За преценяване необходимостта от овосстраница1/3
Дата06.02.2018
Размер446.88 Kb.
  1   2   3
ИНФОРМАЦИЯ

за преценяване необходимостта от ОВОС,

съвместена с информация по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС – ДВ, бр.73 от 2007год.).

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ЧИФЛИЦИ” В ИМОТ № 81178.1.83 В МЕСТНОСТ “АТИЯ”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ, ОБЩИНА СОЗОПОЛ”

Изготвянето на настоящата съвместена информация е изискана от РИОСВ-Бургас с писмо с Изх.№ 184 от 19.01.2010 г. Инвестиционното предложение попада в защитена зона BG 0002077 “Бакърлъка”, част от Националната екологична мрежа, както и в т. 12, буква “в” от Приложение 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда. Във връзка с това подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, както и на процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.


І. Информация за контакт с възложителя/те:


Диана Иванова Колева-Граховска, ЕГН 5710279134

Евгений Василев Граховски, ЕГН 5711186946;

Адрес: гр. София, ул. ”Иван Йончев” № 8, ап.6;
ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение:


  1. Анотация на предложението:

Инвестиционната идея за Изграждане на туристически чифлици в имот № 81178.1.83 в местност “Атия”, землището на гр. Черноморец, Община Созопол, предвижда изграждането на две жилищни сгради - за собственика и гостите на чифлика с общ леглови капацитет до максимум 16 легла. Предвиждат се постройки за съхранение на селскостопанския инвентар и на получената селскостопанска продукция, лека постройка за отглеждане на малък брой домашни животни – предимно кокошки. Ще се осъществи богато озеленяване, като минимум 50 % от тази площ е отредена за лозя и овошки.

Площта на имота е 3610 м2. В настоящия момент теренът е земеделска земя с начин на трайно ползване “друг вид нива”. Съгласно Заповед на Кмета на общ. Созопол № Z 920/04.09.2007 г. за допускане на изработване на ПУП-ПРЗ, са заложени следните градоустройствени показатели: плътност на застрояване – 15 %, интензивност на застрояване до 0,4, минимално озеленена площ – 60 %, като минимум 50 % от тази площ е за лозя и овошки, и височина на застрояване до 7,00 м.

По проекта за изменение на ОУП на община Созопол имота попада в територия отредена за: туристически чифлици, курортна и земеделска функция. Инвестиционната идея е в пряка връзка с предвижданията в тази част от землището на гр. Черноморец. Най-близките жилищни сгради на гр. Черноморец се намират на около 3000 м. източно от имота. Западно имотът граничи непосредствено с военното поделение, а на около 240 м. източно има зона по § 4 от ЗСПЗЗ. Отпадъчните води от обекта ще се включат в уличната канализация на района и от нея до пречиствателна станция за отпадъчни води – ПСОВ-Созопол. Ще се сключи договор с фирмата, извършваща извозването на битовите отпадъци на Община Созопол, за обслужване на всички обекти в парцела. Сградите ще бъдат изградени със съответната топлоизолация, отговаряща на съвременните критерии за енергоспестяване.

Транспортният достъп до посочения имот ще стане чрез съществуващо директно отклонение, което е полски път, от главния път гр. Бургас – гр. Созопол с дължина около 550 метра. Пътят е съществуващ, стабилизиран и често използван. Захранването с питейна вода и електричество ще стане чрез тръбопровод и ел.провод, явяващи се отклонение от тези, захранващи намиращите се в близост сгради на военното поделение. Ще се изгради собствен трансформатор за ел.захранване на обекта.


2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Реализирането на проекта ще доведе до природосъобразно ползване на терена и повишаване на качеството на предлаганите туристически услуги в района. Залага се на по-нетрадиционно ползване във връзка със съвременните разбирания за българския туризъм. В действителност ще се изградят две малки сгради, като едната ще се ползва от собствениците, а в другата ще се настаняват гости с интерес към народните обичаи, запознаване с грижите по отглеждане на домашни животни и градини. В останалата част от парцела ще се изгради лека постройка за отглеждане на домашни животни – предимно птици, едната част функционално ще е отделена за съхраняване на стопанския инвентар необходим за обработка на овощната градина и лозята. Ще се предлага храна – собствено производство, като продукцията ще бъде изцяло екологично чиста. Желанието на възложителя е за привличане на малък брой гости, но с високи изисквания. Залага се на собствената продукция, на тишината и спокойствието, които могат да се създадат в близост до морето и при бърз и лесен достъп до шумните, утвърдени вече като туристически дестинации черноморски градове, както и до гр. Бургас.

Инвестиционната инициатива е обусловена от следните фактори:

- наличие на собствена земя в район разположен в близост до главен път – Бургас-Созопол;

- силно развита инфраструктура в близост до туристически обекти;

- осигуряване на възможност за разнообразяване на предлаганите туристически услуги;

- предлагане на висококачествени стоки, които да задоволяват и най-високите технически, екологични и икономически изисквания;

- осигурена възможност за безконфликтна, скоростна, сухопътна връзка;

- необходимост от създаване на допълнителна трудова заетост;

- интерес за изграждане на нови сгради, съгласно изискванията на съвременните стандарти;


3. Връзка с други съществуващи/планирани инвестиционни предложения:

Обекта може да бъде в тясна връзка със съществуващите и новопроектирани курортни образувания в региона, тъй като той ще разширява комплекса от предлагани услуги и развлечения в региона най-вече с прекрасната си панорама към морския бряг, комфортни условия за отдих, близост до исторически и природни забележителности и всичко това в съчетание с много добре развита инфраструктура.


4. Подробна информация за разглеждани алтернативи:

Местоположението е избрано така, че дейността да не оказва отрицателно въздействие върху околната среда и да не се засягат пряко или косвено строго защитени природни обекти. Терена попада на северната граница на защитена зона BG 0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици. В случая избраното местоположение на обекта е най-благоприятното. Обекта е в пряка връзка с предвижданията за тази част от землището на гр. Черноморец за развитие за туристически чифлици и курорт. Най-близките жилищни сгради на гр. Черноморец се намират на около 3 000 метра от имота, но той непосредствено граничи с военно поделение и е в близост до земи по §4 от ЗСПЗЗ, в които се развива близка до описаната за инвестиционното предложение дейност. Алтернативата на местоположението на обекта се ограничава от собствеността на възложителя на точно този имот. В случая избраното местоположение на обекта е сравнително щадящо дивата природа.


5. Скица показваща местоположението на площадката, включително необходимата площ за временни дейности по време на строителството:

Приложена е скица към документацията. Не е необходима допълнителна площ при изграждане на обекта. Строителството ще се ограничи само в имота и съседни терени няма да бъдат засегнати.


6. Обща схема на разположението, сгради, други структури, материали използвани за строителството и други:

По време на строителството и експлоатацията на обекта няма да се използват природни ресурси. Всички необходими строителни материали ще се закупят от съответните производители или дистрибутори. Отделеният хумус от площите, на които ще се извършва строителство ще бъде отделен и използван при озеленяването на този имот и при необходимост и на съседни такива.


7. Описание на основните процеси, включващи размер, капацитет, производителност, принос и резултати

Инвестиционното предложение включва изграждането и експлоатацията на две жилищни сгради – част от туристическия чифлик с максимум до 16 броя посетители. Ползващите ги през активния курортен сезон могат да почиват и спортуват, както и да се ползват от реакреационните възможности на разположената в близост плажна ивица.

Ежедневно при експлоатацията на сградите от чифлика се предвижда да се извършват максимум 5-8 курса с леки МПС до близки туристически дестинации и два за стопанското обслужване на обекта с лекотоварни автомобили.

Не се предвижда изграждането на специализирана котелна инсталация. Поради основно сезонното ползване на сградите ще се търсят варианти за използване на слънчеви отоплителни инсталации за подгряване на вода, както и ел. бойлери. Отоплението на сградите през по-хладната с част на годината и охлаждането им през топлия сезон ще се извършва с климатични инсталации.


8. Схема на нови или промяна на съществуващи пътища.

Транспортният достъп до посочения имот ще стане чрез съществуващото директно отклонение, представляващо полски път с дължина около 550 м. от разположения в непосредствена близост път І-ви клас гр.Бургас – гр. Созопол.


9. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Проектиране и ново строителство на заявените сгради.

Реализирането на строителството ще се извърши на един етап и след получаване на строителното разрешение.

Строителните дейности ще се осъществят при следните етапи:

1) ограждане на строителната площадка,

2) изкопни дейности за основите на сградите,

3) груби строителни дейности,

4) външни и вътрешни довършителни дейности,

5) свързване със съществуващата инженерна инфраструктура,

6) благоустройство и озеленяване, част от което ще е свързано със създаване на лозово и овощно насаждение;

7) въвеждане в експлоатация;

На този етап не е разработена и не е предвидена програма за прекратяване дейността на обекта и възстановяване на съществуващите територии и ландшафт. Тъй като съществуващата инфраструктура, сградите с лозовите насаждения и овошките се вписват идеално в предвижданията за развитието землището на гр. Черноморец в тази му част, на незамърсяващи производства и обслужващи дейности, то очевидно няма да се налага промяна на дейностите поради конюнктурни съображения и съответното ликвидиране на сградите и изградената инфраструктура. Срокът за експлоатация е лимитиран от срока за годност на монолитно построените сгради.


10. Използвани методи за строителство:

Строителството на двете сгради ще бъде монолитно, като се използват всички съвременни и най-добри утвърдени строителни материали и практики в страната. Не се налага извършване на взривявания при изкопните работи. Леките постройки за инвентар и домашни животни ще бъдат от леки, сглобяеми материали.


11.Използвани природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството използваните природни ресурси ще са строителни, инертни материали и вода. Необходимите строителни и инертни материали ще се закупуват от законни обекти, притежаващи необходимите разрешения.

При експлоатацията на сградите ще се използва питейна вода и електроенергия.

По време на строителството няма да се използват терени и да се нарушава техния ландшафт извън площадката на инвеститора с цел депониране на изкопаните земни маси.

Захранването с питейна вода ще стане посредством довеждащ тръбопровод.
12. Отпадъци, които ще се генерират – видове, количества и начин на третиране:

- Битови отпадъци:

Сградите ползвани за търговия ще се обслужват от максимум 16 човека общо. Основно битовите отпадъци ще се генерират от собствениците и посетителите. Съгласно нормата за натрупване от около 0,0035 м3/жител на ден, очакваното количество ТБО е около 1,68 м3/месец или до максимум 20,16 м3/годишно при максимална експлоатация от 12 месеца. Залага се на-неблагоприятният вариант, т.е. целогодишно ползване на обекта в пълен капацитет, макар че посетителите вероятно ще присъстват през туристическият сезон основно. Основното количество на отпадъците, които ще се генерират от експлоатацията на обекта са битови отпадъци с код 20 03 01 – смесени битови отпадъци.Брой

служителиНорма на натрупване

3/служ. на ден]Количество ТБО за месец [м3/месец]

Количество ТБО за година

3/година]16

0,0035

1,68

20,16

Основните компоненти на битовите отпадъци, които ще се генерират, ще бъдат 60 % хранителни и 40 % други (полиетиленови, метални, хартиени и др.). Други битови отпадъци, които се очаква да се генерират по време на експлоатацията на обекта, са биоразградими отпадъци – 20 02 01, почва и камъни – 20 02 02 и други бионеразградими отпадъци - 20 02 03. При експлоатацията на овощната градина и лозовите насаждения ще отпадат около 20 кг/година растителни отпадъци (клони и листа). Последните чрез дробилна машина ще се надробяват и ще се използват за наторяване на овощната градина.

Събирането и извозването на отпадъците ще се извършва по утвърдената схема за населените места, курортните и вилни зони на община Созопол. Съдовете за събиране и временно съхранение на отпадъците ще отговарят на вида на сметосъбиращите и извозващи коли, обслужващи общината и този район. Уточняването на тези съдове, ще стане с община Созопол и с нейни обслужващи фирми. Ще се подпише договор за извозването на отпадъците до съответното приемно депо, обслужващо общината. Ще се предвидят необходимите съдове за разделно събиране на отпадъците от опаковки и тази система ще се поддържа.

По цялата територия на площадката и урегулираните граници непосредствено около имота и особено към обслужващата улица и вътрешните алеи ще се предвиди поставянето на кошчета за отпадъци. Последният ще отговаря на архитектурния ландшафт на обекта и общия архитектурен замисъл на община Созопол.

При осъществяване на гореизложеното не съществуват предпоставки за негативно влияние върху околната среда.

- Стротелни отпадъци:

По време на строителството се очаква да се генерират смесени строителни отпадъци от използваните строителни материали – 17 01 07 (смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични и фаянсови изделия несъдържащи опасни вещества).

При изкопните работи ще се отделят почва и камъни (20 02 02) и други бионеразградими отпадъци (20 02 02). Тяхното количество по предварителни проучвания няма да е повече от 0,315 м3 /дневно, като крайното им количество ще бъде не повече от 7-8,5 м3

При строителството предварително ще се отдели хумусния слой, ще се депонира на част от площадката и в последствие ще се вложи за оформяне на зелените площи в съответствие с изискванията на Раздел ІІІ от ЗООС. Балансът на земните маси, отпадащи или необходими при строителството ще се съгласува с община Созопол и при необходимост от земни маси или извозване на излишните, направлението ще се получава от общината.

На практика нито един вид от генерираните отпадъци не подлежи на предварително третиране преди да бъде предаден за депониране по съществуваща схема на общината.

Не се очаква генерирането на опасни отпадъци при нормалната експлоатация на обекта. Ако се генерират такива, свързани с осветлението на сградите (луминисцентни и живачни лампи), то те ще се предават на лицензирани за такава дейност фирми. До предаването им ще се съхраняват в отделно и пригодено за тази цел помещение по начин недопускащ счупването и смесването им.


13. Информация за разгледаните мерки за намаляване на отрицателните въздействия:

- Съхраняване на повърхностния почвен слой при изкопните работи и подобряване на почвеното плодородие на предвидените терени за озеленяване и залесяване,

- Подходяща организация на строителните работи с цел недопускане замърсяване на прилежащите терени, както и цялата площадка със строителни отпадъци,

- Провеждане на изкопните работи и грубите строителни работи през есенно-зимния сезон, когато е по-влажно с цел редуциране на неорганизираните прахови емисии и намаляване въздействието върху хората от шумовото натоварване,

- Получаване направление от община Созопол за излишните или необходими земни маси с цел недопускане неконтролирано замърсяване или нарушаване на терени,

- Организирано събиране и извозване на ТБО и тяхното последващо третиране по схемата на община Созопол,

- Третирането на отпадъчните води от обекта ще се осъществи чрез включване в уличната канализация на района и от нея до пречиствателна станция за отпадъчни води – ПСОВ-Созопол. Дъждовните води от покрива на сградите ще се събират в подземен резервоар и ще се използват за напояване на зелените площи и насажденията. По този начин няма да се допусне замърсяване на подземни, повърхностни води и морските води в прилежащата морска акватория. Отпадъчни води от друг характер не се очакват,

- Озеленяването на обекта, да се извърши приоритетно с местни видове растения, предвид факта, че терена попада, макар и на периферията на голямата по собствена площ защитена зона “Бакърлъка”.


14. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на баластра, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчните води)

- добив на баластра – не се предвижда

- нов водопровод – предвижда се изграждането на довеждащ тръбопровод до парцела явяващ се част от водопроводната система на военното поделение. Ще се предвидят размери на тръбопровода с цел осигуряването на нормално функциониране на обекта.

- Добив или пренасяне на енергия – Не се предвижда добив. За електрозахранването на обекта ще се ползва наличната инфраструктура.

- Третиране на отпадъчните води - При експлоатацията на обекта ще се формират само битово-фекални води. Третирането на отпадъчните води ще се извърши чрез чрез включване в уличната канализация на района и от нея до пречиствателна станция за отпадъчни води – ПСОВ-Созопол. По проект се предвижда по време на експлоатацията на обекта броят на жителите да бъде максимум 16 човека. Приемаме най-тежкият вариант за формирането на отпадъчни води около 4,5 м3/ден.

От служителите в сградите се очаква формиране на битово-фекални води с максимални концентрации на основните замърсители в тях представени в таблицата по-долу.


Вид замърсител

Експлоатация на обекта

БПК5

220 мгО2/лит.

Неразтворени в-ва

260 мгО2/лит.

Общ азот

42 мг/лит.

Общ фосфор

9,9 мг/лит.

- Дъждовни води - Тези води могат да бъдат решени чрез свободно повърхностно оттичане от зелените площи на обекта. Функционално необходимата чистота на откритите площадки в района на обекта и отсъствието на източници на външно антропогенно замърсяване, обуславят очаквано незначително замърсяване на площадковите дъждовни води. Поради тази причина за тях в подобни случаи не се предвижда специално третиране. Заложено е като идея, дъждовните води от покривите на сградите и парковите алеи да се събират в подземен резервоар и да се използват за поливане на собствени зелени площи.


15. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение:

Не са необходими други разрешителни свързани с нормативната уредба по околна среда, освен гореизброените.


ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение:

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа:

- скици за разположението на терена в местност “Атия” в землището на гр. Черноморец, община Созопол,

- Теренът се намира в защитена зона “Бакърлъка” с код BG 0002077, определена по директивата за съхранение на дивите птици. Карта в приложение към настоящата информация.

2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.Тенденцията е прилежащите земи на площадката на инвестиционното предложение е да се ползват единствено с аналогично на предлаганото предназначение.

3. Политика на зониране или земеползване:

Промяна предназначението на земеделска земя за обособяване на парцел за изграждане на “Изграждането на туристически чифлик”.

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.

В непосредствена близост до терена предвиден за застрояване няма разположени обекти, недопускащи в санитарно-охранителните си зони изграждането и функционирането на такъв вид обекти.

По отношение на защитените зони:

Поземлен № 1178.1.83 в местност “Атия” в землището на гр. Черноморец, Община Созопол не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в защитена зона BG 0002077 “Бакърлъка”, част от Националната екологична мрежа. Към днешна дата тази зона няма заповед за обявяване и определен забранителен режим. В настоящия момент тече процедурата за обявяването й по реда на Закона за биологичното разнообразие (Д.В. бр.77 / 2002 г. с последващи изменения). Съгласно предложения ограничителен режим описаното инвестиционно предложение не е в противоречие. Теренът не представлява пасище, мочурище или ливада и е отдалечено от такива. Не е свързано и с поставяне на източници на електроенергия посредством силата на вятъра.

Инвестиционното предложение не засяга пряко или косвено други категории защитени природни територии, определени по Закона за защитените територии, Терена отстои на около 3,4 километра въздушно от природна забележителност “Нос Червенка”, обявена за опазване на забележителен скален ландшафт и на повече от 2,9 км от защитена местност „Бакърлъка”, обявена за опазване на естествено местообитание на хагерово лале и съобщества на други защитени и редки растителни видове, забележителен ландшафт и скали. Изграждането на обекта не може да се отрази на тяхната цялост и естетична стойност, предвид голямата отдалеченост. Не се очаква никакво трансгранично въздействие, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта.

Защитена зона “Бакърлъка” е разположена на южното Черноморско крайбрежие и обхваща най-вдадената в морето част на Бургаския залив. Носи името на рида Бакърлъка (Меден рид) югозападно от град Созопол. По-голямата част от площта му представлява морска акватория, обхващаща южната част на Бургаския залив, Созополски залив и залив Каваците, включително няколко острова (Свети Иван и Петър, както и Света Анастасия), както и част от териториалните води на България на няколко километра от брега от Поморие до Аркутино. Територията му се простира от долината на Росенска река на запад и обхваща земите на изток до морето, включително и цялата брегова ивица от залив Ченгене скеле до блатото Аркутино. Срещат се няколко типа местообитания, като най-голяма площ заемат широколистните гори от благун /Quercus frainetto/ със средиземноморски елементи, откритите пространства с ксеромезотермна тревна растителност с преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/, пасищен райграс /Lolium perenne/ и др., както и земеделските земи. Бреговата ивица се характеризира с поредица от дълбоко врязани в сушата заливи, плажове, крайбрежни скали и дюни, обрасли с псамофитна растителност от класник /Leymus racemosus/, песъчар /Ammophylla arenaria/ и др. (Бондев, 1991).

Поземлен имот № 1178.1.83 в местност “Атия” в землището на гр. Черноморец е с начин на трайно ползване – друг вид нива. При обработките съставът на стопанските култури се определят от желанията на собственика, използват се минерални торове и земеделска техника. По тези причини територията се причислява към изкуствените агроценози, които не представляват предмет на опазване по смисъла на ПЗР на Закона за биологичното разнообразие. По същите причини и растителността в него не представлява предмет на опазване съгласно чл. 40 от същия закон. Предвижданията са 60% от площта на имота да се озелени, като поне половината от този процент ще бъде за овощни дръвчета и лозя. Около терена липсват обширни горски площи.

От описанието на настоящото състояние на терена и от вида на инвестиционното предложение става ясно, че със застрояването в имота няма да се увреди пряко или косвено ценно за защитената зона местообитание. Масивите от широколистни гори от благун остават далеч в посока към Медни рид. Имота не притежава характеристиките на откритите пространства с ксеромезотермна растителност. Той не представлява и крайбрежно местообитание.

Защитена зона „Бакърлъка” е част от миграционния път на птиците „Via Pontika”. Районът, където попада инвестиционното предложение не е подложен все още на изразено масово антропогенно въздействие. Това следва от факта, че теренът е до военно поделение “Атия”, което в близкото минало е предпазвало района от силен туристически поток, но земите са се ползвали като земеделски, обработвани са нивите, а на около 250 метра от описвания терен се е формирала малка урбанизирана територия в земите раздадени по §4 от ЗСПЗЗ на местното население. В този район жителите са си изградили малки постройки служещи им за временен подслон и съхранение на инвентар за обработката на малките им парцели. Настоящото инвестиционно предложение няма да промени съществено картината на района. Още повече, че с това предложение се обосновава нискоетажно строителство вписано в съществуващия ландшафт. Пролетната и есенната миграция на щъркелите, пеликаните и соколоподобните птици ще преминава високо над имота. При експлоатацията на инвестиционното предложение, след оформяне на мястото около сградите ще започне постепенен процес на възстановяване на орнитофауната, а също процес на проникване на нови ползващи короните на дърветата и сградите видове птици. Както и до сега биологичното разнообразие ще бъде запазено в планинската и гористата част на НАТУРА 2000 мястото «Бакърлъка».

Терена е периферно разположен спрямо основната част на голямата по площ защитена зона. Имота не е в непосредсвена близост до морския бряг, но се намира на около 310 метра въздушно от него, и в района прелитат различни видове водолюбиви птици от разредите Charadriiformes (различни видове чайки,) и Ciconiiformes (Ciconia ciconia L., различни видове чапли и др.). По време на есенна и пролетна миграция, над района на имота, се наблюдава да прелитат видове включени в Приложение 1 на Директива 79/409, като: розов пеликан, черен щъркел, бял щъркел, осояд, белоопашат мишелов (Milvus migrans), орел змияр (Circaetus gallicus), малък креслив орел, белоопашат мишелов (Buteo rufinus). Тези птици преминават транзитно, на голяма височина над района и осъществяването на инвестиционното предложение в имота, както в етап строителство така и при обитаване, няма да попречи на ритъма на тяхната миграционна активност. От тези птици, в имота не гнезди нито един вид. Нискоетажното застрояване до 7 метра няма да възпрепятства миграцията им. Възможни обитатели на района (главно по време на търсене на храна) са и представителите на нощните грабливи птици от разред Strigiformes (домашна кукумявка, забулена сова и др.).

Гнездящата фауна на района включва традиционни за тази част на страната видове, такива като врабчета, лястовици, късопръста чучулига, дебелоклюна чучулига, турилик и др. Последните видове са консервационно значими и защитени, включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Присъствието им е свързано не със спецификата на местообитанията и растителността, а с географското разположение и микроклиматичните особености на региона. Тези традиционни представители на птиците са свикнали с човешко присъствие и с реализиране на предложението те няма да бъдат изместени от терена.

Общата оценка при огледа на терен е, че местообитанието не попада в приоритетните за охрана хабитати в България, включени в Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 към Закона за биологично разнообразие.

По отношение на обща оценка на фауната, също се отчита неблагоприятното местоположение на имота в близост до урбанизирана среда, площ която се обработва редовно и от там недобрите условия за трайно наличие на редки и защитени видове, включително и диви птици.

Ключовите за защитената зона елементи са:

- обявените със Заповеди защитени територии по реда на Закона за защитените територии. Най-близо до разглеждания имот, освен споменатите по-горе природна забележителност “Нос Червенка” на повече от 3,4 км и защитена местност „Бакърлъка” на 2,9 км, са:

- Защитена местност „Колокита”, която е разположена на полуостров, като под защита са скалните фиорди. За опазването на тези скални образувания е определена „буферна зона” от земеделски земи с допустим режим на застрояване в тях. Това са забележителни ландшафтни природни образувания, от които настоящото инвестиционно предложение е твърде отдалечено и не може по никакъв начин да окаже пряко или косвено въздействие. Поддържаният резерват «Пясъчна лилия» е обявен през 1962 г. за опазване на защитени видове растения. Островите Свети Иван и Свети Петър са обявени за защитена местност през 1993 г. за опазване на естествените местообитания на редки и застрашени видове птици. Има още две обявени защитени местности, за опазване на характерни крайбрежни ландшафти и пясъчни дюни. Защитена местност «Ченгене скеле» в землището на гр. Бургас и защитена местност «Водениците» в землището на с. Равна гора също са твърде далеч. От всички тях имотът е достатъчно отдалечен за да окаже каквото и да е пряко и/или косвено въздействие.

- блата, мочурища, устия на реки, крайбрежни типове хабитати, влажни ливади, естествени (или изпълняващи функциите на такива). Инвестиционното предложение не е в непосредствена близост до черноморското крайбрежие и не засяга крайбрежни типове хабитати, не се засягат влажни ливади или горски територии, поради което то не е в противоречие с целите на обявяване на защитената зона.

Описаното състояние на терена и наличието на урбанизирани околни терени изключва възможността за евентуално унищожаване или въздействие върху ценни растителни екземпляри или природен хабитат, предмет на защита на ЗЗ „Бакърлъка”. Допуска се вероятност от степен на безпокойство на отделни екземпляри от видове на дивата фауна, случайно присъстващи на терена, но само по време на строителството. Не би следвало да има такова по време на експлоатацията на обекта. Очаква се заселване на синантропни видове по сградите и растителността с която ще се допълни озеленяването на терена.

Не е разглеждан въпросът относно времето за възстановяване на засегнати популации, тъй като чрез реализацията на настоящото инвестиционно предложение такива няма да бъдат засегнати.

Направеният общ преглед, във връзка с разположението на инвестиционното предложение в ЗЗ “Бакърлъка” с код BG 0002077 за съхранението на дивите птици показва, че на територията му няма видове и местообитания, които са предмет на опазване в нея. А предвид малкият обхват на инвестиционното предложение и местоположението на имота в сравнително урбанизирана местност, намираща се в периферията на ЗЗ изключва вероятността с реализиране на настоящия проект да се стигне до фрагментиране на екологично чувствителната зона.

Строителните дейности са свързани с незначителни изкопни работи. След пускане в експлоатация, обектът трайно ще се впише в околната обстановка. По тази причина не се очакват и трайни изменения в околния ландшафт.

По отношение на т.нар. “нулева алтернатива”, т.е. ако не се реализира инвестиционното предложение: съобразно съществуващото си предназначение, теренът, предвиден за реализацията на обекта, ще продължи да бъде нива, която вероятно ще продължи да се обработва с всички произтичащи от това последствия: механична обработка на почвения слой, използване на химични препарати за торене и растителна защита. Но предвид факта, че предвиденият обект не засяга ценни елементи на защитена зона може да се отчете, че това е благоприятен вариант за развитие на икономиката без да е в разрез с опазването на българската природа и биологичното разнообразие.

Не е разглеждан въпросът относно времето за възстановяване на засегната популация, тъй като чрез реализацията на настоящото инвестиционно предложение такива няма да бъдат засегнати.
5. Подробна информация за всички разгледани алтелнативи за месторазположението.

Не са разглеждани други алтернативи за местоположението. Разположението на имота е много удобно за развитието на този вид дейност. Факта, че с реализиране на предложението при предложените обхват и капацитет не оказва въздействие върху компонентите на околната среда доказва, че това е най-добрият вариант за развитие на икономиката в региона.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница