За извършен одит на изпълнението на проекти по процедура bg161PO004 0страница1/7
Дата23.10.2018
Размер0.69 Mb.
#94304
  1   2   3   4   5   6   7

ОДИТЕН ДОКЛАД

0300001612за извършен одит на изпълнението на проекти по процедура BG161PO004-3.0.01 Отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос BG161PO004-3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари” на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2012 г.


март 2013 г.

Настоящият одитен доклад е окончателен и е издаден с Разпореждане на председателя на Сметната палата № 105 от 22.03.2013 г.СЪДЪРЖАНИЕ


Списък на съкращенията

3

Терминологичен речник

5

Част първа

РЕЗЮМЕ


7

Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ

9


1. Основание за извършване на одита

9

2. Информация за одитирания обект

9

3. Цели на одита

12

4. Одитни въпроси

12

5. Обхват на одита и ограничения в обхвата

13

6. Критерии за оценка при одита

13

7. Одитен подход

13

8. Методология

14

Част трета

КОНСТАТАЦИИ


15

І. Анализ и оценка на създадените условия за ефективно и ефикасно изпълнение на проектите по приоритетна ос 3 на ОПТ

15

1. Правила и процедури за изпълнение на проекти по ОПТ

15

2. Изпълнение на сключените договори по проектите и резултати

16

3. Изпълнение на дейностите по верификация на разходите

22

4. Извършване на плащанията по договорите

23

ІІ. Постигане на целите на приоритетна ос 3 на ОПТ

26

1. Изпълнение на дейностите по мониторинг, контрол, докладване и оценка на ОПТ

26

2. Годишен доклад за изпълнението на ОПТ

30

3. Комитет за наблюдение

30

4. Изпълнение на утвърдените индикатори по mриоритетна ос 3 и по проектите

31

5. Изпълнение на целите на приоритетна ос 3

38

Част четвърта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


40

Част пета


ПРЕПОРЪКИ


42СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


БНБ

Българска народна банка

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ГДИ

Годишен доклад за изпълнението

ДВ

Държавен вестник

ЕК

Европейска комисия

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЕС

Европейски съюз

ЗИП

Звено за изпълнение на проекти

ЗСП

Закон за Сметната палата

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИА”ОСЕС”

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИМТ

Интермодален терминал

ИНТОСАЙ

Международна организация на върховните одитни институции

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от

структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюзКБ

Краен бенефициент

КН

Комитет за наблюдение

КП

Комуникационен план

Д „КПП”

Дирекция „Координация на програми и проекти”

КФ

Кохезионен фонд

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МСВОИ

Международни стандарти на върховните одитни институции

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС

Министерски съвет

МТ

Министерство на транспорта до 30.07.2009 г.

МТИТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, считано от 30.07.2009 г. и 2010 г. (преобразувано с Решение на МС от 27.07.2009 г., ДВ бр. 60/30.07.2009 г.)

МФ

Министерство на финансите

НКЖИ

Национална компания „Железопътна инфраструктура”

ДП ”НКЖИ”

Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура”

НСРР

Национална стратегическа референтна рамка

НФ

Национален фонд

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОП

Оперативна програма

ОПТ

Оперативна програма „Транспорт”

ОСУК

Описание на системите за управление и контрол

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПУП

Подробен устройствен план

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

СЕБРА

Система за електронни бюджетни разплащания

СКУСЕС

Съвет за координация при управление на средствата от ЕС

СМР

Строително-монтажни работи

СО

Столична община

СОС

Столичен общински съвет

ТЕС

Технически експертен съвет

ТПМ

Тунелопробивна машина

УО

Управляващ орган

ФК

Формуляр за кандидатстване

ЦКЗ

Централно координационно звено

JASPERS

съвместна инициатива на ЕК, ЕИБ и ЕБВР за предоставяне на техническа помощ при подготовката на големи инфраструктурни проекти

ЛОТАР (LOTHAR)

Система за прогнозиране и наблюдение на финансовото изпълнение на оперативните програми в България

TEN-T

Транс-европейска транспортна мрежа

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК
Бенефициент: оператор, орган или фирма, без значение публичен или частен, отговорен за инициирането или за инициирането и изпълнението на операции. В контекста на схемите за финансова помощ по чл. 87 от Договора, бенефициенти са публични или частни организации, реализиращи отделен проект и получаващи публична помощ

Верификация: цялостен процес на наблюдение и контрол върху физическия и финансов напредък за потвърждаване на допустимостта на разходите за одобрени за изпълнение проекти по ОПТ

Големи инфраструктурни обекти: инфраструктурни обекти на стойност над 50 млн. евро.

Група проекти: проекти, разположени в една и съща област или по протежение на един и същ транспортен коридор; с ясно идентифицирани цели; част от генерален план за тази област или коридор

Доклад по сертификация: официален писмен документ, подготвен от Управляващият орган и представен на Сертифициращия орган, който е основа за възстановяване на разходите и получаване на средства от Структурните и Кохезионния фондове от Европейската комисия

Интермодалност: способност за прехвърляне на товари и пътници от един вид транспорт на друг с минимални усилия

Интермодален транспорт: метод на транспортиране на хора или стоки като се използват два или повече вида транспортни средства (въздушен, железопътен, плавателен, с автобус или камион). Интермодалността разчита на голямата степен на свързаност между различните транспортни мрежи. По този начин се оптимизира процеса на транспортиране според различни критерии - сигурност, бързина, цена, обслужване, екологичност и др.

Нередност: всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има, или би имало, като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като се отчете неоправдан разход в общия бюджет

Одитен орган: национален, регионален или местен публичен орган или организация, функционално независим от управляващия орган и сертифициращия орган, определен от страната-членка за всяка оперативна програма или за всички оперативни програми и отговарящ за верифициране на ефективното функциониране на системата за управление и контрол

Оперативна програма: инструмент за постигане на целите на дългосрочната транспортна политика в страната, като на основата на координирана последователност от приоритети дефинира стратегическото развитие на транспортния сектор за периода 2007 – 2013 г. с цел да постигне целта ”Сближаване” на Европейския съюз с помощта на Кохезионния фонд и на Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативно споразумение: споразумение за сътрудничество, определящо основните задачи и отговорности за техническото и финансово изпълнение на програмата между Управляващия орган и бенефициентите

Операция: проект или група проекти, избрани от Управляващия орган на съответната оперативна програма в съответствие с критериите, одобрени от Комитета за наблюдение и изпълнявани от един или повече бенефициенти, позволяващи постигането на целите на приоритета, към който се отнасят

Прогнозиране: дейност, при която Сертифициращия орган изпраща до Европейската комисия условна прогноза за своите искания за плащания за текущата и последващата финансова година

Потвърждаване на разходите: първото ниво на верификация, което се извършва от бенефициентите на ОПТ

Приоритетна ос: един от приоритетите в стратегията на дадена оперативна програма, съдържащ група от операции, които са свързани и имат специфични измерими цели

Публичен разход: публичен принос за финансирането на операции от Държавния бюджет, от бюджета на регионални и местни власти, от Европейската общност по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд, както и сходни разходи. Принос към финансирането на операции, идващ от бюджета на публични институции или асоциации на един или повече регионални или местни власти или публични органи, действащи в съответствие с Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 относно координацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки за работа, доставка и услуги, следва да бъдат разглеждани като сходни разходи

Проект: икономически неделими серии от задачи, свързани с реализацията на специфична техническа функция и с отъждествими цели

Проектна фаза: етап от проект, който е технически и финансово независим и притежава своя собствена ефективност

Приключваща декларация: декларация, изготвена от дирекция „Одит на средствата от ЕС”, която обобщава резултатите от проверките, извършени в предходната година, също и за гарантиране на коректността на заявлението по крайния баланс, както и за редовността на разходите, на базата на методологическите насоки, подготвени от Европейската комисия и Министерството на финансите

Сертификат към ЕК: официален писмен документ за искане на средства от Европейската комисия за даден период (обикновено четири месеца) на базата на вече сертифицирани разходи и информация за допустимостта на искането

Сертифициращ орган: орган, определен от страната-членка, отговарящ за получаване на средствата от фондовете на ЕС

Сертифициране на разходи: потвърждаване от страна на Сертифициращия орган на коректността и допустимостта на верифицирани от Управляващия орган разходи въз основа на пълна документална проверка на Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи, оценка на друга налична информация и резултати от извършени проверки „на място”

Управляващ орган: национална, регионална или местна публична институция или публична или частна организация, определена от страната-членка да управлява оперативната програма

Финансов доклад: официален писмен документ от Управляващият орган към Сертифициращия орган, представящ финансовите дейности по съответната Оперативна програма за определен отчетен период

SFC: системата на Европейската комисия за управление на фондовете. Използването й се осъществява съгласно Процедурата за управление на интерактивни профили за достъп до системата.


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница