За предлаганите ценни книжа проспект за първично публично предлагане на акции на индустриален холдинг българия адстраница1/10
Дата19.11.2018
Размер486.5 Kb.
#105457
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10ДОКУМЕНТ

ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖАПроспект за първично публично предлагане на акции на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

Вид на предлаганите ценни книжа:
обикновени, безналични, свободно прехвърлими и поименни обикновени акции

Брой на предлаганите ценни книжа:
9,713,679

Емисионна цена за 1 акция:
1.03 лв.

Документът за предлаганите ценни книжа съдържа цялата информация за Индустриален Холдинг България АД, която съобразно конкретните особености на емитента и ценните книжа, предмет на публично предлагане, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на емитента и на правата, свързани с ценните книжа. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Регистрационния документ и с Документа за предлаганите ценни книжа, преди да вземат решение да инвестират.

Настоящият Проспект за публично предлагане на акциите на Индустриален Холдинг България АД е потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 67-E/02.02.2011, което не означава, че Комисията одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите ценни книжа, нито че носи отговорност за верността на предоставената в документа информация.

Членовете на Управителния съвет на Индустриален Холдинг България АД отговарят солидарно за вредите причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в целия документ за предлаганите ценни книжа. Съставителите на финансовите отчети на емитента отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети, а регистрирания одитор на Дружеството – за вредите причинени от одитираните от него финансови отчети.

10 Януари 2011

Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите ценни книжа могат да се запознаят с оригинала на настоящия документ, да получат безплатно копие от него, както и да получат допълнителна информация по него в офисите на:Емитентът
Индустриален холдинг България АД


Адрес:

1000 София

бул. Васил Левски 47Телефон:

+359 2 980 71 01

Факс:

+359 2 980 70 72

Ел. поща:

ir@bulgariaholding.com

Web:

www.bulgariaholding.com

Лице за контакт:

Богомила Иванова Христова

Директор за връзки с инвеститорите

9.00 h – 17.00 hИнвестиционният посредник
Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България


Адрес:

1404 София

бул. Гоце Делчев 22, вх. 2Телефон:

+359 2 858 33 11

Факс:

+359 2 808 59 98

Ел. поща:

office@kbcsecurities.bg

Web:

www.kbcsecurities.com

Лице за контакт:

Таня Василева

9.00 h – 18.00 h


Настоящият документ може да бъде намерен на интернет страницата на Индустриален холдинг България АД (www.bulgariaholding.com).

Индустриален холдинг България АД и упълномощения инвестиционен посредник – Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България информират потенциалните инвеститори, че инвестирането в предлаганите ценни книжа е свързано с определени рискове. Вж. т. 2. Рискови фактори от Документа за предлаганите ценните книжа, както и т. 4. Рискови фактори от Регистрационния документ.

Съдържание


РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО 1

1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 4

2. РИСКОВИ ФАКТОРИ 5

2.1. Рискови фактори, характерни за акциите, предмет на публичното предлагане 5

2.2. Рискове, Специфични За Дружеството 7

2.3. Рискове, специфични за отрасъла, в който оперира Дружеството 8

2.4. Систематични рискове 8

3. Ключова информация 9

3.1. Декларация за оборотния капитал 9

3.2. Капитализация и задлъжнялост 9

3.3. Участие на физически и юридически лица в предлагането 11

3.4. Обосновка на предлагането и използване на постъпленията 11

4. ИНФОРМАЦИЯ за предлаганите ЦЕННИ КНИЖа 12

4.1. Вид и клас 12

4.2. Законодателство 12

4.3. Форма 13

4.4. Валута на емисията 13

4.5. Описание на правата 13

4.6. Решения, оторизации и одобрения 16

4.7. Очаквана дата на емисията на ценните книжа 17

4.8. Ограничения върху свободната прехвърляемост 17

4.9. Предложения за задължително поглъщане/вливане и/или правила за принудително изкупуване 18

4.10. Предложения от трети лица за публично изкупуване на контролен пакет от акционерния капитал на емитента 19

4.11. Данъци при източника 195. Условия на предлагането 24

5.1. Общи условия на предлагането 24

5.2. План за пласиране и разпределение 30

5.3. Ценообразуване 33

5.4. Пласиране и поемане 34

6. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ТЪРГОВИЯ 36

6.1. Допускане до търговия на регулиран пазар 36

6.2. Търговия на същия клас акции на емитента 36

6.3. Други подписки или частни пласирания 36

6.4. Ангажимент за предоставяне на ликвидност 36

6.5. Стабилизация 367. Продаващи държатели 37

8. Разходи за емитента 38

9. Разводняване 39

10. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 43

10.1. Консултанти 43

10.2. Одитирана информация 43

10.3. Изявления на експерти и информация от трети лица 43
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница