За определяне на условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови,Дата18.12.2018
Размер260.29 Kb.
#108164


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМУИЛНАРЕДБА

17

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНОТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, ПРЕТОВАРВАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИ, СТРОИТЕЛНИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ И МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ

Самуил, 2011 г.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Наредбата третира събирането, извозването и обезвреждането на следните видове отпадъци:


 • ТБО от домакинствата и стопанските обекти;

 • Строителни отпадъци и излишни земни маси;

 • Производствени отпадъци;

 • Масово разпространени отпадъци.

Чл. 2. (1) Наредбата действа на територията на Община Самуил, съгласно чл. 19 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), определя реда и условията за изхвърлянето, събирането, в т. ч. разделянето, транпортирането, претоварването, обезвреждането и оползотворяването на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, както и заплащането на съответните услуги, съгласно действащите закони.

(2) Определя задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между общината от една страна и от друга - на специализираните общински или частни фирми и дружества, които по договорни отношения извършват извозването на ТБО /твърди битови отпадъци/ и уличното почистване на улиците, площадите, алеите, парковете, градините, спирките на обществения транспорт и на другите обществени места в общината.

(3) Наредбата определя задълженията на ръководителите на всички учреждения, обществени и стопански организации, търговски обекти, държавни и частни фирми или дружества, банки, читалища, учебни заведения, здравни заведения, дом-съвети, собствениците или наемателите на еднофамилни жилища и на гражданите по отношение на ежедневното почистване и поддържане на чистотата в ползваните от тях сгради, дворове и прилежащите им територии.

(4) Наредбата е задължителна както за всички работещи на територията на общината и постоянно живущи, така и за всички временно пребиваващи в нея.РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл. 3. (1) Кметът на общината:


 1. Планира, организира и контролира цялата дейност по третирането на битовите и строителните отпадъци и поддържането на чистотата на територията на общината в съответствие със санитарно-хигиенните и екологични изисквания;

 2. Организира и контролира изпълнението на раздел „Управление на дейности с отпадъци” към Общинската програма за опазване на околната среда;

 3. Определя границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в съответния район и честотата на сметоизвозване;

 4. Предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за разходите по поддържане на чистотата и размер на таксите за битови отпадъци , в т.ч. и преференциални такси за районите, в които се извършва разделно събиране.

 5. Осигурява необходимите съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

 6. Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до целта или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

 7. Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

 8. Избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови и строителни отпадъци;

 9. Разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки;

 10. Организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак;

 11. Организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезлите от употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване;

 12. Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/ или създаване на незаконни сметища;

 13. Определянето на места за смяна отработени моторни масла и информиране на обществеността за това;

 14. Определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии;

 15. Организира провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на населените места с широко обществено участие;

 16. Използва разнообразни форми и средства за информиране на гражданите, фирмите, търговските дружества относно прилагането на разпоредбите на настоящата Наредба.

(2) Кметът на общината може да упълномощава свой заместник - кмет, кметове и кметски наместници на населени места за правата и задълженията си по ал.1

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ИЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Чл. 4. Физическите и юридическите лица имат право да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения.

Чл. 5. (1) Почистването и поддържането на чистотата в сградите, дворовете и прилежащите към сградите територии се осигурява от физическите или юридическите лица, които експлоатират и стопанисват сградата.

(2) Отговорност за замърсяването на дворовете и на прилежащите към сградите територии носят: 1. Ръководителят на съответното юридическо лице, което стопанисва и експлоатира сградата.

 2. Живущите в жилищната сграда.

(3) Поделенията на МВР и МОН, здравните заведения и учрежденията носят отговорност за замърсяването на прилежащите към сградите им улични тротоари.

(4) Собствениците или наемателите на търговски обекти /магазини/и заведения за обществено хранене, които обитават част от сградата, носят отговорност за чистотата на прилежащите им тротоари, като за целта осигуряват преносими съдове за смет в подходящ вид, които след изтичане на работното време се прибират.

Чл. 6. (1) Отговорност за почистването и поддържането на чистотата на уличните платна, площадите и прилежащите им части, пешеходните алеи, парковете, кварталните градинки, подлезите, речните корита и поречията, обществените тоалетни, спирките на обществения транспорт и другите обществени места носи кметът на общината или упълномощени от него лица.

(2) Отговорност за спазване на графиците по извозването на ТБО и уличното почистване носят специализираните фирми по чистотата и се контролират от общината.

(3) Санитарно-хигиенните изисквания и чистотата на пазарите и прилежащите им части, местата за улична търговия /сергии/, паркингите и прилежащите им части, началните, крайните и отдадените под наем спирки на обществения транспорт се осигуряват от фирмите, които ги експлоатират и стопанисват, а се контролират от общината.

Чл. 7. Физическите и юридическите лица са длъжни: 1. Да изхвърлят отпадъците си само в определени за целта съдове, като ги опазват и не допускат разпиляване на отпадъци извън тях.

 2. Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите /в т. ч. и незастроените /.

 3. Да почистват в т. ч. и от сняг и лед и поддържат чистота на съответните прилежащи терени към сградите, дворните места, тротоари и др., в които живеят или стопанисват.

 4. Да спазват регламентирания с настоящата Наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък.

Чл. 8. Забранява се:

 1. Изхвърляне на отпадъци извън предназначените за целта съдове.

 2. Смесването на различни фракции оползотворими компоненти, както и смесване на оползотворими и неопoлзотворими компоненти в съдове за разделно събиране на отпадъци.

 3. Изхвърляне на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет.

 4. Изхвърляне в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от промишлеността, селското стопанство и животновъдството.

 5. Изваждане на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т. ч. и от специализираните / за разделно събиране /.

 6. Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработващата техника, в т. ч./ едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др./.

 7. /изм. с Решение № 49.795 на Об.С-Самуил по Протокол №49/28.03.2011г./ Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на недоизгорели сгурия и пепел.

 8. Изгаряне на всякакъв вид отпадъци, освен в случаите когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, на които са издадени съответните разрешения.

 9. Изхвърляне на отпадъци, изливане на води, изтърсването и изтупването от балкони и прозорци на жилищни сгради.

 10. Разместването на съдове за отпадъци без съответното разрешение от общинската администрация.

 11. Паркиране на превозни средства по начин, по който би попречил на събирането и извозването на отпадъците, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и снегопочистване.

 12. Струпването около дърветата и в района на зелените площи на обработен със сол сняг.

 13. Разхождане на кучета и др. домашни животни на територията на училища, детски градини, спортни детски площадки, паркове и зелени площи.

Чл. 9. На територията на общината е забранено:

(1) Приютяване и хранене на бездомни кучета във входовете и прилежащите територии на жилищните и обществени сгради, както и площадки, тавани, изби и други общи части на сградите.

(2) Паша на животни в зелени площи и паркове.

(3) Паркирането около съдовете за смет по начин, възпрепятстващ почистването им.

(4) Движението на превозни средства с животинска тяга без средства за спазване на обществената хигиена.

(5) Поставяне на обяви, афиши, некролози и др. на места извън определените за целта.

(6) Миенето, гресирането и ремонтирането на МПС на улиците, площадите и др. места за обществено ползване.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

Чл. 10. Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

Чл. 11. Отговорни за събирането, извозването, и обезвреждането на битовите отпадъци от районите включени в “Системата за организирано сметоизвозване на територията на община Самуил”, почистването на местата за обществено ползване, както и снегопочистването и зимното поддържане, са лицата, на които общината е възложила, чрез договор изпълнението на съответните дейности.

Чл. 12. Лицата по чл. 10 имат право:

Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи подобряване качеството на извършваните дейности.

Да сигнализират общинската администрация за нарушения, по смисъла на тази Наредба и ЗУО, извършени от граждани, фирми и други организации.

Да упражняват вътрешен контрол, при изпълнение на дейностите които извършват.


Чл. 13. Лицата по чл. 10 са длъжни:

 1. Да изпълняват дейностите предмет на сключения договор, качествено в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания.

 2. Да изготвят и съгласуват с общинската администрация цялостна технологична и организационна схема на работа в т.ч. местоположение на съдовете за ТБО и маршрути за обслужването им, използване техника за всеки конкретен район и дейност, графици за извършване на дейности /сметопочистване, сметоизвозване, миене на улици, зимно дежурство, измиване и дезинфекция на съдовете за ТБО/.

 3. Да съгласуват с общинската администрация всякакви промени в технологичната и организационната схема.

 4. В случаи на аварии и/или обстоятелства възпрепятстващи изпълнението на дейността, незабавно да уведомят общинската администрация и предприемат необходимите действия за максимално бързо възстановяване на нормалния цикъл на работа.

 5. Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените дейности материално-техническа база.

 6. Да не допускат замърсяване в процеса на извършваните от тях дейности.

 7. Да измиват и дезинфекцират, използваните съдове за ТБО, съгласно утвърдения график.

 8. Да измиват и дезинфекцират сметоизвозващите машини преди напускане на депото след влизане на експлоатация на същото.

 9. При възникване на извънредни ситуации /стихийни бедствия и аварии/ спешно да осигурят необходимите екипи и техника на разположение на специализираната комисия при общината.

Чл. 14. За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на ТБО в депа или други съоръжения и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, извършвани на територията на общината, данъчно задължените лица заплащат Такса за битови отпадъци, по реда определен в Глава III, Раздел I на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

Чл. 15. Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място и всяка услуга поотделно с решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка.

Чл. 16. Собствениците, ползватели или наематели на преместваеми обекти, разположени върху терени, собственост на общината, заедно с дължимата такса за ползване или наем заплащат и такса за битови отпадъци.

Чл. 17. (1) Почистването и поддържането на чистотата на дворовете към сградите /жилищни, административни и обществени/, териториите на промишлените предприятия, спирките за обществен транспорт, пазарите, паркинги и складови бази е задължение на лицата, които ги стопанисват.

(2) Почистването и поддържането на чистотата /в т.ч. осигуряване на съответни съдове за отпадъци/ на паркове, градини и др. зелени площи/ неразпределени като прилежащи терени /е задължение за лицата които ги стопанисват.

(3) Почистването и поддържането на чистотата /вкл. обезпечаване с необходимия брой кошчета/ на парковете, градините и др. терени- общинска собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на ползвателите.

Чл. 18. Отговорни за почистването и поддържането на чистотата на прилежащите терени, към сградите, дворовете и др. са лицата, които ги обитават или стопанисват.

Чл. 19. (1) Отговорен за дейностите по обезвреждане /депониране/ на битовите отпадъци стопанисването на съоръжението /депото/ по време на неговата експлоатация и след това е операторът на съоръжението за обезвреждане /депото/.

(2) От оператора на съоръжението за обезвреждане /депото/ задължително се изисква разрешение по чл. 37 от ЗУО за дейността.

(3) Операторът на съоръжението за обезвреждане /депото/ води отчет на постъпилите количества отпадъци , съгласно изискванията.РАЗДЕЛ ПЕТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ

Чл. 20. Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на излишните земни маси /ЗМ/ и строителни отпадъци /СО/ (вкл. и строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения) е задължение на собственика, инвеститора или изпълнителя на дейността, от която са формирани.

Чл. 21. (1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия и/или обекти, от които общото количество на СО и ЗМ надвишава 1 м3, отговорните по чл. 20 лица подават заявление до Кмета на общината за определяне маршрута и мястото за депониране на същите, въз основа на които община Самуил издава Разрешение за третиране и транспортиране на СО и ЗМ.

(2) В протокола за откриване на строителна площадка за обекта задължително се вписва лицето отговорно за дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ и номерът на издаденото му удостоверение.

(3) Задълженията за третиране и транспортиране на СО на съответните отговорни лица са в сила до подписване на акт образец № 15 независимо от продължителността на строителството.

Чл. 22. Отговорното за третиране и транспортиране на СО и ЗМ лице в случая на чл. 21, ал. 1 е длъжно да:


 1. Да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала каквато и да било дейност на нея /не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура/;

 2. Да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др. терени със строителни материали на СО и ЗМ;

 3. Да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и транспортиране на СО замърсяване на околното пространство с прахови частици;

 4. Да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна;

 5. След приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и др. терени, които са били включени в строителната площадка на обекта. Възстановителните работи да се приемат с протокол от отдел „ТСУ и ОбС”.

Чл. 23. Отговорното за събирането, съхранението и транспортирането на СО лице, в случаите на чл. 21, ал. 1. е длъжно:

 1. Да съхранява отпадъците на територията на обекта и да ги извози до определеното за целта депо;

 2. Да ползва /срещу заплащане/ специализиран контейнер, предоставен му от фирма имаща разрешение за извършване на такава дейност.

Чл. 24. (1) За депонирането /обработката/ на СО и ЗМ, формирани от обекти в случаите на чл. 20, ал. 1, се заплащат такси, определени в лв./ м3, регламентирани в Наредба № 7 на Общински съвет - Самуил, относно определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Самуил.

(2) Таксата се заплаща предварително от лицето, на което се издава Удостоверението за третиране и транспортиране на СО и ЗМ, в съответствие с количествата, посочени в него.

(3) В случай, че с количествата СО и ЗМ се окажат по-големи от количествата, за които е заплатена таксата, отговорното лице е длъжно да заплати дължимата такса за допълнителните количества преди същите да бъдат извозени на депото.

Чл. 25. Депонирането /обработката/ на СО и ЗМ се извършва само на определените от кмета на общината места.

Чл. 26. (1) Отговорност за дейностите по депонирането /обработката/ на СО и ЗМ и стопанисването на площадката на депото по време на нейната експлоатация и след това носи операторът на депото.

(2) Операторът на съоръжението за обезвреждане води отчет на постъпилите количества СО и ЗМ.РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл. 27. (1) Производствените отпадъци, такива от търговски обекти в това число и от заведения за обществено хранене, които нямат характер на опасни отпадъци, се третират:


 1. От причинителя, в собствени съоръжения съгласно утвърден проект на производствената дейност и при условията на чл. 4, ал. 3 на ЗУО;

 2. От лицата, на които е дадено разрешение по чл. 37 от ЗУО за съответната дейност.

(2) Предаването и приемането на производствените отпадъци за съответното третиране и/или транспортиране се извършва въз основа на договор.

(3) Депонирането на неопасни производствени отпадъци в депа за битови отпадъци може да се извършва след разрешение от кмета на общината, въз основа на молба от притежателя на отпадъците.

(4) За депонирането /обезвреждането/ на отпадъците притежателите им заплащат такса на оператора на депото.

Чл. 28. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените отпадъци са сметка на притежателя им, ако друго не е договорено.РАЗДЕЛ СЕДМИ

ОРГАНИЗАИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл. 29. (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО.

(2) Лицата по ал. 1. са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в съответствие с разпоредбите на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори /ДВ. Бр. 58 от 2005 г. / и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ. Бр. 29/ 1999 г. /.

Чл. 30. (1) Кметът на общината:

1. определя местата за разполагане на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на общината в съответствие с програмата по чл. 29, ал. 1, т. 1 ЗУО, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване или с ПУДООС, и/или на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално;

2. организира дейностите по събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:

1. по т. 1 - когато производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори разполагат елементите от системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори върху общински имот;

2. по т. 2 - когато има сключен договор за финансиране на дейностите по събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане със:

а) организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори.

б) производители и/или вносители на батерии и акумулатори, които изпълняват задълженията си по тази наредба индивидуално.

в) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

(3) За извършване на дейностите по ал. 1, т. 2 кметът на общината сключва договори с лицата по чл. 16.

Чл. 31. (1) Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване и/ или обезвреждане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с разпоредбите на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак /ДВ. бр. 101 от 2000 г. / и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ. Бр. 29/ 1999 г. /.

Чл.32. (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране и/ или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само лица притежаващи съответното разрешение по чл. 37. от ЗУО.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти /ДВ. бр. 90/2005 г./ и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ. бр. 29/1999 г./

Чл. 33. Общината разработва и осигурява прилагането на система за разделно събиране на излезли от употреба лампи от домакинства и от лицата, извършващи продажба на лампи на крайни потребители на територията и.

Чл. 34. (1) Дейности по събиране, съхраняване,транспортиране, преработване и/ или обезвреждане на пневматични гуми имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО.

(2) Изграждането на събирателни пунктове за излезли от употреба пневматични гуми е задължение на лицата, получили разрешение по чл. 37 от ЗУО за съответната дейност.

(3). Местата за събирателните пунктове се съгласуват с общината.

Чл. 35. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават излезлите от употреба пневматични гуми само на определени събирателни пунктове.

Чл. 36. (1) Дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС и по оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС се извършват от лица, притежаващи разрешение, издадено по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

(2) Лицата, по ал. 1, предприемат мерки за повишаване количеството на компонентите от ИУМПС, предоставяни за повторно използване.

(3) Лицата, извършващи дейности по оползотворяване и разкомплектуване на ИУМПС, предприемат мерки за оползотворяване на компонентите, които не могат да бъдат използвани повторно, като се дава приоритет на рециклирането, когато това е екологосъобразно.

(4) Мерките по ал. 2 и 3 се прилагат при спазване на изискванията за безопасност на МПС и изискванията за опазване на околната среда относно емисиите в атмосферния въздух и контрола върху шума.

Чл. 37. Собственикът на МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях (ДВ, бр. 31 от 2000 г.) за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност и което не се съхранява в имоти - частна собственост, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектуване.

Чл. 37 а. /1/ Контролиращите длъжностни лица по тази Наредба издават предписаните на собственика на излязлото от употреба МПС, паркирано на общински и държавни терени в 14 дневен срок да премести това МПС в имот, който е тяхна собственост.

/2/ Ако излязлото от употреба МПС не е преместено след изтичане на срока, посочен в ал. 1, то се извозва до площадката за временно съхранение или центровете за разкомплектоване без предупреждение на собственика.

Чл. 38. (1) Кметът на общината:

1. определя местата и площта за изграждане на общинските площадки за временно съхраняване на ИУМПС на територията на общината в съответствие с програмата по чл. 29, ал. 1, т. 1 ЗУО;

2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектуване.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в случаите, когато производителите и вносителите на МПС не са изградили площадки за временно съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор с организация по оползотворяване по чл. 35, ал. 2 или с предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, или с производители и вносители на МПС, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално.

(3) За площадките по ал. 1, т. 1 се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за година.

РАЗДЕЛ ОСМИ

КОНТРОЛ

Чл. 39. Контролът по чистотата в цялата община се извършва от кмета на общината, зам. кмет, кметовете и кметските наместници по кметства, длъжностни лица, определени от кмета на общината.

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. За нарушаване разпоредбите на настоящата Наредба виновните лица се наказват с глоба както следва:


 1. за нарушения по чл. 7 и чл. 8 до 300 лв.

 2. за нарушения по чл. 25 и чл. 27 до 100 лв.

 3. за нарушения по чл. 26 и чл. 30 до 300 лв.

Чл. 41. За нарушаване разпоредбите на настоящата Наредба на едноличните търговци, на ръководителите на юридическите лица и ръководителите на учреждения и ведомства, които са ги допуснали се налага глоба в размер до 400 лв. по реда на чл. 24. ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 42. (1) За маловажни и лесноотстраними нарушения се връчват предписания с определен срок за отстраняването им.

(2) След изтичането на срока на предписанието и неизпълнението му на нарушителя се съставя акт.

Чл. 43. За повторно нарушение се налага глоба, съответно санкция в двоен размер.

Чл. 44. За деяния, които представляват нарушения на Закона за управление на отпадъците се налагат санкциите предвидени в него.

Чл. 45. (1) Нарушенията по чл. 40 и чл. 41 се установяват с акт на длъжностни лица, определени от кмета на общината.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощено от него лице.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази Наредба:

1. "Отпадък" е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи и попада поне в една от категориите регламентирани в ЗУО.

2. "Битови отпадъци" са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

3. "Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на физическите и юридическите лица.

4. "Строителни отпадъци" са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения.

5. "Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци - първичен причинител и/или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други операции, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

6. "Третиране на отпадъците" е събирането, съхранението, оползотворяването или обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производство на енергия и материали от отпадъци.

7. "Преработване на отпадъци" е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.

8. "Депониране на отпадъци" е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.

9. "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата община и поради своите характеристики изискват специално управление.

10. "Повторно нарушение" е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

11. "Повторно използване" е използването на отпадъците като продукт, който веднъж вече е бил използван в същата форма за същата цел.

12. "Събиране" е доставянето, натрупването, сортирането и/или смесването на отпадъците с цел транспортиране.

13. "Транспортиране" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност.

14. "Управление на отпадъците" са операциите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците, включително осъществяваният контрол над тези операции, както и дейностите, извършвани след закриването на площадките, върху които са разположени съоръженията за третиране на отпадъци.

15. "Временно съхраняване" е дейност, свързана със складирането на отпадъците на площадки при мястото на образуването им или със събирането им на площадки за срок не по-дълъг от:

а) три години при последващо предаване за оползотворяване;

б) една година при последващо предаване за обезвреждане.

§ 2. Настоящата наредба се приема с Решение № 47.760 от заседание на Общински свет – Самуил, Протокол № 47/24.01.2011г., на основание чл. 19 от Закона за управление на отпадъците и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.- изм. с Решение № 49.795 на Об.С-Самуил по Протокол № 49/28.03.2011г.

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината или определените от него длъжностни лица.Приложения:

Приложение №1 към чл.21 ал.1

Приложение №2 към чл.21 ал.2


инж. Дж. Азис

Председател на Общински съвет

Приложение № 1

към чл.21, ал.2

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА САМУИЛ

З А Я В Л Е Н И Е

От .....................................................................................................................................................

(трите имена на физическото лице / наименование на юридическото лице)

Гр./с./ ........................, ул. .................................... № ...., общ............................, обл......................(постоянен адрес на физическото лице / адрес на управление на юридическото лице)

Лице за контакти:........................................................................................, тел: ...........................Господин Кмет,

В качеството си на инвеститор на обект: .....................................................................................

...........................................................................................................................................................

(наименование на обекта)

с местонахождение: .........................................................................................................................

........................................................................................................................................................ и

(точен адрес на обекта)
на основание чл.21, ал.1 от Наредба № 17 на Общински съвет Самуил за определяне на условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането но битови, строителни, производствени и масово разпространени отпадъци на територията на община Самуил, заявявам, че очакваните количества на строителните отпадъци и излишните земни маси по време на строителството на обекта се равняват на ............................ куб.м.

Във връзка с това Ви моля да ми издадете „Разрешение за транспортиране и депониране на строителни отпадъци и земни маси”.

Известно ми е че при надвишаване на количества строителни отпадъци и земни маси посочени в настоящето заявление, съм длъжен за допълнителните количества да подам ново заявление.

Приложение: Квитанция за платена такса.с.Самуил Инвеститор: /подпис/

Дата: ............20.... г. (име и фамилия)
Приложение № 2 към

чл.21, ал.2


ОБ Щ И Н А С А М У И Л О Б Л А С Т Р А З Г Р А Д

с.Самуил, ул. „Димитър”№ 2; тел.: 08477/20-20; факс: 20-06
Р а з р е ш е н и е

за транспортиране и депониране на строителни отпадъци и земни маси

№ ..................../ ................20... год.


На основание чл.21, ал.1 от Наредба № 17 на Общински съвет Самуил за определяне на условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането но битови, строителни, производствени и масово разпространени отпадъци на територията на община Самуил и Заявление с вх.№. ...................../..................20.....год. от .............................................

...........................................................................................................................................................


Р А З Р Е Ш А В А М:

На .....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Да транспортира и депонира ............................. куб.м. строителни отпадъци и излишни земни маси до Депо за строителни отпадъци – гр. Разград сформирани от изграждането на обект: ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................


Изпълнението на дейностите по настоящето разрешение следва да се извърши при спазване на следните задължителни условия:
1. Третирането на строителните отпадъци да се извърши при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредба№ 17 на Общински съвет Самуил за определяне на условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането но битови, строителни, производствени и масово разпространени отпадъци на територията на община Самуил
2. Транспортирането на отпадъците следва да се извърши по следния маршрут:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
3. Достъпа на автомобили до депото за разтоварване на отпадъци да се осъществи в делнични дни за времето от ................ до .................. часа.
4.Стриктно да се спазват указанията на оператора на депото.
5. Други: ...............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Неспазването на условията посочени в разрешението подлежи на санкция по реда на Закона за управление на отпадъците и Наредба№ 17 на Общински съвет Самуил за определяне на условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането но битови, строителни, производствени и масово разпространени отпадъци на територията на община Самуил.
КМЕТ:

/д-р Бейтула САЛИ/Каталог: media
media -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на
media -> Curriculum vitae Georgi Merdzhanov
media -> Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на иа "нфц" за 2010 г
media -> Организират четвърта Национална експертна среща
media -> До районен прокурор гр. Казанлък м о л б а
media -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
media -> Музеят за история на София открива изложбата "Среща с египетски жрец" в новата си сграда


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница