За оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региониДата11.01.2018
Размер52.82 Kb.
#44278
ТипАнализ


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България, по договор № BG051PO001-2.1.06Информационните технологии, енергетиката, фармацията и химическата промишленост
са секторите с най-висок потенциал за развитие


Това показва „Анализ на състоянието и перспективите пред икономиката на България”, изготвен в рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони, изпълняван от БСК по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Анализът прави преглед на макроикономическото състояние на страната за периода 2005-2009 г. Специално за целите на изследването е подготвена и приложена методология1 за класация на икономически сектори и браншове според тяхната перспективност и развитие с цел прогнозиране на потребните за бъдещото икономическо развитие на България работни места, необходимата квалификация и умения. Методологията обединява световните тенденции и националните приоритети и на тази база отчита перспективността на отделните сектори и региони.

Чрез прилагане на методологията са подбрани над 20 основни сектора и 10 региона за задълбочаване на анализите и формиране на референтна мрежа за изграждане на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила.

***

За ПОДБОРА НА СЕКТОРИТЕ (БРАНШОВЕТЕ) е приложен интегрален показател (индекс), формиран на база световните тенденции и националните приоритети:


 • Основните критерии в областта на световните тенденции са: темп на нарастване на инвестициите, тенденции в износа и степен на обновяване на технологиите.

За периода 1989-2007 г. световните потоци на преки чуждестранни инвестиции са концентрирани основно в третичния сектор – услугите, като водещи са финансовите услуги, професионалните дейности и търговия. Във вторичния сектор – преработващата промишленост, водещи по инвестиции са химичните продукти, хранителните продукти, напитките и тютюневите изделия, следвани от машини и оборудване и метални продукти. Към високотехнологичните групи стоки се отнасят радиоактивните и свързани с тях продукти; медицинските и фармацевтични продукти; машини и оборудване на енергетиката; компютърните и компютъризирани машини, апарати и части за тях; телекомуникационното оборудване и части; електрическите машини и апарати, електродиагностичните медицински апарати; материали и елементи за електрониката и микроелектрониката; авио- и космически апарати и части; оптически инструменти и апарати; измервателни и аналитични инструменти и апарати; фотографски апарати и оборудване; оръжия и амуниции.

 • В националните приоритети са обособени две групи критерии – количествени и качествени:

 • Количествените критерии са: темповете на нарастване на производството, износа, инвестициите, заетостта, темп на намаляване на задлъжнялостта.

 • Качествените критерии включват естествените предимства на браншовете, потенциалът за намаляване на енергоемкостта, увеличаване на износа и намаляване на вноса (степен на заместване на вноса), потенциалът за намаляване на вредните въздействия върху околната среда, за повишаване на общата производителност и обновяване на технологиите.

През последните пет години с най-голям среден темп нараства износът на суровини и материали без дълбочинна преработка, както и на стоки с ниска добавена стойност. Липсата на добре премерена държавна политика по отношение на управление на чуждестранните инвестиции доведоха до деформации в икономиката и образуването на финансови балони в строителството, недвижимите имоти и финансовото посредничество. Независимо от малките физически обеми на инвестициите, най-високи средни темпове на нарастване на преките чуждестранни инвестиции за периода 2005-2009 г. се регистрират в добивната промишленост, образованието и здравеопазването и социалните дейности.

Според интегралната им оценка2 секторите, заемащи първите пет позиции, се отличават със средна и висока технологичност. Едновременно с това, те са сред водещите по привличането на инвестиционни потоци. На първите две места са информационните технологии с двата им компонента – услуги и машинно осигуряване, или класацията в първите пет места е, както следва: 1. „Дейности в областта на информационните технологии”

 2. „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти”

 3. „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”

 4. „Производството на лекарствени вещества”

 5. „Продукти и производството на химични продукти”

Следващите 20 сектора представляват смесена група от първичния, вторичния и третичния сектор на българската икономика.

***

ИЗБОРЪТ НА РЕГИОНИ се извършва на база следните основни критерии: дял на добавената стойност в общата за страната, темп на нарастване на заетостта и степен на развитие на региона.

 • Според дела на добавената стойност в общата за страната първите десет региона са: София (столица); Пловдив; Варна; Бургас; Стара Загора; Благоевград; Враца; Велико Търново; Плевен; Русе; София.

 • По темп на изменение на заетостта за периода 2000-2008 г. най-високи темпове на намаляване на безработицата е реализирана в: София (столица); Варна; Бургас; Пловдив; Благоевград; Русе; Пазарджик; Сливен; Ямбол; Смолян.

 • Чрез индекса за човешко развитие на регионално ниво е отчетена и степента на развитие на региона по отношение на жизнената инфраструктура, достъпа до здраве и образование, синтезирана информация за очакваната продължителност на живота, нивото на образование, професионалните кариери, достъпа до култура и др. Според този индекс най-добри показатели имат следните региони: София (столица); Габрово; Враца; Стара Загора; Бургас; Варна; Кюстендил; Велико Търново; Смолян; Русе

Изчисленият интегрален индекс ранжира регионите в следния низходящ ред: Бургас (2,936); Стара Загора (2,817); Благоевград (2,800); София (столица) (2,777); Враца (2,759); Пловдив (2,757); Варна (2,745); Шумен (2,720); Велико Търново (2,690); Русе (2,682).
***
1 Използваната методология включва информационни национални и международни източници, вкл. бази данни от НСИ, UNIDO, UNCTAD, UN, Международния търговски център в Женева и др. За провеждане на изследването са използвани SMART индикатори и критерии, като наборът на данните е въз основа на изследване на съществуваща информация.

2 Интегралната оценка включва национални приоритети и световни тенденции

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с финансовата помощ на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

За контакт с БСК: София 1000, ул. Алабин 16-20, тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04, www.bia-bg.com , office@bia-bg.com/ 09 Август 2010 г.

Каталог: uploads -> files -> oldsite news
oldsite news -> Становище на икономическия и социален съвет на тема “стратегически приоритети на българската
oldsite news -> Преглед на печата 11 ноември 2009 г
oldsite news -> Преглед на печата 9 август 2010 г
oldsite news -> Доклад на Световната банка: Рестарт за здравната реформа От 2002 до 2007 година са открити над 100 нови болници
oldsite news -> Преглед на печата 12 август 2009 г
oldsite news -> Преглед на печата 17 декември 2009 г
oldsite news -> Наложиха ни най-големите ограничения за намаление на парниковите газове в ес
oldsite news -> Бск отбелязва своята 30-годишнина На 27 април 2010 г в столичния хотел Шератон
oldsite news -> Решение се чака през есента
oldsite news -> Преглед на печата 11 октомври 2010 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница