За преценяване на необходимостта от овосДата24.10.2018
Размер151 Kb.
#96488
Приложение № 2 към чл. 6
ИНФОРМАЦИЯ

за преценяване на необходимостта от ОВОС

на инвестиционно предложение: „Цех за бутилиране на изворна вода; 3 бр. къщи за гости; заведение за хранене; паркоместа, които ще обслужват къщите за гости; пешеходен мост над река Габерска, който ще обслужва къщите за гости и ще осъщствява връзка със съседните имоти; модулно пречиствателно съоръжение; помпена станция“


I.

Информация за контакт с възложителя:

 
1.

Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице:
Столична строителна компания“ ЕООД

Ангел Борисов Симеонов - управител

Гр. София, бул. „Тодор Александров“ №14;

ЕИК:121646299

2.

Пълен пощенски адрес

Гр. София, бул.„Тодор Александров“ №14


3.

Телефон, факс и e-mail

Тел.:02/9119-950; факс:02/9119-762; e-mail:anel98@mail.bg

4.

Лице за контакти

Антоанета Пролетсинова Лазарова- упълномощен представител

Тел.:02/9119-970; факс:02/9119-762; моб.тел: 0888 282 659; e-mail:tony.lazarova@gmail.com

 

 


II.

Характеристики на инвестиционното предложение:

 

 

1.

Резюме на предложението.

Инвестиционното предложение е ново инвестиционно предложение за изграждане на:„Цех за бутилиране на изворна вода; 3 бр. къщи за гости; ограда; заведение за хранене; паркоместа, които ще обслужват къщите за гости; пешеходен мост над река Габерска, който ще обслужва къщите за гости и ще осъществява връзка със съседните имоти; модулно пречиствателно съоръжение; помпена станция”.

Инвестиционното предложение се предвижда да бъде разположено върху обща площ от 5,435 дка, в поземлени имоти № 003014 и № 003019 (образуван от ПИ № 003009, № 003012 и № 003015) находящи се в землището на с. Несла, м. „Провалия”, община Драгоман, собственост на „Столична строителна компания“ ЕООД, съгласно Нотариален акт №191, том I, рег.№ 672 дело, №194 от 2004; Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост №1343 от 14.07.2015 г.; Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост №2731 от 30.12.2014 г.

Достъпът до мястото е осигурен от съществуващ общински път за с. Несла.

При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат спазени следните параметри на застрояване:

Плътност на застрояване: 40÷80%

Кинт: 1,0÷2,5

Минимална озеленена площ: 20÷40%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.Всяка къща се предвижда да бъде на 1 етаж с приблизителна застроена площ от 120 м² и разгъната застроена площ (РЗП) от 120 м², с капацитет до 4 души на къща, която ще бъде дървена, сглобяема бутикова къяа изградена върху фундамент. Предвиждат се паркоместа, които ще обслужват къщите за гости. Необходимият минимален брой места за паркиране е 1 бр. на 3÷5 легла съгласно т. 27 от таблица 2 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 за ППКТСУТ.

Цехът за бутилиране на изворна вода се предвижда да бъде с приблизителна застроена площ (РЗП) от 360 м2, като максималният застъпен брой души на работна смяна ще бъде 5. Необходимият минимален брой места за паркиране е 1 бр. на 100÷120 м2 от РЗП с допълнителни 10÷30 %, съгласно т. 38 от таблица 2 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 за ППКТСУТ.

Заведението за хранене се предвижда да бъде с приблизителна застроена площ (РЗП) от 250 м2, капацитет 35 места и персонал до 7 души. Необходимият минимален брой места за паркиране е 1 бр. на 8÷12 стола с допълнителни 75 %, съгласно т. 24 от таблица 2 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 за ППКТСУТ.

Предвидените паркоместа ще обслужват обекта и ще бъдат съобразени с Наредба № 2 за ППКТСУТ.

Обектите ще бъдат водоснабдени от водопроводната мрежа на с. Несла, Община Драгоман.

Отпадните води, които се предвижда да се генерират при експлоатацията на обектите ще се отвеждат и пречистват в модулно пречиствателно съоръжение. Пречистените отпадни води ще се събират в буферен резервоар. Събраните и пречистени води ще се използват за поливане на зелените тревни площи на обекта.

За захранването на обекта с електроенергия ще се използва съществуващия трафопост, собственост на ЧЕЗ Разпределение България” АД, който се намира в близост до границите на имотите, където ще се реализира инвестиционното предложение.

Предвижда се изграждане на пешеходен мост над р. Габерска, който ще представлява пешеходна пасарелка с дървена конструкция, която ще обслужва къщите за гости. Освен това пасарелката е необходима за да свърже съседните имоти собственост на „Столична Строителна компания“ ЕООД. Не се предвиждат никакви промени на руслото на река Габерска и го запазва в сегашния му вид.

2.

Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Необходимостта от подготовката и реализирането на инвестиционното предложение е свързана с намерението на възложителя за реализиране на проекта за:

  • изграждане на цех за бутилиране на изворна вода;

  • строителство на 3 бр. къщи за гости и заведение за хранене;

  • изграждане на паркоместа, които ще обслужват къщите за гости;

  • пешеходен мост над река Габерска (пешеходна пасарелка с дървена конструкция), който ще обслужва къщите за гости и ще осъщствява връзка със съседните имоти;

  • изграждане на модулно пречиствателно съоръжение;

  • изграждане на помпена станция (ПС);

е в съответствие с целите и приоритетите на ОПР 2014 -2020 г. на Община Драгоман, ще допринесе за диверсификация на икономическите дейности, създаване на нови работни места в населеното място, подобряване на инфраструктурата за развитие на туризма в региона.


3.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Настоящето инвестиционно предложение се разработва в съответствие с Общинският план за развитие на Община Драгоман 2014 – 2020 г. При изготвянето на инвестиционния проект към настоящето инвестиционно предложение, същият ще бъде съобразен с изискванията на Закона за устройство на територията,както и всички други действащи закони и подзаконови нормативни актове свързани с предвидените за това строително-монтажни-дейности и машини, съоръжения и оборудване.

С подробният устройствен план се предвижда установяването на предимно производствена зона „Пп” с параметри на застрояване съгласно чл. 25 от Наредба

7 за ПНУТОВТУЗ:

Плътност на застрояване: 40÷80%

Кинт: 1,0÷2,5Минимална озеленена площ: 20÷40%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

Отреждането ще бъде за „Цех за бутилиране на изворна вода; 3 бр. къщи за гости; заведение за хранене; паркоместа, които ще обслужват къщите за гости; пешеходен мост над река Габерска, който ще обслужва къщите за гости и ще осъществява връзка със съседните имоти; модулно пречиствателно съоръжение; помпена станция”.

4.

Подробна информация за разгледани алтернативи.

Не са разглеждани други алтернативи.

5.

Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Несла, м. „Провалия”, община Драгоман, с обща площ от 5,435 дка, в поземлени имоти № 003014 и № 003019.

6.

Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Подробно описани в резюмето на инвестиционното предложение.


7.

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

За нуждите на настоящето инвестиционно намерение не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нова такава.


8.

Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

По време на строителството няма да бъдат нарушавани компонентите на околната среда, поради което не се предвиждат възстановителни работи, освен възстановяване и рекултивация на изкопите за комуникации, като хумусният пласт ще бъде възстановен след полагане на тръбопроводите и кабелите, а за имота ще бъде предвидено озеленяване.

9.

Предлагани методи за строителство.

При строителството ще се използват стандартни методи на полагане на водопровод и канализация. Строителството за изграждане на цех за бутилиране на изворна вода ще бъде изпълнено по стандартен метод. Приложена е таблица за производителност на оборудването за бутилиране. Строителството на къщите за гости и заведението за хранене ще бъдат изпълнявани по нестандартен метод - дървена, сглобяема бутикова къща изградена върху фундамент.

10.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Природни ресурси няма да бъдат използвани по време на строителството на обекта.

По време на експлоатацията – вода за производствени нужди от каптиран естествен извор „КИ Топлика”, Община Драгоман, за който има издадено Разрешение за водоползване №11510653/07.07.2011 г.

11.

Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране.
В изпълнение на Чл. 10 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, на обекта ще се прилага следното третиране на (СО):

1. предотвратяване;

2. подготовка за повторна употреба;

3. рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени.

4. обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по начините упоменати в т. 1-3.

Съгл. Чл. 40 от ЗУО, третирането и транспортирането на отпадъците от строителната площадка ще се извършва от лица притежаващо разрешение за дейности с отпадъци по. чл. 35. въз основа на писмен договор.

Предаването и приемане на СО ще се извършва съгласно Чл.8 (1) от ЗУО от и на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код.

По време на строителството, дейностите по събиране и съхраняване на СО ще се извършва на строителната площадка, съгл. Чл. 15 от Наредбата. Същите ще бъдат селективно разделяни по вид на специално определени за целта места, с обозначение за всеки вид отпадък.

Отпадъците от опаковки ще се събират разделно на строителната площадка в обозначени за целта съдове и ще бъдат предавани съгласно Чл. 17 от Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки. Същите не са предмет на Наредбата.

Съгласно Чл. 6 от Наредбата, в процеса на договаряне за възлагане на СМР и/или премахване на строеж възложителят или упълномощено от него длъжностно лице:

1. определя отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за съответния строеж;

2. възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.

Съгл. Чл. 11 (1) 3. От Наредбата, на обекта ще се извършва селктивно разделяне и материално оползотворяване на следните видове отпадъци с кодове съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО в минимални количества, както следва:
По време на строителството:

Земни маси - почва и камъниКод на отпадъка съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год. за класификация на отпадъците. 17 05 04– Почва и камъни, различни от упоменатите в 17.05.04

Описание и природа на отпадъка- земни маси

Източник – Образуваните по време на изкопните и строителни дейности

Периоди на образуване: по време на строително-монтажните работи

Анализи (вкл. тестуване) - не

Смесени отпадъци от строителствоКод на отпадъка съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год. за класификация на отпадъците 17 09 04, Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

Описание и природа на отпадъка- Смесени строителни отпадъци

Източник –генерират се по време на строително-монтажните работи

Периоди на образуване: по време на строително-монтажните работи

Анализи (вкл. тестуване) - не

Смесени битови отпадъциКод на отпадъка съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год. за класификация на отпадъците.20 03 01 – Смесени битови отпадъци

Описание и природа на отпадъка- Смесените твърди битови отпадъци

Източник –ще се образуват от жизнената дейност на работниците по време на строителството.

Периоди на образуване: по време на строителството

Анализи (вкл. тестуване) – не

Производствени неопасни отпадъци

Желязо и стоманаКод на отпадъка съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год. за класификация на отпадъците. 17 04 05 - Желязо и стомана

Описание и природа на отпадъка- Метални отпадъци

Източник –ще се генерират само по време на строително-монтажните работи. Периоди на образуване: по време на строително-монтажните работи

Анализи (вкл. тестуване) - не

Пластмасови отпадъциКод на отпадъка съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год. за класификация на отпадъците - 17 02 03

Описание и природа на отпадъка- Пластмаса и каучук

Източник –ще се генерират само по време на строително-монтажните работи

Периоди на образуване: Отпадъкът ще се образува по време на строителството.

Анализи (вкл. тестуване) - не

ДървесинаКод на отпадъка съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год. за класификация на отпадъците - 17.02.01.

Описание и природа на отпадъка- Дървесни материали от кофражни елементи

Източник –Отпадъкът ще се образува по време на строителствотот.

Периоди на образуване: периодично, по време на строителството

Анализи (вкл. тестуване) - не

СтъклоКод на отпадъка съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год. за класификация на отпадъците. 19 12 05 – Стъкло

Описание и природа на отпадъка- отпадъци от стъкло

Източник –Отпадъкът ще се образува по време на строителството.

Периоди на образуване: периодично, по време на строителството

Анализи (вкл. тестуване) - не

Анализи (вкл. тестуване) - не

Опасни отпадъци

Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основаКод съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3 от 01.04.2004 год., МОСВ и МЗ. 13 02 05* – Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа

Описание и природа на отпадъка- Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа. Състав – високомолекулни въглеводороди.

Източник –образуват се от строителната техника и оборудване по време на строителството . Смазочни системи на строителната техника и оборудване.

Периоди на образуване: Периодично.

Анализи (вкл. тестуване) - не

Нелорирани хидравлични масла на минерална основаКод съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3 от 01.04.2004 год., МОСВ и МЗ. 13 01 10* – Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

Описание и природа на отпадъка- Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа. Състав – високомолекулни въглеводороди

Източници: Образуват се от подмяна на маслата на строителната техниката.

Периоди на образуване: Периодично, при смяна на маслата

Анализи (вкл. тестуване) - не

Акумулаторни батерииКод съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ. 16.06.01* – Оловни акумулаторни батерии

Описание и природа на отпадъка- Състав на отпадъците – олово, сярна киселина.

Източници: Отпадъкът се генерира при непредвидена подмяна на амортизирани акумулаторни батерии на транспортната и строителната техника

Периоди на образуване: периодично, при подмяна

Анализи (вкл. тестуване) - не

Отпадъци от опаковки, съдържащи опасни веществаКод на отпадъка съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год. за класификация на отпадъците. 15.01.10* – Опасни отпадъци, съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

Описание и природа на отпадъка- Твърд отпадък. Съдържание – метални и пластмасови опаковки .

Източници: Отпадъкът се генерира при извършване на строителни и монтажни работи, боядисване на повърхности и детайли др.

Периоди на образуване: периодично

Анализи (вкл. тестуване) – не
По време на експлоатацията:
Смесени битови отпадъци – код 20 03 01

Генерират се вследствие жизнената дейност на служителите, обслужващи в цеха за бутилиране, къщите за гости и заведението за хранене. Количеството им за година няма да надвишава 1 тон. Отпадъците временно ще се съхраняват на площадка до административната сграда в контейнер тип „Бобър”1,1 м3.;


12.

Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.


  • Да се изготви план за безопасност и здраве, който да се изпълнява по време на строително-монтажните работи;

  • Да се изготви план за управление на строителните отпадъци

  • Да се изготви план за действие при аварийни ситуации;

Проектът е свързан с изграждане на Цех за бутилиране на изворна вода; 3 бр. къщи за гости; заведение за хранене; паркоместа, които ще обслужват къщите за гости; пешеходен мост над река Габерска, който ще обслужва къщите за гости и ще осъществява връзка със съседните имоти; модулно пречиствателно съоръжение; помпена станция”.

13.

Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

При реализирането на инвестиционното предложение ще се изпълняват дейности свързани с изграждане на нов площадков водопровод, изграждане на къщи за гости и пречистване на отпадните води в модулно локално пречиствателно съоръжение, генерирани на обекта по време на експлоатацията.

14.

Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Разрешение за строеж

Решение по преценка необходимостта от ОВОС


15.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

С реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не се предвижда замърсяване и създаване на дискомфорт на околната среда.


16.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти.
 

Няма


II.

Местоположение на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ №003014 и ПИ №003019 (образуван от ПИ №003009, ПИ №003012 и ПИ №003015)

в землището на с. Несла, Община Драгоман, ЕКАТТЕ:51514, местност „Провалия”, Софийска област. Всички имоти са частна собственост на „Столична Строителна Компания“ ЕООД съгласно съгласно Нотариален акт №191, том I, рег.№ 672 дело, №194 от 2004; Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост №1343 от 14.07.2015 г.; Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост №2731 от 30.12.2014 г.

 

 В близост няма елементи от Националната екологична мрежа.

1.

План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ №003014 и ПИ №003019 (образуван от ПИ №003009, ПИ №003012 и ПИ №003015)

в землището на с. Несла, Община Драгоман, ЕКАТТЕ:51514, местност „Провалия”, Софийска област. 2.

Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Няма

 3.

Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Теренът, в който инвеститорът има намерение на реализира инвестиционното намерение не е предмет на земеползване и не е зониран, съобразно одобрени планове.


4.

Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Разположението на обекта не е в противоречие с действащата нормативна уредба и не засяга чувствителни, уязвими или защитени зони.

Инвестиционното предложение не засяга територии със статут на защитени по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.

4а.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

По време на експлоатацията ще бъдат използвани следните природни ресурси: бутилиране на изворна вода от водоизточник „Топлика“, съгласно Разрешение за водоползване №11510653/07.07.2011 г. със срок на действие на разрешителното – 20 години до 07.07.2031 г.

Новото строителство няма да доведе до промяна на качеството на атмосферния въздух, подземните и повърхностните води, няма да наруши геоложката основа и релефа. Няма да замърсява почвата, а предвиденото озеленяване ще увеличи флората в района.

5.

Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

 

 Поради спецификата на обекта, алтернативи не са разгледждани по отношение на местоположението на обекта.


IV.

Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

 

 

1.

Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
Атмосферен въздух – При строителните работи се очаква отделяне на неорганизирани емисии.

Организираните газови емисии не се очакват.

Неорганизирани емисии от прах се очакват при извършване на строително-монтажните работи. Очаква се незначително отделяне на неорганизирани емсии, които ще бъдат с краткотраен ефект – само по време на строителството и с незначително въздействие върху качеството на атмосферния въздух при спазване на технологията на строителство.

Като обобщение:

Териториалният обхват е само в рамките на обекта, степента на въздействие – незначителна, честота – кратковременна и с реални възможности за възстановяване.

Води

По време на стрителството

По време на строителството за питейни нужди на работниците ще се използва минерална вода, а за технологични нужди промишлена вода, която ще се доставя с автоцистерни.

Битовите води, които ще се отделят при строителството на обектите ще се събират в контейнерите на химическите тоалетни, които е предвидено да използват и ще се обезвреждат от лицензирана за това фирма.
По време на експлоатацията:

Съгласно инвестиционен проект и изготвения План за управление на строителните отпадъци към него:Отпадъци - От обекта се очаква отделянето на битови и производствени отпадъци, класифицирани съгласно Наредба3 на МОСВ и МЗ, както следва :

По време на строителството:

Земни маси - почва и камъниКод на отпадъка съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год. за класификация на отпадъците. 17 05 04– Почва и камъни, различни от упоменатите в 17.05.04

Описание и природа на отпадъка- земни маси

Източник – Образуваните по време на изкопните и строителни дейности

Периоди на образуване: по време на строително-монтажните работи

Анализи (вкл. тестуване) - не

Смесени отпадъци от строителствоКод на отпадъка съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год. за класификация на отпадъците 17 09 04, Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

Описание и природа на отпадъка- Смесени строителни отпадъци

Източник –генерират се по време на строително-монтажните работи

Периоди на образуване: по време на строително-монтажните работи

Анализи (вкл. тестуване) - не

Смесени битови отпадъциКод на отпадъка съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год. за класификация на отпадъците.20 03 01 – Смесени битови отпадъци

Описание и природа на отпадъка- Смесените твърди битови отпадъци

Източник –ще се образуват от жизнената дейност на работниците по време на строителството.

Периоди на образуване: по време на строителството

Анализи (вкл. тестуване) – не

Производствени неопасни отпадъци

Желязо и стоманаКод на отпадъка съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год. за класификация на отпадъците. 17 04 05 - Желязо и стомана

Описание и природа на отпадъка- Метални отпадъци

Източник –ще се генерират само по време на строително-монтажните работи. Периоди на образуване: по време на строително-монтажните работи

Анализи (вкл. тестуване) - не

Пластмасови отпадъциКод на отпадъка съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год. за класификация на отпадъците - 17 02 03

Описание и природа на отпадъка- Пластмаса и каучук

Източник –ще се генерират само по време на строително-монтажните работи

Периоди на образуване: Отпадъкът ще се образува по време на строителството.

Анализи (вкл. тестуване) - не

ДървесинаКод на отпадъка съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год. за класификация на отпадъците - 17.02.01.

Описание и природа на отпадъка- Дървесни материали от кофражни елементи

Източник –Отпадъкът ще се образува по време на строителствотот.

Периоди на образуване: периодично, по време на строителството

Анализи (вкл. тестуване) - не

СтъклоКод на отпадъка съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год. за класификация на отпадъците. 19 12 05 – Стъкло

Описание и природа на отпадъка- отпадъци от стъкло

Източник –Отпадъкът ще се образува по време на строителството.

Периоди на образуване: периодично, по време на строителството

Анализи (вкл. тестуване) - не

Анализи (вкл. тестуване) - не

Опасни отпадъци

Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основаКод съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3 от 01.04.2004 год., МОСВ и МЗ. 13 02 05* – Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа

Описание и природа на отпадъка- Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа. Състав – високомолекулни въглеводороди.

Източник –образуват се от строителната техника и оборудване по време на строителството . Смазочни системи на строителната техника и оборудване.

Периоди на образуване: Периодично.

Анализи (вкл. тестуване) - не

Нелорирани хидравлични масла на минерална основаКод съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3 от 01.04.2004 год., МОСВ и МЗ. 13 01 10* – Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

Описание и природа на отпадъка- Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа. Състав – високомолекулни въглеводороди

Източници: Образуват се от подмяна на маслата на строителната техниката.

Периоди на образуване: Периодично, при смяна на маслата

Анализи (вкл. тестуване) - не

Акумулаторни батерииКод съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ. 16.06.01* – Оловни акумулаторни батерии

Описание и природа на отпадъка- Състав на отпадъците – олово, сярна киселина.

Източници: Отпадъкът се генерира при непредвидена подмяна на амортизирани акумулаторни батерии на транспортната и строителната техника

Периоди на образуване: периодично, при подмяна

Анализи (вкл. тестуване) - не

Отпадъци от опаковки, съдържащи опасни веществаКод на отпадъка съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год. за класификация на отпадъците. 15.01.10* – Опасни отпадъци, съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

Описание и природа на отпадъка- Твърд отпадък. Съдържание – метални и пластмасови опаковки .

Източници: Отпадъкът се генерира при извършване на строителни и монтажни работи, боядисване на повърхности и детайли др.

Периоди на образуване: периодично

Анализи (вкл. тестуване) - неПо време на експлоатацията:
Смесени битови отпадъци – код 20 03 01

Генерират се вследствие жизнената дейност на служителите, обслужващи обектите. Количеството им за година няма да надвишава 1 тон. Отпадъците временно ще се съхраняват на площадка до административната сграда в контейнер тип „Бобър”1,1 м3.
Почва – при реализирането на инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати земеделски и обработваеми земи. Строителните работи ще се извършват в регулационните граници на населеното място, в урбанизирани територии.

Земни недра – няма данни за наличие на подземни богатства.

Биологично разнообразие и неговите елементи – не се засягат елементи на Национална екологична мрежа НАТУРА 2000 и защитени територии.

Шум, вибрации и радиации – източници на шум и вибрации са машините свързани със строителния процес.

Като обобщение –Препоръчва се, да се използват технически изправни машини и строителните работи да се извършват само в свтлата част на деня. Да се извършва периодични наблюдения по показател - шум и при установяване на наднормени нива да бъдат предписвани съответни мероприятия.
Въздействие върху хората и тяхното здраве

За създаване на безопасни условия на труд е необходимо да бъдат приложени следните мерки:

- осигуряване на лични предпазни средства, съгласно изискванията на Наредба №11.

- провеждане на предварителен и периодичен инструктаж;

- провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи

- строго спазване на утвърдените от ръководството технологични операции.

- стриктно спазване на Плана за безопасност и здраве по време на строителния процес.


2.

Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

В близост до обекта не се намират елементи на Националната екологична мрежа.

3.

Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

По своя характер, въздействието, което би оказал обекта при експлоатацията и изграждането му, може да се класифицира като:

Пряко – с изграждането на обекта се променя вида на терена, в който се реализира.

Дълготрайно – с дейността си обектът ще реализира дейност, която е свързана с водовземане, канализация и пречистване на битови отпадъчни води, което след въвеждането в експлоатация е непрекъснат процес.

4.

Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Землището на община Драгоман, с. Несла с ЕКАТТЕ: 51514
5.

Вероятност на поява на въздействието.

Няма


6.

Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Няма


7.

Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

С реализирането на инвестиционното намерение не се очаква да има отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве..

8.

Трансграничен характер на въздействията.

 

 Реализирането на инвестиционното намерение не би оказало въздействие с трансграничен характер.


Възложител:/...........................

Ангел Симеонов

Управител на

Столична Строителна Компания“ ЕООД
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница