техническата спецификация, изпълнителят следва да съобрази фактурираните цени с цените им в Информационния бюлетин на ДКСБТ /www.dksbt.bg/. Цените на хранителни продукти съгласно доставката не могат да надвишават средната борсова цена в Информационния бюлетин на ДКСБТ /www.dksbt.bg/

5. Цената на плодовете и зеленчуците, които не са вписани в Информационния бюлетин на ДКСБТ към дата на доставка, не се променя за целия срок на договора.

6. Цените на хранителните продукти във всички групи хранителни продукти остават непроменени за целия срок на договора, с изключение на цените в 5 обособена позиция Плодове и зеленчуци от техническата спецификация, които трябва да бъдат намалявани по искане от Възложителя когато надвишават средната борсова цена в Информационния бюлетин на ДКСБТ /www.dksbt.bg/.

7. При обосновано искане от страна на Изпълнителя, цените в 5 обособена позиция Плодове и зеленчуци от техническата спецификация, могат да бъдат увеличени до цената, на която изпълнителя е подал офертата си. При искането на увеличаване на цената, изпълнителя е длъжен да не надвишава средната борсова цена в Информационния бюлетин на ДКСБТ.

8. Доставените количества стоки се фактурират от Изпълнителя,при всяка доставка .

9. Плащането на извършените доставки на стоки се извършва от Детска градина „Ален мак”, гр. Г. Оряховица след представяне на оригинална фактура за извършена доставка, отговаряща на Закона за счетоводството и нормативните документи и с 60 /шестдесет/ календарни дни разсрочено плащане, съгласно офертата на изпълнителя с платежно нареждане по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя.

Банковата сметка на Изпълнителя е:

..........................................................................................................................................

10. Посочените количества на стоките в обществената поръчка са прогнозни.

11. Общата стойност по същия раздел не обвързва Възложителя. За Възложителя обвързващи са само заявките, изпратени до Изпълнителя.
ІІІ. ДОСТАВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. КАЧЕСТВО НА СТОКАТА.


 1. Изпълнителят се задължава да доставя стоките, предмет на поръчката, до обекта на Възложителя – Детска градина „Ален мак” ,гр. Г. Оряховица, ул. „Ангел Кънчев” № 43

2. Приемането на доставените количества стоки се извършва в момента на разтоварването им на посочения в заявката адрес.

2.1. Всяко предаване на отделна доставка се удостоверява с фактура и експедиционна бележка, съдържаща следните реквизити: номер, дата, превозвач, час на доставката, номер на превозното средство, номер на чек лист за условията за превоз и съхранение на стоките, изискващи хладилно съхранение.  1. Рекламации по количествата на доставените стоки могат да се правят само в момента на подписване на експедиционна бележка.

  2. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в 1-дневен срок от откриването им, но не по-късно от 3 /три/ дни от датата на доставката.

  3. Всяка доставка е съпроводена с декларация от производителя, че доставените продукти отговарят на Наредбата.

3. Доставянето на стоките, предмет на договора, е на риск на Изпълнителя.

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.Възложителят се задължава:

а) ) да заплаща на Изпълнителя стойността на всяка отделна доставка по цени, съгласно представено от Изпълнителя ценово предложение /ценова оферта/ разсрочено в срок – до 60 календарни дни от представяне на фактурата от Изпълнителя, по банкова сметка, посочена в т.2 на раздел ІІ от настоящия договор.

б) да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора;

в) да приеме от Изпълнителя доставените количества стоки,когато отговарят на подадената заявка..


 1. Възложителят има следните права :

а) да иска от Изпълнителя да изпълнява доставките в срок и без отклонения;

б) да осъществява контрол по доставките, като прегледа чрез свои представители към момента на доставките съответните стоки с оглед тяхното съответствие с вида, качеството и количеството по съответната заявка и при констатиране на несъответствие незабавно да прави рекламация пред Изпълнителя;

в) да изисква необходимата документация /сертификати за качество/ за закупените стоки от Изпълнител

г) да изисква от Изпълнителя предлаганите стоки да бъдат опаковани и етикетирани според изискванията на Наредбата за изискванията на етикетирането и представянето на храните.

д) когато Изпълнителят се е отклонил от изискванията за доставката по раздел І от настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения съгласно договора;

ж) да прави заявки при следните условия:

- обемът на доставките, предмет на този договор, се определя със заявка от страна на Възложителя, подадена до Изпълнителя
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1. Изпълнителят има следните задължения:

а) да изпълнява доставките на стоките, предмет на този договор, по асортимент, количество, вид и качество, съответстващи на нормативните изисквания, съгласно периодичните заявки и условията на настоящия договор на свой риск срещу съответната цена в оригинална опаковка с ненарушена цялост със свой амбалаж;

б) да осигури за своя сметка транспорта по доставките до местоизпълнението;

в) да уведомява предварително представителите на Възложителя при извършване на всяка доставка – доставките се извършват през целия срок на договора в работни дни.

г) да издава при всяка доставка съответните документи /фактури/ за извършване на плащанията;

д) да предава при всяка отделна доставка на представителите на Възложителя документи за годност и качество, съответстващи на вида стока;

е) при всяко неизпълнение на доставка в договорения срок след заявяването, да изпълни заявката на цена с 5 % /пет процента/, по-ниска от договорената;

ж) при направена от Възложителя рекламация за качеството и количеството на доставените стоки да заменя некачествените стоки с качествени в срок от 24 /двадесет и четири/ часа.

з) изпълнителя е длъжен да не надвишава средната борсова цена в Информационния бюлетин на ДКСБТ при доставка на хранитерлни продукти по обособена позиция 5 Плодове и зеленчуци.

2. Изпълнителят има следните права :

а) да иска приемане на доставките чрез определени от Възложителя лица;

б) да подписва, приема и предава документи, във връзка с извършване на доставките;

в) при точно изпълнение на доставката да получава цената на доставените стоки съгласно представеното ценово предложение и в сроковете посочени в офертното предложение и определени в настоящия договор;


VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА


1. Настоящият договор се прекратява:

1.1. с изтичане на срока му;

1.2. по взаимно съгласие;

2. Възложителят има право да развали настоящия договор преди изтичане на неговия срок чрез едномесечно писмено предизвестие:

2.1. ако Изпълнителят не извърши в срок две доставки, заявени по договорения ред;

2.2. ако Изпълнителят не изпълни някое друго задължение по договора;

2.3. ако Изпълнителят нееднократно (повече от два пъти) достави стоки с влошено качество и при количество, различно от заявеното, удостоверено с протокол на приемащото социално заведение.

3. Всяка от страните може да откаже да изпълни свое задължение по договора в случай, че другата страна изпадне в забава за изпълнение на дължимо задължение, която забава е продължила повече от 7 календарни дни.


VІІ. НЕУСТОЙКИ

1. Изпълнителят при забава по своя вина, при неспазване на предвидените в договора и предложени с офертата срокове дължи неустойка в размер на заявката за всеки просрочен ден. Неустойката се удържа от следващи плащания към Изпълнителя на база констативен протокол, съставен от представители на Детска градина „Ален мак”, гр. Горна Оряховица или се дължи от изпълнителя в писмено определен от Възложителя срок. При забава се дължи законна лихва върху сумата.

2. При доставка на хранителни продукти с характеристики различни от заявените със заявката, с изтекъл срок на годност, храни негодни за консумация или с лошо качество, наранени хранителни продукти, както и при доставка на хранителни продукти несъответстващи на ветеринарни – санитарните, хигиенните и други норми, установени с действащото в страната законодателство Изпълнителят е длъжен да ги подмени в срок от 24 часа и дължи неустойка в размер на 10 % от стойността им. Неустойката се удържа от следващи плащания към Изпълнителя на база констативен протокол или се дължи от Изпълнителя в писмено установен от Възложителя срок. При забава се дължи законната лихва върху дължимата сума.

3.Ако Изпълнителят не подмени несъответстващите стоки в определения срок, той дължи неустойка в размер на тяхната стойност /цена/. Неустойката се удържа от следващи плащания към Изпълнителя на база констативен протокол или се дължи от Изпълнителя в писмено установен от Възложителя срок. При забава се дължи законната лихва върху дължимата сума.

4. При системно неизпълнение на поетите по настоящия договор от Изпълнителя задължения, Възложителят може да прекрати договора, а Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора към момента на прекратяването в срок писмено определен от Възложителя. При забава се дължи законната лихва върху сумата.


 1. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди.

 2. В случай че Изпълнителят едностранно прекрати договора Възложителят може да търси неустойка в размер на 10 % от стойността на договора към момента на прекратяването му. Неустойката се дължи в писмено определен от Възложителя срок. При забава се дължи законната лихва върху сумата.VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма за действителност. Писмената форма се смята спазена и когато съобщението е изпратено по факс.

§2. За целите на този договор адресите на страните са:

 • на Възложителя: гр.Горна Оряховица - 5100, ул. „Ангел Кънчев” №43

 • на Изпълнителя: гр. …………............., ул. ………………. .............№ ….., вх.

Ако някоя от страните промени посочените адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други подобни.

Изпълнителят уведомява Възложителя за лицата – работници и служители на фирмата „……………….” , отговорни за извършването на доставките и изпълнението на настоящият договор.§3. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

§4. Настоящият договор е в съответствие с Условията за възлагане на обществената поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на Детска градина „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”.


Настоящият договор се подписва в 2 /два/ еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ :
Детска градина „Ален мак”
Директор : ............................. УПРАВИТЕЛ:...........................

/Софка Стефанова/

Гл. счетоводител:…………………..

/Радослава Смилкова/

Стр. отСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница