За Обособена позиция №2Дата26.09.2018
Размер37.81 Kb.
#82848
Приложение № 1б
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

Обособена позиция № 2: „Застраховка на недвижими имоти – държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“

І. Условия за изпълнение на поръчката:

  1. Застраховането да е без самоучастие/франшиз от страна на министерството;

  2. При новопридобити имоти от МТИТС, в рамките на срока на договора, имотите да се застраховат при същите застрахователни условия.

  3. При отпадане от управление на застраховани от възложителя имоти, следва да се прекратят застрахователните полици на тези имоти, да се сторнира платената за тях застрахователна премия и да се възстанови надплатеното.

  4. Ако по обективни причини поръчката не може да бъде финализирана до началото на срока на съответната застраховка, или ако по обективни причини комисията не е приключила работа по избор на застраховател, участниците осигурят съответната застрахователна защита с писмо за застрахователно покритие в срока от началото на действие на застраховката до датата на подписване на застрахователна полица за нея.

  5. Застрахователните суми на сградите да бъдат равни на балансовите им стойности, посочени в таблица № 1 и таблица № 2


II. Покрити рискове по застраховката на сградите:
Имотите (в Таблица № 1 и Таблица № 2), подлежащи на застраховане са разделени на две групи в зависимост от обхвата на покритите застрахователни рискове.

  1. За първа група:


Таблица № 1Административна сграда

Балансова стойност в лева

1.

Административна сграда, ул. „Дякон Игнатий” № 11 – 18 етажа

8 836 632,00 лева

2.

Административна сграда, ул. „Дякон Игнатий” № 9 – 3 етажа

2 851 200,00 лева

3.

Административна сграда, ул. „Ген. Гурко” № 5 – 7 етажа

6 819 258,00 лева

4.

Административна сграда, ул. „Ген. Гурко” № 6 – 4-ти етаж

1 354 912,00 лева

5.

Подземен гараж и мазе, ул. „Самуил” № 79

779 448,00 лева

Обща балансова стойност на сградите:

20 641 450 лева

Покрити рискове:

- Пожар, и последиците от гасенето му, мълния, експлозия, имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;

- Природни бедствия – буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, ураган, увреждане от тежест от натрупване на сняг и/или лед, падане на лавина, увреждане от падащи клони и дървета

- Земетресение;

- Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия;

- Изтичане на вода и пара;

- Авария на водопроводни канализационни, отоплителни и климатични инсталации;

- Свличане или срутване на земни пластове и/или действие на подпочвени води;

- Късо съединение и токов удар;

- Удар от пътно превозно средство;

- Чупене на стъкла;

- Изтичане на вода от спринклерни инсталации;

- Ударна/звукова вълна;

- Разходи за разчистване на развалини и останки;

- Гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск.


  1. За втора група:

Таблица № 2Административна сграда

Балансова стойност в лева

1.

Район Сердика, ул. „202“ – 2 сгради

744 461,05 лева

Покрити рискове:

- Пожар, включително последиците от гасенето му, мълния, експлозия, имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети.

- Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия.
Участниците да декларират покритие на всички посочени от възложителя рискове, независимо от покритията, описани в Общите им условия.
IІІ. Срок на застраховката – от 00.00 часа на 31.03.2017 г. до 24.00 часа на 31.12.2017 г.
ІV. Формиране на застрахователни премии

  1. Застрахователната премия да се формира за всяка сграда поотделно, като общата й стойност се определя от сумата на застрахователните премии на всички сгради.

  2. Застрахователната премия да включва дължими такси и данъци.


V. Начин на плащане на дължимите застрахователни премии.

Плащанията се извършват в български лева по банков път, срещу представяне на сметка/фактура за дължимата застрахователна премия с посочване на издадените застрахователни полици.Плащането се извършва в срок до 2 (два) дни преди началото на срока на валидност на застрахователните полици.

VI. Участниците могат да извършат оглед на подлежащите на застраховане имоти. Огледът се съгласува с лицето за контакт: Емилия Цветкова, тел. 02/9409 867.
Каталог: sites -> default -> files -> documents -> 315
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Закон за кадастъра и имотния регистър в сила от 01. 01. 2001 г
documents -> Състояние на морската и речна индустрии в контекста на интегрираната морска политика
documents -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
documents -> Ценово предложение до Район „Централен”
documents -> Адрес за кореспонденция
315 -> Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
documents -> Закон за устройството на черноморското крайбрежие в сила от 01. 01. 2008 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница