За осигуряване безопасността на ядрените централи глава първа общи положения чстраница1/9
Дата11.01.2018
Размер1.73 Mb.
#43183
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


НАРЕДБА

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ЯДРЕНИТЕ ЦЕНТРАЛИ

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят основните критерии и правила за ядрена безопасност и радиационна защита на ядрените централи, както и организационните мерки и техническите изисквания за осигуряване на безопасността при избор на площадка, проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и експлоатация.

(2) Наредбата урежда изискванията към техническата и пожарната безопасност, аварийното планиране и аварийната готовност на ядрената централа (ЯЦ), доколкото произтичат от прилагането на концепцията за защита в дълбочина.

(3) Наредбата обхваща физическата защита на ЯЦ само по отношение на взаимната връзка между мерките за физическа защита и мерките за безопасност.

Чл. 2. (1) Ядрената централа се смята за безопасна при едновременно изпълнение на следните условия:

1. радиационното въздействие на ЯЦ при всички експлоатационни състояния се поддържа по-ниско от нормативно определените дози за вътрешно и външно облъчване на персонала и населението и е на разумно достижимо ниско ниво;

2. авариите без стопяване на ядрено гориво не предизвикват радиационно въздействие, при което се налагат мерки за защита на населението;

3. авариите със стопяване на ядрено гориво, водещи до ранни или големи радиоактивни изхвърляния в околната среда са практически изключени, а другите тежки аварии (които не са практически изключени) имат само ограничено радиационно въздействие.

(2) При проектиране и експлоатация на ЯЦ и при изпълнение на всички съпътстващи дейности трябва да бъдат предприети мерки за:

1. контрол на радиационното облъчване на човека и на изхвърлянето на радиоактивни вещества в околната среда;

2. ограничаване на вероятността за поява на събития, които могат да доведат до загуба на контрол на активната зона и на верижната ядрена реакция;

3. намаляване на последствията от такива събития, ако те се случат.Чл. 3. (1) Основното средство за предотвратяване и намаляване на последствията от аварии трябва да бъде прилагането на концепцията на защитата в дълбочина, която се осигурява от подходяща комбинация на:

1. ефективна система за управление с ясен ангажимент на ръководството на ЯЦ за осигуряване на приоритет на безопасността и развиване на висока култура на безопасност;

2. избор на подходяща площадка и обединяване на консервативен проект с подходящи инженерни решения, които осигуряват разнообразие, резервираност и запаси на безопасност, главно чрез използването на:

а) проект, технология и материали с високо качество и надеждност;

б)  управляващи и ограничаващи работата на реакторната инсталация системи и проектни характеристики;

в) подходяща комбинация от вътрешно присъщи и инженерни качества на безопасност;

3. изчерпателни процедури за експлоатация и инструкции за управление на аварии.

(2) Концепцията на защитата в дълбочина се прилага на всички етапи от жизнения цикъл на ЯЦ. В зависимост от изпълняваните дейности се определят независими нива на защита, които не допускат единична техническа, човешка или организационна грешка или недостатък да водят до значителни вредни последствия, а комбинацията от такива грешки или недостатъци да има много ниска вероятност.Чл. 4. (1) Ядрената централа трябва да бъде проектирана, разполагана, изграждана, въвеждана в експлоатация и експлоатирана по такъв начин, че да бъдат изпълнени целите на безопасност в следните области:

  1. нормална експлоатация, отклонения от нормалната експлоатация и предотвратяване на аварии;

  2. аварии без стопяване на ядрено гориво;

  3. аварии със стопяване на ядрено гориво;

  4. независимост между всички нива на защита;

  5. взаимна връзка между безопасността и физическата защита;

  6. радиационна защита и управление на радиоактивните отпадъци;

  7. компетентно ръководство на дейностите и ефективно управление на безопасността.

(2) При нормална експлоатация, отклонения от нормалната експлоатация и предотвратяване на аварии целите на безопасност са:

1. намаляване на честотата на отклоненията от нормалната експлоатация чрез повишаване на способността на ЯЦ да остава устойчиво в рамките на експлоатационните предели и условия;

2. ограничаване на възможността за развитие на отклоненията от нормалната експлоатация в аварии чрез повишаване на способността на ЯЦ да управлява отклоненията от нормалната експлоатация.

(3) Целите на безопасност при авариите без стопяване на ядрено гориво са:

1. такива аварии да не предизвикват радиологично въздействие извън площадката на ЯЦ или да не изискват прилагане на йодна профилактика, укриване или евакуация за защита на населението;

2. доколкото е практически достижимо да бъдат намалени:

а) честотата на стопяване на ядрено гориво с отчитане на всички видове значими откази и външни събития и реалистични комбинации от събития;

б) освобождаването на радиоактивни вещества от всички източници на йонизиращи лъчения;

3. отдаване на необходимото значение на етапите „избор на площадка“ и „проектиране“ за намаляване на влиянието на външните събития и злоумишлените действия;

(4) При аварии със стопяване на ядрено гориво целите на безопасност са намаляване на възможните радиоактивни изхвърляния в околната среда, както по време на аварията (в реактора и в басейна за съхранение на отработено гориво), така и за продължителен период (определен с отчитане на времето, необходимо за поддържане на функциите на безопасност) чрез спазване на следните критерии:

а) авариите със стопяване на ядрено гориво, които водят до ранни или големи радиоактивни изхвърляния в околната среда трябва да бъдат практически изключени;

б) за авариите със стопяване на ядрено гориво, които не могат да бъдат практически изключени, трябва да бъдат приети такива проектни решения, че да са необходими само ограничени мерки по площ и време за защита на населението (без постоянно преселване, липса на необходимост от евакуация извън непосредствената околност до ЯЦ, ограничено укриване, липса на дългосрочни ограничения за консумация на храни) и че е налично достатъчно време за прилагане на тези мерки;

(5) За достигане, доколкото е разумно постижимо, на цялостно укрепване на защитата в дълбочина трябва да се повиши степента на независимост между всички нива на защита, в частност чрез използване на принципа на разнообразие.

(6) Целта на безопасност по т. 5 на ал. 1 е мерките за осигуряване на безопасността и мерките за осигуряване на физическата защита да се проектират и прилагат по добре обмислен и хармоничен начин. Повишаването на безопасността и на физическата защита трябва да се постигат съвместно.

(7) Целите на безопасност по т. 6 на ал. 1 са при всички експлоатационни състояния чрез проектни решения да се намаляват доколкото е разумно достижимо:

а) индивидуалните и колективните дози на персонала;

б) радиоактивните изхвърляния в околната среда;

в) количествата и активността на радиоактивните отпадъци.

(8) Целта на безопасност по т. 7 на ал. 1 е постигане на компетентно ръководство на дейностите и ефективно управление на безопасността, започвайки от етапа на проектиране. Това изисква експлоатиращата организация:

а) да установи ефективно управление на безопасността на проекта на ЯЦ и да притежава компетентен персонал и налични достатъчни технически и финансови ресурси да носи пълната отговорност за осигуряване на безопасността;б) да предприема такива мерки, че персоналът на всички други организации, включени в проучване на площадката, проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и експлоатация, демонстрира познаване на проблемите на безопасността, свързани с неговата работа и на личната му роля в осигуряване на безопасността.
Глава втора

ЕКСПЛОАТИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ
Раздел I

Общи изисквания


Каталог: documents -> legislation -> draft-legislation
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
draft-legislation -> Доклад за разпространение до държавите-членки до 15. 08. 2016 г. Докладът е подготвен от аяр с участието на заинтересованите организации ме, аец "Козлодуй", мвр, мосв, мон и мз
draft-legislation -> Споразумение за изменение на Споразумение между Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет на Република България и Комисията
draft-legislation -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я заместник министър-председател по икономическата и демографската политика


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница