За определяне на национални технически изисквания към съоръженията застраница1/19
Дата30.06.2017
Размер2.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Инструкции

за определяне на национални технически изисквания

към

съоръженията за

третиране на биоотпадъците

(компостиране)

СЪДЪРЖАНИЕ

0 Въведение 12

0.1 Преглед 12

0.2 Изключения от обхвата на инструкциите 12

0.3 Принципи на успешно прилагане на законодателната рамка 13

1 Биология на компостирането 14

Процеси на третиране, които не отговарят на "добрите практики" за компостиране, определени в настоящите инструкции 24

1.1 Съхранение и управление на входящите материали (биоотпадъци), без подходящо предварително третиране и / или контролирано разграждане 24

Следните видове третиране, не съответстват на националните технически изисквания за процеса компостиране: 24

съхранение на някои входящи материали, без незабавното им смесване и третиране, в рамките на 24 часа след приемането им. По-специфично, това се отнася за следните материали: 24

разделно събрани биоотпадъци от домакинствата (включително кухненски отпадъци), 24

хранителни отпадъци от заведенията за обществено хранене и кетъринг услугите, 24

отпадъци от хранително-вкусовата промишленост, по-специално с високо съдържание на влага (> 65% от свежо тегло), 24

прясно окосената трева, 24

оборска тор с ниско съдържание на органични материали, използвани за подложка (легло) на животните (слама, дървени стърготини и т.н.), 24

всички други материали, които, ако се управляват неправилно могат да доведат до високи неконтролирани емисии на миризми или други газообразни емисии (NH3, метан, N2O и др.). 24

Дървесните и сухи органични отпадъци като храсти и дървесина, слама, сухи листа и други органични материали, с ниска биологична реактивност и съотношение на въглерод/азот (C / N > 50) могат да бъдат съхранявани за по-дълъг период. 24

1.2 Неподходящи практики за компостиране 24

Неконтролирано съхранение и разграждане в статични купове, без подходящо смесване и хомогенизиране на материалите и редовно обръщане на компоста с или без принудително аериране. 24

Следователно трябва да се осигури: 24

определено биологично и механично третиране (например раздробяване, смесване, поливане), с цел да се осигурят хомогенни условия за разграждане (вж. Главa 3 Редовни тестове за съответствие, с определените изисквания за качество на продукта/ компоста.); 24

оптимизиран състав на наличните материали и 24

механично обръщане на компоста и управление на съдържанието на вода (най-малко едно механично обръщане на седмица през първите 8 седмици). 24

Извършване на краткосрочен процес на компостиране - по-малко от 8 седмици общо време на процеса компостиране. 25

Краткосрочният процес на компостиране е приемлив само, ако се прилагат следните условия: 25

компостиране на открито с естествено или принудително аериране: 25

по специално цялостно смесване на суровините (биоотпадъците) за интензивно хомогенизиране 25

честота на обръщане на компоста: 25

без принудително аериране: от 3 до 5 пъти на седмица през първите 21 до 28 дни; височина на купа <1.3 m 25

с принудително аериране: 1 до 4 пъти на седмица през първите 21 до 28 дни; височина на купа <1.8 m 25

в затворени/закрити реакторни системи (напр. 2 до 4 седмици; халета или тунелни системи): 25

механично обръщане на компоста, най-малко веднъж на седмица; 25

честота на обръщане след екстракция от реактора през следващите три седмици: 25

без принудително аериране: най-малко 2 до 3 пъти седмично; 25

с принудително аериране: най-малко веднъж на седмица. 25

1.3 Съхранение и третиране на биоотпадъците върху незапечатана повърхност, директно върху почвата без контролирано събиране и съхранение на отпадъчните води 25

1.4 Сухо стабилизиране на органичните материали (биоотпадъците) в системи с принудително аериране 25

1.5 Поддържане на температурата на компостиране над 70°C 26

1.6 Добавяне на пресни, нетретирани материали по време на узряване на компоста 26

2 Предварително третиране, чрез метод на анаеробно съхраняване с млечна киселина, използвайки инокуланти 27

3 Свойства на материалите, подходящи за производство на компост – специфични изисквания по отношение на процеса, потенциалните емисии и аспектите, свързани с качеството 28

3.1 Биоотпадъци, подходящи за производството на висококачествен компост 28

3.1.1 Класификация и някои минимални изисквания към входящите материали (биоотпадъци) 29

3.1.2 Помощни материали и добавки 31

3.2 Замърсители 34

3.3 Свойства на входящите материали (биоотпадъци) – ефект върху емисиите и процеса на компостиране 35

4 Управление на качеството – общи изисквания за водене на записи и документиране 36

4.1 Основни данни за съоръжението за компостиране 36

4.2 Описание на съоръжението 37

4.3 Стандартизирана експлоатационна схема 37

4.3.1 Модел на процеса 37

4.3.2 Минимизиране на миризмите 39

4.3.3 Почистване на съоръжението и събиране на отпадъчните води 39

4.3.4 Сепариране на примесите 39

4.4 Наличност и повреда на оборудването 39

4.5 Приемане на входящите материали 39

4.6 Предварително третиране 404.6.1 Надробяване (шредиране) 40

4.6.2 Смесване 41

4.6.3 Временно съхраняване 41

4.7 Управление на процеса компостиране 414.7.1 Формиране на партидите и документиране 41

4.7.2 Интензивна или активна фаза на разграждане 41

4.7.3 Узряване на компоста 42

4.8 Съхранение на компоста 43

4.9 Жалби 43

5 Основни изисквания към процеса с ниски емисии 445.1.2 Общи стратегии и методи за коригиращи действия и отстраняване на неизправности 56

5.1.3 Заключение: проблеми с планирането и експлоатацията на съоръжението за компостиране 62

5.1.4 Ориентировъчни стойности за добри експлоатационни практики за свеждане до минимум на емисиите на миризми 64

5.1.5 Строителни принципи при изграждане на непропускливи площадки за открито компостиране и системи за управление и съхранение на отпадъчните води 69

5.1.6 Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент (ЕО) № 1069/2009 за страничните животински продукти) 79

5.1.7 Водене на записи за индиректно одобрение на ефикасността на метода на обеззаразяване 89

5.1.8 Мерки за защита на работниците (и чувствителни зони в съответния квартал) 91

5.1.9 Хомогенизиране и смесване на входящите материали 112

третиране само на зелени отпадъци от градини и паркове, (включително максимален процент на битови хранителни отпадъци 10% /v/v); 130

максимален годишен капацитет: 300 m³ биоотпадъци на година; 130

независимо от годишното количество на валежите, трябва да се използва геотекстилно покритие, за покриване на редовете с компост, в случай на тежки или непрекъснати валежи; 130

повърхността трябва да е с по-лек наклон (около 3-5%); 130

минимално разстояние от повърхностните води:> 75 m; 130

минимално разстояние от кладенци: > 100 m; 130

компостиране на открито, директно върху земната повърхност не се разрешава: 130

съхраняване на повече от 300 m3 узрял компост на открита земна повърхност не е позволено: 131

третиране само на зелени отпадъци от градини и паркове, (включително максимален процент на битови хранителни отпадъци 10% /v/v); 136

максимален годишен капацитет: под 3 000 тона биоотпадъци на година; 136

независимо от годишното количество на валежите, на площадката трябва да е налично геотекстилно покритие за покриване на редовете с компост, в случай на проливни или непрекъснати валежи; 136

повърхността трябва да е с по-лек наклон (около 3-5%); 136

минимално разстояние от повърхностните води: > 75 m; 136

минимално разстояние от кладенци: > 100 m; 136

компостиране на открито директно върху земната повърхност не се разрешава: 136

независимо от годишното количество на валежите, трябва да се съхранява на разположение геотекстилно покритие, за защита на редовете с компост, в случай на обилни или непрекъснати валежи; 143

повърхността трябва да е с по-лек наклон (около 3-5%); 143

минимално разстояние от повърхностните води:> 75 m; 143

минимално разстояние от кладенци с питейна вода:> 100 m; 143

компостиране на открито директно върху земната повърхност не се разрешава: 143
СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ


Таблица 1: Принципни химически процеси на аеробен и анаеробен метаболизъм 14

Таблица 2: Оптимални температурни граници за диференцирани характеристики на процеса 17

Таблица 3: Характеристики на процеса компостиране 23

Таблица 4: Подходящи органични материали (биоотпадъци) за компостиране 29

Таблица 5: Подходящи добавки за оптимизиране на процеса на компостиране 31

Таблица 6: Допълнителни материали за процеса компостиране 33

Таблица 7: Зони на съоръжението и етапи на процеса, имащи отношение към емисиите 44

Таблица 8: Температурни фази на разграждане, свързани с образуване на активни вещества и миризми 45

Таблица 9: Мерки за предотвратяване на дефицита на кислород по време на процеса компостиране, (източник: „Bidlingmaier & Müsken“, 1997 г.) 47

Таблица: 10: Ефекти и корекции на неизправностите по биофилтъра от оператора на съоръжението 53

Таблица 11: Примери за химични и окислителни скрубер системи (източник: „Jüstel, 1987 and Krill et al.“, 1994 г.) 54

Таблица 12: Възможни източници на емисии (виж също ръководство на Германия VDI 3475 1, 2003 г.) 58

Таблица 13: Минимални разстояния между съоръженията за компостиране и чувствителните зони. 66

Таблица 14: Изисквания за минимален наклон (в %) към площадките за компостиране, в зависимост от височината на редовете с компост, обема на годишните валежи, наличието на навес, начинът на аериране и присъствието на дренажни тръби и тръби за принудително аериране 74

Таблица 15: Минимални обеми за съхраняване на инфилтрата и водите от зоните с непропусклива повърхност на съоръжението за компостиране (ÖKL, 1993) 76

Таблица 16: Минимален обем за съхранение на инфилтрата, изчислява се на базата на 48 часа интензивни валежи, веднъж на 5 години. Обемите са показани в m3. 76

Таблица 17: Възможни температурни профили на процеса компостиране 87

Таблица 18: Специфични мерки за намаляване на газовите емисии в съоръженията за компостиране на открито, без принудително аериране 96

Таблица 19: Специфични мерки за намаляване на газовите емисии в закрити/реакторни съоръженията за компостиране с принудително аериране (халета, тунели и др.) 97

Таблица 20: Съотношение въглерод/азот (C/N) на типични входящи материали (биоотпадъци), които се използват за процеса компостиране 115

Таблица 21: Сравнение на затворените/закрити реакторни системи и откритите системи за компостиране, експлоатационните параметри и параметрите на разграждане 119

Таблица 22: Системи и съоръжения за компостиране – основни преимущества и недостатъци; (модифицирано от „Raninger et al.”, 1999 г. 123

Таблица 23: Продължителност на фазите на компостиране 125

Таблица: 24: Типична форма и размери на редовете/куповете с компост 125

Таблица: 25: Параметри на съоръженията за компостиране на открито, в зависимост от технологията на обръщане, размера на реда/купа и управлението на процеса (честота на обръщане и т.н.) 126

Таблица 26: Размер на ситото, нестандартна фракция и капацитет на въздушния сепаратор във връзка с финото третиране 140

Таблица 27: Видове сита, използвани за фино третиране на компоста 140

Таблица 28: Видове магнитни сепаратори, използвани при процеса компостиране 141
СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ


Фигура 1: Основни групи материали (биоотпадъци), подходящи за компостиране или анаеробно разграждане 14

Фигура 2 Блок-схема на микробното и биохимичното разграждане и основни метаболитни продукти по време на процеса компостиране 16

Фигура 3: Последователни фази на микробния процес при компостиране 18

Фигура 4: Благоприятна температура за компостиране на биоотпадъци: дори и след 4 седмици температурата остава под 40° C 19

Фигура 5: Температурно закъснение при компостиране на зелени отпадъци; независимо от редовното обръщане, само 3 месеца температурата остава под 40° C 20

Фигура 6: Масов баланс на процеса компостиране, (източник „Ottow & Bidlingmaier, 1997“) 21

Фигура 7: Съставяне на основните параметри на процеса: разграждане на органичните вещества, температура, развитие на амоняка, рН, (източник „Binner“, 2003 г.) 21

Фигура 8: Свойства на материалите, подходящи за производство на компост 28

Фигура 9: Модел на процесите в съоръжението за компостиране 39

Фигура 10: Основна конструкция на площадката със запечатана повърхност в съоръженията за компостиране на открито 70

Фигура 11: Конструкция на басейна за съхранение на инфилтрата, запечатан с PE-HD слой 70

Фигура 12: Два примера за типични непропускливи площадки за компостиране на открито, с едностранен наклон 3 - 5 % (редовете са покрити с геотекстилно покритие) 71

Фигура 13: Редове с компост без геотекстилно покритие на непропусклива площадка за компостиране с едностранен наклон 71

Фигура 14: Земеделско съоръжение за компостиране с малък капацитет и оборудване за обръщане на компоста, задвижвано от трактор 71

Фигура 15: Компостиране на зелени отпадъци, директно върху земеделската земя 71

Фигура 16: Наклон на площадката и размери на статичните редове с компост, без принудително аериране 71

Фигура 17: Наклон на площадка за компостиране със непропусклива повърхност 72

Фигура 18: Биологично пречистване на отпадъчните води, басейн за съхранение на водите 72

Фигура 19: Конструкция на басейна за съхранение на инфилтрата 72

Фигура 20: Съд за отделяне на утайките. 73

Фигура 21: Стандартен съд за съхранение на отпадъчните води. Това трябва да бъде изграден от устойчив на киселини бетон 73

Фигура 22: Възможности за събиране, третиране и използване на отпадъчните води 74

Фигура 23: Методи на обеззаразяване, съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 за страничните животински продукти 82

Фигура 24: Управление на качеството и контролни точки, „принципите на анализ на риска и критични контролни точки“ 85

Фигура 25: Пример за блок-схема на процеса и мерки за управление на качеството, на съоръженията за компостиране на биоотпадъци на открито 103

Фигура 26: Системи за сепариране на примесите 109

Фигура 27: Избор на оптимално съдържание на вода по време на процесите на разграждане и узряване 113

Фигура 28: Загубата на азот (N), по време на процеса компостиране, зависи основно от съотношението въглерод/азот (C/N) в сместа от входящи материали 115

Фигура 29: Диаграма, илюстрираща основните етапи на третиране на биоотпадъците по време на процес компостиране на открито 126

Фигура 30: Пасивно аериране в реда/купа с компост (ефект на комина, конвекция), в зависимост от структурата на материалите (биоотпадъците), (източник: „Binner”, 2003 г.) 127

Фигура: 31: Системи и технологии на обръщане на компоста, при компостиране на открито 129
Каталог: wp-content -> uploads -> filebase -> Press -> Konsultacii
Konsultacii -> Проект! Техническо ръководство за третиране на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води
Konsultacii -> Министерство на околната среда и водите з а п о в е д №
Konsultacii -> Министерство на околната среда и водите
Konsultacii -> Министерство на околната среда и водите
Konsultacii -> Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие
Konsultacii -> Доклад за изпълнение Моля да предоставите следните данни за произхода на този доклад
Konsultacii -> Наредба за изменение и допълнение на наредба № н- 4 от 14. 09. 2012 г. За характеризиране на повърхностните води


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница