За отглеждане на животни на територията на община благоевград б л а г о е в г р а д, 2 0 0 6 г о д и н аДата11.03.2018
Размер64.83 Kb.
#61753
Н А Р Е Д Б А

ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Б л а г о е в г р а д , 2 0 0 6 г о д и н а

НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
I.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1 (1) Настоящата наредба определя реда , начина и условията за отглеждане на селскостопански животни (едър,дребен рогат добитък,свине,птици,зайци,,пчели,буби ) ,както и на други животни със стопанска или спортна цел или като домашни животни.

(2) Разпоредбите на настоящата наредба са задължителни за всички физически и юридически лица,които живеят, временно пребивават или управлението на , които е на територията на Община Благоевград.


Чл.2 Според мястото на отглеждане , територията на Общината се районира както следва:

1.Градски район – територията на Благоевград

В градския район се обособява :

1.1Централна градска част с граници улиците :

“Джеймс Баучер” , “ Даме Груев” , “Св.Димитър Солунски” , “Иван Михайлов” , “Ильо войвода” , “Славянска” , “Братя Миладинови” , “Трети март” , “Цанко Церковски” , “Васил Априлов” , “Борис Сарафов” , “Дъбравска” , “Катина и Никола Хайдукови” , закрит плувен басейн , пешеходна алея за парк “Бачиново”, “Христо Силянов” , кв.Вароша , “Александър Стамболийски” до “14-ти полк”.

1.2 Район извън централна градска част – всички останали улици в града , както и кварталите ”Грамада”,”Струмско”,”Ален мак”,”Изгрев” и “Еленово”.

2.Селски райони – територията на селата в Община Благоевград
3.Територията извън регулацията на населените места

II.ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ МЯСТОТО ИМ НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Чл.3 (1) В района на централна градска част,както и в крайградските паркови зони – парк “Ловен дом “ и парк “ Бачиново “ се забранява изграждането на стопански постройки и отглеждането на всички видове селскостопански животни,с изключение на котки , кучета , екзотични птици , хамстери и други животни отглеждани като домашни любимци.

(2) Във всички райони на територията на общината се забранява отглеждането на животни , птици , пчели и влечуги в мазета , веранди , тавани , покриви , тераси, гаражи и други сгради и помещения , които се използват не по предназначение.(3) Във всички райони на града се забранява отглеждане на животни в междублоковите пространства.

Чл.4 В района извън централна градска част се разрешава отглеждането в дворни места само на следните видове и бройки животни :

 • Свине за угояване – 1 бр.

 • Птици на открито – до 10 бр.

 • Птици в клетки ( в отделно обособена сграда) – до 20 бр.

 • Зайци – до 2 бр. и техните приплоди до 2 мес. възраст

 • Буби – без ограничения , при условие , че се спазват изискванията на чл.10 от настоящата наредба.

 • Отглеждането на пчелни семейства ( до 5 бр. ) да става в съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларството / ДВ.бр.57/24.06.2003 год. /.

Чл.5(1) В урбанизираните територии на населените места ( селските райони ) в общината се разрешава отглеждането на :

 • Едри преживни животни – до 3 бр.

 • Свине – майки – до 2 бр. и техните приплоди до 3 мес. възраст

 • Свине за угояване – до 3 бр.

 • Дребни преживни животни - до 10 бр.

 • Коне , магарета – до 2 бр.и техните приплоди до 1 год.

 • Птици на открито – до 20 бр.

 • Птици в клетки – до 40 бр.( в отделна сграда )

 • Зайци – до 5 бр.майки и приплодите до 2 мес.възраст

 • Копринени буби – без ограничение

 • Пчелни семейства – до 5 бр. / отглеждането да става в съответствие със Закона за пчеларството ( ДВ.бр.57/24.06.2003 год.)

 1. За отглеждане на животните по ал.1 е задължително спазването на чл.10 от Наредбата и Наредба № 7 / 25.05.1992 год. на Министерството на здравеопазването за хигиенни изисквания за здравна защита на селищната среда.

 2. Забранява се преминаването и извеждането за паша на животните по централните улици на населените места.При липса на такава възможност кмета ( кметския наместник ) на населеното място определя маршрут при , който използването на централните улици е минимално.


Чл.6 На територията извън регулацията на селищата се разрешава отглеждането на всички видове животни с разрешението на съответните административни и специализирани органи (РВМС , РИОСВ , ХЕИ ) и в съответствие с Наредба № 7на Министерство на здравеопазването , както и при спазването на изискванията на чл.10 от Наредбата.

Чл.7 Собствениците на вилни парцели се ползват с разпоредбите на разрешителния режим по чл.4.
III. РЕД , НАЧИНИ И УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ
Чл.8 Собствениците на животни задължително ги декларират в кметството и ги представят за идентифициране , имунизиране и извършване на задължителните ветеринарномедицински мероприятия , съгласно изискванията на раздел III , чл.34 от Закона за ветеринарномедицинската дейност ( ЗВМД- обн. ДВ.бр.42/ 1999год.)

Чл.9 Животните да се отглеждат в специални за целта помещения , отговарящи на зоохигиенните , санитарно-хигиенни и ветеринарномедицински норми.

Чл.10 Стопанските постройки със селскостопанско предназначение да се изграждат съгласно определените норми както следва :

1.Три метра (3м ) от дворищно-регулационна линия , при условие , че отпадните води се отвеждат в собствения парцел , включени в канализацията.

2.Шест метра (6 м ) от жилищни сгради , находящи се в дворното място , както и от сградите в съседните имоти.

3. При невъзможност за спазване на разстоянията по т.1 и т.2 е необходимо нотариално заверена декларация за съгласие от съответния (те) съсед (и).

4.На разстояние 50 метра от административни сгради , детски ясли и градини и болнични заведения.

Чл.11 (1)Стопанските сгради трябва да се изграждат , разполагат и оборудват така , че да отговарят на зоохигиенните и ветеринарномедицински изисквания , както и на условията съгласно чл.44 и чл.45 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ).

(2)Към селскостопанските ферми задължително се изграждат съоръжения , пречистващи отпадните води.

(3)Ежедневно да се изнася торовата маса от помещението на определено за целта място в рамките на парцела.

(4)Домакинствата,които отглеждат селскостопански животни следва да имат в дворовете си изградени места за временно съхраняване на тора , при спазване на отстоянията цитирани в чл.10.

(5)Торовата маса да се съхранява в завързани плътни полиетиленови торби и да се извозва извън границите на парцела от собственика на животните на определени за целта торища след превишаване на 0.5 куб.м

(6)Отглеждането на птици и зайци в града да се извършва само при кафезни условия или в птичарници и зайчарници.

(7)Собствениците са задължени ежемесечно да дезинфекцират помещенията.

Чл.12 (1) В районите на селищата да се изградят и поддържат от кметствата трупосъбирателни пунктове с преносими контейнери.

(2 ) Мястото на изграждане на самите пунктове да отговарят на ветеринарномедицинските и хигиенни изисквания.Чл.13(1)Забранява се пускането и преминаването на селскостопански животни през сметища и торища.

(2) Забранява се изхранването на животни с нестерилизирани продукти от животински произход , кланични отпадъци и отпадъци , събирани от сметищата.

(3 )На територията на общината се забранява отглеждане на свине при пасищни условия.

(4) Забранява се свободното пускане и пашата на селскостопански животни на територията на Община Благоевград без присъствието на собственик или пастир.Пашата да се извършва по начин опазващ съществуващите насаждения и посеви.Чл.14 Забранява се пашата на територията на паркове , градини , училища , културни и здравни заведения , крайблоковите пространства и други места определени с разпореждане на съответните административни органи.
IV. КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.15 Контролът по изпълнението на Наредбата се упражнява от Кмета на Община Благоевград чрез упълномощените от него лица от Общинска администрация :

 • Кметове и кметски наместници на селата

 • Инспекторите “Чистота и озеленяване “

 • Главен експерт “Животновъдство и ветеринарно дело “

 • Главен експерт “Земеделие и гори “

 • Главен експерт “Общинска охрана “

 • Органите на Р П У - Благоевград


Чл.16

 1. В изпълнение на своите правомощия контролните органи дават предписания за отстраняване на констатираните нередности , като определят срок за отстраняването им.

 2. За констатирани нарушения по Наредбата , както и за неизпълнение на дадени преди това предписания, съгласно чл.37 от ЗАНН контролните органи съставят актове , въз основа на , които съгласно чл.22 , ал.4 от ЗМСМА се издават наказателни постановления за глоба в размер до 100 лв. от Кмета на Общината или негов заместник.
 1. При повторно нарушение лицето се наказва с глоба от 100 лв. до 300 лв.
 1. Размерът на глобата се определя от наказващия орган съобразно с тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушителя.
 1. Установяването на нарушенията , издаването , обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).


V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 Настоящата наредба се издава на основание чл.22 ,ал.1, от ЗМСМА и е приета с Решение № 355 , Протокол № 21 от заседание на Общински съвет – Благоевград , проведено на 02.12 2004 година и изменена с Решение № 295 , Протокол № 15 от заседание на Общински съвет , проведено на 08.12 2006 година.
§2 Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Благоевград .
§3 Редуцирането на броя на животните , съгласно установените лимити по чл.5 от Наредбата , следва да се извърши в срок до 01.06.2007 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :

/ Радослав Тасков /
Каталог: files -> ObS -> Naredbi
Naredbi -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
ObS -> За взаимоотношенията с крайните потребители на “михайлов тв” оод
ObS -> Bulgaria spurs official tottenham hotspur supporters club
ObS -> AgroBioInstitute Centre of Excellence in Plant Biotechnology
Naredbi -> I общи положения Чл. (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Благоевград”
Naredbi -> Н а р е д б а за опазване на общинската собственост и обществения ред изменена с Решение
Naredbi -> Решение №119/30. 04. 2009 г. Настоящата наредба е изменена с Решение №282/26. 11. 2010 г. Глава I общи положения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница