За подготовка на процедура за избор на доставчик по не по-малко от 3 оферти с предмет доставка на сървърно оборудванеДата08.05.2018
Размер22.69 Kb.
#68684
Задание

За подготовка на процедура за избор на доставчик

по не по-малко от 3 оферти

с предмет доставка на сървърно оборудване

за община бургас
1. Компоненти на системата:

 • Оперативна памет за блейд-сървъри HP BL460c G1 E5310.

 • Захранване за блейд-сървъри HP BL460c G1 E5310;2. Минимални технически изисквания:

Наименование:

HP 16GB FBD PC2-5300 2x8GB Kit

HP 1200W c3000 Hot Plg Pwr Supply Kit
3. Прогнозни количества

HP 16GB FBD PC2-5300 2x8GB Kit – между 5 и 8 броя.

HP 1200W c3000 Hot Plg Pwr Supply Kit – 2 броя.
4. Изисквания към кандидатите


 1. Всеки участник има право да представи само една оферта.

 2. Кандидатите да представят единични цени на сървърните компоненти.

 3. Кандидатите да представят:

3.1 Cертификат за произход на предлаганата техника или декларация, че горният сертификат ще се представи с доставката на техниката.

3.2 Декларация, че ще осъществяват 8-часова техническа гаранционна поддръжка за минимум срока на гаранцията, даден от производителя на техниката, като през гаранционния срок ще поемат всички разходи – транспорт, труд, резервни части и др. на всички изделията, включени в техническите спецификации. Поддръжката ще се осъществява на място или в сервиз в официалните работни дни в интервала от 8,30 до 17,00 часа, при заявяване на възникнал проблем, като времето за реакция бъде не повече от 4 часа.

3.3 Декларация, че при невъзможност за спазване на срока за отстраняване на повредата ще предоставя за временно ползване друг аналогичен компонент от не по-нисък клас.

3.4 Декларация, че в случай на спиране на производството на предлаганото оборудване по време на процедурата или при изпълнение на поръчката, поради внедряване на нови технологии, кандидатът ще предложи доставка на продукти със същите или по-добри характеристики

4.  Кандидатите да предоставят оферти със срок на валидност до 30 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като несъответстваща на изискванията

5. Срок на доставка: не по-дълъг от 30 работни дни.

6.  Кандидатите да посочат в офертата си сроковете както следва: гаранционен срок – в месеци; срок за доставка – в работни дни.

7. Начин и срок на плащане: в левове по банков път след издаване на фактура за доставените продукти в срок от 20 /двадесет/ работни дни, считано от датата на доставка, която се удостоверява с приемо-предавателен протокол.5. Изисквания за качество и гаранционни срокове

 1. Предложената техника да е предназначена за използваните сървъри.

 2. Гаранционен срок: не по-малък от 36 месеца. Предоставената гаранция и ниво на обслужване да бъдат удостоверени с документ от производителя при доставката.


6. Показател за избор на изпълнител – „най-ниска цена”.
7. Съдържание на офертата:

 1. Данни за юридическото лице, което прави предложението;

 2. Офертите трябва да съдържат най-малко предложението за изпълнение на изисквания по чл. 2а, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки;

 3. Ценово предложение.

 4. Декларации
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница