За организация и безопасност на движението в община омуртаг глава І. Общи положениДата04.01.2018
Размер218.75 Kb.
НАРЕДБА №3
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

В ОБЩИНА ОМУРТАГ
Глава І.

Общи положения

Чл. 1. Разпоредбите на тази наредба се прилагат на територията на гр.Омуртаг и населените места от Община Омуртаг и са задължителни за всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на общината.

Чл. 2. (1). С настоящата наредба се цели създаване на условия за :

1. оптималната организация и безопасност на автомобилното и пешеходно движение на територията на гр. Омуртаг и населените места от Община Омуртаг.

2. организацията и изпълнението на дейностите за реда и условията при спиране, паркиране и преместване на МПС на територията на гр. Омуртаг и населените места от Община Омуртаг.

3. създаване на условия за оптимална организация и безопасност в уличното движение на обществения транспорт.

Чл. 3. За осъществяване на предвидените в чл. 2 цели, Община Омуртаг организира:

1. регулиране на автомобилното и пешеходно движение

2. Поддържане на уличната маркировка, пътни знаци, табели, светофарни уредби; пешеходни ограждения и други съоръжения, свързани с организацията на движението.

3. Възстановяване, актуализиране и поддържане на указателната сигнализация.

Чл. 4. (1) Режимът за спиране и паркиране на МПС в централната градска част и по основната улична мрежа в гр. Омуртаг се актуализира периодично от Общинската комисия по транспорт и безопасност на движението / ОбКТБД/ и се утвърждава от Кмета на Община Омуртаг.

(2) Община Омуртаг възлага изработване на генерален комуникационно-устройствен план за организация на движението, който се приема от Общинския съвет и се актуализира на 3 години по доклад на Главния архитект. Съобразно същия, се приема програма от мерки на Общината за подобряване цялостната организация на транспорта в в гр. Омуртаг.

(3) При необходимост от строително-монтажни работи (СМР) по улиците или по прилежащи на тях недвижими имоти, в които за строителните дейности е необходимо заемане на части от улици, лицата, които ще ги извършват, подават молба до Главния архитект на общината. Към молбата се прилагат задължително проект за Временна организация на движението (ВОД), изработен съгласно действащото законодателство, както и график за съответния вид работа. Проектите за ВОД и графиците задължително се съгласуват от дирекция "Стопански и хуманитарни дейности" и РУ Полиция гр. Омуртаг.

(4) Когато проектите предвиждат извършването на работи по улици, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт, дирекция "Стопански и хуманитарни дейности" уведомява писмено ръководствата на търговските дружества, извършващи превоза, за въведената ВОД и за срока на действието й.

(5)Лицата, извършващи работи по ал. 3, след одобряването на проектите и издаването на необходимите разрешения за работа, поставят съответната сигнализация за създадената ВОД, осигуряваща безопасността на движение на ППС и на пешеходците. Те следва да поддържат в изправност сигнализацията през целия период на работа. След приключване на работата - своевременно да я премахнат и да възстановят съществуващата сигнализация.

Чл.5. (1) Упълномощени от Кмета на Община Омуртаг длъжностни лица, организират поддържането и актуализирането на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация по общинската пътна мрежа.

(2) За намаляване на скоростта на МПС по пътните платна се допуска използването на напречни неравности при едно от следните условия:

1. при пешеходни пътеки, при които е значимо пресичането на деца или лица със зрителни, слухови или двигателни затруднения;

2. по улици, преминаващи покрай входове на училища, детски ясли, детски градини, спортни и детски площадки, здравни заведения;

3. по улици, с концентрация на пътно-транспортни произшествия, след съответен анализ, че причините за тях са несъобразената скорост на МПС.

(3) Всички лица, желаещи да поставят за своя сметка напречни неравности за снижаване на скоростта на МПС по улиците и предпазни ограждения, подават молба до кмета на Община Омуртаг. Молбата задължително съдържа: обосновка за необходимостта от поставянето на съоръженията и техния вид, срокът за поставянето им, схема за разполагане и лицето, което ще ги поддържа. Към нея се прилага проект за вертикална сигнализация, който следва да бъде изпълнен и поддържан от същото лице. Молбата се разглежда от Общинската комисия по транспорт и безопасност на движението.

(4) Собствениците на съоръжения, поставени по реда на ал. 3 са длъжни при снеговалеж да ги премахнат, за да се осигури безпрепятствено снегопочистване.
Глава ІI.

Опазване на съоръженията и техническите средства, обслужващи уличното движение

Чл. 6. (1) Забранява се снемането, увреждането и преместването на пътната сигнализация, предпазни парапети и други съоръжения, свързани с организацията и безопасността на движението.

(2) Забранява се отварянето на зимнични, тротоарни и улични шахти от организации и лица без осигурено обезопасяване - ограждане и съответна сигнализация.

(3) За нарушенията на чл.6 се налагат глоби или имуществени санкции от 50 до 500 лв.

Чл. 7. (1) Забранява се:

1.маркирането на реклами върху платното за движение;

2. извършването на търговска дейност върху платната за движение и в зелените площи между тях;

3. поставянето на преместваеми съоръжения в обхвата на спирките на ППС по редовните линии на градския транспорт, с изключение на спирков знак, навес за пътници, павилиони за продажба на вестници;

4. поставянето върху тротоарите на всякакви предмети и съоръжения, създаващи затруднения за движението на пешеходците.

(2) Поставянето на посочените в ал. 1 съоръжения в обхвата на улиците /тротоари, платна, разделителни ивици, откоси/ се допуска съгласно нормите и изискванията на ЗДвП, така, че да не се затруднява възприемането на пътните знаци от водачите на превозни средства, след разрешение на Община Омуртаг и звено при РУ Полиция гр Омуртаг”.

(3) За нарушенията на чл.7, ал.1 се налагат глоба или имуществена санкция от 50 до 200 лв.
Глава III.

Правила за движение и паркиране на територията на Община Омуртаг

Чл. 8. (1) Кметът на Община Омуртаг, определя поименно райони, пътища или части от пътища, в които е забранено преминаването и/или паркирането на МПС на територията на общината.

(2) Местата за паркиране по ал. 1 се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват забранените райони, пътища или части от пътища за преминаване и паркиране.

Чл. 9. (1) Забранява се преминаване и/или паркирането в райони, пътища или части от пътища, определени от Кмета на Община Омуртаг.

(2) За нарушенията по този член се налага глоба в размер на 20 лв.

Чл. 10. (1) Забранява се паркирането на моторни превозни средства, пред специализирани изходи.

(2) Забранява се движението и паркирането на МПС по пешеходните зони, зелените площи, градините, парковете и противопожарните хидранти на територията на Община Омуртаг.

(3) Забранява се завземането, ограждането, поставянето на съоръжения и маркирането с трайни знаци за паркиране на превозни средства върху части от улици, тротоари, площади и алеи в жилищните райони и на откритите паркинги.

(4) Забранява се движението на товарни автомобили с общо тегло над 4,0 тона по улиците, площадите, паркингите и други площи, намиращи се в централната градска част и пешеходните зони.

(5) За нарушения по този член се налага глоба в размер от 20 лв..

(6) Забраните, посочени в предходните алинеи, не се отнасят за специализирани автомобили на аварийните служби, когато работят за отстраняване на авария и за тези на комуналните служби за смет, миене, метене и почистване на сняг.

Чл.11. (1) В населените места, Кметът на Община Омуртаг, определя райони, пътища или части от пътища за зони за кратковременно паркиране в определени часове на денонощието. Това време не може да бъде по-малко от 30 минути и повече от 3 часа.

(2) Местата за паркиране по ал. 1 се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране.

(3) Общински съвет определя такса за паркиране при условията по ал. 1.

(4) При времетраене на паркирането, по-голямо от означеното на издадения талон, водачът заплаща допълнителна такса.

(5) Забранено е ползването без заплащане на места за платено паркиране на превозни средства.

(6) За нарушения по чл.11, ал.5 се налага глоба в размер на 20 лв.

Чл. 12. (1) Кметът на Община Омуртаг определя реда и условията за ползване на места за паркиране за служебни нужди, освен за автомобилите със специално предназначение или снабдени с необходимите пропуски.

(2) На улици, площади и паркинги в Централната градска част -общинска собственост, където търсенето на места за паркиране е по-голямо от предлагането, кметът определя зони за кратковременно платено паркиране на леки и лекотоварни автомобили с общо тегло до 3.5 тона, и на автобуси до 14 пътнически места.

(3) Със заповед на Кмета на Община Омуртаг се определят места за спиране, паркиране и престой на пътни превозни средства, управлявани или превозващи хора с увреждания.

(4) Забранено е ползването без заплащане на места за платено паркиране на превозни средства.

(5) За нарушенията на чл.12, ал.4 се налагат глоба в размер на 20 лв.

(6) Общински съвет -Омуртаг приема тарифа на таксите за еднократно и абонаментно паркиране, която при нужда се актуализира.

(7) Административни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от общинския бюджет, ползват за служебни нужди безплатно места за паркиране, означени по съответния начин.

(8) Не се допуска преотстъпване на местата за паркиране, разрешени по реда на ал.1 и 7.

Чл. 13 (1) При паркиране на автомобил с издадено разрешение за паркиране по чл.12, водачът поставя на видно място в автомобила талона за паркиране.

(2) Автомобили на Дирекция "СХД" към Община Омуртаг, при обслужване на социално слаби и лица с увреждания, могат да спират в Централната градска част без заплащане - за времето на обслужване.

Чл. 14 (1) Забранява се разполагането по уличните платна, тротоарите, зелените площи и в жилищните комплекси на спрени от движение и снети от регистрация МПС извън определените от Общината за целта места. При неизпълнение на разпореждането за премахване в определен срок превозните средства се репатрират .

(2) За нарушения на чл.14, ал.1, се налагат глоби в размер на 50 лв. и Кметът на Общината може да издаде заповед за принудителното им преместване. Изпълнението на Заповедта се осъществява по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл.15 (1) Забранява се разполагането на МПС на обществени паркинги, уличните платна, тротоарите и зелените площи на територията на град Омуртаг с цел продажбата им.

(2) За нарушения по ал. 1 се налага глоба в размер от 500 до 1000 лева, а при повторно и системно нарушение в размер от 1000 до 5000 лв.

(3) Терени за организирани пазари за покупко-продажба на превозни средства се определят, освен / зеленат площ на пазара / със Заповед на кмета на Община Омуртаг.

Чл. 16 (1) Забранява се поставяне на фургони извън строителните обекти.

(2) За нарушения по чл. 16, ал. 1 се налага глоба в размер от 50 до 200лв.

Чл. 17 (1) Забранява се управлението на велосипеди по улиците, в часта им определенани за пешеходни зони.

(2) Забранява се карането на ролкови кънки и скейтбордове от деца до 14 години по улиците, разрешени за движение на МПС. Отговорност в такива случаи се носи по закон от родителите /настойниците/

(3) Забранява се возенето на две и повече лица на един велосипед.

(4) За нарушения на чл.17 ал. 1, 2 и 3 се налага глоба в размер на 20 лв.

Чл. 18 (1) Забранява се паркиране и домуване в жилищните зони на града на товарни автомобили, автобуси, ремаркета и други специализирани самоходни машини извън определените за целта места.

(2) При нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 50 лв.

Чл. 19 (1) Кметът на общината определя със заповед местата, на които се разрешава престой на товарни автомобили до 3.5 тона, регистрирани в Община Омуртаг и с подадени декларации пред НОИ за платен данък, определен от Общински съвет-гр.Омуртаг, извършващи превоз на товари срещу заплащане, за изчакване на клиенти.

(2) Забранява се престоят на товарни автомобили, извършващи превоз на товари срещу заплащане извън опредените по реда на чл. 19, ал. 1 места.

(3) За нарушения по чл. 19, ал. 2 се налагат глоби в размер на 20 лв.

Чл. 20 (1) За зареждане на търговски обекти в зона, забранена за движение се издава пропуск от Общината с указани час на движение и маршрут.

(2) При нарушения се налагат глоби от 50 до 200 лв.
Глава IV.

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ

Чл.21(1). Забранява се:

1. Движението, спирането и паркирането на превозни средства по тротоарите и други забранени с пътни знаци места.

2. Преминаването, спирането за престой и паркирането на превозни средства в публичните имоти - зелени площи, алеи, пътеки, паркове и площад “Независимост”.

3. Държането на спрени от движение и повредени МПС, както и на части от тях по улиците, паркингите, жилищните комплекси и парковете.

4. Продължителното паркиране и постоянно домуване на товарни автомобили и земеделска техника на улици, площади и площи за озеленяване в общината, освен на определените от общинската администрация места.

5. Влизането и паркирането на МПС в дворовете на училищата и детските градини, с изключение на тези, чиито дейности са свързани с обслужване на същите.

6. Ремонт на МПС /без аварийните ремонти/ и земеделска техника и изоставяне на части и агрегати от същите по уличните и тротоарните платна, паркингите в жилищните комплекси.

7. Пускане на течаща вода по улиците през зимния сезон.

8. Движението на пътни превозни средства с животинска тяга без регистрация по реда на тази наредба.

9. Движението в двете посоки на ППС с животинска сила по ул.”Цар Освободител”, по площад „Независимост”, ул.”Климент Охридски”, ул.”Генералска”, ул.”Търновска”, ул.”Александър Стамболийски” и по ул.”Васил Левски” .

10.Престоят и паркирането на ППС в зоните за сигурност, определени със заповед на кмета на общината на основание на ПМС № 255/1996 г.

11. Движението на ППС с животинска тяга без престилка, поставена на животното.

12. Излизането на улиците и пътищата на транспортни средства и селскостопанска техника с непочистена ходова част.

(2). Ограниченията по този т.4,5,6,10 и 11 се въвеждат с пътни знаци съгласно Наредба №18 за сигнализацията с пътни знаци.

Чл. 22 (1) Спирането на автобуси и МПС за превоз на пътници, за качване и слизане на пътници става само на определените места.

(2) Маршрутът за придвижване на автобусите от междуселищните и международните автобусни линии на територията на Община Омуртаг до и от автогарите, се определя от Общинската комисия по транспорт и безопасност на движението и следва да е съобразен с Генералния комуникационен план за организация на движението.

(3) Местата за таксиметрови стоянки се определят с решение на Общински съвет гр.Омуртаг след становище на общинската комисия по безопасността на движението.

(4) Забранява се спирането на таксиметрови автомобили на автобусни спирки с цел качване и набиране на пътници.

(5) За нарушенията на чл.21 и чл.22 се налага глоба или имуществена санкция от 50 до 500лв. За нарушение по чл.21, т.1 и т.2 от Наредбата глобата е в размер на 20.00 лв. за неправилно престояване или неправилно паркиране, съгласно чл.183, ал. 2, т.1 от ЗДП и 30.00 лв., съгласно чл.183, ал.3, т.2 за неправилно паркиране върху тротоара по Закона за движение по пътищата.

(6) Забраната на чл.21, т.2, ,т.5 и т.10 не важи за МПС, за които от Община Омуртаг е издала съответно: разрешение за преминаване, спиране за престой и паркиране; за зареждане на търговски обекти; за влизане и паркиране в дворовете на училищата и детските градини; за престой и паркирането на ППС в зоните за сигурност.
Глава V.

Пътни превозни средства с животинска тяга

Чл.23. (1) Собствениците на пътни превозни средства с животинска тяга, с постоянен адрес на територията на Общината, са длъжни с писмено искане да ги заявят за регистрация в общинската администрация при придобиването им.

(2). Кметът на общината или определено от него длъжностно лице разглежда молбата и при наличие на всички необходими изисквания в седмичен срок от приемането й, вписва превозното средство в регистъра по ал./3/

(3). За пътните превозни средства се води регистър по образец на хартиен и електронен носител, който съдържа:

т.1 Личното, собственото и фамилното име на собственика на пътното превозно средство.

т.2 Постоянния адрес на собственика.

т.3 Вида на животинската тяга.

т.4 Вида на превозното средство.

т.5 Номера на пътното превозно средство от регистъра.

т.6 Датата на регистрация.

т.7 Промени по регистрацията.

(4). За извършената регистрация на собственика се издава регистрационен талон по образец и регистрационна табела.

(5). Лицата по ал. /1/ са длъжни да заявят настъпилите промени в обстоятелствата по ал. /3/ при настъпването им.

(6). За регистрацията на пътно превозно средство с животинска тяга и за промените по нея се събира такса по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

(7). На задната страна, а при невъзможност- на друго подходящо видно място, на всяко превозно средство с животинска тяга се поставя специално изработена за целта регистрационна табела, указваща населеното място и регистрационния номер.

(8). При промяна на собственика или спиране от движение на ППС с животинска тяга регистрационния талон и табела се връщат в Община Омуртаг за отписване от регистъра.

(9). При изгубване или похабяване на регистрационната табела и/или регистрационен талон се издават нови по реда на ал. 7.

(10). За да участва в движението по пътищата, всяко ППС с животинска тяга трябва да има два жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а през нощта-отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите се разполагат симетрично от двете страни на превозното средство.

(11). Водачът на ППС с животинска тяга трябва да бъде със светлоотразителна жилетка.

(12) За нарушения на чл. 23 се налага глоба в размер от 30 лв.

(13). Собствениците на пътни превозни средства с животинска тяга, с постоянен адрес на територията на Общината, са длъжни с писмена молба да ги заявят за регистрация в общинска администрация в шест месечен срок от влизане в сила на тази наредба.
ГлаваVІ.

ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ПО СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТИЩА

Чл.24. (1). Превоз на товари от МПС над 4 тона по селскостопанските пътища - общинска собственост се извършва по заявление на превозвача, след разрешение от Кмета на Община Омуртаг. В заявлението се посочват: данни от регистрационния талон на МПС; превозван тонаж; ползван път и дължина на ползването; срок за ползване.(2). Разрешението по ал.1 се издава след съставяне на протокол за състоянието на пътя и внесен депозит за възстановяване на щети, в размер 1 лев/тон за 1 км.

(3). Депозитът се възстановява в едномесечен срок само при констатирано състояние на пътя не по-лошо от това, посочено в протокола по ал.2. Констатацията се извършва след изтичане на заявения срок по ал.1 или по искане на заявителя.

(4). В случай, че следствие на ползването на пътя от заявителя се констатира невъзстановяване на нанесени щети, депозитът се задържа и сумата по него се използва за тяхното възстановяване.

(5). Констатациите се извършват от комисия, назначена от кмета на общината.

Чл.25. Лица превозващи товари с МПС с общо тегло над 4 т., възстановяват нанесените от дейността повреди по горските пътища, селскостопанските пътища и имоти – собственост на Община Омуртаг.

Чл.26. Ограниченията, посочени в този раздел не се отнасят за товарни и специализирани автомобили със специален режим на движение и за дейности по възстановяване и ограничаване на последици от пожари, аварии или природни бедствия.
Глава VІІ.

Контрол

Чл.27.(1) При маловажни случаи на нарушения по тази Наредба, които са установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението може да бъде наложена глоба с фиш в размер до 50 лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа следните данни: самоличността на служителя, наложил глобата; самоличността на нарушителя; мястото и времето на нарушението; нарушените разпоредби и размера на глобата, която трябва да се заплати. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя. Глобата се заплаща доброволно в касата на Дирекция “Местни данъци и такси” при Община Омуртаг или по банков път на името на Община Омуртаг. Реквизитите и указанията в бланката на фиша се изписват на български и английски език.

(2) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение, размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт.

(3) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в службата за контрол.

(4) При маловажни случаи на нарушения, установени с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, за които е предвидена глоба в размер до 50 лв. включително, на собственика, на когото е регистрирано превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице - на управителя му, се изпраща покана с препоръчано писмо с обратна разписка да се яви в съответната служба за контрол в едномесечен срок от получаването й, за да му бъде издаден фиш или за да посочи лицето, на което е предоставило управлението на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението. При неявяване в определения срок или при непосочване писмено на лицето, на което е предоставено управлението на моторното превозно средство, на собственика или на управителя на юридическото лице -собственик на моторното превозно средство, се издава фиш в негово отсъствие, който се смята за връчен от датата на издаването му.

(5) На лице, посочено с декларация от собственика на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, или от управителя на юридическото лице, когато моторното превозно средство е собственост на юридическо лице, че му е предоставено управлението на моторното превозно средство, се издава фиш по реда на ал. 4.

(6) Издаденият фиш съдържа следните данни: самоличността на служителя, наложил глобата; лицето, на което се налага глобата; моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; мястото и времето на нарушението; нарушените разпоредби; размера на глобата, срока и сметката или мястото за доброволното й заплащане. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, като първият екземпляр се връчва на лицето, а при негово отсъствие се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

(7) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му се смята за влязло в сила наказателно постановление.

(б) След като глобата не бъде платена доброволно, задължението ще се събира като публично общинско вземане по принудителен ред, чрез НАП.

Чл.28 (1) Автомобили, паркирани в нарушение на определените правила по тази Наредба, могат да бъдат преместени на отговорно пазене на предварително публично оповестено място без знанието на собственика или на упълномощения от него водач, с помощта на определени от Кмета на Община Омуртаг помощен персонал и технически средства.

(2) Преместените по реда на ал. 1 автомобили се транспортират само до определени охраняеми паркинги при спазване изискванията на ЗДвП и се освобождават след заплащане на разноските по транспортирането и паркирането им.

(3) Кметът на Община Омуртаг определя размера на разходите за принудително преместване на автомобилите.

(4). При престояване на блокиран със скоба автомобил повече от четири часа, той може да бъде преместен от мястото, където е паркиран, като водачът или собственикът на автомобила, освен разноските по блокирането, заплаща и разноските по транспортирането и паркирането.

(5). Забраната на чл.21, т.2, ,т.5 и т.10 не важи за МПС, за които от Община Омуртаг е издала съответно: разрешение за преминаване, спиране за престой и паркиране; за зареждане на търговски обекти; за влизане и паркиране в дворовете на училищата и детските градини; за престой и паркирането на ППС в зоните за сигурност.
Глава VІІІ

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Чл.29. (1). За предотвратяване и отстраняване на вредните последици от установени административни нарушения по чл.21,т.11 от тази наредба, Кмета на Община Омуртаг, кметовете и кметските наместници и/или органите на реда при РУ “Полиция”гр.Омуртаг вземат принудителна административна мярка - задържане на селскостопанските животни и ППС с животинска тяга, като прилагат разпоредбите на чл.39 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.

(2). Когато ППС с животинска тяга не бъдат потърсени в 14-дневен срок от задържането или ако в 7-дневен срок от уведомяването собственикът не заплати разноските по храненето и гледането на животните и дължимото обезщетение за причинените вреди, последните се продават на публичен търг по реда и условията на ЗОС. От получената сума се удържа дължимото обезщетение за причинени вреди, разноските по гледане и хранене на животните, както и евентуалната глоба.

(3). Ако в срок 3 месеца от съобщението, когато собственикът на животните или ППС е известен, и 6 месеца от деня на продажбата, когато собственикът е неизвестен, той не се яви, за да получи остатъка от сумата, последната се внася в приход по извънбюджетната сметка за опазване на селскостопанското имущество.

(4). Изпълнението на принудителните административни мерки се възлага със заповед на кмета на общината.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. т. 1. Кметът на Общината организира контрола по спазването на наредбата. Административно-наказателното производство се осъществява по реда на ЗАНН.

т. 2 Нарушенията на Наредбата се установяват с актове от органите на РУ на МВР-Омуртаг, упълномощени служители на Общината, кметовете на кметствата и други длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Общината.

т. 3 Актовете за нарушение се съставят от органите на РУ на МВР-Омуртаг, упълномощени служители на Общината, кметовете на кметствата и други длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Общината.

т. 4 Изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението -снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.

т. 5 Въз основа на съставените актове, Кметът на Община Омуртаг или определен със Заповед на Кмета на Общината заместник-кмет издават наказателните постановления.

т. 6 Определянето на размера на наказанието за всяко конкретно нарушение се извършва при спазване на чл. 27, ал.2 от ЗАНН, като налаганите глоби се диференцират според тежестта на нарушението.

т. 7 "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок, от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

т. 8 “Системно” е извършването на три или повече нарушения в продължение на две години.

т. 9 "Маловажен случай" е този, при който извършеното административно нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на административни нарушение от съответния вид;

т. 10 При констатиране на нарушение могат да се съставя предписание с определяне на срок за отстраняването му. При неизпълнение на предписанието в срок, на нарушителя се съставя Акт за установяване на административно нарушение в съответствие с правилата на тази наредба.

т. 11 Независимо от административно наказателна отговорност по тази Наредба, нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на вредните последици от извършеното от тях нарушение.

§ 2. По смисъла на тази наредба Централна градска част /ЦГЧ/ и Пешеходна зона /ПЗ/ на град Омуртаг са определени със Застроителен регулационен план от 1992г. одобрен от Кмета на община Омуртаг.

§ 3. т. 1. Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, когато са били в състояние да разбират същността и значението на извършеното и да ръководят постъпките си.

т. 2. За нарушения, извършени от малолетни , непълнолетни и поставени под пълно или ограничено запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили.

т. 3. За нарушения, извършени при осъществяването дейности на търговски дружества, учреждения, заведения, организации, административно-наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени

§ 4, т. 1. Настоящата наредба влиза в сила от 10.08.2010 г.

т. 2. Настоящата наредба Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и отменя Наредба № 3 за поддържане и спазване на обществения ред на територията на община Омуртаг, приета с Решение № 40 по Протокол № 4 от 8.02.2000 год. на Общински съвет Омуртаг.

т. 3. Образуваните до влизането в сила на настоящата наредба и не приключили административно наказателни производства се довършват, по ред по който са образувани и административните наказания се налагат по отменената Наредба № 3 за поддържане и спазване на обществения ред на територията на община Омуртаг, приета с Решение № 40 по Протокол № 4 от 8.02.2000 год. на Общински съвет Омуртаг.

т. 4. Всяко тримесечие от съответната година, Кметът на Общината или упълномощено от него лице, чрез средствата за масова информация уведомява гражданите за наложените санкции на нарушители на наредбата.
Настоящата Наредба е приета на заседание на Общински съвет– Омуртаг с Решение Nо 387 по Протокол № 45 от 10.08.2010 г. И влиза в сила от 10.08.2010 г.

Председател на ОбС – Омуртаг:

/д-р Метин Исмаил/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към чл.23, ал.3
№ по ред

дата на

регистрацияталично,бащино и фамилно име

на собственикапостоянен адрес

вид на превозното средство (каруца, платформа,др.)

вид на животинската тяга (конска, волска,друга)

промени


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.23, ал.4

ОБЩИНА ОМУРТАГ

Регистрационен талон на пътно превозно средство с животинска тяга


Регистър
№................................................
Вид на ППС:.......................................

..............................................................

(конска, магарешка, волска или друга каруца)

Собственик:...........................................

................................................................

(собствено, бащино и фамилно име, предприятие, организация)

Адрес: гр.(с.).......................................

Ул. ...........................................№..........

Извършил регистрацията...........................

(име и фамилия)подпис и печат
Председател на ОбС – Омуртаг:

/д-р Метин Исмаил/

Каталог: raw -> uploads -> obsnar
uploads -> Избирателен списък (за публикуване на интернет страницата на общината)
uploads -> Избирателен списък част I (за публикуване)
obsnar -> Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Омуртаг Глава първа общи положения
obsnar -> Общински съвет омуртаг
obsnar -> Територията на община омуртаг
obsnar -> Н а р е д б а за ползвания от горите
obsnar -> Н а р е д б а з а у п р а в л е н и е на общинските пътища в община омуртаг


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница