За присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности в медицински факултет медицина – медико-биологични наукиДата02.12.2017
Размер58.05 Kb.
#35856
КРИТЕРИИ

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

В МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ


МЕДИЦИНА – МЕДИКО-БИОЛОГИЧНИ НАУКИ
КОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ
КРИТЕРИИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НАУЧНАТА СТЕПЕН «ДОКТОР»

 • Основната част от резултатите да бъдат публикувани в национални и международни научни списания;

 • Една публикация да е публикувана в списание с импакт фактор като поне в една от трите изискуеми публикации дисертантът да е водещ автор;

 • Научните публикации трябва да са отпечатани или приети за печат / удостоверено с документ от издателя/.


ЗА НАУЧНАТА СТЕПЕН «ДОКТОР на НАУКИТЕ»

 • Кандидатът да има съответната медицинска специалност./с изключение на немедицинските специалности/

 • Дисертационният труд да включва разработки и теоретични обобщения със значителен оригинален принос за науката в областта на желаната научна степен.

 • Дисертацията да бъде самостоятелен труд по определен научен проблем, а не механичен сбор на разнородни статии.

 • Резултатите по дисертационния труд да са публикувани в научни списания, сборници от научни форуми, рецензирани монографии.

 • В трудовете да е виден личният принос:

  • Разработки на съществена част от труда във факултетска/университетска лаборатория в България/чужбина.

  • Водещ автор

  • Други (патенти, авторски свидетелства, научни награди и др.)

 • Ръководство на научни проекти.

 • Най-малко 15 публикации по темата на доктората от които в международни списания с импакт фактор 4 публикации и 11 публикации в списания без ИФ , като поне в половината от публикациите авторът да е водещ изследовател.

 • Цитирания - не по-малко от 25, като повече от половината да са в чуждестранни издания с импакт фактор.ЗА ПРИСЪЖДАНЕ АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ «ГЛАВЕН АСИСТЕНТ»

 • Да притежава научната степен „доктор” и медицинска специалност по направлението на преподаваната дисциплина /специалността не се изисква за немедицинските и някои други предклинични дисциплини/.

 • Преподавателска дейност по съответната учебна дисциплина в специалностите на МФ/МУ.

 • да има 13 реални публикации, от които поне 3 отпечатани в чужбина в списания с/без импакт фактор.

 • Да има предшестваща положителна атестационна оценка.

 • Да има поне 5 цитата в списание без импакт фактор.


ЗА ПРИСЪЖДАНЕ АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ «ДОЦЕНТ»

 • Научна степен “доктор” и медицинска специалност по направлението на преподаваната дисциплина /специалността не се изисква за немедицинските и някои други предклинични дисциплини/.

 • Преподавателска дейност по съответната учебна дисциплина в специалностите на МФ/МУ.

 • Не по-малко от 2 години да са заемали академичната длъжност преподавател, асистент, гл. асистент в МФ/МУ или да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна

организация.

 • Очертан профил на научните разработки в научната специалност. Най-малко 7 публикации по направлението на конкурса в международни научни списания с импакт фактор, като в половината от тях да е водещ автор.

 • Да има най-малко 20 цитирания, като повече от половината да бъдат в чуждестранни издания с импакт фактор

 • или ИФ от статиите >10.

 • Оценява се цялостната научна активност, включително участието в практически ръководства и други учебни помагала.

 • В трудовете да е виден личният принос:

  • Разработки на съществена част от труда във факултетска/университетска лаборатория в България/чужбина.

  • Водещ автор (първи – последен)

  • Други (патенти, авторски свидетелства, научни награди, приноси за здравеопазването и др.)

 • Участие в научни проекти


ЗА ПРИСЪЖДАНЕ АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ «ПРОФЕСОР»

 • Научна степен “доктор” и медицинска специалност по по направлението на преподаваната дисциплина /специалността не се изисква за немедицинските и някои други предклинични дисциплини/.

 • Да са заемали академичната длъжност „Доцент”и да са имали преподавателска дейност по учебната дисциплина.в същото или друго Висше училище или научна организация не по-малко от две академични години или не по-малко от пет години да са били преподаватели, вкл. хоноровани или членове на научно-изследователски екип в същото или в друго Висше училище или научна организация..

 • Очертан профил на научните разработки в научната специалност.

 • 20 публикации по направлението на конкурса в международни научни списания с импакт фактор, като в половината от тях да е водещ автор и 75 цитирания като повече от половината в чуждестранни издания с импакт фактор

  • или 10 публикации с ИФ, 35 цитирания и рецензиран учебник(ци)/ монографии/ глави от монографии по преподаваната дисциплина

  • или ИФ от публикациите > 25 със 75 цитирания.

 • В трудовете да е виден личният принос:

  • Разработки на съществена част от труда в във факултетска/университетска лаборатория в България/чужбина.

  • Водещ автор

  • Други (патенти, авторски свидетелства, научни награди, приноси за здравеопазването и др.)

 • Ръководство на научни проекти


МЕДИЦИНА -

ХИРУРГИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ И КЛИНИКО – ДИАГНОСТИЧНИ НАУКИ
КОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ

1. За придобиване на образователната и научната степен „доктор по медицина”.

а) представяне на 3 отпечатани реални публикации в научни списания или сборници у нас;

б) изисква се докторантът да бъде самостоятелен или първи автор в една от публикациите. 1. За придобиване на научната степен „доктор на науките”:

а) представяне на 12 реални публикации, свързани с темата на дисертацията;

б) поне 3 от публикациите да са публикувани в чуждестранно списание;

в) поне в 6 от публикациите кандидатът да бъде първи или водещ автор

г) цитирания - не по-малко от 20 , като 5 от тях да са в чуждестранни издания 1. За присъждане на академичната длъжност „главен асистент”:

а) да притежава научната степен „доктор” и медицинска специалност по направлението на преподаваната дисциплина.

б) да има 13 реални публикации, от които поне 3 отпечатани в чужбина;

в) максимум 1 от публикациите може да бъде под печат;

г) да има поне 5 цитата в списание без импакт фактор

д) оценка на учебно-преподавателска дейност със студенти и стажанти;

е) да има предшестваща положителна атестационна оценка 1. За присъждане на академичната длъжност „доцент”:

 2. а) да притежава образователната и научна степен „доктор”;

като не по-малко от 2 години да са заемали академичната длъжност преподавател, асистент, гл. асистент в МФ/МУ или да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна

организация

б) да има 25 реални публикации;

в) 3 от публикациите да са отпечатани в чужбина;

г) допуска се до 10% от общия брой публикациите да са под печат;

д) да представи данни за научно признание и утвърденост (цитати – 15 като повече от половината да бъдат в чуждестранни списания);

е) да е поне в 5 публикации водещ автор 1. За присъждане на академична длъжност „професор”:

а) да притежава образователната и научна степен „доктор”;

б) научната степен „доктор на медицинските науки” дава предимство при равни други условия;

в) да има 50 реални публикации, от които минимум 25 след предходната хабилитация;


 • 5 от публикациите да са отпечатани в чужбина и 20 в български специализирани научни списания, като представи данни за научно признание и утвърденост (цитати – 30, като 20 са от чуждестранни автори);

 • или 1 публикация в чуждестранно научно списание, 10 публикации в български специализирани научни списания, 10 цитирания в чуждестранни научни списания и 10 в български научни списания и рецензиран учебник(ци)/ монографии/ глави от монографии по преподаваната дисциплина

 • или общ импакт фактор от статиите > 25 със 75 цитата в международни списания с импакт фактор.

г) допуска се до 10% от общия брой публикациите да са под печат;

д) други активности по научна дейност;ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ (за Медицинския факултет)

1. Изисква се последователност при избора на академични длъжности – асистент, главен асистент, доцент и професор.

2. Преминаването от един в друг медицински университет да става при спазване на еднакви критерии и изисквания.

3. Асистенти, получили 2 негативни атестации през период от 5 години, могат да бъдат освободени от работа.4. Кандидатът спазва, а рецензентът отчита придържането към етични ценности в научната, учебната и диагностично-лечебна работа, залегнали в Етичен кодекс на Медицинския факултет.и Тракийския университет
Каталог: wp-content -> uploads -> truni -> file
file -> Отчет за ибсф ра, ибсф ksf и ибсф 33 за средствата по набирателните сметки
file -> На класираните студенти от горните курсове задължително се представя: уверение от факултетната канцелария за студентско положение
file -> Ii- настаняването на класираните студенти от горните курсове ще започне на 1 септември и ще продължи до 9 септември
file -> Бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (цкпи)
file -> Гаджева В. Синтез, свойства и биологична активност на спин-белязани и небелязани нитрозоуреи и триазени. Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 1991 Гаджева В
file -> Справка за известните цитирани публикации на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м
file -> Списък на публикациите на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м. Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”
file -> На публикациите на доцМирослава Петкова Петкова, д пс


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница