За изчисляване на референтен лихвен процент на „ейджиби файнанс ад за ипотечни кредити на фирми и физически лицаДата02.02.2017
Размер33.43 Kb.
#14065
МЕТОДИКА

ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ НА „ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС” АД ЗА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ НА ФИРМИ и ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА


1. Общи положения

1.1. С тази методика се уреждат начина за определяне и изчисляване на референтен

лихвен процент на „ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС” АД / нарипичана по-долу ФИ/както и реда за последваща промяна в стойността му.

1.2. Методиката е приложима за договори за кредити на фирми/физически лица с променлив лихвен процент, предлагани от 22.07.2014г.

1.3. За целите на настоящата методика:

1.3.1. "Променлив лихвен процент по кредита" е лихвеният процент по договори

за ипотечни кредити на фирми/физически лица, по които ФИ и кредитополучателят се

съгласяват, приложимият към договорите лихвен процент да се формира на база на

референтен лихвен процент (променлива компонента) в евро/лева или друга валута плюс фиксирана надбавка.

1.3.2. "Референтен лихвен процент" на ФИ е лихвеният процент,

използван като основа за изчисляване на приложимия към договорите за

ипотечни кредити променлив лихвен процент. Стойност на РЛП се

определя за всяка валута, в която ФИ отпуска кредити на фирми и физически лица.;

1.3.3. Фиксирана надбавка, отчитаща размера на риска, който ФИ поема при

предоставяне на кредита. Надбавката е записана в Договора за кредит и не може да

бъде променяна едностранно за целия срок на договора за кредит. При формиране

на фиксираната надбавка се вземат предвид елементи като:

 кредитоспособността на кредитополучателя;

 срока и целта на кредита;

качеството на обезпечението;

 риска от непогасяване на кредита;

 платежоспособност на кредитополучателя;

 други рискови фактори по преценка на ФИ имащи значение относно цялостната икономическа и политическа ситуация в страната и света.

2. Изчисляване на референтен лихвен процент

2.1. РЛП се изчислява по следната формула:

РЛП = 1x12М EURIBOR

Индексът EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) e лихвеният процент, при който се предоставят междубанкови срочни депозити в евро от една първокласна  банка на друга в рамките на Еврозоната, публикуван на страница „EURIBOR=” в REUTERS. Той се обявява на интернет страницата на Европейската банкова федерация - http://www.euribor-ebf.eu/При промени, независещи от волята на ФИ , в начина на определяне, обявяване и публикация на горепосочените индекси, те се прилагат по договорите за кредит и заместват съответно отразените по-горе характеристики. ) 

 

Само увеличаване или намаляване на размера на референтния лихвен процент (12М EURIBOR) с повече от 5 /пет / пункта спрямо размера му в деня на сключване на договор за кредит, както и последваща промяна, водеща до ново изменение с повече от 1 /един / пункт под или над референтния лихвен процентсе отразява като съответно увеличаване или намаляване на договорения годишен  лихвен процент по сключен договор за кредит.При възможност да се увеличи РЛП, ФИ си запзва правото и да не го увеличава.

 

Референтният лихвен процент за „ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС” АД  влиза в сила от 21.07.2014г. за всички ипотечни кредити на физически лица сключени след тази дата.


2.2. При отмяна на индекс EURIBOR, включен във формулата по настоящата

методика, същият се замества от /основен лихвен процент на БНБ =РЛП/ , определян от Българска народна банка .

2.3. Получената стойност за РЛП се закръгля и оповестява в проценти с точност от

един знак след десетичната запетая (пример: 6,268% се закръгля и оповестява като

6,3%). Оповестената стойност се използва за изчисляването на новия погасителен план.

3. Ред за определяне и промяна на референтен лихвен процент

3.1. Първото изчисляване на РЛП по настоящата методика е извършено със стойност

на съответните индекси и индикатори към 21.07.2014г.

3.2. Преизчисляването на стойността на РЛП по реда на настоящата методика се

извършва четири пъти в годината - до последния работен ден на месеците април,юли, oктомври и януари, като се използват стойностите на съответните индекси и индикатори към 31 март, 30 юни, 30 септември и 31 декември .

3.3. Промяна на стойността на РЛП влиза в сила от 1-ви май,1-ви август, 1-ви ноември и на 1-ви февруари само и единствено при условие, че разликата между действащия до момента и новия РЛП в абсолютната стойност е равна или надхвърля 5.5% /пет цяло и пет процента/

4. Публичност и оповестяване на информацията

4.1. В съответствие със законовите изисквания, ФИ обявява на своята интернет

страница настоящата методика, текущия размер на изчисления съгласно нея

референтен лихвен процент и поддържа данни за всички стойности на РЛП, които е

определила по реда на Методиката за неговото изчисляване. В офисите на ФИ са

налични методиката и актуалния размер на РЛП.

4.2. При промяна на РЛП, ФИ уведомява клиентите на интернет страницата на„ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС”АД / www.agbfinance.com/ и в офисите на ФИ на последния работен ден на месеците април,юли ,октомври и януари .

Настоящата Методика за изчисляване на референтен лихвен процент на „ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС “ АД за ипотечни кредити на фирми /физически лица е приета с решение на Съвета на директорите на дружеството.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница