За определяне на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на база количество отпадъциДата20.05.2018
Размер36.07 Kb.
#69297

ДО КМЕТА


НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ

за определяне на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране

и сметоизвозване на база количество отпадъци

По чл. 15б, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раковски

От……………………………………………………………………………………………………………………………………/наименование на предприятието или собствено, бащино и фамилно име на лицето/

ЕГН /ЛНЧ или осигурителен номер на чужд гражданин/……………………………ДАН № ……………….………… БУЛСТАТ №…….………………………Адрес……………..………………………………………………………………… /седалище на предприятието или адрес на местоживеене на лицето/


Данъчен адрес…………………………………………………………………………………………….

Чрез…………………………… …………………………………………………………… ЕГН /ЛНЧ/


/име – собствено, бащино, на прдставителя или пълномощника/
Уважаеми г-н Кмете,
Декларирам/е, че за имот,, представляващ…………………………….…....…………...................................….., находящ се на адрес:…………………………………………………………………………………………….................,

/гр.(с.), община, ж.к., ул., бл., вх.,ет., ап./

през……………….година, таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване ще се определя в зависимост от количеството изхвърлени отпадъци.  1. Предлагам да използваме следните вид и брой съдове за битови отпадъци:

Кофа тип “Кука”

......…… броя

Контейнер 2 м3


………..… броя

Контейнер тип “Бобър” 1,1 м3.

..……… броя

Контейнер 4 м3

……..…… броя  1. В притежавният недвижим имот на фирмата има:
Търговси обект за хранит. стоки

.………….м2
Обща площ на имота

………………2
Търговски обект за пром. стоки

.………….м2
Отдадена под наем площ

………………2  1. В имота работи следният персонал:

Административен: ......……..……....бр. служители

Технически:.......………….......бр. работници
  1. В имота има заведения за хранен и развлечение:

Вид заведения за хранене и развл.

Брой места


  1. В имота има средства за подслон /заведения за настаняване/:

Вид средства за подслон

Брой места / легла


Известно ми е, че за деклариране на невярни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата……….................. Декларатор:……………………

Каталог: docs -> 2015
2015 -> Изложение „ Планините на България гостоприемство в четири сезона
2015 -> Отчет за доходите Отчет за всеобхватния доход
2015 -> Доклад за изпълнението на бюджета на община раковски за времето от 01. 01. 2014 Г. До 31. 12. 2014 Г
2015 -> 73. соу”Владислав Граматик” София” Ние творим с Паскал, Серпински и Питагор
2015 -> Ведомства и
2015 -> Техническа спецификация списък на климатичните инсталации и системи в мтитс
2015 -> Информационните технологии и съобщенията


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница