За квалификационна дейностДата26.08.2016
Размер129.78 Kb.


7700 Гр.Търговище ул. ”Кап. Данаджиев” 22

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР:__________

/С. ЗАФИРОВА/

ПЛАН

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

НА IСОУ ”СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” ГР.ТЪРГОВИЩЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

Приет на заседание на педагогическия съвет

с протокол №13/11.09.2014 година.
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В I СОУ„Св.Седмочисленици” гр. Търговище се осъществява както външна, така и вътрешно училищна квалификационна дейност.

Методическите обединения /МО/ в IСОУ „Св.Седмочисленици” през учебната 2014/2015 година са както следва:


 • МО – Начален етап;

 • МО – Възпитатели;

 • МО – Класни ръководители;

 • МО – БЕЛ;

 • МО – Чужди езици;

 • МО – Математика, информатика и информационни технологии;

 • МО – Обществени науки и гражданско образование;

 • МО – Природни науки и екология;

 • МО – ФВС, Изкуства, бит и технологии.


ІІ. ЦЕЛИ

ОСНОВНА ЦЕЛ: Настоящият план е съобразен с целите и дейностите, залегнали в стратегията за развитие на IСОУ”Св.Седмочисленици” за периода 2014 – 2020 година. Постигане на съизмеримост с европейските изисквания за постоянна квалификация на педагогическите специалисти с цел подобряване на учебно-възпитателния процес, като се осигури комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието по учебни предмети. 1. Обединяване усилията на педагогическата колегия за повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и самоусъвършенстване на собствената педагогическа практика на учителите, за повишаване качеството, модернизиране на образованието и постигане на положителни промени в личността на учениците в контекста на учене през целия живот и кариерно развитие за следване на Европейската програма „Еразъм +“.

 2. Проектиране и реализиране на адекватни модели за вътрешна и извънучилищна квалификация на учителите, с помощта на които да се постигне по-добро качество на преподаване и да се развие позитивна нагласа към по-нататъшното учене, критично мислене и творчество.

 3. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности, с придобиване на нови знания, умения, техники на преподаване и оценяване, с използване на ИКТ в учебния процес.

 4. Стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик.

 5. Повишаване на дигиталните умения на учителите и създаване на условия за пълноценна и качествена работа с образователни платформи.


ІІІ. ЗАДАЧИ

 1. Да се разработи система за квалификационна дейност, отговаряща на стратегическата цел за развитие на училището, която е неразделна част от комплексния годишен план.

 2. Да се стимулират учителите към усъвършенстване на професионалните умения за преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит.

 3. Повишаване на учителския капацитет за:

 • усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване, активно преподаване и обучение;

 • представяне на учебно съдържание по интересен и иновативен начин;

 • развитие на умения за споделяне добри практики и интегриране на дейности;

 • активно използване на ИКТ като начин за подобряване на компетенциите за учене и развиване на уменията за решаване на проблеми;

 • стимулиране изявите на учениците.

 1. Квалификационните дейности да се организират според личните предпочитания на учителите на принципа на доброволност, осъзната потребност и обективна оценка за тяхната полезност в рамките на действащата нормативна уредба.

 2. Да се създадат условия за постигане на ефективна комуникация за работа в екип и взаимопомощ, инициативност и предприемачество.

 3. Създаване на условия за професионална изява на учителите.

 4. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като форма за самоусъвършенстване.

 5. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците.

 6. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОИ във връзка с функциониране на училището като образователна институция.

 7. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:

 • квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност;

 • обмяна на добри практики в МО.

 1. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети и постигане на високи резултати от Националното външно оценяване /НВО/ в ІV и VІІ клас, изпитите за прием след завършен VІІ клас и Държавните зрелостни изпити /ДЗИ/.

 2. Повишаване мотивацията на учениците в учебния процес чрез разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията в съответствие с ДОИ.

 3. Усъвършенстване уменията на учениците за работа в екип. Възпитание в толерантно отношение и взаимопомощ.


V.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 1. Удовлетворяване на квалификационните потребности и интереси на педагогическите кадри.

 2. Развитие на ключови компетентности.

 3. Повишаване на професионалната ефективност на педагогическите кадри.

 4. Положителни промени при овладяване на знания, умения и навици от учениците.

 5. Подобряване качеството на образование.


VI. ФОРМИ – самообразование, самоусъвършенстване, сбирки, работни срещи, семинари, курсове, практикуми /открити уроци, работа с проблемни групи, делови игри и решаване на казуси/, онлайн обучение.
VIІ. ОРГАНИЗИРАНЕ

1. На училищно ниво – вътрешно училищна квалификационна дейност и квалификационни дейности, осъществени със съдействието на Академия за образователни иновации – София, СУ ”Климент Охридски” и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

2. Извънучилищна квалификационна дейност – Департамент за усъвършенстване на учители гр. Варна, НПО, участие в проекти и програми, РИО – Търговище.


VІІI. ДЕЙНОСТИ

А.

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ


 1. Обсъждане на учебните програми и учебниците по съответните учебни дисциплини, на учебните планове, учебните програми по ЗИП, техните особености и изисквания.

 2. Оказване на методическа и педагогическа помощ на млади и новопостъпили колеги.

 3. Обсъждане на изискванията за провеждане на ДЗИ и на външното оценяване в прогимназиален етап.

 4. Отчет на работата в МО през учебната 2013/2014 г.

 5. Провеждане на заседание на МО за изготвяне на единни критерии за оценяване знанията и уменията на учениците.

 6. Провеждане на открити уроци и презентации по учебни предмети.

 7. Обучаване на студенти по различни учебни предмети, чрез изнасяне на открити уроци от базови учители.

 8. Обмяна на информация между преподавателите от обединенията с цел изясняване на възникнали текущи проблеми.

 9. Провеждане на сбирки на МО – минимум 5 за година.

 10. Абониране на училището за периодични научно-методически издания по съответните дисциплини. Обогатяване на библиотечния фонд с подходяща литература.

 11. Изготвяне на анализи на резултатите от входно равнище, през първия и втория учебни срокове. Определяне на основните проблеми и представяне на предложения за решаването им.

 12. Участие в състезания и олимпиади.

 13. Поддържане на трайни взаимоотношения на партньорство с Център за образователни иновации гр. София.

 14. „Превенция на насилието и агресията” – мултиплициране на добри практики

Целева група: МО начални учители

Срок: м. ноември 2014
 1. „Формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда” - мултиплициране на добри практики.

Целева група: МО начални учители

Срок: м. януари 2014
 1. Запознаване с образователните иновации в методическата литература.

Целева група: МО БЕЛ

Срок: м. постоянен
 1. Популяризиране пред учителската колегия промените в езиковите правила, регламентиращи писмената практика.

Целева група: МО БЕЛ

Срок: м. постоянен
 1. Включване в обучение за работа с новата версия на електронната прлатформа Moodle.

Целева група: МО БЕЛ

Срок: м. През годината
 1. Открити уроци на преподавателите Т.Димитрова – Интерактивни методи на работа по БЕЛ в 9 клас и Д.Стоянова – Интерактивен урок по родолюбие в 6 клас.

Целева група: МО БЕЛ

Срок: м. През годината
 1. Включване в организирано обучение за повишаване мотивацията на учениците за полагане на учебен труд.

Целева група: МО БЕЛ

Срок: през годината
 1. Открит урок на И.Суккариа - главен учител по английски език след преминаване на обучение за обещаващи лидери на Международен институт по образование – Ню Йорк – Интерактивни методи на преподаване - мултиплициране на добри практики

Целева група: МО АЕ

Срок м. февруари 2015
 1. Обучение за работа с образователна платформа MOODLE на ново постъпили колеги и съвместна работа с преподавателите завършили второ ниво.

Целева група: МО АЕ

срок: през годината
 1. Обучение на учителите по информатика и ИТ за създаване на сайтове с Adobe Dreamweaver

Целева група: учителите по информатика и ИТ

Срок: през годината
 1. Обучение на учителите по математика за работа с MS Excel 2010 и Power Point 2010

Целева група: учителите по математика и МО Природни науки

Срок : през годината
 1. Обучение по темите:

 • Новости в методиката на преподаване – интерактивни методи

 • Мениджмънт на класната стая

Целева група: МО Математика и информатика

Срок: през годината


 1. Провеждане на изнесени открити уроци в обществени институции.

Целева група: МО по ГО

Срок: през уч. година
 1. Провеждане на открити уроци по химия и ООС - Роля на хим.експеримент в обучението, Проектно- базирано обучение; биология и ЗО, физика и астрономия - използване на образователни технологии в обучението.

Целева група: МО Природни науки

Срок: през уч.година
 1. Мениджмънт на класната стая

Целева група: всички учители

Срок: през уч.година
 1. Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в процеса на обучение

Целева група: всички учители

Срок: през уч.година
 1. Формиране на функционална грамотност в учениците

Целева група: всички учители

Срок: през уч.година
 1. Запознаване и ефективно използване в образователно – възпитателния процес на електронните обучителни платформи

Целева група: всички учители

Срок: през уч.година


Б.

ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

1. Посещение на учителски форуми.

2. Обсъждане на възможностите за участие с проектни предложения по Европейските структурни фондове, Европейските образователни програми и др. и реализирането им.

3. Проучване желанията на учителите за участие в квалификационни форми и участието им в такива.

4. Включване на педагогическия персонал в квалификационните курсове и семинари, заявени от Регионален инспекторат по образованието – Търговище и НПО и МОН.

5.Включени квалификационни форми от плана на РИО: • Работните листове – ресурс за ключови компетентности

Целева група: учители по ИЦ

Срок: м.октомври 2014г. • СТРЕС-мениджмънт /техники за минимизиране на стреса в работната среда/.

Целева група: ПДУД

Срок: м.октомври 2014г. • „Умения за работа с гнева и агресивното поведение на ученика”

Целева група: учители

Срок: м.октомври 2014г. • „Правилознание и съдийстване по волейбол 2013-2016.”

Целева група: учители по ФВС

Срок: м.ноември 2014г, м.януар 2015г. • Урок-практикум: „Анализ на историческо събитие”

Целева група: учители по ИЦ

Срок: м.ноември 2014г. • Mетодика на обучението по БДП”

Целева група: учители

Срок: м.ноември 2014г. • Интерактивни методи за работа с деца от предучилищна възраст. Приложими практически техники за достъп до различен тип деца eдновременно”

Целева група: учител в ПИГ

Срок: м.ноември 2014г. • Работа с интерактивна дъска в обучението по физика и астрономия

Целева група: учители по физика

Срок: м.ноември 2014г. • Разработване на стратегии за повишаване на активността и мотивацията за учене в часа по български език и литература

Целева група: учители по БЕЛ

Срок: м.ноември 2014г. • Уроци практикуми по БЕЛ с прилагане на иновативни форми и образователни технологии

Целева група: учители по БЕЛ

Срок: м.декември 2014г • Стратегии на учене

Целева група:Директор, ПДУД, учители

Срок: м.февруари 2015г • Формиране на умения за четене с разбиране у учениците от І до ІV клас

Целева група: начални учители

Срок: м.февруари 2015г • Обучителен семинар „Прилагане на проектния метод в обучението по математика”

Целева група: учители по математика

Срок: м.февруари 2015г. • Педагогически стратегии на успешно взаимодействие ”Детска градина – семейство”

Целева група: учител в ПИГ

Срок: м.април 2015г. • „Принципи, прилагани при оценяване на задачи за съставяне на писмен текст”

Целева група: учители по ЧЕ

Срок: м.април 2015г. • „Усвояване на правопис и граматика чрез разнообразни игрови задачи”

Целева група: учители по ЧЕ

Срок: м.април 2015г. • „Помощ в практиката” - организиране на периодични работни срещи с учители за обсъждане на теми, свързани с повишаване качеството на ОВП по математика, информационни технологии

Целева група: учители по математика и ИТ

Срок: през учебната година • Семинар за обмен на добри практики: „Обучението по информационни технологии – ориентирано към практическата приложимост на знанията” – на ниво община и ниво област

Целева група: учители по ИТ

Срок: м.април 2015г. • Поддържане и администриране на уеб базирана платформа за споделяне на педагогически опит и обемен на добри практики между учителите по БЕЛ в област Търговище

Целева група: учители по БЕЛ

Срок: през уч.година • „Управленска готовност за предстоящата учебна година”

Целева група: директори

Срок: м.септември 2015г.ІX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

 1. Настоящият План за квалификационна дейност отговаря на стратегическата цел за развитие на училището и е неразделна част от Комплексния годишен план на IСОУ ”Св. Седмочисленици” гр.Търговище.

 2. Планът за квалификационната дейност е отворен документ, подлежащ на непрекъснато допълване и обогатяване.Приложение1
ПРАВИЛА

ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ С ВКЛЮЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 1. Повишаването на квалификацията и професионалните умения на педагогическия персонал в ІСОУ ”Св.Седмочисленици” гр.Търговище се извършва по реда и условията, залегнали в Плана за квалификационна дейност за учебната 2014/2015 година въз основа на:

 • ДОИ и функциониране на училището в съответствие с нормативните изисквания чрез обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОИ от педагогическия персонал;

 • Картите за оценка на учителя, изготвени на базата на работата на всеки през предходната учебна година;

 • Препоръки на РИО и/или училищното ръководство;

 • Съобразно възникнали необходимости.

 1. Цели на квалификационната дейност:

 • Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстване на учителите;

 • Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности, с придобиване на нови знания, умения, техники на преподаване, с използване на ИКТ в учебния процес.

 • Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания и умения;

 • Разширяване на темите и дейностите по гражданско образование и възпитание.

 1. Форми на квалификационни дейности:

 • Самообразование;

 • Самоусъвършенстване;

 • Семинари;

 • Беседи;

 • Дискусии

 • Лектория;

 • Тренинг;

 • Практикуми /открити уроци, работа с проблемни групи, делови игри и решаване на казуси/;

 • Работни срещи.

 1. Организиране:

 • На училищно ниво – вътрешноквалификационна дейност - работа в МО, сбирки по предметни области; организиране на училищни квалификационни курсове с водещи от институции, оторизирани за обучение на учители, неправителствени организации и др.

 • Извънучилищна квалификационна дейност – със съдействието на Департаментите за усъвършенстване на учители, РИО – Търговище, НПО, участие в проекти и програми.

 1. Участието в квалификационни дейности, организирани от РИО – Търговище, неправителствени и други организации става като:

 • При възможност за включване на всички учители, за които е предназначено обучението, те се включват, ако желаят;

 • При ограничения – финансови, брой места и др., ръководството на училището заедно с председателя на комисията по квалификационна дейност преценяват кои от изявилите желание учители да бъдат включени в съответното обучение, като:

 • всички желаещи учители пишат мотивационно писмо;

 • ръководството на училището и председателят на комисията по квалификация правят подбор като вземат предвид: предпоставки за прилагане на наученото в дейността на училището и необходимост от обучението за съответния учител. При равни условия с предимство се ползва учителят с по-малко курсове през последната година.

6) Финансирането се осигурява в рамките на бюджета на училището.

7) Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава средния разход за квалификация в училището с повече от 50 процента, директорът определя лимита или средствата за съфинансиране с лично участие на служителя.
Тел. Директор: 003596016-30-70 Пом.директор: 003596016-23-92

http://www.1sou-tg.ucoz.net e-mail: sou1_tg@abv.bg

Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница