За особени заслуги в лесовъдската практика 2008Дата28.10.2018
Размер84.17 Kb.
#104291

СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2009

СЪОБЩЕНИЕ

Относно


годишни награди

“ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА - 2008”


НАГРАДИ – 2009 година


През 2009 год, Централната комисия към ДАГ утвърди следните ПЕТ категории награди, под общото мото „За особени заслуги в лесовъдската практика”
т.1) Награда за индивидуален лесовъдски принос

т.1.1. Награда “Лесовъд на годината 2008”- награда на Съюза на Лесовъдите в България – грамота, статуетка и парична награда.

-Трима подгласници “Лесовъд на годината 2008” (класиралите се на второ, трето и четвърто място лесовъди) - грамота “Лесовъд на годината 2008”и парична награда, за всеки от тях.

т.1.2 Награда “За най-добра лесовъдска практика –2008”- награда на БУЛПРОФОР, която ще се връчи на кандидата с доказано висок професионализъм за неговия принос в утвърждаването на частната лесовъдска практика и дейности в горите като национално значими за устойчивото развитие на българските гори и на горското стопанство- грамота и статуетка.-Двама подгласници “За особени заслуги в лесовъдската практика - 2008” (класиралите се на второ и трето място лесовъди/консултанти физически лица)- грамота и предметна награда, за всеки от тях.
т.2) Награда “За цялостен принос в лесовъдската практика – 2008” -награда на ДАГ, която ще се връчи на лесовъд с дългогодишен професионален опит, който е оставил ярка диря в лесовъдската практика, независимо от актуалните му ангажименти (служител, частен консултант, пенсионер...) - грамота, статуетка и парична награда.
т.3) Награда „Най-добър служител по охраната за 2008 година” награда на ДАГ за най-изявения служител от системата на ДАГ по охрана на горите – съгласно критерии на ДАГ - грамота, статуетка и парична награда.

- Двама подгласници –награда на ДАГ за най-достойните служители от системата на ДАГ по охрана на горите, (класиралите се на второ и трето място служители) – грамота и парична награда, за всеки от тях.
т.4) Награда „За най-добър горски предприемач, фирма на 2008 година” – награда на ДАГ и БУЛПРОФОР за фирмата с най- успешно свършена дейност в областта дърводобив и/или залесяване, и/или друга консултантска дейност извършена в горите, независимо от собствеността им - грамота и статуетка;
-Двама подгласнициЗа oсобени заслуги в горското предприемачество, фирма на 2008” – грамота и предметна награда
т.5) Награда „За медиен принос към горската тема” –Награда на ДАГ за особени заслуги в медийното отразяване на горската тема в България - 2008” - награда на ДАГ, която ще се връчи журналист – представител на печатните и електронни медии, който през изтеклата година целенасочено и вярно е отразявал актуалните теми свързани с развитието на горския сектор в България (реформа, държавно управление, собственици, предприемачи и индустрия) и неговото особено значение за обществото и икономиката, с което е предизвикал заслужен обществен резонанс. - грамота, статуетка и парична награда.
-.Двама подгласници За заслуги в медийното отразяване на горската тема в България - 2008” -журналисти, класирали се на второ и трето място. –грамота и парична награда, за всеки от тях.

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ НОМИНИРАН


1. Наградите по т.1 т.2 са за лесовъди – консултанти физически лица, както е посочено по-горе, независимо от тяхната месторабота и членството им в една или друга организация. В т.ч. и служителите (ЧЛП) в регистрираните горски фирми, кооперации, общини и т.н.

2. Наградите по т.3 са за служители по охраната и техните преки ръководители, в системата на ДАГ, но също и за горски надзиратели (охранители) назначени по договор в горски кооперации, общини и др. организации.
3. Наградите по т.4 са за фирми - изпълнители на дърводобивни, лесокултурни, лесоустройствени и др. консултантски дейности, независимо от членството им в една или друга организация. Тук се номинират (и награждават) фирми, като носител на наградата ще бъде собственикът на съответната фирма. Не е задължително фирмата да има изпълнителски договори (контракти) само с държавни служби (ДГС, ДЛС), а и с недържавни собственици на гори, напр. кооперации, общини, физически лица, но трябва да е регистрирана в публичния регистър на ДАГ.

4. Наградата по т.5 е за журналисти – репортери и/или главни редактори на печатните и електронни медии, (национални и местни), които отделят чувствително място за: ролята и значението на горите, горското стопанство, държавната горска администрация, собствениците на гори, горските предприемачи и горската индустрия (преработвателните предприятия). Материалите им са винаги актуални и достоверно отразяват, както моментните слабости и причините за тях, така и добрите горски практики, положителните резултатите от труда и професионализма на лесовъдите и горските предприемачи и перспрективите за развитие.
!!! Един кандидат не може да бъде номиниран в повече от една група.

НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ


НОМИНАЦИИТЕ могат да се издигат от всеки практикуващ лесовъд (на частна или държавна работа), от ДАГ и неговите структури и звена, общини, кооперации, браншови и други неправителствени организации от горския сектор, фирми с дейност в горите, ЛТУ, ИГ, както и от не лесовъди – други заинтересувани лица, независимо за коя от категориите се отнася, и независимо от ведомството / организацията към което работи или членува номинирания/номиниращия.
КРИТЕРИИ, по които ще се оценяват номинираните кандидати и тежест при оценката:

1. За лесовъдите (по т.1.1) - Критериите за номинация и избор на кандидати за наградата “Лесовъд на годината 2008” са определени и се разпространяват от СЛБ

Кандидатите се оценяват по следните критерии:

-да са изявени професионалисти, с доказан принос в своята дейност/осигуряване възобновяването на горите, организацията и извеждането на отгледни сечи в млади насаждения, реализация на лесоустройствени и ловоустройстве проекти активно участие в кампанията по маркиране на ЛФ, принос в разсадниковото производство, създаване и отглеждане на горските култури, борбата с ерозията в горите, опазване на горите от пожари, борба срещу нарушенията в горите,, както и подобряване на здравословното им състояние, организация на ловностопанската дейност и ловния туризъм и други лесовъдски дейности/

-проявени умения и професионални знания при внедряване на новости и научни разработки със значим икономически и технологичен ефект във всички направления на горскостопанската дейност.

-за активна позиция при решаване на различни проблеми, свързани с горите и тяхното управление;

-наличие на високи морални качества, авторитет сред колегията и обществеността , както и активна дейност в Съюза на лесовъдите в България;

-номинациите да се изготвят с аргументирани предложения, придружени с документи/награди, грамоти, отличия, препоръки, анкети, независими оценки, справки за извършената дейност, включително копия от публикации и други документи за приноса на кандидата/

2. За лесовъдите – консултанти (по т.1.2)

2.1. Съществен принос за горскостопанската ни практика. Приносът е конкретен и се отнася до всички дейности в горите, вкл. и най-вече предоставени консултации и услуги за собственици на гори (вкл. общини, държава). Посочват се количествени покзатели за последната 2008 година /напр.: обем собственоръчно маркирана дървесина за сеч, направени N бр. оценки за ... лева и т.н. видове частна лесовъдска практика. (Тежест-9)

2.2. Отговорности в работата и взаимоотношенията с колегията. Изброяват се и се описват конкретно напр. актуални ангажименти (изброяват се по вид, обем и възложител), начин на работа (по трудов договор – къде, самонает /управлява собствена фирма. (Тежест-5)

2.3. Минимум 3 години непрекъсната работа като лесовъд от практиката (през последните 3 календарни години). (Тежест-3)

2.4.Членство в професионална/браншова организация от горския сектор.(Тежест-3)

За доказване на оценяваните обстоятелства по 1.1 – 1.4 се представят всички съответстващи на действащата нормативна база документи (фотокопия на удостоверения, трудови и др.договори, служебни бележки и т.н.) и/или собственоръчно подписани от лицето декларации.

3. За наградата по т.2 Ще се отчита дългогодишният систематичен принос за горскостопанската практика на настоящи и бивши служители, учени, преподаватели и др. с особени и безспорни заслуги:

-дългогодишна професионална дейност в горите- не по-малко от 30 години;

- значим личен принос за горскостопанската практика;

- лични инициативи и новаторски решения в лесовъдската практика;

-квалификация;

-обхват на професионалната дейност/райони в които е работил/;

-взаимоотношения с колеги.

Представя се информация за кандидата с кратка справка за стажа и неговите заслуги. Максималния брой точки е 10.

4. За наградата по т.3 (за охрана на горите) Критериите се определят съгласно писмо № 3600-49/11.02.2009 г. на ДАГ.

5. За наградите по т.4

5.1. Съществен принос за горскостопанската ни практика. Приносът е конкретен и се отнася до осъществявана реална стопанска дейност, свързана с горското стопанство - дърводобив и/или лесокултурни дейности. Посочват се количествени покзатели за последната 2008 година /напр.: обем договорена и съответно добита дървесина, брой обслужени недържавни собственици и съответно количество добита за тях дървесина, залесена площ, и др. Постиженията трябва да са освидетелствани като качествено извършена услуга, т.е. да липсват забележки/рекламации от възложителите. (Тежест-7)

5.2. Брой и квалификация на назначените във фирмата частнопрактикуващи лесовъди. Съответните лица са с необходимата професионална квалификация, са постоянно ангажирани и носят реални отговорности във фирмата. (Тежест-3)

5.3. Минимум 3 години непрекъсната работа по предмета на дейност на фирмата (през последните 3 календарни години), с устойчив тренд на развитие (постоянни или увеличаващи се обеми на производство) и направени инвестиции в производството (закупена нова техника). (Тежест-5)

5.4. Членство в браншова организация от горския сектор. (Тежест-5)
За доказване на оценяваните обстоятелства по 2.1 – 2.4 се представят всички съответстващи на действащата нормативна база документи (фотокопия на удостоверения, трудови и др.договори, служебни бележки и т.н.) и/или собственоръчно подписани от лицето декларации.
Всеки от показателите 1.1-1.4 и 2.1-2.4 се оценява с точки: 0 / 2 / 4 / 6 / 8 или 10, след което се умножава по съответната тежест. Максималния брой точки е 200.
6. За наградата по т.5 (за медиен принос) Ще се отчита ролята на кандидатите (журналист, гл.редактор), изнесли пред широката общественост най-достоверна информация по актуалните за сектора теми, които свидетелстват за съпричастие към проблематиката и постоянен интерес, а не сензационно регистриране на случки и епизоди:

-актуалност и стратегическа цел на публикациите и материалите;

-достоверност и обективност;

-представяне на проблемите в професионален аспект;

-обхват на темите – частичен, едностранен и цялостен;

-аргументираност – научна, обществено-икономическа, правна и др.Предложенията трябва да са придружени с фотокопия от печатните материали или точният брой и дата на изданието/предаването, минимум 2 бр. За един автор / издание / предаване. Максималния брой точки е 10.
ОЦЕНЯВАНЕ
9 - членна комисия от представители на ДАГ, СЛБ и БУЛПРОФОР, ще оценява номинираните , съобразно обявените от организациите критерии (тук приложени).
Предложения за номинация по различните категории се представят както следва:

От ДАГ и нейните структури и звена: за наградите по по т.2 (цялостен принос), т.3 (охрана на горите); т.4 (фирма) и т.5 (медиен принос).

От СЛБ и неговите структури: за наградите по т.1.1 (лесовъд на годината)

От БУЛПРОФОР и нейните структури: за наградите по т.1.2 (най-добра лесовъдска практика) и т. 4.Молим в срок до 10.03.2009 г. да изпратите вашите предложения до съответните организации на адреси:
1040 - София, ДАГ

бул.Христо Ботев”№55

по Е-mail:eraк@dag.bg Телефони за контакти: 02-987-49-90; 02-985-556; 088635497
1606-София, ул. Владайска № 29, БУЛПРОФОР «ЗА НАГРАДИТЕ» или по факс: 02-952-1135 или по Е-mail: office@bulprofor.org . Телефони за контакти: 02-952-1135; 0885-336-215; 0888-383-654
1303-София, СЛБ

ул.„Антим-1” 17по Е-mail: bg_gora@abv.bg Телефон за контакт тел:02/ 9818632; факс: 02/9880415
Получените номинации след датата 10.03.2009 г. няма да се разглеждат от комисията.


Каталог: files -> drugi
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
drugi -> Курсове по български език за матура и вуз
drugi -> Отчет представя свършеното през 2009 година от мен, като кмет
drugi -> Отчет за свършеното от мен през 2010 година, като кмет на кметство Горна Липница
drugi -> Проект: „Химията е навсякъде – мрежа” Life Long Learning Programme Comenius Subprogramme – Multilateral Networks Проектът „Химията е навсякъде – мрежа”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница