За организиране и провеждане на държавните първенства по бридж 2012-та годинаДата02.09.2017
Размер319.55 Kb.
#29284

БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ

Н А Р Е Д Б А (№ 5)

за организиране и провеждане на държавните първенства по бридж 2012-та година


(сезон 2011 – 2012 г.)
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящата Наредба определя видовете Държавни първенства (ДП), сроковете за тяхното организиране и провеждане, органите и лицата отговорни за това.
Чл. 2. Основните документи валидни за провеждането на Държавните първенства са:

- Устав на Сдружение „ББФ”;

- Настоящата Наредба;

- Международен правилник по състезателен бридж (2007г.).


Чл. 3. За провеждането на отделните Държавни първенства (ДП) и етапи от тях са валидни правилници и регламенти, изготвени от оторизирани за това лица и утвърдени от Председателя, Зам. Председателя или Изп. Директор на Сдружение „ББФ”.
Раздел I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Съгласно препоръките на ЕВL и WBF абсолютно се забранява тютюнопушенето и употребата на алкохол по време на Държавните първенства. При наличие на 2 (две) отделни и с добра климатична инсталация помещения може да се направи изключение за тютюнопушенето в едното при изричното съгласие на организатора.
Чл. 2. Таксите за участие в различните етапи се определят от съответните отговорници и се съгласуват с Председателя, Зам. Председателя или Изп. Директор на Сдружение „ББФ”.
Чл. 3. УС на Сдружение „ББФ” осигурява моралните и материалните награди за призьорите в различните Държавни първенства.

Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org

Раздел II. ДЪРЖАВНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО
Чл. 1. В ДП отбори право на участие имат отбори съставени само от членове на Сдружение „ББФ” (притежаващи официален “ИБН”). Регистрацията на отборите и състезателите, от които са съставени, се извършва от зоновите ръководители с краен срок не по-късно от 7 (седем) дни преди началото на зоновото първенство. Ако зоновото първенство е предхождано от квалификации – 7 (седем) дни преди тях.
Чл. 2. Съставът на отборите до етап „Национална „А” група” може да варира от 4 (четири) до 8 (осем) състезателя, плюс неиграещ капитан. Попълване от 4 (четири) до 8 (осем) състезателя до етап „Национална „А” група” е разрешено чрез включване на нови нерегистрирани в други отбори състезатели по всяко време на квалификационните етапи, при спазване изрично на изискването те да са членове на Сдружение „ББФ” (притежаващи официален „ИБН”).
Чл. 3. Съставът на отборите, класирали се за участие в етап „Национална „А” група” е от 4 (четири) до 6 (шесг) състезателя, плюс неиграещ капитан. Преди началото на етап „Национална „А” група” капитаните на отборите попълват окончателен тимов лист на състезателите, които могат да бъдат мах 6 (шест) при спазване на правилото поне трима от тях, вкл. капитана да са взели участие в предходните етапи на състезанието.
Чл. 4. Ако отбор достигнал етап „Национална „А” група първоначално се регистрира с 4 (четири) състезатели при спазване изискването от предходния член, то той може да допълва състава си до 6 (шесг) състезателя до началото на последния си мач.
Чл. 5. В никой от етапите на ДОП не се разрешава включване на състезатели, регистрирани вече в друг отбор. Ако възникне такъв прецедент състезателя се счита за нередовен и се присъжда служебна загуба 18:0 във вреда на отбора.
Чл. 6. Максималният брой състезатели в конкретен мач в квалификационните кръгове е 6 (шест). В отделна среща (с изключение на „Национална „А” група”), не могат да вземат участие повече от 6 (шест) състезатели (три различни двойки).
Чл. 7. Максималният брой състезатели в конкретен мач ог етап „Национална „А” група” е 4 (четири) (две състезателни двойки).
Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org

Чл. 8. Седем дни преди началото на етап „Национална „А” група” отборите са задължени да пререгистрират своите състезатели при Секретаря на Сдружение „ББФ”, след което не могат да се правят промени на записани състезатели в тимовия лист до завършването на ДОП. Разрешено е само, съгласно чл. 4-ти, да се допълва състава до упоменатия максимален брой състезатели за конкретния етап, при спазване на изискването, посочено в чл. 5-ти.
Чл. 9. В ДОП се допуска използването на всякакви системи за анонсиране. Двойки, употребяващи силно конвенционални или слабо популярни системи, са задължени 15 (петнадесет) дни преди началото на съответен етап, да предоставят по 10 (десет) копия подробно попълнени конвенционални карти, използвани за EBL и WBF.
Чл. 10. ДОП се провежда чрез следните етапи:

I-ви етап: - Зонови първенства.

II-ри етап: - „Национална „А” група”: – 12 (дванадесет) отбора.
Ал. 1. Зонови първенства:
Параграф 1. Всеки отбор има право да се регистрира в която зона пожелае. В случаи, когато отбор, съгласно класирането си от предходната година е запазил място за състезаване в „А” или „Б” зонални групи, но се регистрира в друга зона, то той започва от най-ниското стъпало в конкретния квалификационен зонален турнир, т. е. губи запазената си квота. (Принцип: Спечелена зонална квота от предходна състезателна година е валидна само ако отбора се състезава в същата зона в която я е спечелил и е съхранил поне 51 % (играещ капитан е с +1%) от състава си).
Параграф 2. За провеждане на зоновите първенства се определят следните зони и отговорници:

- Зона “Север” – отг. Светлан Казаков.

- Зона “Юг” – отг. Стою Даракчиев.

- Зона “Запад” – отг. Людмил Илиев.- Зона “София” – отг. Кирил Садонков.
Параграф 3. Регламентът за провеждането на зоновите първенства се изготвя от зоновия ръководител и се съгласува с Изп. Директор на Сдружение „ББФ”.
Параграф 4. При регистриране на голям брой отбори за зоново първенство се препоръчва провеждането на зонови квалификации.

Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org

Параграф 5. Отбори участвали в „Националана „А” група” през 2011-та година и класирали се от 5-то място до 12-то място се включват директно в „А” зонални квалификационни групи ако отбора се състезава в същата зона, както през 2011-та година и е съхранил поне 51 % (играещ капитан е с +1%) от състава си).
Параграф 6. Задължително е броя на доновете в мачовете между отборите да бъде по 20 (двадесет). Изключения са допустими само при обединяване на „А”, „В” и „С” зонови подгрупи в едно състезание и при наличие на повече от 8 (осем) съсгезаващи се отбора в конкретен егап, като намалението на броя на доновете не може да е повече от 4 (четири).
Параграф 7. За етап „Национална „А” група се класират по два отбора от всяка от четирите зони – първите в зоналните квалификационни турнири.
Параграф 8. В случай, че един от двата класирали се отбора от дадена зона се откаже от участие в „Националана „А” група”, което декларира в писмен вид пред зоновия ръководител, то мястото му се заема от третия отобор от същата зона; ако двата отбора декларират чрез писмен отказ участието си – местата им се попълват от третия и четвъртия отбори съгласно класирането им в зоналната квалификация; при наличие и на техен писмен отказ – класира се следващия от същата зона и т. н.
Параграф 9. В случай, че един или повече от четирите отбора, получили автоматична квота (от предходната състезателна година) за участие в „Национална „А” група” декларира/т писмен/и отказ/и, то неговото/ите място/а се попълва/т от отбори състезавали се в зоната, където е/са бил/и регистриран/и отказалия/те се отбор/и и класирали се в зоналните квалификации, съответно: на трето място – при отказ на един отбор от съответната зона, на трето и четвърто място – при отказ на два отбора от съответната зона и т. н.
Параграф 10. Зоновите квалификации се провеждат най-късно до 01. 02. 2012 година.
Ал. 2. „Национална „А” група
Параграф 1. В етап „Национална „А” група” (12 (дванадесет) отбора)) право на участие придобиват: първите 4 (четири) отбора от предходната състезателна година и първите два отбора от квалификационните турнири в четирите гоеографски зони.

Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org

Параграф 2. Общ принцип: “При отказване на отбор, класирал се за състезаване в „Национална „А” група”, мястото му се заема от следващия в класирането от същата зона”.
Параграф 3. Резултатите от квалификационните турнири не се зачитат.
Параграф 4. Играе се по системата „всеки срещу всеки” мачове от по 20 (двадесет) дона.
Параграф 5. Номерата на отборите се изтеглят чрез жребий по време на капитанския съвет и чрез него се определят противниците за първи кръг от състезанието.
Параграф 6. Преди всеки следващ кръг противниците се дирижират от Гл. съдия на състезанието с цел оптимизиране конкуренцията на състезаващите се отбори.
Параграф 7. Предварителен график за етап „Национална „А” група:
(Първи състезателен ден)
Дата

Час

Час

Мероприятие


От:

До:

1

Четвъртък, 23.02.

13:30

13:55

Техническа конференция

2
14:00

17:00

I-ви кръг

3
17:30

20:30

II-ри кръг

(Втори състезателен ден)


Дата

Час

Час

Мероприятие


От:

До:

1

Петък, 24.02.

9:30

12:30

III-ти кръг

2
14:00

17:00

IV-ти кръг

3
17:30

20:30

V-ти кръгБългарска Бридж Федерация

www.bgbridge.org
(Трети състезателен ден)
Дата

Час

Час

Мероприятие


От:

До:

1

Събота, 25.02.

9:30

12:30

VI-ти кръг

2
14:00

17:00

VII-ми кръг

3
17:30

20:30

VIII-ми кръг

(Четвърти състезателен ден)


Дата

Час

Час

Мероприятие


От:

До:

1

Неделя, 26.02.

9:30

12:30

IХ-ти кръг

2
13:00

16:00

Х-ти кръг

3
16:30

19:30

ХI-ти кръг


(Дати: 23. (четвъртък) 02. – 26. (неделя) 02. 2012-та г., „Новотел”, гр. Пловдив – отг. Ръководител зона „Юг” – Стою Даракчиев).
Параграф 8. Началните часове на състезателните кръгове могат да бъдат променяни чрез гласуване от капитаните, участващи в техническата конференция или от отговарящите за провеждане на състезанието при наличие на фосмажорни причини.
Параграф 9. Резултатите се изчисляват в победни точки (VP).
Параграф 10. При равенство в сбора на победните точки, по-предно място заема отбора с повече победни точки (VP) в директната среща.
Параграф 11. При равенство на победните точки (VP) в директната среща по предно място заема отбора, който е спечелил директната среща помежду им с поне 0,5 импа (IMP). При равенство и в двата показателя по предно място заема отбора с по-голям общ сбор на импове (IMP) (натрупани инпове от всички мачове).

Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org

Параграф 12. При равенство в сбора на победните точки (VP), сбора на имповете (IMP) и директната помежду им е завършила с равен брой импа (IMP), се изиграват още 4 (четири) дона. При равенство и в тях се играят още по две раздавания до постигане на разлика по-голяма от 0,5 импа (IMP).
Параграф 13. Победител от двубоя е отборът спечелил срещата поне с 0,5 импа (IMP).
Параграф 14. Класирането в „Национална „А” група е окончателно и съгласно резултатите на състезателните отбори се определят призьорите в Държавното отборно първенство.
Параграф 15. Отборите класирали се на първите четири места придобиват право на участие директно в „Национална „А” група” за ДОП през следващата година, ако всеки един от тях отговаря на изискванията за т. нар. „специални права”.
Ал. 3. „Специални права”
Параграф 1. Общи разпоредби – „Специални права” получават всеки от четирите отбора класирали се на първите четири места в „Националната „А” група”.
Параграф 2. Условия за ползване на „специалните права” на състезателните отбори:
2.1. В зависимост от регистрацията на отборите те се класифицират в две групи:

- Отбори, представляващи спортен клуб, член на Сдружение „ББФ”, които не могат да бъдат повече от един за съответен клуб (т. нар. „клубен отбор”носител на името на спортния клуб с или без „пореден номер”).

- Отбори, съставени от състезатели, членове на Сдружение „ББФ” (т. нар. „независим отбор”, регистриран с произволно име, различно от имената на клубовете – членове на Сдружение „ББФ”).
2.2. Регистрацията на „клубните отбори” се извършва след представяне на Протокол за решение от Общото събрание на съответния спортен клуб, в който се упоменава състава на състезателите и капитана на отбора.

Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org

2.3. Регистрацията на „независим отбор” се извършва след представяне на Протокол, подписан от участващите независими състезатели на отбора. В протокола задължително се упоменава капитана на „независимия отбор”, избран чрез гласуване.
2.4. В случай, че “клубен отбор” (един или повече) достигне и участва в етап „Национална „А” група” за текущата година, то той получава автоматично „специално право” за участие в етап „Национална „А” група” за следващата година. Регистрацията му зависи от решение на спортния клуб, което се представя със съответен Протокол от Ръководството на клуба. „Клубният отбор” е задължен да запази единствено името си, като състезателите в него могат да бъдат същите, частично или изцяло подменени с други, като достатъчно условие е те да са членове на Сдружение „ББФ”.

Пояснение 1-во.

(Състезателите, регистрирани в „клубен отбор” не получават „специални права”).Пояснение 2-ро.

Конкретно за 2012-та г. носители на специални права на т. нар. „Клубен отбор” имат отборите: „Вито” - БК „Стара Загора”, КСБ „Радков” и КСБ „Южна зона”, които преди началото на предходната състезателна година са представили надлежно подписани Протоколи от Общите събрания на клубовете си.


2.5. В случай, че „независим отбор” достигне и участва в етап „Национална „А” група”, то той получава автоматично „специално право” за участие в етап „Национална „А” група” за следващата година, в зависимост от крайното класиране – до 4-то място, вкл. Регистрацията му се извършва с Протокол от Общо събрание на отбора. За да има право да използва „специалите права”, отборът следва да запази повече от половината на състава си или половината включваща капитана.

Пояснение 1-во.

(Състезателите, регистрирани в „независим отбор” ползват „специални права” при спазване на горните условия).Пояснение 2-ро.

Конкретно за 2012-та г. носител на специални права на т. нар. „Независим отбор” има отбор: „Куантум”.


Чл. 11. Отборът победител в „Национална „А” група получава титлата Държавен първенец за 2012-та година.

Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org

Чл. 12. Всеки от отборите класирали се на първите 3 (три) места в „Национална „А” група на ДОП придобива право на по 3 (три) броя квоти в случай, че и трите отбора са в пълен състав – по 3 (три) състезателни двойки - (общо: 9 (девет) броя квоти от всичко – 16 (шестнадасет) бр. квоти) за състезателни двойки, формирани от регистрираните си състезатели, за участие в Квалификации за избор на състав на Национален отбор.
Чл. 13. Ако един от първите три отбора (вкл. и Държавния първенец) е съставен от четири или пет състезателя, то той придобива право на 2 (две) квоти – мin брой квоти за трите призови отбора от „Национална „А” група” – 6 (шест) броя квоти от всичко - 16 (шестнадасет) бр. квоти) за състезателни двойки, формирани от регистрираните си състезатели, за участие в Квалификации за избор на състав на Национален отбор.
Чл. 14. Квалификациите за избор на състав на Национален отбор на Република България се провеждат съгласно специална за целта Наредба (№7), която се публикува поне 30 (тридесет) дни преди началото на провеждането им. Конкретно за 2012-та година Квалификационния турнир ще се проведе в гр. София (петък), (събота) и (неделя) през третата декада на м. март 2012-та година.
Раздел III. ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ДВОЙКИ
Чл. 1. Държавното първенство ДВОЙКИ е закрито и за участие в него се допускат всички желаещи състезатели, членове на Сдружение „ББФ”.
Чл. 2. Регистрирането им се извършва непосредствено преди провеж-дането му след проверка на притежавания от тях „ИБН” – „индетификационен бриджов номер”, предоставен им от съответния спортен клуб в който членуват, съгласно клубните регистри.
Чл. 3. ДП двойки се провежда чрез четири етапа:

- „Квалификации”;

- „Полуфинал”;

- „Финал”;

- „Суперфинал”.
Чл. 4. Етап „Квалификации” се провежда в четирите географски зони на Република България в периода: м. ноември – до края на м. януари 2012-та година.

Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org

Чл. 5. Етап „Квалификации” се провежда минимум в четири различни градове в страната, а именно: град София, град в Западна България, град в Северна България и град в Южна България в периода: м. ноември – най-късно до последните седмици на м. януари 2012-та год.
Чл. 6. Състезанието е в две сесии и се провежда в рамките на един ден.

Всяка състезателна двойка избира в коя от „четирите квалификационни зони” ще вземе участие.


Чл. 7. За етап „Полуфинал” се класират точно 64 (шестдесет и четири) състезателни двойки.
Чл. 8. От всяка зона първите състезателни двойки, съгласно крайното класиране, получават право за участие в етап „Полуфинал” при следния регламент: Общият брой регистрирани и участвали в Етап „Квалификации” и в 2-те (две) сесии състезателни двойки в четирите зони на Република България образуват база 100 %. Броят на състезателните двойки от всяка зона, които се допускат до етап „Полуфинал” е респ. %-ното съогношение на участвалите двойки спрямо всички останали състезателни двойки в страната. Статистическо пояснение: За предходните две години общият брой на състезателните двойки е в порядъка на около 210 - 250 (двеста и десет - двеста и петдесет), което предопределя квота от около първите 20 - 25 (двадесет - двадесет и пет) процента от всяка квалификационна група.
Ал. 1. I-ва квалификационна зона (гр. „София”) – квалификационния турнир ще се проведе през края на м. януари 2012-та година (съботни дни) от 10,00 часа, отг. Комендант на Зона „София”.
Ал. 2. II-ра квалификационна зона („Западна България”) – квалифика-ционния турнир ще се проведе в един или два града на Западна България (респ. подзона „Северозападна България” и подзона „Югозападна България”) в периода: от м. ноември до края на м. януари 2012-та година, отг. Комендант на Зона „Запад”.
Ал. 3. III-та квалификационна зона („Южна България”) – квалификационния турнир ще се проведе в град в Южна България, съгласуван от зоновия ръководител съвместно с подзоновите ръководители. Допустимо е при наличие на установен квотен принцип между трите подзони, попадащи в Зона „Южна България”, квалификационния турнир да се проведе в три града във всяка отделна
Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org

подзона (респ. в два града при съгласие на зоновия и подзоновите ръководители), във време кореспондиращо или не на подзоновите отборни първенства, но не по-късно от края на м. януари 2012-та година, отг. Комендант на Зона „Южна България”.
Ал. 4. IV-та квалификационна зона („Северна България”) – квалифика-ционния турнир ще се проведе в град в Северна България, съгласуван от зоновия ръководител съвместно с подзоновите ръководители. Допустимо е при наличие на установен квотен принцип между трите подзони (респ. в два града при съгласие на зоновия и подзоновите ръководители), попадащи в Зона „Северна България”, квалификационния турнир да се проведе в три града във всяка отделна подзона, във време кореспондиращо или не на подзоновите отборни първенства, но не по-късно от края на м. януари 2012-та година, отг. Комендант на Зона „Северна България”.
Ал. 5. Теоретично допустимия максимален брой градове за провеждане на квалификационите турнири е 9 (девет), а минималния – 4 (четири).
Ал. 6. Принцип: При невъзможност на класирала се състезателна двойка да участва в етап „Полуфинал”, нейното място се заема от състезателна двойка с най-висока абсолютна стойност на т. нар. „КБК” („Корекционен Български Коефициент”).
Ал. 7. Принцип: Абсолютно се забранява т. нар. „вегетативна репродукция” на състезателните двойки, които са придобили право за участие в етап „Полуфинал”, сиреч, до него се допускат само състезатели и двойки в оригинален състав, т. е. недопустима е замяна на състезател нито по обективни, нито по субективни, вкл. форсмажорни причини.
Ал. 8. Принцип: До участие в етап „Полуфинал” се допускат само състезателни двойки, които са придобили ИЗЦЯЛО право.
Ал. 9. Принцип: При наличие на състезателни двойки придобили ЧАСТИЧНО право за участие в етап „Полуфинал”, то те се допускат до състезанието след изчисляване на съпътстващите ги абсолютни стойности на т. нар. „КБК” („Корекционен Български Коефициент”) на всички състезателни двойки, притежаващи ЧАСТИЧНО право, подредени по възходящ ред на числовите значения на „КБК” („Корекционен Български Коефициент”) и при наличие на незапълнена/и брока/и до 64 (шестдесет и четири).
Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org
Ал. 10. Принцип: Допълващата състезателна двойка е онази с най-висока абсолютна стойност на т. нар. „КБК” („Корекционен Български Коефициент”).
Ал. 11. Принцип: При наличие на повече от една допълваща състезателна двойка до 64 (шестдесет и четири), тогава се допуска втората състезателна двойка придобила ЧАСТИЧНО право за участие в етап „Полуфинал”, съгласно абсолютните стойности на т. нар. „КБК” („Корекционен Български Коефициент”) на всички състезателни двойки имащи ЧАСТИЧНО право за участие в етап „Полуфинал”, подредени по възходящ ред на числовите значения на „КБК” („Корекционен Български Коефициент”). И т. н. до попълване на числото 64 (шестдесет и четири)..
Ал. 12. Принцип: Всички състезателни двойки, които според класирането си в квалификациите са с ЦЯЛО ЧИСЛО (са придобили ИЗЦЯЛО право), съгласно разпоредбата посочена в чл. 8-ми, се допускат автоматично до участие в етап „Полуфинал”.
Ал. 13. Принцип: Всички състезателни двойки, които са кандидат-участници, според класирането си в квалификациите, т. е. класирането им е с ДРОБНА ЧАСТ ОТ ЦЯЛОТО (това са граничните състезателни двойки от съответните състезателни зони), придобиват ЧАСТИЧНО право за участие в етап „Полуфинал” и за тях се прилага изчисляване и подреждане по абсолютни стойности на т. нар. „КБК” („Корекционен Български Коефициент”).
Ал. 14. Принцип: Абсолютната стойност на т. нар. „КБК” („Корекционен Български Коефициент”) се изчислява по формулата:
АС на „КБК” = „Аi” х „Вi” х „Сi, където:
АС на „КБК” – абсолютна стойност на „Корекционен Български Коефициент”;

i – съответна състезателна зона;

А” – числовата стойност на мястото на състезателната двойка, класираща се с дробна част от цялото;

В” – абсолютна стойност на десетичната част от цялото (от: 0,0001 до: 0,9999 вкл.);

С” – процент (%) на състезателната двойка постигнат в квалифика-ционния турнир (среден % от двете състезателни сесии).Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org
Пример:

Състезателна Зона „х”: брой състезателни двойки с Право за участие: 26,23;

Класират се директно 26 броя състезателни двойки. За 27-та, която има 49,72 % от двете квалификационни сесии се изчислява АС на „КБК” – абсолютна стойност на „Корекционен Български Коефициент”;

Компоненти:

А” – числовата стойност на мястото на състезателната двойка, класираща се с дробна част от цялото – пореден № на място в класацията: 27;

В”абсолютна стойност на десетичната част от цялото (от: 0,0001 до: 0,9999 вкл.) – абсолютна стойност на част от цялото: 0,23;

С”процент (%) на състезателната двойка постигнат в квалификационния турнир (среден % от двете състезателни сесии) – 49,72 %.

АС на „КБК”(„х”) = 27 х 0,23 х 49,72 % = 3,0876.

Състезателна Зона „y: брой състезателни двойки с Право за участие: 22,38;

Класират се директно 22 броя състезателни двойки. За 23-та, която има 51,24 % от двете квалификационни сесии се изчислява АС на „КБК” – абсолютна стойност на „Корекционен Български Коефициент”;

Компоненти:

А” – числовата стойност на мястото на състезателната двойка, класираща се с дробна част от цялото – пореден № на място в класацията: 23;

В” – абсолютна стойност на десетичната част от цялото (от: 0,0001 до: 0,9999 вкл.) – абсолютна стойност на част от цялото: 0,38;

С”процент (%) на състезателната двойка постигнат в квалифика-ционния турнир (среден % от двете състезателни сесии) – 51,24 %.

АС на „КБК”(„y”) = 23 х 0,38 х 51,24 % = 4,4784.

Състезателна Зона „z: брой състезателни двойки с Право за участие: 15,39;

Класират се директно 15 броя състезателни двойки. За 16-та, която има 50,45 % от двете квалификационни сесии се изчислява АС на „КБК” – абсолютна стойност на „Корекционен Български Коефициент”;

Компоненти:

А” – числовата стойност на мястото на състезателната двойка, класираща се с дробна част от цялото – пореден № на място в класацията: 16;

В” – абсолютна стойност на десетичната част от цялото (от: 0,0001 до: 0,9999 вкл.) – абсолютна стойност на част от цялото: 0,39;

С”процент (%) на състезателната двойка постигнат в квалификационния турнир (среден % от двете състезателни сесии) – 50,45 %.

АС на „КБК”(„z”) = 16 х 0,38 х 50,45 % = 3,1481.

Подреждане”

1-ва: От Зона y” с: АС на „КБК”(y) = 4,4784.

2-ра От Зонаz” с: АС на „КБК”(z) = 3,1481.

3-та От Зона „х” с: АС на „КБК”(„х”) = 3,0876.

Процедура:Класира се само състезателната двойка от Зона „y, ако никоя състезателна двойка не е декларирала предварителен отказ от участие.

Класира се и състезателната двойка от Зона „z, ако една състезателна двойка е декларирала предварителен отказ от участие.

Класира се и състезателната двойка от Зона „х”, ако две състезателни двойки са декларирали предварителен отказ от участие.

Попълващите състезателни двойки могат да бъдат само онези, които са с оригинален състав от квалификациите и имат изчислен „КБК” („Корекционен Български Коефициент”), т. е. те са „граничните”.


Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org

Ал. 15. Принцип: Допустимо е, когато броя на попълващите състезателни двойки („граничните”), т. е. носителите на абсолютна стойност на т. нар. „КБК” („Корекционен Български Коефициент”) да е по-малък от броя на отказалите се състезателни двойки по обективни или субективни причини, етап „Полуфинал” да се проведе с по-малък брой състезателни двойки от 64 (шестдесет и ченири).

Ал. 16. Генерален принцип: ”Служебни” състезателни двойки, „вегетативно модифицирани” състезателни двойки (т. е. с променени участници) и състезателни двойки, които не са „гранични”, т. е. не са носители на абсолютна стойност на т. нар. „КБК” („Корекционен Български Коефициент”) НЕ СЕ ДОПУСКАТ за участие в етап „Полуфинал”.
Чл. 9. Етап „Полуфинал”
Ал. 1. В етап „Полуфинал” взимат участие точно 64 (шестдесет и четири) състезателни двойки (или по-малко ако е налице ситуацията, описана в чл. 15-ти на предходната алинея), като всяка от класиралите се от етап „Квалификации” 64 (шестдесет и четири) състезателни двойки е длъжна да заяви (препоръчително е писмено) пред Коменданта на кореспондиращата зона своето участие или неучастие в етап „Полуфинал” най-късно 3 (три) дни преди началото на състезанието. Ако не спази това задължение, то тя губи своето право за участие в етапа на състезанието и се заменя автоматично със следващата състезателна двойка с максимална абсолютна стойност на т. нар. „КБК” („Корекционен Български Коефициент”).
Ал. 2. Етап „Полуфинал” се провежда в три игрални сесии от по 14 (четиринадесет) дона.
Ал. 3. Първите 32 (тридесет и две) състезателни двойки се класират за следващия етап от състезанието.
Ал. 4. Резултатите в крайното класиране на състезателните двойки достигнали до етап „Суперфинал” съставляват 17 (седемнадесет) процента в общият им краен състезателен резултат.

Регистрация: до 13,30 часа на 02. (петък) 02. 2012-та година.

Начало: 13,30 часа на 02-ти (петък) 02. 2012-та г. в „Новотел – Пловдив”, гр. Пловдив.

Дата: 02 (петък). 02. 2012-та година, отг. Стою Даракчиев.
Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org

Ал. 5. Началните часове на всяка сесия могат да бъдат променяни от Гл. Съдия, съгласувано с Отговорника за провеждане на състезанието.
Ал. 6. Състезателна двойка, която се е включила в етапа е длъжна да го завърши. За преждевременно напускане на състезанието автоматично следва дисциплинарно наказание – отнемане на състезателните права на състезателите за срок от една година. Допустимо прекратяване на участието е възможно само при доказано наличие на здравословни проблеми или при обективно възникнали форсмажорни обстоятелства.

Чл. 10. Етап „Финал”
Ал. 1. В етап „Финал” взимат участие точно 32 (тридесет и две) състезателни двойки. Всяка от класиралите се за етап „Финал” 32 (тридесет и две) състезателни двойки е длъжна да заяви пред Отговорника на състезанието своето участие или неучастие в етап „Финал” най-късно 1 (един) час преди началото на състезанието. Ако не спази това задължение, то тя губи своето право за участие в етапа на състезанието и се заменя автоматично със следващата състезателна двойка съгласно класирането от предходния етап.
Ал. 2. Етап „Финал” се провежда в три игрални сесии от по 14 (четиринадесет) дона.
Ал. 3. Първите 16 (шестнадесет) състезателни двойки се класират за последния етап от състезанието.
Ал. 4. Резултатите в крайното класиране на състезателните двойки достигнали до етап „Суперфинал” съставляват 33 (тридесет и три) процента в общият им краен състезателен резултат.
Начало: 10,00 часа на 03-ти (събота) 02. 2012-та г. в „Новотел – Пловдив”, гр. Пловдив.

Дата: 03 (събота). 02. 2012-та година, отг. Стою Даракчиев.
Ал. 5. Началните часове на всяка сесия могат да бъдат променяни от Гл. Съдия, съгласувано с Отговорника за провеждане на състезанието.
Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org

Ал. 6. Състезателна двойка, която се е включила в етапа е длъжна да го завърши. За преждевременно напускане на състезанието автоматично следва дисциплинарно наказание – отнемане на състезателните права на състезателите за срок от една година. Допустимо прекратяване на участието е възможно само при доказано наличие на здравословни проблеми или при обективно възникнали форсмажорни обстоятелства.
Чл. 11. Етап „Суперфинал”
Ал. 1. В етап „Суперфинал” взимат участие точно 16 (шестнадесет) състезателни двойки, съгласно класирането си в етап „Финал”.
Ал. 2. Етапът се състои от 1 (една) сесия. Играе се „Хауел” („всеки срещу всеки) от по 4 (четири) дона.
Ал. 3. Резултатите в крайното класиране на състезателните двойки достигнали до етап „Суперфинал” съставляват 50 (петдесет) процента в общият им краен състезателен резултат.
Ал. 4. Всяка от класиралите се за етап „Суперфинал” 16 (шестнадесет) състезателни двойки е длъжна да заяви пред Отговорника на състезанието своето участие или неучастие в етап „Суперфинал” най-късно 1 (един) час преди началото на състезанието. Ако не спази това задължение, то тя губи своето право за участие в етапа на състезанието и се заменя автоматично със следващата състезателна двойка съгласно класирането от предходния етап

Дата: вечерта на 03. (събота) 02. – 04. (неделя) 02. 2012 г., „Новотел – Пловдив”, гр. Пловдив, отг. Стою Даракчиев.
Ал. 5. Началните часове на всяка сесия, вкл. за двата състезателни дни,могат да бъдат променяни от Гл. Съдия, съгласувано с Отговорника за провеждане на състезанието.
Ал. 6. Състезателна двойка, която се е включила в етапа е длъжна да го завърши. За преждевременно напускане на състезанието автоматично следва дисциплинарно наказание – отнемане на състезателните права на състезателите за срок от една година. Допустимо прекратяване на участието е възможно само при доказано наличие на здравословни проблеми или при обективно възникнали форсмажорни обстоятелства.
Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org
Чл. 11. Всяка от състезателните двойки класирали се на първите 3 (три) места в „ДП – двойки” придобива право на 3 (три) броя квоти (от всичко – 16 (шестнадесет) бр. квоти) за състезателни двойки, формирани от регистрираните си състезатели, за участие в Квалификации за избор на състав на Национален отбор (съставен от 3 (три) броя двойки), който придобива право да представлява Република България на Европейското отборно първенство – 2012-та година, в случай че от УС на Сдружение „ББФ” е осигурил средства за подготовката му и необходимата издръжка по време на състезанието, което се обявява в специална за целта Наредба (№ 7), подлежаща за публикуване в срок поне 30 (тридесет) дни преди провеждането им.
Раздел IV. ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ДВОЙКИ ЖЕНИ
Чл. 1. Държавното първенство Двойки жени е открито и в него за участие се допускат всички желаещи двойки, членове на Сдружение „ББФ”.
Чл. 2. “ДП - двойки жени” се провежда в две сесии.
Чл. 3. Системите за провеждане и броя на раздаванията се определя от съдийския състав, съгласувани с Изп. Директор или Секретаря на Сдружение „ББФ”, след регистрацията на двойките.
Чл. 4. Изчислението на резултата се извършва на база процент максови точки.
Чл. 5. Крайното класиране е среден процент от двете сесии.
Чл. 6. Трите призови места (носителите на медали), респ. материалните награди се присъждат само на състезателни двойки, съставени от редовно регистрирани състезатели в Българска Бридж Федерация, които притежават официален индетификационен бриджов номер - „ИБН”.
Чл. 7. Държавното първенство за “двойки-жени” ще се проведе в гр. Варна по време на Международен бридж фестивал “Варна”.
Дата: по време на Международен бридж-фестивал “Варна”, в периода: около 15-ти август 2012 г., гр. Варна, - отг. Организатор на турнир “Варна” – Отговорник на Зона „Север”, Светлан Казаков.
Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org
Раздел V. ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО СМЕСЕНИ ДВОЙКИ
Чл. 1. Държавното първенство Смесени двойки е открито и в него за участие се допускат всички желаещи двойки, членове на Сдружение „ББФ”, включващи в състава си поне една жена.
Чл. 2. “ДП - смесени двойки” се провежда в 3 (три) сесии.
Чл. 3. Системите за провеждане и броя на раздаванията се определя от съдийския състав, съгласувани с Зам. Председателя или Изп. Директор на Сдружение „ББФ”, след регистрацията на двойките.
Чл. 4. Изчислението на резултата се извършва на база процент максови точки.
Чл. 5. Крайното класиране е среден процент от трите сесии.
Чл. 6. Трите призови места (носителите на медали), респ. материалните награди се присъждат само на състезателни двойки, съставени от редовно регистрирани състезатели в Сдружение „Българска Бридж Федерация”.
Чл. 7. Държавното първенство за “смесени двойки” ще се проведе в гр. София по време на Международен бридж фестивал “Сердика”.
Дата: средата на м. май 2012 г., - гр. София, отг. Организатор на турнир “Сердика”.

Раздел VI. ДЪРЖАВНО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО
Чл. 1. Държавното индивидуално първенство е открито и в него за участие се допускат всички желаещи състезатели, членове на Сдружение „Българска Бридж Федерация”.
Чл. 2. “ДП – индивидуално” се провежда в две сесии.
Чл. 3. Системите за провеждане и броя на раздаванията се определя от съдийския състав, съгласувани с Зам. Председателя или Изп. Директор на Сдружение „ББФ”, след регистрацията на състезателите.
Чл. 4. Изчислението на резултата се извършва на база процент максови точки.

Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org

Чл. 5. Крайното класиране е среден процент от двете сесии.
Чл. 6. Трите призови места (носителите на медали), респ. материалните награди се присъждат само на състезателни двойки, съставени от редовно регистрирани състезатели в Българска Бридж Федерация.
Чл. 7. Държавното индивидуално първенство ще се проведе в К-кс „Албена” по време на Международен бридж фестивал “Албена”.
Дата: м. юни 2012 г., К-кс „Албена”, отг. Светлан Казаков съвместно с Организатор на турнир “Албена” – Стефан Георгиев.

Раздел VII. ДЪРЖАВНО СТУДЕНТСКО ПЪРВЕНСТВО
Чл. 1. Държавното студентско първенство е открито и в него за участие се допускат всички желаещи състезатели, членове на Сдружение „ББФ”, които са студенти и отговарят на съответните възрастови изисквания.
Чл. 2. Системите за провеждане на Държавното студентско първенство, както и броя на раздаванията се определя от съдийския състав, съгласувани с Зам. Председателя или Изп. Директор на Сдружение „ББФ”, след регистрацията на състезателите.
Дата: м. октомври 2012 г., гр. Русе, отг. Свилен Жеков.

Раздел VIII. ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО СЕНЬОРИ
Чл. 1. Държавното първенство Сеньори се провежда по аналогична схема на “ДП - жени” (брой сесии, системи, изчисление на резултатите и класиране).
Чл. 2. Трите призови места (носителите на медали), респ. материалните награди се присъждат само на състезателни двойки, съставени от редовно регистрирани състезатели в Сдружение „Българска Бридж Федерация”.
Чл. 3. Задължително е двойката да бъде съставена от състезатели, всеки от които трябва да е навършил 59 (петдесет и девет) години към датата на провеждане на състезанието.

Дата: 09. декември 2012 г., (ден: събота) от 10,00 ч. в Бридж Клуб’ЪТ, гр. София, ул. “Цар Самуил”, № 22 – отг. Директор на клуба.

Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Съдийският състав на провежданите Държавни първенства трябва да бъде определян измежду квалифицирани съдии, лицензирани от Съдийската комисия към Сдружение „Българска Бридж Федерация”. (Допустимо е само в началните квалификационни фази на състезанията те да се съдийстват нелицинзирани съдийски екипи, с доказан опит и практика.).
Чл. 2. Всички състезания включени в Държавните първенства са под пряко наблюдение и контрол от страна на членове към Дисциплинарната комисия на Сдружение „Българска Бридж Федерация”.
Чл. 3. Организаторите и отговорниците на турнирите и етапите към тях задължително не включват в конкретните състезания онези състезатели, на които са наложени дисциплинарни наказания за неучастие, ако срока на наказанията не е изтекъл до момента на края за регистрация.
Чл. 4. Решенията на съответните Апелационни комисии за конкретно състезание са окончателни. При несъгласие от страна на потърпевшия, случаят може да бъде отнесен до Националната Апелативна комисия към Сдружение „Българска Бридж Федерация”, но становището и има само препоръчителен характер.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Корекции и допълнения, вкл. промени на дати, отговорници и места за провеждане на турнирите в настоящата Наредба могат да бъдат правени само от УС на Сдружение „Българска Бридж Федерация”.
Чл. 2. Наредбата за следващият състезателен сезон (2013-та г.) за организиране и провеждане на Държавните първенства по бридж в Република България следва да бъде приета от УС на Сдружение „ББФ” и публикувана най-късно до 31-ви октомври 2012-та година.
Чл. 3. Настоящата Наредба е със срок на действие до края на 2012-та година.
Председател на УС на Сдружение „ББФ”: (подпис)

Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org


БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ

Календар 2011 – 2012 г.
ДП ОТБОРИ (Зонови квалификации) – м. октомври – 31-ви януари 2012 г., в съответните зони.

ДП Двойки (Зонови квалификации) – м. ноември – 31-ви януари 2012 г., в съответните зони.
ДП Сеньори – 2011 г.: – м. декември, 10-ти (събота) 2011 г., гр. София, “Бридж Клуб’ЪТ”, ул. “Цар Самуил”, № 22.
ДП Двойки – “Финал” и “Суперфинал”: 02-ри – 04. 02. 2012 г., (начало: ден – петък, 13,30 ч.), гр. Пловдив, “Новотел – Пловдив”.
Национална „А” група” - финал ОТБОРИ: 23-ти 02. – 26. 02. 2012 г., в “Новотел”, град Пловдив.
КВАЛИФИКАЦИИ НАЦИОНАЛНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОТБОРИ: края на м. март – начало на м. април 2012 г., град София.
ДП Микст (Смесени двойки): средата на м. май 2012 г., гр. София, Международен бридж фестивал “Сердика”.
ДП Индивидуално жени: м. юни 2012 г., Международен бридж фестивал “Албена”, к-кс. “Албена”.
ДП Двойки жени: м. август 2012 г., гр. Варна.
ДП Студенти: м. октомври 2012 г., гр. Русе.
ДП Сеньори – 2012 г.: – 09. 12. 2012 г., гр. София, “Бридж Клуб’ЪТ”, ул. “Цар Самуил”, № 22.

ИД на Сдружение „ББФ”: (подпис)


Българска Бридж Федерация

www.bgbridge.org
Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница