За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положенияДата21.07.2016
Размер88.32 Kb.
#78МЕТОДИКА

ЗА ПРИЕМАНЕ ЧРЕЗ ЦЕНТРАЛИЗИРАНО КЛАСИРАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИTE ДЕТСКИ ЯСЛИ, ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Раздел І – Основни положения
1. С тази методика се определят редът и начинът за централизирано електронно класиране на децата за прием в детски ясли и яслени групи в ОДЗ (от 3 месечна до 3 годишна възраст) и в групи на целодневни детски градини и обединени детски заведения (от 3 годишна възраст до постъпването им в І клас) на територията на Община Пловдив.
2. Приемът чрез електронно класиране не се прилага за СДГ за ДУС „Фердинанд Урбих” и за децата от специалните групи в ЦДГ „Елица”, приемът на които е по специален ред, определен от Министерството на образованието, младежта и науката.
3. Методиката обхваща целия процес на:

а) регистриране за участие в централизираното класиране;

б) класиране на децата по определени критерии;

в) записване на децата, класирани за прием, в съответната детска ясла или целодневна детска градина (обединено детско заведение);

г) отписване;

д) график на дейностите;

е) контрол.
4. Децата, които са на възраст по-голяма от 3 месеца и по-малка от 10 месеца през текущата календарна година, участват в централизираното класиране за кърмаческа група в детски ясли.
5. Децата, които са на възраст по-голяма или равна на 10 месеца и по-малка или равна на 2 години и половина през текущата календарна година, участват в централизираното класиране за смесена група в детски ясли.
6. Децата, които навършват 3 години през текущата календарна година, участват в централизираното класиране за І-ва възрастова група.
7. Децата във всички възрастови групи се приемат целогодишно, при наличие на свободни места.
8. Директорите на съответните детски заведения обявяват свободните места за всяка възрастова група. Същите се публикуват в електронната система, както и на информационните табла за родителите в детските ясли (ДЯ), целодневните детски градини (ЦДГ) и обединените детски заведения (ОДЗ).
9. Съгласно чл. 36, ал.1, т.1 и във връзка с чл.20, ал.1 от Закона за народната просвета при обявяване на свободните места в ЦДГ или ОДЗ за предстояща учебна година директорите трябва приоритетно да осигуряват места за деца в подготвителни групи, които от учебната 2012/2013 година подлежат на задължително обучение две години преди постъпване в I клас.
10. Родителите (настойниците) имат право да посочат до 5 желания (детски заведения) в заявлението си за участие в централизирано класиране за прием.

Раздел ІІ – Регистриране за участие в централизирано класиране за прием


 1. Всички деца, кандидатстващи за прием в общински ДЯ, ЦДГ и ОДЗ на територията на община Пловдив, се регистрират в електронната система.

2. Процедурата по подаване на заявленията за участие в централизирано електронно класиране стартира след обявяване на свободните места.


3. Родителите (настойниците) подават заявление за участие в централизирано класиране по образец (Приложение № 1):

а) или по електронен път (онлайн);

б) или в детското заведение (при директора или при упълномощено от него лице), посочено като първо желание за прием в заявлението. В този случай данните от заявлението се въвеждат в електронната система от директора на детската ясла, целодневната детска градина или обединеното детско заведение в рамките на посочения в графика срок.

4. Всяко дете има право на една регистрация в системата – само по един от двата начина. Двата начина са равностойни.


5. Родителят (настойникът) на детето носи отговорност за коректността на подадената информация в заявлението за участие в класирането.
6. Регистрацията се извършва целогодишно. По-ранната й дата не дава предимство при класирането.
7. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението.
8. Родителите имат възможност да преподреждат желанията си за конкретно детско заведение преди всяко класиране и да посочват нови желания.
9. Кандидатстването на деца за предстояща учебна година се осъществява в срокове, определени от графика на дейностите. Той се публикува в електронната система, както и на информационните табла за родители във всяко едно детско заведение.
10. Данни на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием.

Раздел ІІІ – Класиране
1. Класирането се извършва в срокове, определени от графика на дейностите. Същият се публикува в електронната система и се поставя на видно място в детското заведение.
2. Електронната система класира децата, съобразно подадената от родителите (настойниците) информация по посочените в Приложение № 2 критерии за класиране.
3. Класирането е отделно за всяко детско заведение и за всяка група в него.
4. Всяко едно дете може да бъде класирано само в едно детско заведение, съобразно поредността на посочените от родителя (настойника) желания.
5 При първото класиране за предстояща учебна година електронната система класира децата до броя на определения капацитет за всяка една от групите, а при всяко следващо класиране – според обявените от директора свободни места.
6. Класирането се извършва според събраните от всяко дете точки в низходящ ред. Общият брой точки е сбор от точките по общи, социални и допълнителни критерии (Приложение № 2).
7. В случаите, когато за едно и също детско заведение броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия (с равен брой точки), е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура по генериране и присъждане на случайни числа.
8. Общият брой на децата, класирани за прием по социални критерии, е до 20% от общия брой на приетите до капацитета на съответната група в детското заведение. В рамките на този процент само за ЦДГ или ОДЗ влизат и децата със СОП, които според нормативните разпоредби са до 2 в група.
9. Близнаците се записват заедно в съответното детско заведение, ако поне единият от тях е класиран до капацитета на съответната група.
10. Децата се класират и записват в по-голяма или в по-малка възрастова група, когато има обявени свободни места в тях, няма чакащи за прием деца за съответната възрастова група и родителите са заявили съгласие за това.
11. Резултатите от всяко класиране се публикуват в електронната система, както и на информационните табла за родителите в детските ясли, целодневните детски градини и обединени детски заведения в срок, определен от графика на дейностите. Всички заинтересовани лица се уведомяват и по електронната поща.

Раздел ІV – Записване след класиране
1. Родителите (настойниците) записват детето в детското заведение, за което е класирано, в определени в графика на дейностите срокове.
2. Записването се извършва от директора на детската ясла, целодневната детска градина или обединеното детско заведение след проверка на подадените от родителя задължителни документи и документите, удостоверяващи обстоятелствата за ползване на точки по съответните критерии за класиране (Приложение № 2).

Задължителни документи са:

- попълнено заявление за записване по образец (Приложение № 3);

- копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване;

- личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване.


3. Класираното дете се записва от родителите при директора на детското заведение само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове.
4. Родител (настойник) посочил неверни данни (критерии), които са дали определен брой точки при класирането на детето, и не може да представи необходимите документи за тях, получава отказ за записване на детето.
5. Директорът на детското заведение отразява записаното дете в електронната система до изтичане на срока за записване за съответното класиране.
6. След записването на дадено дете в конкретното детско заведение отпада възможността същото да участва в последващи класирания.
7. Записаните за предстояща учебна година деца постъпват в ЦДГ или ОДЗ на 15 септември – в началото на учебната година, а за яслена група в ДЯ от 1 септември до 31 декември на календарната година.
8. При записване на детето родителят (настойникът) се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на съответното детско заведение.
9. Родителите (настойниците) се запознават със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представят при постъпване на детето в ДЯ, ОДЗ или ЦДГ.

Раздел V – Отписване
1. Отписването на дете от детското заведение задължително се отразява в електронната система от директора на ДЯ, ЦДГ или ОДЗ в определен от графика срок.
2. При отписване на дете системата автоматично обявява мястото за свободно.
3. Записано дете, което не е постъпило в детската градина по неуважителни причини до 1 месец от посочената в Приложение №3 дата (декларирана от родителя), отпада от списъка на групата и се отразява от директора в системата като отписано.

Раздел VI – График на дейностите
Изготвя се за всяка календарна година от отдел „Образование и развитие” и отдел „Търговски дружества, общински предприятия и здравеопазване” и се утвърждава от Кмета на Община Пловдив до 31 декември на предходната календарна година.
Графикът съдържа срокове за следните дейности:


 1. Обявяване на свободни места за предстояща учебна година (съгласно капацитета на всяко детско заведение по групи):

детски ясли:

 • за кърмаческа група – от три месечна до десет месечна възраст;

 • за смесена група – от десет месечна до три годишна възраст;


детски градини:

 • за І възрастова група;

 • за ІІ възрастова група;

 • за подготвителна група – 5-годишни деца;

 • за подготвителна група – 6-годишни деца.

2. Регистриране за участие в централизирано класиране за прием.


3. Първо класиране – обявяване на резултатите.
4. Записване на децата след I класиране.
5. Обявяване на допълнителни свободни места във всяка група за всяко детско заведение.
6. Актуализиране на данните във вече направената регистрация или нова регистрация за децата, нерегистрирани до момента.
7. Второ класиране – резултати.
8. Записване на децата след ІІ-ро класиране.
9. Трето и последващи класирания.
10. Отписване на деца от детското заведение и отразяване в системата.

Раздел VІI – Контрол
Контролът по спазване на реда за централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли, общинските целодневни детски градини и обединени детски заведения, определен в настоящата методика, се осъществява от отдел „Образование и развитие” и отдел „Търговски дружества, общински предприятия и здравеопазване” на Община Пловдив съвместно с представители на работна група, в която са включени и родители, определена със заповед на Кмета на Община Пловдив.

Преходни и заключителни разпоредби

§1. Настоящата Методика за приемане чрез централизирано класиране на децата в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Пловдив е разработена на основание чл.17 ал.1 т.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 25 ал.2 т.6 и чл.150 ал.2 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, чл.119 от Закона за здравето и Наредба №26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към и е в съответствие с действащото българско законодателство.§2. Настоящият документ е изготвен от работна група, сформирана със Заповед №11 ОА 3124 / 09.12.2011 на Кмета на Община Пловдив и група от отдел „Търговски дружества, общински предприятия и здравеопазване”.
§3. Лицата, на които са възложени грижи за детето, съгласно чл. 137 ал.4 от Семейния кодекс, могат да заместват родителите в предвидените от тази Методика дейности.
§4. Тази Методика може да бъде променяна или допълвана при необходимост с решение на Общински съвет – Пловдив.
§5. Текстът „учебна година” се отнася само за ЦДГ и ОДЗ.
Приложения:


 1. Приложение №1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием.

 2. Приложение №2 – Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии.

 3. Приложение №3 – Заявление за записване.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница