За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №466-Н0/2013г на “Винпром Пещера” адДата26.09.2018
Размер306.1 Kb.
ТипДоклад
ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №466-Н0/2013г. на “Винпром Пещера” АД,

гр. Пловдив-Спиртна фабрика с.Катуница

В периода от 28.04.2015г. до 30.04.2015г. във връзка прилагането на разпоредбите на чл.128 ал.1, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.98/2014г.), Заповед №РД-96 от 16.04.2015г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 20150г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район, гр.Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №466-Н0/2013г. на “Винпром Пещера“ АД, гр.Пловдив-Спиртна фабрика, с.Катуница.I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №466-Н0/2013г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация, която попада в обхвата на 4.1 (б) от Приложение 4 на ЗООС:

1.Инсталация за производство на спирт


Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Парокотелна инсталация с топлинна мощност 36.2 MW: • Котел 1-ПКГН 12-9,2 MW

 • Котел 2-ПКГ 12-9,2 MW

 • Котел 3-TDC-F (слама)-11.2 MW

 • Котел 4-TDC-F (дървен чипс)-6.6 MW


ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 24.04.2014г. до 30.04.2015г. във връзка със следните условия:

 • Условие № 2.Инсталации, обхванати от това разрешително;

 • Условие № 3.Обхват;

 • Условие № 4.Капацитет на инсталациите;

 • Условие № 5.Управление на околната среда;

 • Условие №6.Тълкуване;

 • Условие №7.Уведомяване;

 • Условие № 8.Използване на ресурси;

 • Условие №9.Емисии в атмосферата;

 • Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

 • Условие №11.Управление на отпадъците;

 • Условие №12.Шум;

 • Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

 • Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии;

 • Условие №15.Преходни и анормални режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);

 • Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително

За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) посочени в условието.


Условие №3.Обхват

За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. не представена информация изискана с условията на комплексното разрешително. Не са констатирани несъответствия и не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.


Условие №4.Капацитет на инсталациите

За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително. Не са констатирани несъответствия.


Условие №5.Управление на околната среда

Условие 5.1.Структура и отговорности

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представени са Списък на персонала и лицата отговорни за изпълнението на условията от комплексното разрешително от 13.01.2014г. и Заповед от 13.01.2014г. за определяне на персонала и лицата отговорни за изпълнението на условията от комплексното разрешително Не са констатирани несъответствия.Условие 5.2.Обучение

За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. операторът е определил потребностите от обучение на персонала/лицата отговорни за изпълнението на условията в комплексното разрешително. Представени са: Програма за екологично обучение за периода септември 2014г.-септември 2015г. Проведени са три броя обучения. представени са три Протокола от проведените обучения.Условие 5.3.Обмен на информация

За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени Списък на персонала и лицата отговорни за изпълнението на условията от комплексното разрешително от 13.01.2014г., Списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани с адреси, телефонни номера от 13.01.2013г.Условие 5.4.Документиране

За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени: Списък на нормативните актове по околна среда актуален към 31.03.2015г., актуализиран Списък на всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително от 31.03.2015г., Списък на персонала и лицата отговорни за изпълнението на условията от комплексното разрешително от 13.01.2014г.Условие 5.5.Управление на документи

Операторът прилага Инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. Представен Списък на нормативните актове по околна среда актуален към 31.03.2015г.Условие 5.6.Оперативно управление

Представен актуализиран Списък на всички инструкции изискани с условия та на комплексното разрешително от 31.03.2015г.Условие 5.7.Проверка и коригиращи действия

Операторът прилага:

-Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително; Инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията в разрешителното. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени инструкции, протоколи, записи, дневници, изискани с условията на комплексното разрешително. Не се налага актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване.

-Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. е представена информацията изискана с условията на комплексното разрешително.

-Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. е представен Списък на нормативните актове по околна среда актуален към 31.03.2015г.,Условие 5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Операторът прилага:

-Инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария. За периода 26.04.2014г. до 29.04.2015г. представена Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси от 10.09.2013г.

-Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето са включени и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. е представен Списък на възможни аварийни ситуации от 17.09.2013г. и Заповед от 14.01.2015г. за утвърждаване на Планове за провеждане на аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии.

-Инструкция за определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. е представен Списък на възможни аварийни ситуации от 17.09.2013г. и Заповед от 14.01.2015г. за утвърждаване на Планове за провеждане на аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии.

-Инструкция определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени Списък с имената и длъжности запознати с Плана от 15.01.2015г., Протокол от 03.09.2014г. за практическо проиграване на Плана за СНАВР с личния състав на обекта, Възможни аварийни ситуации от 17.09.2013г., Заповед от 14.01.2015г. за утвърждаване на планове за провеждане на аварийно възстановителни работи през 2015г.

-Инструкция за определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. е представен запис за определяне на сборни пунктове за персонала на територията на обекта от 20.09.2011г.

-Инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. не са възниквали аварии.

-Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. е представен Протокол от 14.04.2015г. за извършен абонаментен сервиз на пожароизвестителната система.

-Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени Списък с отговорниците за средствата за лична защита от 17.09.2013г. и Списък на длъжности и работни места, при които се изискват ЛПС от 02.01.2014г.

-Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени Списък на ръчните противопожарни средства от 11.02.2015г., Дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители от 06.02.2015г. и Ситуационен план с разположение на пожарогасителите на територията на производствената площадка.

-Инструкция за определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени Схема за оповестяване на аварийно-спасителната група от 17.09.2013г., Протокол от 28.06.2013г. от проведено обучение, Списък на персонала от 13.01.2014г.

Условие 5.9.Документиране

За периода 26.04.2014г. до 28.04.2015г. е представен Списък с документите доказващи съответствието с условията на комплексното разрешително-записи, протоколи от изпитване, дневници, документи.Условие 5.10.Докладване

За периода 26.04.2014г. до 28.04.2015г. е представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.Условие №11.Актуализация на системата за управление на околната среда

За периода 26.04.2014г. до 28.04.2015г. не е извършвана актуализация на системата за управление на околната среда, тъй като за проверявания период не извършвана актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително.


Условие №6.Тълкуване

За периода 24.04.2014г. до 30.04.2015г.-не са констатирани несъответствия.


Условие №7.Уведомяване

За периода 26.04.2014г. до 29.04.2015г. не са констатирани аварийни или други замърсявания. Представена е информация в РИОСВ-Пловдив за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта “Води“. Не е планирана и не е извършвана промяна в работата на инсталациите и не са възниквали аварийни ситуации.


Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода

За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. е изграден още един тръбен кладенец и на производствената площадка се експлоатират четири броя тръбни кладенци. Честотата на мониторинга на подземни води е веднъж годишно и се осъществява съгласно условията в издадените Разрешителни за водовземане от Басейнова Дирекция за управление на водите, гр.Пловдив и условията в комплексното разрешително. Представени са Разрешителни за водовземане за четирите тръбни кладенеца. Операторът спазва поставените условия в издаденото разрешително. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени записи за употребените количества вода за производствени нужди (включително и охлаждане)-не са констатирани превишения на разрешените количества вода за производствени нужди (включително за охлаждане) за единица продукт и разрешеното годишно количество определено в Разрешителните за водовземане.Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на смесителят в Мелнично отделение, основен консуматор на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени обходни листи със записи от извършените проверки на 23.03.2015г.-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени записи от проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа-не са констатирани течове.

-Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане) с определените за всяка от инсталациите разрешена с условията на комплексното разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) с определените в разрешителното. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени записи за употребените количества вода за производствени нужди (включително и охлаждане). Не са констатирани превишения на разрешеното годишно количество определено в Разрешителните за водовземане и на стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода (включително охлаждане) производствени нужди (включително за охлаждане) за 2014г.Условие 8.2.Енергия

Оператор прилага:

-Методика за изчисляване на консумацията на електро- и топлоенергия от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. За периода 01.04.2014г. до 28.04.2015г. представени записи-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на електродвигателите на Мелничното отделение, основен -консуматор на електроенергия, и хидроселекционната колона, основен консуматор на топлоенергия. За периода 01.04.2014г. до 28.04.2015г. са представени записи от поддръжка на електродвигателите на Мелничното отделение, основен консуматор на електроенергия, и хидроселекционната колона основен консуматор на топлоенергия-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. За периода 25.04.2014г. до 28.04.2015г. са представени Обходни листи от проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване.-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоeнергия за производствени нужди, изразени като: Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС; Годишнa консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. За периода 25.04.2014г. до 28.04.2015г. са представени записи за: Годишните норми за ефективност при употребата на електроенергия и топлоенергия за MWh/единица продукт за 2014г., Годишнa консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2. Не са констатирани превишения на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на електроенергия и топлоенергия за единица продукт и Годишнa консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди.

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Операторът прилага:

-Инструкция, осигуряващи измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и горива за инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност на използваните суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в комплексното разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 24.04.2014г. до 28.04.2015г. са представени записи за стойностите на годишните норми за ефективност на използваните суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в комплексното разрешително.

За периода 01.04.2014г. до 28.04.2015г. са представени Информационни листове за безопасност за всички химични вещества и смеси, изготвени съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008г., приложение II на Регламент 1907/2006г. (REACH), изменено с Регламент №453/2010; Оценка за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси от.05.06.2014г.

Операторът прилага:

-Инструкция за поддръжка на резервоарите, съдържаща: проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките; действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и техните обваловки; установяване на причините за регистрираните нарушения; предприемане на коригиращи действия и Инструкция за установяване и отстраняване на течове от резервоари или обваловки за течни спомагателни материали. За периода 24.04.2014г. до 28.04.2015г. са представени записи от извършени проверки на резервоарите за съхранение на спомагателни материали и горива, разрешени с условията на комплексното разрешително-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали към инсталацията, определена с Условие 2., с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. За периода 24.04.2014г. до 28.04.2015г. са представени записи от извършени проверки на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали-не са констатирани несъответствия.
Условие № 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения, за емисии в атмосферата:

-Мултициклон, състоящ се от 96 бр. циклони в един корпус към изпускащо устройство № 3А-Котелна инсталация-Котел № 3 TDC-F за биомаса (слама);

-Мултициклон, състоящ се от 112 бр. циклони в един корпус към изпускащо устройство № 3-Котелна инсталация-Котел 4 TDC-F за биомаса (дървесен чипс, костилки);

-Модулно съоръжение с 26 броя ръкавни филтри към изпускащо устройство №4-Транспортиране, пресяване и мелене на суровини при Мелнично отделение;

-Циклон към изпускащо устройство № 5-почистваща машина в голяма зърнобаза;

-Циклон към изпускащо устройство № 6-почистваща машина в малка зърнобаза;

-Факел към изпускащо устройство №7-анаеробен реактор във ВОПС;

Определени са технологичните параметри и техните стойности, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения.

Операторът прилага Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения разрешени с условията на комплексното разрешително. За периода 26.04.2014г. до 29.04.2015г. представени записи с оценка на съответствието-не са констатирани несъответствия.Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Отпадъчните газове се изпускат организирано през 7 броя изпускащи устройства (комини). Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват на:I.Инсталация за производство спирт

Три броя изпускащи устройства (комини) с №4, №5 и №6 с източник на отпадъчни газове-Мелнично отделение-Мелене, транспортиране, пресяване на суровини; Пречистване на зърно в голяма зърнобаза; Пречистване на зърно в малка зърнобаза. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Мониторинга е извършен през месец декември 2013г.-не са констатирани несъответствия. Следващият мониторинг предстои да бъде извършен през месец декември 2015г.2.Горивна инсталация

Три броя изпускащи устройства (комини) с №1, №2 и №3 с източник на отпадъчни газове- Котел 1-ПКГН 12; Котел 2-ПКГ 12; Котел 3-TDC-F и Котел 4-TDC-F. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Мониторинга е извършен през месец декември 2013г.-не са констатирани несъответствия. Следващият мониторинг предстои да бъде извършен през месец декември 2015г.3. Пречиствателна станция-вътрешнозаводско оборотно пречиствателно стъпало (ВОПС)

Един брой изпускащо устройство (комин) с източник на отпадъчни газове Факел за изгаряне на биогаз от анаеробен реактор във ВОПС.

Операторът прилага Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 26.04.2014г. до 29.04.2015г. са представени записи от периодична оценка на съответствието на измерените стойности от декември 2013г. за изпускащи устройства (комини) с №1, №2, №3, №4, №5 и №6-не са констатирани несъответствия.

Операторът обслужва хладилните, климатични и пожарогасителни инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове и на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове и докладва информация в съответствие с изискванията на горната наредба.

За периода 26.04.2014г. до 29.04.2015г. са представени: Досиета на системите; Записи за извършени проверки за херметичност (на всеки шест месеца) от 13.05.2014г. и 13.10.2014г.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии

Оператор прилага: Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 26.04.2014г. до 29.04.2015г. са представени записи от извършени проверка и оценка на съответствието от 22.11.2014г. на: голямо разтоварище суровини; малко разтоварище суровини; ферментатор; анаеробен реактор ВОПС-не са констатирани несъответствия.Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

От проверка на място извършена на 29.04.2015г. не е констатирано разпростренение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. За периода 26.04.2014г. до 29.04.2015г. са представени са записи от извършени проверки-не е установено разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка и не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка от дейността на инсталацията.

Условие 9.5.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Няма данни за превишения на нормите на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в района на производствената площадка.Условие 9.6.Условия за собствен мониторинг

Определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух с честота на измерване веднъж на две години е извършен през месец декември 2013г.-не са констатирани несъответствия. Представен е в РИОСВ-Пловдив Доклад за резултатите от извършени собствени периодични измервания (СПИ) за 2013г. Следващият мониторинг предстои да бъде извършен през месец декември 2015г.


Условие № 10.Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Работа на пречиствателните съоръжения

На производствената площадка операторът експлоатира и поддържа Вътрешнозаводско оборотно пречиствателно стъпало (ВОПС). Определени са технологичните параметри и техните стойности, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение. За периода 26.04.2014г. до 28.04.2015г. са представени записи на технологичните параметри и оценка на съответствието за времето в което са работели.

Оператор прилага Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение, Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на пречиствателното съоръжение, Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива. За периода 26.04.2014г. до 28.04.2015г. представени електронни Дневници със записи до 28.04.2015г.

Условие 10.1.2.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

За периода 26.04.2014г. до 28.04.2015г. е извършен определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на производствени отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води-дъждовни, води от охлаждане на резервоарите за готова продукция и пречистени (производствени и охлаждащи води от продувки на охладителните кули на водоохладителните секции и продувките от парокотелните и омекотителни станции, както и производствени отпадъчни води от „Биопродукти България“ ЕООД) в общински отводнителен канал с честота два пъти в годината. Мониторинга на емисиите на вредни вещества заустени в ТЗ-1 общински отводнителен канал се осъществява в ТМ-1 (точка за пробовземане) -първа ревизионна шахта след ВОПС и ТЗ-2-първа шахта след оградата на предприятието с честота на измерване веднъж на шест месеца по показателите определени с условията на комплексното разрешително. Представени са протоколи от изпитване за първо и второ шестмесечие на 2014г. за ТМ-1 и ТМ-2-не са констатирани несъответствия.

При извършен контролен мониторинг от страна на РИОСВ-Пловдив през месец декември 2014г. е констатирано превишения индивидуални емисионни ограничения по показатели в ТМ2, ХПК (бихроматна) и БПК5. С писмо от декември 2014г. РИОСВ-Пловдив е информирана за възникнала авария на тръбопровод, предприетите коригиращи мерки за отстраняване на възникналата авария, технологичното оборудване приведено в изправност в рамките на един час. За констатираното превишение на индивидуалните емисионни ограничения е съставен АУАН (акт за установяване на административно нарушение от 19.01.2015г. и е издадено Наказателно постановление от 12.03.2015г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Условие 10.1.3.Принос на концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците-водни обекти, приемник на заустваните отпадъчни води

При извършен контролен мониторинг от страна на РИОСВ-Пловдив през месец декември 2014г. е констатирано превишения индивидуални емисионни ограничения по показатели в ТМ2, ХПК (бихроматна) и БПК5. С писмо от декември 2014г. РИОСВ-Пловдив е информирана за възникнала авария на тръбопровод, предприетите коригиращи мерки за отстраняване на възникналата авария, технологичното оборудване приведено в изправност в рамките на един час. За констатираното превишение на индивидуалните емисионни ограничения е съставен АУАН (акт за установяване на административно нарушение от 19.01.2015г. и е издадено Наказателно постановление от 12.03.2015г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.Условие 10.1.4.Условия за собствен мониторинг

За периода 26.04.2014г. до 28.04.2015г. е извършен определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на производствени отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води-дъждовни, води от охлаждане на резервоарите за готова продукция и пречистени (производствени и охлаждащи води от продувки на охладителните кули на водоохладителните секции и продувките от парокотелните и омекотителни станции, както и производствени отпадъчни води от „Биопродукти България“ ЕООД) в общински отводнителен канал с честота два пъти в годината. Мониторинга на емисиите на вредни вещества заустени в ТЗ-1 общински отводнителен канал се осъществява в ТМ-1 (точка за пробовземане) -първа ревизионна шахта след ВОПС и ТЗ-2-първа шахта след оградата на предприятието с честота на измерване веднъж на шест месеца по показателите определени с условията на комплексното разрешително. Представени са протоколи от изпитване за първо и второ шестмесечие на 2014г. за ТМ-1 и ТМ-2-не са констатирани несъответствия.

При извършен контролен мониторинг от страна на РИОСВ-Пловдив през месец декември 2014г. е констатирано превишения индивидуални емисионни ограничения по показатели в ТМ2, ХПК (бихроматна) и БПК5. С писмо от декември 2014г. РИОСВ-Пловдив е информирана за възникнала авария на тръбопровод, предприетите коригиращи мерки за отстраняване на възникналата авария, технологичното оборудване приведено в изправност в рамките на един час. За констатираното превишение на индивидуалните емисионни ограничения е съставен АУАН (акт за установяване на административно нарушение от 19.01.2015г. и е издадено Наказателно постановление от 12.03.2015г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Операторът прилага се Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с определените в разрешителното индивидуални емисионни ограничение, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи мерки.

За периода 26.04.2014г. до 28.04.2015г.са представени записи за количеството на заустените отпадъчни води в общински отводнителен канал, Протоколи от изпитване за първо и второ шестмесечие на 2014г. за ТМ-1 и ТМ-2-не са констатирани несъответствия.Докладвани са непреките годишни емисиите на замърсителите в производствените (включително охлаждащи) за 2014г. в Европейски регистър на изпусканията и пренос на замърсителите (ЕРИПЗ), изразени като килограма за година.

Условие 10.2.Охлаждащи води

Охлаждащите води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1.Производствени отпадъчни води.Условие 10.3.Битово-фекални води

Операторът зауства битово-фекалните води в канализационен колектор на с.Катуница с източници на отпадъчни води: битово-фекални отпадъчни води от битовата дейност на обслужващия технологичните инсталации персонал от санитарните възли, битовите помещения, столовата за хранене и административната сграда. Извършва се определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на емисиите на вредни вещества заустени в канализационен колектор на с.Катуница и е с честота на измерване веднъж на шест месеца по показателите определени с условията на комплексното разрешително. Представени са протоколи от изпитване за първо и второ шестмесечие на 2014г. за ТП (точка на пробовземане) в ТЗ-2 (точка на заустване) в канализационен колектор на с.Катуница-не са констатирани несъответствия.Условие 10.4.Дъждовни води

Операторът зауства дъждовните води в общински отводнителен канал, като част от смесен поток отпадъчни води. Мониторингът се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.


Условие № 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1.Образуване на отпадъци
За периода 28.04.2014г. до 30.04.2015г. отпадъците образувани от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за образуваните отпадъци до 30.04.2015г.

Условие 11.2.Приемане на отпадъците за третиране

За 2014г. операторът е приел на площадката отпадък с код 02 03 04-Материали, негодни за консумация или преработване в количество 119.540 t/y и е извършил операция по оползотворяване, обозначена с код R1 (използването на отпадъци като гориво или по друг начин за получаване на енергия). Представени са: Договор от 18.09.2013г.; Приемо-предавателни протоколи; записи от електронно измерване на влага; Отчетни книги със записи. Не са констатирани несъответствия.

За периода 01.01.2015г. до 30.04.2015г. не е приеман и оползотворяван отпадък с код 02 03 04 Материали, негодни за консумация или преработване.

Условие 11.3.Предварително съхраняване на отпадъците

За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени записи не са констатирани несъответствия. Съхранявани са единствено отпадъците, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително на площадките разрешени с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени записи с оценка на съответствието за всяко шестмесечие до 24.03.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

За периода 28.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени записи не са констатирани несъответствия. На оператора е разрешено единствено да предава за транспортиране всички отпадъци разрешени с условията на комплексното разрешително на фирми притежаващи необходимите разрешителни издадени по Закона за управление на отпадъците или Комплексно разрешително. Представени са: Разрешения, договори, идентификационни документи на фирмите, на които са предадени отпадъци за транспортиране.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 28.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени записи от извършени проверки до 23.03.2015год.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.5.Оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. Предавани за оползотворяване, преработване и рециклиране извън територията на площадката са единствено отпадъците образувани от дейността на Дружеството, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък. За периода 28.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени Разрешения, договори, идентификационни документи на фирмите, на които са предадени отпадъци за оползотворяване, в т. ч. рециклиране-не са констатирани несъответствия.

За 2014г. операторът е приел на площадката отпадък с код 02 03 04-Материали, негодни за консумация или преработване в количество 119.540 t/y и е извършил операция по оползотворяване, обозначена с код R1 (използването на отпадъци като гориво или по друг начин за получаване на енергия). Представени са: Договор от 18.09.2013г.; Приемо-предавателни протоколи; записи от електронно измерване на влага; Отчетни книги със записи. Не са констатирани несъответствия.

За периода 01.01.2015г. до 30.04.2015г. не е приеман и оползотворяван отпадък с код 02 03 04 Материали, негодни за консумация или преработване.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, в т.ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за несъответствията и за предприемане на коригиращи действия. За периода 28.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени записи за всяко тримесечие до 14.03.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. Операторът е предавал за обезвреждане единствено, отпадъците образувани от дейността на дружеството, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък. За периода 28.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени Разрешения, договори, идентификационни документи на фирмите, на които са предадени отпадъци за оползотворяване, в т. ч. рециклиране-не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. За периода 28.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени записи за всяко шестмесечие до 14.03.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците

За периода 28.04.2014г. до 30.04.2015г. отпадъците образувани от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага:

Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и определените такива в условията на разрешителното, която включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 28.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени записи за всеки образуван отпадък и предаден отпадък да 31.03.2015г.; Записи с оценка на съответствието за всеки отпадък за всеки месец и в годишен аспект и записи за всеки месец за всеки отпадък до 31.03.2015г.; Отчетни книги със записи за всеки отпадък-не са констатирани несъответствия.Условие 11.8.Анализи на отпадъците

За периода 28.04.2014г. до 30.04.2015г. не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Представено становище издадено от РИОСВ-Пловдив на Доклад за основно охарактеризиране на отпадък с код и наименование 20 03 01-смесени битови отпадъци образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране.

Условие 11.9.Документиране и докладване

За периода 28.04.2014г. до 30.04.2015г. е представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.

Внесен е Годишен отчет за отпадъците за 2014г. в ИАОС, гр.София. Докладвани са в ГДОС за 2014г. видовете и количествата отпадъци-образувани, предадени и оползотворени на площадката.
Условие №12.Шум

Условие 12.1.Емисии

Не е констатирано превишение на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях). За периода 28.04.2014г. до 30.04.2015г. представени Протоколи от изпитване от 10.12.2013г. за дневно ниво, вечерно ниво и нощно ниво по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях).Условие 12.2.Контрол и измерване

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; нивата на звуково налягане в мястото на въздействие и Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. дневно ниво, вечерно ниво и нощно ниво по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях)-не са констатирани несъответствия). За периода 28.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени записи за оценка на съответствието от месец декември 2013г.

Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на Наредба №54/13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлени източници на шум в околната среда и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. Представени са Протоколи от изпитване от 10.12.2013г. за: дневно ниво, вечерно ниво и нощно ниво по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях)-не са констатирани несъответствия и Доклад от проведени собствени периодични измервания внесен в РИОСВ Пловдив на 14.01.2014г.

12.3.Документиране и докладване

За периода 28.04.2014г. до 30.04.2015г. представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представен запис от 24.10.2014г.-не са открити течове.

-Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. представен Запис от 23.03.2015г. (проверката обхваща периода 21.03.2014г. до 23.03.2015г.) -не са констатирани разливи и/или изливания на опасни вещества върху производствената площадка.

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и за третиране на образуваните отпадъци. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. представен Запис от 23.03.2015г. (проверката обхваща периода 21.03.2014г. до 23.03.2015г.)-не са констатирани разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води.

С условията на комплексното разрешително не е заложен мониторинг на почви.

13.2.Условия за мониторинг на подземни води

За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. е изграден още един тръбен кладенец и на производствената експлоатират четири броя тръбни кладенци. Честотата на мониторинга на подземни води е веднъж годишно и се осъществява съгласно условията в издадените Разрешителни за водовземане от Басейнова Дирекция за управление на водите, гр.Пловдив и условията в комплексното разрешително. Представени са анализни протоколи от месец септември 2014г. за всеки тръбен кладенец по показателите заложени в комплексното разрешително.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. не са констатирани превишения на стандарта на качеството на подземните води.

Условие 13.3.Документиране и докладване

За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. не са възниквали аварийни ситуации, които да предизвикат замърсяване на подземни води. Представена информация изискана с условията на комплексното разрешително-Дневник, записи за всеки Тръбен кладенец за подземни води за всяко измерване..Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

За периода 26.04.2014г. до 29.04.2015г. са представени: Вътрешен авариен план от месец януари 2012г.-утвърден от изпълнителния директор и съгласуван от РС „ПБЗН”; Актуализиран Списък от 13.01.2014г. за действия и средства по оповестяване на персонала и компетентните органи; Процедура за действия по евакуация; Списъци на поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси от 10.09.2013г. (съгласно определения формат); Списък на възможни аварийни ситуации от 17.09.2013г., Списък с имена и длъжности запознати с плана от 15.01.2015г.; Заповед за утвърждаване на Плана от 14.01.2015г.; Списък с отговорниците за средствата за лична защита от 17.09.2013г. и Списък на длъжности и работни места, при които се изискват ЛПС от 02.01.2014г., Списък на ръчните противопожарни средства от 11.02.2015г.; Схема за оповестяване на аварийно-спасителната група от 17.09.2013г.; Протокол от 03.09.2014г. от проведено обучение; Актуализиран списък на персонала от 13.01.2014г. Не са възниквали аварии.

При извършен контролен мониторинг от страна на РИОСВ-Пловдив през месец декември 2014г. е констатирано превишения индивидуални емисионни ограничения по показатели ХПК (бихроматна) и БПК5 в ТМ2. С писмо от декември 2014г. РИОСВ-Пловдив е информирана за възникнала авария на тръбопровод, предприетите коригиращи мерки за отстраняване на възникналата авария, технологичното оборудване приведено в изправност в рамките на един час. За констатираното превишение на индивидуалните емисионни ограничения е съставен АУАН (акт за установяване на административно нарушение) от 19.01.2015г. и е издадено Наказателно постановление от 12.03.2015г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.

За периода 26.04.2014г. до 29.04.2015г. е представена Оценка за възможни случаи за непосредствена заплаха за екологични щети и остойностени мерки от 20.09.2013г. и Заповед №П1/20.09.2013г. за запознаване на личния състав с оценката. Не са възниквали случаи на непосредствена заплаха от щети и/или причинени такива.


Условие №15.Преходни и анормални режими на работа

Операторът прилага:

-Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява: пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; Спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. са представени ежедневни записи за Вътрешнозаводско оборотно пречиствателно стъпало (ВОПС) до28.04.2015г. и всички пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферата до 29.04.2015г.

-Технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси и Инструкция за документиране на действията, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително. За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. не са регистрирани анормални режими на работа.

Изготвен е План за мониторинг при анормални режими на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.


Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях-

За периода 26.04.2014г. до 30.04.2015г. не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.


Констатациите от проверката са, че операторът “Винпром Пещера” АД, Пловдив-Спиртна фабрика с.Катуница изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №466-Н0/2013г., с изключение на констатираното нарушение по Условие 10.1.2.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения и Условие 14.5. При контролен мониторинг е констатирано превишение на индивидуални емисионни ограничения по показатели ХПК (бихроматна) и БПК5 в ТМ2. За констатираното нарушение е съставен АУАН (акт за установяване на административно нарушение) от 19.01.2015г. и е издадено Наказателно постановление от 12.03.2015г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница