За преценяване необходимостта от овос по приложение №2 към чстраница1/3
Дата01.08.2018
Размер435.46 Kb.
  1   2   3
ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ. 6.

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

за
инвестиционно предложение: “Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище, гр. Черноморец, община Созопол” обект: “Комплексен проект за инвестиционна инициатива инвестиции в съществуващо рибарско пристанище, гр. Черноморец, община Созопол ” подобект: ПУП-ПРЗ за ПИ 81178.3.210, гр. Черноморец, община Созопол

Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена зона ЗЗ “Бакърлъка” BG 0002077 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 49/2010 г)І. Информация за контакт с възложителя:

 • ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 • Адрес: гр. Созопол, пл. “Хан Крум”№2

 • Лице за контакти: инж. Христина Георгиева – Младши експерт „ЕМС”

Тел: 0550/2 57 75

ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението:

Рибарското пристанище “Св.Никола” - Черноморец е разположено в бухта Черноморец с географски координати в системата за глобално позициониране WGS-84 (край предпазен вълнолом) 42°26'58.66"N и 27°38'23.27"Е с обща акватория, зад предпазния вълнолом от 4 656 кв.м., с обособени 3 корабни места по защитената линия на вълнолома и стоянки за рибарски лодки в защитената част на акваторията с 3 слипа за техническо обслужване.

За поземлен имот 81178.3.210 е с обща площ 7227,00 кв.м. е предвидено разширение на пристанището и съоръжения, които ще се разполагат в акваторията на бъдещото пристанище. Цялото разширение на пристанището ще се извърши само в акваторията на сегашното пристанище. В плана за регулация са обособени три нови урегулирани поземлени имота: УПИ IV-210, УПИ V-210 и УПИ VI-210, като са отнети 576,10 кв.м за улица и паркиране, което представлява 7,97% от общата площ на имота. Предназначение на имота – рибарско пристанище и рибна борса, обществено обслужване и техническа инфраструктура.

УПИ IV-210 с площ 6042,80 кв.м. се отрежда за транспортно-комуникационна функция - рибарско пристанище и рибна борса.

УПИ V-210 с площ 104,10 кв.м. се отрежда за озеленяване и техническа инфраструктура. В него ще се разположат трафопост и канално-помпена станция.

УПИ VI-210 с площ 504,00 кв.м. се отрежда за зона с преобладаващ общественообслужващ характер – складове и магазини за продажба на риба и др..


 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Целта на проектното предложение на община Созопол е разширение, модернизация, реконструкция на пристанището и изграждането на модерно място за първа продажба на риба, което ще доведе до постигане на приетите норми на ЕС. С изпълнението на проекта пристанището в град Черноморец - УПИ IV-210, кв. 68, УПИ V-210, кв. 68, УПИ VІ-210, кв. 68, по плана на гр.Черноморец ще се превърне в привлекателно място за жителите и гостите на Община Созопол. Изграждането на модерно рибно пристанище ще осигури възможност за ефективно, сигурно и хигиенично разтоварване и третиране на уловите от риба и водни организми и по този начин ще се постигнат и целите на оперативната програма.

3. Връзка с други съществуващи/планирани инвестиционни предложения:

Инвестиционното предложение е в пряка връзка със съществуващото рибарско пристанище, намиращо се в гр.Черноморец, община Созопол.4. Подробна информация за разглеждани алтернативи:

Местоположението е избрано така, че дейността да не противоречи, относно предвижданията за развитие в тази част от землището на гр.Черноморец.

Рехабилитационни мероприятия ще се извършат на съществуващите и действащи, изградени преди години съоръжения за приставане на рибарски лодки и малки плавателни съдове в района на съществуващия пристан “Черноморец” (пристани за малки рибарски корабчета и лодки).

5. Местоположение на площадката, включително необходимата площ за временни дейности по време на строителството:


 • населено място – землището на гр.Черноморец;

 • община – Община Сзозопол;

 • имоти - УПИ IV-210 с площ 6042,80 кв.м.; УПИ V-210 с площ 104,10 кв.м.; УПИ VI-210 с площ 504,00 кв.м.;

 • собственост – публична общинска общинска Акт № 1596 от дата 29.03.2011 год.

6. Обща схема на разположението, сгради, други структури, материали, използвани за строителството и други:

Градоустройствените показатели за плътност и интензивност на застрояване за отделните урегулирани поземлени имоти се движат в границите на нормативно установените от Наредба № 7/22.12.2003 г. на МРРБ, Глава ХІІ, Устройство на Черноморското крайбрежие, Чл. 48 в - зона "А", а именно • плътност на застрояване 20%

 • коефицент на интензивност 0,5

 • кота корниз 7,00 м.

УПИ IV-210, кв. 68 за рибарско пристанище и рибна борса, градоустройствените параметри на ПУП-ПРЗ са:

 • Плътност на застрояване /Пзасрт./ 20%

 • Интензивност на застояване / Кинт/ 0,5 ;

 • Необходима озеленена площ /Позел./ от 20% до 40 %

Необходимата територия за минимална озеленена площ е 20 % като една трета от нея ще бъде осигурена за озеленяване с дълготрайна дървесна и храстова растителност.

УПИ V-210, кв. 68 за озеленяване и техническа инфраструктура, градоустройствените параметри на ПУП-ПРЗ са: • Плътност на застрояване /Пзасрт./ 20%

 • Интензивност на застояване / Кинт/ 0,5 ;

 • Необходима озеленена площ /Позел./ минимум 70%

Необходимата територия за минимална озеленена площ е 70 % като една втора от нея ще бъде осигурена за озеленяване с дълготрайна дървесна и храстова растителност.

УПИ VІ-210, кв. 68 за обществено обслужване, градоустройствените параметри на ПУП-ПРЗ са: • Плътност на застрояване /Пзасрт./ 20%

 • Интензивност на застояване / Кинт/ 0,5 ;

 • Необходима озеленена площ /Позел./ минимум 70%

Необходимата територия за минимална озеленена площ е 70 % като една втора от нея ще бъде осигурена за озеленяване с дълготрайна дървесна и храстова растителност. За постигане на минималния процент за озеленяване, се предвижда засаждане на декоративна растителност и в границите на ограничителната линия на застрояване.

7. Описание на основните процеси, включващи размер, капацитет, производителност, принос и резултат:

Основните мероприятия и обекти са:

  • Рехабилитационни мероприятия на съществуващите и действащи, изградени преди години съоръжения за приставане на рибарски лодки и малки плавателни съдове в района на съществуващия пристан “Черноморец” (пристани за малки рибарски корабчета и лодки);

  • Проектиране и изграждане на Ограден вълнолом – каменно-насипен тип с защита от акроподи 2 и 3 м³ (4,6т. и 6,9 т.) с дължина 237,50 м за надеждна защита на вътрешната акватория на пристана за рибарски лодки и плаващи пристани - понтонен тип;

  • Проектиране и изграждане на пирс за рибарски кораби и лодки – удължение със 125 м на съществуващото оградно съоръжение;

  • Проектиране и ранжировка на вътрешната акватория от плаващи понтони на лодъчните пристани в защитената акватория и направени проучвания за броя на лодкостоянките в средно срочен план;

  • Проектиране и изграждане на прилежащата територия за обслужване на дейностите на рибарския пристан, като пункт за първоначална продажба на риба и като място за минимално техническо обслужване на плавателните съдове и лодки, планирани за посещения в пристана за рибарски лодки;

Етапи на изпълнение на строителните работи по:

1. Ограден вълнолом

Оградният вълноломът е проектиран за изпълнение от гравитационен тип. Съоръжението е с обща дължина 237,50 м. Оградното съоръжение е от каменно-насипен тип, с традиционната за подобен вид съоръжения конструкция.

Технологичната последователност за изграждането на оградното съоръжението е следната:

1. Ядро на оградното съоръжение – изгражда се от взривена скална маса(ВСМ), доставена и добита от разработени и действуващи в региона кариери за скални материали. Кота горен ръб на короната на насипа от ВСМ е средно на кота +0,52 м , (след донасипване се изгражда надстройка до кота +1,22 м), което изисква непосредствено с напредването на насипа да се изпълняват и предвидените защити от скални блокове, разположени по откоса от страна “море”, за да се предпазват извършените работи от въздействито на морето. Насипът на ядрото от взривена скална маса (ВСМ), започва от старото преградно съоръжение се оформя от кота +0,52 м, от линията на вътрешния откос, до линията на насипното ядро на съоръжението от страна “море”.2. Защита от скални блокове 100-500 кг ще се изпълни едновременно с изграждането и напредването на ядрото от взривена скална маса. Изграждането на тази защита на ядрото ще стане чрез пионерно насипване със самосвали и разриване на скалните блокове с булдозери и/или кошотоварачна машина. Защитата ще стабилизира вътрешния и външен откос на ядрото и ще го предпазва от ежедневните вълни в зоната на съоръжението.

3. Защита от скални блокове 500-1500 кг – бронеровка на вълнолома от страна море, чрез подреждане на скалните блокове с кошотоварачна машина. Тази защита служи като основа за монтирането на последващата защита от изкуствени бетонови елементи тип “Accropode” – 2 м³ и 3 м³.

4. Дънна берма от скални блокове 500-4000 кг – бронеровка на дигата от страна акваторията чрез подреждане на скалните блокове с автокран. Дънната скална берма от СБ 500-4000 кг - изгражда се пред оградното съоръжение, върху морското дъно. Скалната берма е с ширина 7,50 м и кота на короната -5.28 м (дълбочина около 5.00м). Изпълнявана с външен откос 1:1,33(3/4), чрез подреждане на скалните блокове с автокран.

5. Защита от изкуствени бетонови елементи тип“Accropode” – 2 м³ (3 м³), с тегло на един елемент от 4,60 (6,90) тона – изпълнява се от т.н. “глава” на съоръжението. Елементите се монтират в еднослоен ред по откоса на края на съоръжението, заклинват се групово и изграждат защита с висока ефективност и устойчивост на отделните елементи върху проектния откос. Общият брой на елементите, които ще бъдат монтирани на съоръжението е 2028 бр. - 2 м³ елементи и за оформянето на главата - 315 бр. - 3 м³).

6. Вълнобоен блок - изгражда се от монолитно излят бетон клас В35 СУ, след изпълнението на проектните кофражни и армировъчни работи. Вълнобойният блок е проектиран с обрушващ вълната профил, като по проект короната на блока е на кота +3.52 м по Балтийска височинна система, което определя съоръжението като частично преливаемо при щормови условия. В бетоновото тяло на вълнобойния блок се оставят тръбни разводки за прекарване на ел.инсталации за районно и ефектно осветление на съоръжението.

7. Надстройката на лодъчния пристан за приставане на малки плавателни съдове, катери и лодки ще се изпълни от бетон клас В35 СУ, при минимално конструктивно армиране; надстройката в тази част на съоръжението играе роля на отделяща бетонова подпорна стена и връзка на пътната настилка на кота +1,22 с по-ниското ниво (+0,22) на пристана за малки плавателни съдове. Зад бетоновата надстройка, до вълноломния блок, ще се монтират комуникационните канали за осигуряване на ел.енергия, захранване с питейна вода, съобщителни връзки и отвеждане на замърсени канални води до приемно съоръжение - каломаслоуловител с прехвърляща помпа за заустване до приемна шахта-бункер от бъдещата кананализационна система на пристанището.

Последователността на работите при изпълнението на надстройката е следната: • подравняване на каменната основа (ядрото) под подложния бетон;

 • оформяне ръба на откоса, чрез допълнително вграждане на габиони с размери 300/200/25 см – четири реда;

 • полагане на подложен изравнителен бетон с дебелина 25 см;

 • монтаж на предплочите с конзолно излизане от около 0,75 м пред преработения от габионите откоа на съоръжението от страна на акваторията;

 • изливане на тиловата част на надстройката, под пътя, и частта от подпорната стена за осигуряване на солидна контратежест и цялостна устойчивост на елемента;

 • изливане на същинската част на пристана от страна “акватория” , след монтаж на носещата армировка, осигуряване на проектното покритие на бетона и монтаж по представените в проекта схеми на болардите, лодъчен тип, на швартовите халки на кея и на болтовете на отбивните съоръжения;

 • монтаж на дървените отбивни съоръжения по кейовия фронт;

8. Бетонова настилка – обслужващ път на съоръжението – ще се изпълни по цялата ширина на короната на оградното съоръжение, между фундамента на вълнобойната стена и надстройката на хелинга за приставане, обслужване и съхраняване на малки плавателните съдове, катери и лодки др. Полагането на покриващият бетон на настилката ще е с дебелина 25 см. Повърхността на бетоновата настилка ще се обработи с повърхностни заглаждащи машини тип “хеликоптер”, при което трябва да се впръска емулсионна смес, предпазваща положения бетон в настилката от съсъхване и образуване на пукнатини.

2. Пирс за рибарски кораби - Основен конструктивен елемент на пирсът за рибарски кораби е стоманобетонов пизматичен кесон.

1. Стоманобетонови призматични кесони – те са основен елемент при изграждането на съоръжението. Те имат следните основни габарити и размери: дължина – 24,60 м; ширина в основната фуга на фундиране – 14,00 м; ширина на кесонната камера – 11 м, обща височина на кесона – 5,50 м. Стоманобетонови призматични кесони – са основен елемент при изграждането на пирса за рибарски кораби, очертаващ и надеждно швартоване и предпазване на рибарките кораби от въздействието на морето. Изграждането на стоманобетоновите призматични кесони ще се извърши на стапелното устройство на Бургаска корабостроителница.

2. Надстройката на пирса за рибарски кораби и малки плавателни съдове, катери и лодки ще се изпълни от бетон клас В35 СУ при минимално конструктивно армиране и ще играе роля на укрепваща бетонова стена над тялото на стоманобетоновия кесон и връзка на пътната настилка на кота +1,22 на пирса. Зад бетоновата надстройка, ще се монтират комуникационните канали за осигуряване на ел.енергия, захранване с питейна вода, съобщителни връзки и отвеждане на замърсени канални води до приемно съоръжение – каломаслоуловител с прехвърляща помпа за заустване до приемна шахта-бункер от бъдещата кананализационна система на пристанището. Надстройката се надгражда над монтираните стоманобетонови кесони.

Последователността на работите при изпълнението на надстройката е следната: • Полагане на подложен бетон върху уплътнения пясък в камерите на стоманобетоновите кесони;

 • оформяне кофражни и армировъчни работи преди отливане на бетона;

 • полагане на основния бетон в надстройката дебелина ~100 см;

 • изливане на същинската част на пристана от страна “акватория” , след монтаж на носещата армировка, осигуряване на проектното покритие на бетона и монтаж по представените в проекта схеми на болардите, лодъчен тип, на швартовите халки на кея и на болтовете на отбивните съоръжения;

 • монтаж на дървените отбивни съоръжения по кейовия фронт;

 • изливане на бетоновата настилка върху короната на пирса, след запълване до проектна кота на трошенокаменнатанастилка под бетона и нейното уплътняване;

 • изливане на тиловата част на надстройката, под пътя, и частта от подпорната стена за осигуряване на солидна контратежест и цялостна устойчивост на елемента;

3. Бетонова настилка – е обслужващия път на пирса за рибарски лодки – бетоновата настилка е армирана с мрежа от студеноизтеглен тел армировка ф4(5) мм с око 20/20 см, разширителните и привидни фуги ще се изпълнят по цялата ширина на короната на оградното съоръжение, между фундамента на вълнобойната стена и надстройката на хелинга за приставане, обслужване и съхраняване на малки плавателните съдове, катери и лодки др.

3. Пристани за рибарски лодки с хелинг

Пристаните за рибарски лодки са изграждат пред сегашните пристани, южно от съществуващия пристан от стоманобетонови кесони. Общата дължина по линията на кея е ~60.0 м и завършва с хелинг, пред крайбрежната дига с подпорна стена. Технологията на изграждане е:

1. Надстройката на лодъчния пристан за приставане на малки плавателни съдове, катери и лодки се изпълнява от бетон клас В35 СУ, при минимално конструктивна армиране; надстройката в тази част на съоръжението играе роля на отделяща бетонова подпорна стена и връзка на пътната настилка на кота +1,22 с по-ниското ниво (+0,22) на пристана за малки плавателни съдове. Надстройката ще бъде изградена върху предварително монтирани предплочи, отлети на отделна площадка.

Последователността на работите при изпълнението на надстройката е следната: • подравняване на каменната основа (ядрото) под подложния бетон;

 • оформяне ръба на откоса, чрез допълнително вграждане на габиони с размери 300/200/25 см – четири реда;

 • полагане на подложен изравнителен бетон с дебелина 25 см;

 • монтаж на предплочите с конзолно! излизане от около 0,75 м пред преработения от габионите откоа на съоръжението от страна на акваторията;

 • изливане на тиловата част на надстройката, под пътя, и частта от подпорната стена за осигуряване на солидна контратежест и цялостна устойчивост на елемента;

 • изливане на същинската част на пристана от страна “акватория” , след монтаж на носещата армировка, осигуряване на проектното покритие на бетона и монтаж по представените в проекта схеми на болардите, лодъчен тип, на швартовите халки на кея и на болтовете на отбивните съоръжения;

 • монтаж на дървените отбивни съоръжения по кейовия фронт;

 • Надстройката на лодъчния кей пред кейовия фронт ще бъде с навигационна дълбочина от ~1,50 м, която е достатъчна за приставането на кея на малки плавателни съдове, катери и лодки др.

2. Бетонова настилка – е обслужващия път на съоръжението – бетоновата настилка е армирана с мрежа от студеноизтеглен тел армировка ф4(5) мм с око 20/20 см и ще се изпълни по цялата ширина на короната на оградното съоръжение, между фундамента на вълнобойната стена и надстройката на хелинга за приставане, обслужване и съхраняване на малки плавателните съдове, катери и лодки др. Повърхността на бетоновата настилка ще се обработи с повърхностни заглаждащи машини тип “хеликоптер”, при което ще трябва да се впръска емулсионна смес, предпазваща положения бетон в настилката от съсъхване и образуване на пукнатини.

4. Хелинг за рибарски лодки

Ще се изгради пред крайбрежната дига, северно от нейното ситуационно положение. Хелингът ще се изгради от специални хелингови стоманобетонови плочи с размери 600/300/25 см. Изпълнението на хелинга ще се извърши след подравняване на основата от пясък и глини, полагане и разтилане на пакелаж – фракция 80/120 мм и нейното водолазно подравняване и уплътняване, след което върху стабилизираната основа се монтират плочите на хелинговата зона. Крайните и предния ръбове на хелинга се защитават с ломен камък 15-100 кг – предпазна призма против ефентуално въздействие на вълнението в акваторията. Хелинговите плочи ще се монтират в четири надлъжни реда в напречно сечение на хелинга и в седем - по линията на приставане на рибарските лодки.5. Плаващи понтони за ранжиране на акваторията

В проектираната защитена акватория на рибарско пристанище гр.Черноморец, пред крайбрежната дига с подпорна стена, с обща дължина 172,50м – са ранжирани с допълнителни лодъчни пристани от плаващи елементи, които са два основни вида по конструкция и предназначение:

1. Плаващи понтони тип Breakwater

Оборудването се доокомплектова със фингери (еластични опъвачи) и дънни бетонови котви с тегло 2 тона. Елементите ограждат акваторията на рибарския пристан от южната й страна и служат за лодъчни пристани и за погасяване на част от енергията на дифрактиралата вълна от края на оградния вълнолом. Предвидени са за монтиране и изграждане седем (7) елемента от този тип.

2. Плаващи понтони тип Pontoon

Този тип понтони са за вътрешно ранжиране на акваторията и обособяване на допълнителни пристани за малки плавателни съдове. Предвидени са за влагане 10 елемента – понтони за приставане на рибарски лодки в акваторията.

Представените елементи на плаващи понтони ще се закотвят за морското дъно за бетонови двутонни котви, с помощта на стоманени вериги, като за всеки понтон са предвидени по шест анкериращи елемента. Представените елементи са оборудвани с необходимите елементи за предоставяне на ел.захранване, вода и съобщителни връзка по линията на швартоване на плавателните съдове.

6. Крайбрежна дига с подпорна стена

Ще се извърши възтановяване на съществуващата крайбрежна дига, отделяща територията на пристанището от пясъчния плаж на селището. Дигата е в лошо състояние вследствие дългогодишното въздействие на морето и преди възтановяването и се предвижда изграждане на стоманобетонова подпорна стена с корона на кота +1,22 м и височина 100 см.

Пред стената от страна на пясъчния плаж се подрежда скален блокаж от скални блокове с тегло 100-500 кг, подредени с кран.

8. Схема на нови или промяна на съществуващи пътища:Водоснабдяване и канализация на имота

За захранване на имота с питейна вода ще се изгради нов уличен водопровод с тръби и фасонни части от ПЕВП. Водовземането ще бъде от съществуващ уличен етернитов водопровод ф60 на кръстовището на ул. „Димо Николов” и „Чайка”. Трасето ще мине под уличното платно. В началото на водовземането и на отклонението към имота ще се монтират спирателни кранове с предпазни гарнитури. Предвижда се монтаж на противопожарни хидранти на максимално разстояние 150 м един от друг в съответствие с изискванията на Наредба Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Уличния водопровод ще се изгради от тръби от ПЕВП, PN 10, SDR17 с диаметър ф90.След влизането на водопроводното отклонение в имота ще се изгради водомерна шахта с водомерни възли за двата парцела поотделно. За захранване на отделните сгради ще се изгради площадкова водопроводна мрежа с тръби и фасонни части от ПЕВП. В рамките на площадката ще се изградят всички необходими мероприятия, изискващи се от Наредба Iз-1971 по отношение категорията на пожароопасност на сградите и съоръженията.

Канализацията в рамките на имота се предвижда да бъде от РVС тръби. Имота се намира в най-ниската част на града и в непосредствена близост до него няма съществуващ канализационен клон. По периферията му преминава аварийният преливник на съществуващата канална помпена станция, намираща се на ул. „Морска”. Той е заустен в морето и включването на отпадни води в него не е позволено. Поради това отпадните води от обектите на площадката ще се препомпват към съществуващата гравитачна канализация на гр. Черноморец. Най-близката съществуваща шахта е на кръстовището на ул.”Чайка” и „Морска”. В парцела, предвиден за озеленяване и техническа инфраструктура, ще се изгради Канализационна помпена станция с потопени помпи. Напорната канализационна линия ще е от тръби и фасонни части от ПЕВП. Трасето ще минава под уличното платно.

Електоснабдяване на имота

Състоянието на съществуващите електро съоръжения на територията на рибарското пристанище “Св.Никола” - Черноморец, са недостатъчни за нормалното му функциониране, неработещи правилно или амортизирали. Липсват електроснабдителна, телефонна, сигнална и др. мрежи, няма необходимото площадково и кейово осветление, липсва охранителна и противопожарна, система.

За технологичните нужди по кейовата стена и пристаните ще бъдат монтирани ел. разпределителни кабелни касетки. Всяка от тях ще захранва разпределителни колонки, към които ще се включват акустирали лодки и кораби.


   • Върхов товар от външно осветление с енергоспестяващи осветителни тела: Рв.о= 5квт

   • Приведеният към звено трафопостове товар е : Ртп = Ркб нн х Кедн.тп = 317 х 0,95 = 301 квт.

В УПИ V-210 ще се ситуира петно за изграждане на нов трафопост 1х630 ква. От трафопоста радиално ще се захранят ел. табла “мерене” за имота. Новият трафопост ще се свърже чрез кабел 20 кв към съществуващия трафопост „Форос”. Кабела ще е тип NA2XS/F/2Y.

С оглед бъдещото развитие на рибарско пристанище “Св.Никола” - Черноморец се налага изграждането на нова силнотокова и слаботокова инсталации на територията му. За улесняване на електрифицирането му се предвиждат кабелна канална мрежа с шахти и тръби между тях по улицата пред пристанището и закрит непроходим кабелен канал от границата на пристанището до комуникационния канал в новопроектираната кейова стена.

Ще се изграждат охранителна, противопожарна системи, системи за контрол на достъпа и за видеонаблюдение на територията на пристанището и в помещението за продажба на риба. Също така ще се организират телефонна и интернет мрежи.

На територията на пристанището се предвижда монтирането на: 3бр. разпределителни касети; 20 бр. ел. захранващи колонки през 25м, за ел.захранване на кораби акустирали на кейове фронт, ремонтни табла около зоната за ремонти на малките плавателни съдове, както и ГРТ на помещението за продажба и временно съхраняване на риба.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница