За публикуване на интернет страницата на общинатастраница5/8
Дата28.08.2017
Размер1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

РУЖИН АСЕНОВ КЪНЧЕВ

РУЗИЕ ЮСЕИНОВА АСАНОВА

РУКИЕ ЛЮТВИЕВА САИДОВА

РУМЕН ЛЮБЕНОВ МИЛАНОВ

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА СЕЛЕМЕЗОВА

РУМЯНА СТЕФАНОВА КЪНЧЕВА

РУМЯНА СТОЯНОВА КАБАКЧИЕВА

РУСИ АНКОВ АНТОНОВ

РУСИ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

РУСКА ВЕНКОВА ГАВАЗОВА

РЮКЮШ МЕХМЕДОВА ХОДЖОВА

РЮКЮШ РАИМОВА МАРЕМОВА

САДИЕ ЯШАРОВА АСАНОВА

САДРИЕ ФЕИМОВА МЕХМЕДОВА

САДЪК ГАЛИБОВ ИБРЯМОВ

САКИНЕ НЕДЖЕТОВА РАДОСЛАВОВА

САЛИ АРИФОВ АХМЕДОВ

САЛИ ИБРЯМОВ ЗАБИДОВ

САЛИМ АСАНОВ АЛИЕВ

САЛИМЕ ИБРАИМОВА МЕЙМИШЕВА

САМЕТ МЕХМЕДОВ САЛИЕВ

САМЕТ ЮСМЕНОВ АСАНОВ

САМИ ИБРАИМОВ АСАНОВ

САМИ МЕХМЕДОВ САЛИЕВ

САШКА АНДРЕЕВА ИВАНОВА

САШКА ЕФТИМОВА МИХАЙЛОВА

САШКА ЙОРДАНОВА СТАНЧЕВА

САШКА ПАНАЙОТОВА ЯНКОВА

САШКО ХРИСТОВ КОЛЕВ

САШО САШЕВ ИВАНОВ

СВЕТЛА АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВА

СВЕТЛА ВЛАДИМИРОВА МЕКОВА

СВЕТЛА КРАСИМИРОВА СТАНЧЕВА

СВЕТЛАНА ЯНКОВА ИГНАТОВА

СВЕТЛИН БОТЕВ ГЕНЧЕВ

СВЕТЛОЗАР ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

СВЕТОЗАР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

СВЕТОЗАР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ СТОЙНОВ

СЕБАЕТ САБРИЕВА АСАНОВА

СЕБАТИ ИБРАИМОВ ХАСАНОВ

СЕВГИНАР МУСТАФОВА АДЕМОВА

СЕВГЮЛ АРИФОВА ЯНКОВА

СЕВГЮНЕР ЮСЕИНОВА АЛИЕВА

СЕВДА АТАНАСОВА АНЧЕВА

СЕВДА РОЗАЛИНОВА АСЕНОВА

СЕВДАЛИН АНДРЕЕВ СЕМОВ

СЕВДАЛИН ДАНАИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

СЕВДАЛИН НАЧЕВ МИХАЙЛОВ

СЕВДАЛИНА СТОЯНОВА МАРИНОВА

СЕВДАЛИНА ФИЛЕВА КИРИЛОВА

СЕВДИЕ ИСМАИЛОВА ИБРЯМОВА

СЕВЕРИН МИНКОВ СТОЯНОВ

СЕВЕРИНА АСЕНОВА СТАНЧЕВА

СЕВЖАН АХМЕДОВА АДЕМОВА

СЕВИНЧ РЕДЖЕБОВА ШАФКОВА-АСАНОВА

СЕЗАИ ЯШАРОВ АДЕМОВ

СЕЗГИН АБЕДИНОВ ИБРЯМОВ

СЕЗГИН ИБРЯМОВ ЕЙШАРОВ

СЕЙДЕ ДЖАФЕРОВА ЮСЕИНОВА

СЕЙДЕ МУСТАФОВА ЧАУШЕВА

СЕЙЛЯН ЮСМЕНОВ АСАНОВ

СЕЙФИДИН ИБРАИМ ХАСАН

СЕЛЯЙДИН РАИФОВ НАЗИМОВ

СЕМРА ЮСЕИНОВА БАЙРЯМОВА

СЕНИХА МЕХМЕДОВА АМИШЕВА

СЕНИХА ЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА

СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВА

СИЛВИЯ АСЕНОВА ЙОРДАНОВА

СИЛВИЯ ЖОРОВА АСЕНОВА

СИЛВИЯ ИВАНОВА СТОЙЧЕВА

СИЛВИЯ ИЛИЯНОВА АТАНАСОВА

СИЛВИЯ НАЙДЕНОВА ИВАНОВА

СИЛВИЯ РАДОСЛАВОВА ТОДОРОВА

СИЛВИЯ РУЖИНОВА КЪНЧЕВА

СИЛВИЯ СТАНЧЕВА СИМЕОНОВА

СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

СИЛВИЯ СТОЯНОВА ВЕСЕЛИНОВА

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ ИЛИЕВ

СИМЕОНКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА

СЛАВА ПЕТРОВА МИТЕВА

СНЕЖАНА ИВАНОВА ИГНАТОВА

СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА БОРИСОВА

СОНЯ НЕЙКОВА БОРИСОВА

СОНЯ ПАВЛОВА МИХАЙЛОВА

СОФИЯ БОРИСОВА СТЕФАНОВА

СПАСИЯ ДИМИТРОВА ЦАНЕВА

СТАНИСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ГРИГОРОВ

СТАНКА НИКОЛОВА МАРИНОВА

СТАНЧО ДРАГАНОВ ИГНАТОВ

СТЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

СТЕЛИАН МИХАЙЛОВ КЮЧУКОВ

СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН АСЕНОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ИЛИЕВ ДРАГНЕВ

СТЕФАН ЙОРДАНОВ МИТКОВ

СТЕФАН КИРИЛОВ ИВАНОВ

СТЕФАН КРЪСТЕВ ЙОРДАНОВ

СТЕФАН КЪНЧЕВ БАШЕВ

СТЕФАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН СТАНЧЕВ КИРИЛОВ

СТЕФАН СТОЯНОВ МАРКОВ

СТЕФАН ЯНКОВ КОЛЕВ

СТЕФАНКА ЦАНЕВА СТОЯНОВА

СТЕФКА КИНОВА АНГЕЛОВА

СТЕФКА МИХАИЛОВА АСЕНОВА

СТЕФКА СТЕФАНОВА АСЕНОВА

СТИЛИЯН РУЖИНОВ КЪНЧЕВ

СТОЙКА ГЕНЧЕВА РАДОСЛАВОВА

СТОЯН АСЕНОВ МИТЕВ

СТОЯН НИНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

СТОЯНКА ИЛИЕВА КОЛЕВА

СТОЯНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА

СУЛТАН РАЗАКОВА МЕХМЕДОВА

СУНАЙ АЛИЕВ АДЕМОВ

СУНАЙ БИЛЯЛОВ АБДУЛОВ

СЮЛЕЙМАН АШИМОВ АХМЕДОВ

СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН ЮНУЗ

ТАМЕР АХМЕДОВ ИЛИЯЗОВ

ТАТЯНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ТЕМЕНУЖКА МИТЕВА МИНЧЕВА

ТЕОДОР АНДРЕЕВ НИКОЛАЕВ

ТЕФИКА МЮЙМЮНОВА МААРЕМОВА

ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР ВЕСЕЛИНОВ КОЛЕВ

ТОДОРА БОЕВА КОСТАДИНОВА

ТОДОРА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

ТОДОРА РАДЕВА НИКОЛОВА

ТОДОРКА ДИМАНОВА РУСЕВА

ТОДОРКА КОЛЕВА ЯНКОВА

ТОТЮ ИВАНОВ ТОТЕВ

ТРИФОН МАРИНОВ ТРИФОНОВ

ТРИФОН МИЛКОВ МАРИНОВ

ТРОЯНА ПЕТКОВА КРАЕВА

ТУНДЖАЙ АНДРЕЕВ ИЛИЯНОВ

ТЮРКЯН БЕХАЙДИНОВА МЕХМЕДОВА

УРИЕ ИБРАХИМОВА СЮЛЕЙМАНОВА

ФАРИЯ ЕШРЕФОВА ВЕЙСЕЛОВА

ФАТМЕ АРИФОВА АСАНОВА

ФАТМЕ АХМЕДОВА МИТЕВА

ФАТМЕ САЛИЕВА БАЙРЯМОВА

ФАТМЕ ЮСЕИНОВА АШИМОВА

ФЕДАИЛ АМДИЕВ МЮМЮНОВ

ФЕИМ АЛИЕВ САЛИМОВ

ФЕИМ ИБРЯМОВ ФЕИМОВ

ФЕИМ МЮЙМЮНОВ МЕЙМИШЕВ

ФЕРДИ ИБРЯМОВ АСАНОВ

ФЕРДИ ЯШАРОВ АСАНОВ

ФЕТИЕ АБДУЛОВА МЮЙМЮНОВА

ФИДАНКА РАДОСЛАВОВА АСЕНОВА

ФИЛИП АСЕНОВ ЙОРДАНОВ

ФИЛИС ДАИЛОВА МЕХМЕДОВА

ФИЛЮ ИВАНОВ ФИЛЕВ

ФИЛЮ КИРИЛОВ АСЕНОВ

ХАВА ХАСАНОВА ЮСЕИНОВА

ХАЛМИ САИДОВ ВЕЙСЕЛОВ

ХАМДИ МЪСТЪНОВ ХАМДИЕВ

ХАСАН ЯМУРЛОВ ЮСЕИНОВ

ХРИСТО АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ

ХРИСТО АСЕНОВ МИНЧЕВ

ХРИСТО ВАСИЛЕВ ИГНАТОВ

ХРИСТО ДРАГАНОВ ПЕТРОВ

ХРИСТО ИЛИЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО КАЛИНКОВ АНДРЕЕВ

ХРИСТО НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

ХРИСТО ТРИФОНОВ ПЕТКОВ

ХРИСТО ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ХУРИЕ ФЕДАИЛОВА ХАМДИЕВА

ХЪЛМИЯ ЕНВЕРОВА ЧАУШЕВА

ЦАНКА МАРИНОВА ИВАНОВА

ЦАНКО ЦАНЕВ РАДЕВ

ЦВЕТАНКА ГОРАНОВА КОЛЕВА

ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА

ЦВЕТЕЛИНА РАЧЕВА СТОЯНОВА

ЦВЯТКО ИВАНОВ ЦВЯТКОВ

ЦВЯТКО МИНЧЕВ ЦВЯТКОВ

ЦЕНКА ПЕТРУШЕВА ДЕНЕВА

ЦЕНКО СТЕФАНОВ КЪНЧЕВ

ЦОНКА СТОЙЧЕВА ХАСАНОВА

ШАЗИЕ АХМЕДОВА МЮЙМЮНОВА

ШЕНГЮЛ ДАИЛОВА НАЗИМОВА

ШЕНГЮНЕЛ МЕХМЕДОВ ЮСЕИНОВ

ЮДЖЕЛ ЕМИНОВА РАИМОВА

ЮЛИЯН АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ

ЮНЗЮЛЕ АРИФОВА АМИШЕВА

ЮРИЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ЮРФЕТ ЯШАРОВА ЧАУШЕВА

ЮСЕИН АДЕМОВ МИМИШЕВ

ЮСЕИН АЛИЕВ АШИМОВ

ЮСЕИН АСАНОВ ДАИЛОВ

ЮСЕИН БАЙРЯМОВ ЮСЕИНОВ

ЮСЕИН НЕРГЮН ЮСЕИН

ЮСНЮ АСАНОВ МЕХМЕДОВ

ЯНКА КИРИЛОВА СТЕФАНОВА

ЯНКА КОЛЕВА НОВАКОВА

ЯНКА ЛАМБЕВА ЦВЯТКОВА

ЯНКО ВАСИЛЕВ ЯНКОВ

ЯНКО ТРИФОНОВ ЯНКОВ

ЯШАР АСАНОВ ИБРЯМОВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ ОБЩИНА: БОРОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ОБРЕТЕНИК КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ № 007

адрес на избирателна секция: сградата на ОУ “П.Р.Славейков” ул. “ Дунав” № 2

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

----------------------------------------------------

АЗИЗЕ БИАДАТОВА АШИМОВА

АЙБЕНИС МЕХМЕДОВА ТЕОФИКОВА

АЙДЪН ЯШАРОВ РАСИМОВ

АЙЛА БЕКИРОВА ИСУФОВА

АЙНУР ИБРЯМОВА БЕЙТУЛОВА

АЙРИ РАИМОВ ОСМАНОВ

АЙРИЕ АЛИЕВА ИБРЯМОВА

АЙСУН СЕВГИНОВА АШИМОВА

АЙШЕ АМИШЕВА САЛИМОВА

АЙШЕ АХМЕД КУРДОВА

АЙШЕ ИБРЯМОВА МУСТАФОВА

АЙШЕ ИСУФОВА АХМЕДОВА

АЙШЕ ОСМАНОВА ЗЕКЕРИШЕВА

АЙШЕ ОСМАНОВА ИСМАИЛОВА

АЙШЕ РАМАДАНОВА НЕДЖИБОВА

АЙШЕ СЮЛЕЙМАНОВА ВЕЛИЕВА

АКГЮН НЕДРЕТОВ ИСУФОВ

АКИФ МЕЙСУДОВ САИДОВ

АКИФ РЕФЕТОВ ЕТЕМОВ

АКСЕНИЯ ЙОРДАНОВА АЛЬОШЕВА

АКЪ АСАНОВ СЮЛЕЙМАНОВ

АЛБЕНА АНГЕЛОВА НАЧЕВА

АЛДОМИР ЮЛИЯНОВ ЙОРДАНОВ

АЛЕКСЕЙ РАЙКОВ АНДРЕЕВ

АЛЕКСИ МИТЕВ АНГЕЛОВ

АЛИ ЮСМЕНОВ АЛИЕВ

АЛИМЕ МЮМЮНОВА ИБРЯМОВА

АМЕТ АСАНОВ ИБРЯМОВ

АНГЕЛ ДАНАИЛОВ АТАНАСОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ СТАМАТОВ

АНГЕЛ НАЧЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦВЯТКОВА

АНГЕЛИНА КОЛЕВА СТАНЧЕВА

АНГЕЛИНА ТОДОРОВА КАЛЕВА

АНГЕЛИНКА ГЕОРГИЕВА МАНЧЕВА

АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВ АНДРЕЕВ

АНЕЛИЯ ЕМИЛОВА ОГНЯНОВА

АНЕЛИЯ МАРИНОВА ИВАНОВА

АНЕТА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

АНИФЕ ДАИЛОВА АЛИЕВА

АНКА ДАНКОВА ЯНАКИЕВА

АНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА

АННА МАНЕВА АНГЕЛОВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА БИЖЕВА

АНТОАНЕТА МИХАЙЛОВА АРИФ

АРИФ АХМЕТ АРИФ

АСАН ХАКОВ СЮЛЕЙМАНОВ

АСЕЙНИШ САЛИМОВА ИСЛЯМОВА

АСЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

АСИЕ САЛИМОВА ДАУДОВА

АСЯ АНГЕЛОВА НАЧЕВА

АТАНАСА МИТЕВА КОЛЕВА

АТЧЕ АХМЕДОВА ТАУШАНОВА

АФИЙЗЕ ДАИЛОВА МЕХМЕДОВА

АХМЕД АРИФОВ АХМЕДОВ

АХМЕД МЕХМЕДОВ НАЗИМОВ

БАРИЕ АДЕМОВА ИСЛЯМОВА

БАХАР КЕРИМ МЕХМЕД

БЕЙНУР ЮСМЕНОВ МУСТАФОВ

БЕЙТУЛА ИБАЗЕРОВ РАСИМОВ

БЕЙЯ ЮСЕИНОВА ЗЕКЕРИШЕВА

БЕХАР ИСМАИЛОВА ИСУФОВА

БИАДАТ АШИМОВ ЮСЕИНОВ

БИЛГИН НЕЖДЕТОВ ФЕРЗОВ

БОЖАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

БОЙКА МИТКОВА АНГЕЛОВА

БОНКА СТОЯНОВА СИМЕОНОВА

БОРИС ДИМИТРОВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВ ОРЛИНОВ МИХАЙЛОВ

ВАЛЕНТИН АСЕНОВ МИХАЙЛОВ

ВАЛЕНТИН МИЛЕНОВ НИКОЛОВ

ВАЛЕНТИНА БОГОМИЛОВА РАДЕВА

ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА ИВАНОВА

ВАСИЛ СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

ВАСИЛКА ПЕТРОВА ЕВТИМОВА

ВАСИСЛАВ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ВЕЛИКО ИЛИЕВ ТОДОРОВ

ВЕЛИКО ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ

ВЕЛИКО КОСТАДИНОВ КАЛЕВ

ВЕЛИКО ПЕТРОВ ДРАГНЕВ

ВЕЛИКО ЦВЯТКОВ ВЕЛИКОВ

ВЕЛИЧКА ДОНЕВА ГОЙЧЕВА

ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА ТРИФОНОВА

ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ВЕНЕТКА ЙОРДАНОВА КЪНЧЕВА

ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ДИМИТРОВ

ВЕСЕЛИН ДРАГНЕВ МАЛЧЕВ

ВЕСИЙЛЕ МУСТАФОВА ЗЕКЕРИШЕВА

ВИЖДАН ИБРЯМОВА АКОВА

ВИЖДАН РУЖДИЕВА АХМЕДОВА

ВИЛДАН ИБРЯМОВА АДЯМОВА

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ДАНАИЛОВА

ВИХРЕН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

ВЛАДИМИР ПЕТКОВ КЪНЕВ

ВЯРКА ГЕОРГИЕВА ЧИТАКОВА

ГАЛИБ ТЕОФИКОВ ЗЕКЕРИШЕВ

ГАЛИНКА ПЕТКОВА КЪНЕВА

ГАЛЯ АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

ГЕНЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЧЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КИРОВ

ГЕОРГИ КИРИЛОВ МАНЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ГРЕТА ДАНАИЛОВА АНТОНОВА

ГЮЛБАХАР МЕХМЕДОВА НАИМОВА

ГЮЛБИЕ ЮСУФОВА ЮСЕИНОВА

ГЮЛДЖИХАН ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА

ГЮЛЗАДЕ РЕЗАКОВА АЛИЕВА

ГЮЛЗАР КЕМАЛОВА ИБРЯМОВА

ГЮЛХАН ИСМЕТОВ ТЕОФИКОВ

ГЮЛЮМСЯР ЯКУБОВА АХМЕДОВА

ГЮНАЙ АКИФОВ МЕЙСУДОВ

ГЮНАЙ ФИКРЕТОВ ИЛИЯЗОВ

ДАИЛ АДИЛОВ ВЕЛИЕВ

ДАИЛ АХМЕДОВ СЕЛЕМЕЗОВ

ДАИЛ АШИМ САЛИМОВ

ДАНАИЛ БОЖИНОВ АТАНАСОВ

ДАНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

ДАНКА СТОЙЧЕВА ИВАНОВА

ДАРИНА НЕНКОВА БРАТОЕВА

ДАРИНКА ИВАНОВА ТОТЕВА

ДЕНКА ДОБРЕВА ДОБРЕВА

ДЕНКО ВАСИЛЕВ ДЕНЕВ

ДЕСИСЛАВ РАДОСЛАВОВ ЕМИЛОВ

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ДЖЕВРИЕ ИБРАМОВА АХМЕДОВА

ДЖЕЙЛЯН ХЮСЕИНОВА НУРИЕВА

ДЖЕМХУРИЕ ИБРЯМОВА АКОВА

ДИМИТРА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРИНКА ЛЮБЕНОВА ДРАГОЗОВА

ДИМИТРИНКА СТОИЛОВА КОЛЕВА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ

ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ МАНЕВ

ДИМИТЪР КЪНЧЕВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР МИНКОВ НЕШЕВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ДОБРИНКА ДАНАИЛОВА АНТОНОВА

ДОНКА АТАНАСОВА СТАНЧЕВА

ДОНКА НИКОЛАЕВА МИТЕВА

ДОНЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДОНЧО ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ

ДОНЧО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

ДОНЧО НИКОЛАЕВ СИМЕОНОВ

ЕВТАДЕ ЮСМЕНОВА ИБРЯМОВА

ЕЛЕНА СТОЯНОВА ДРАГНЕВА

ЕЛЕНКА АНЕЛИЕВА АСЕНОВА

ЕЛЕНКА АТАНАСОВА СЕЛЕМЕЗОВА

ЕЛЕНКА БИЛЧЕВА ДУШКОВА

ЕЛЕНКА БОРИСОВА ИГНАТОВА

ЕЛЕНКА ПЕТКОВА ЯНКОВА

ЕЛЕНКА СИМЕОНОВА СТАМАТОВА

ЕЛЕНКА ТОДОРОВА МАНЕВА

ЕЛЕНКА ТРИФОНОВА МАНЧЕВА

ЕЛКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛМИШ ЗЕКЕРИШЕВА АКИФОВА

ЕМБИЕ АЛИЕВА ИЛИЯЗОВА

ЕМЗАЙДЕ ИСМАИЛОВА МАХМУДОВА

ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ИВАНОВА

ЕМИЛИЯ НЕНКОВА БРАТОЕВА

ЕМИЛИЯН ДОНЧЕВ ХРИСТОВ

ЕМИНЕ АБДУЛОВА РАИМОВА

ЕНВЕР ЗИЯЕВ ЕНВЕРОВ

ЕНИЦА ДАНАИЛОВА АТАНАСОВА

ЕРДЖАН РАМАДАНОВ ИСУФОВ

ЕРОЛ ФЕИМОВ АХМЕДОВ

ЕРХАН ЛЮТВИЕВ САИДОВ

ЕРХАН РАМАДАНОВ ИСУФОВ

ЕФРАИМ ИСМЕТОВ МАХМУДОВ

ЖУМАЗИЕ ФЕРЗУЕВА АХМЕДОВА

ЗДРАВКО ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

ЗДРАВКО СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

ЗДРАВКО СТОЯНОВ МАРИНОВ

ЗЕЙНЕП ЮСЕИНОВА МЪГЪРОВА

ЗЕКЕРИЕ РУФАТОВ ЗЕКЕРИШЕВ

ЗИНА МЛАДЕНОВА АНГЕЛОВА

ЗИЯ ЕНВЯРОВ ЗЕКЕРИШЕВ

ЗОРКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ИБРАМ АМЕДОВ МЕХМЕДОВ

ИБРЯМ АЗИЗОВ БИАДАТОВ

ИБРЯМ АХМЕДОВ ИБРЯМОВ

ИБРЯМ БЕЙТУЛОВ АЛИЕВ

ИВАЙЛО АСПАРУХОВ СИМЕОНОВ

ИВАЙЛО МАРИНОВ АСЕНОВ

ИВАЙЛО ХРИСТОВ ИВАНОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ КИРОВ

ИВАН ПАНАЙОТОВ ДИМИТРОВ

ИВАН ПЕТКОВ ЦАНЕВ

ИВАН СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ

ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ

ИВАНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА

ИВАНКА НЕДЕВА ГЕОРГИЕВА

ИВЕЛИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ИЛИЯ БОРИСОВ ПЕТКОВ

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ИЛИЯ СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

ИЛИЯ ХРИСТОВ ИВАНОВ

ИЛИЯН МЛАДЕНОВ АНГЕЛОВ

ИЛИЯН НОЙЧЕВ НИКОЛАЕВ

ИЛКАЙ РЕДЖЕБОВА ЮСЕИНОВА

ИЛХАН ДАИЛОВ НАЗИМОВ

ИЛХАН ЛЮТВИЕВ САИДОВ

ИЛХАН НЕЖДЕТОВ ИСЛЯМОВ

ИРИНКА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

ИСКРЕН ВЕЛИКОВ ПЕТКОВ

ИСЛЯМ КЕМАЛОВ АХМЕДОВ

ИСМАИЛ НЕДЖАТИЕВ ЛЮТВИЕВ

ИСМЕТ ЕФРАИМОВ МАХМУДОВ

ИСМЕТ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ

ИСМЕТ ТЕОФИКОВ РАШИДОВ

ИСУФ РАМАДАНОВ КУРДОВ

ЙОРДАН БОРИСОВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАН КОЛЕВ ИГНАТОВ

ЙОРДАН СИМЕОНОВ ПЕТКОВ

ЙОРДАН ЦАНЕВ ПЕТКОВ

ЙОРДАН ЮЛИЯНОВ КОЛЕВ

ЙОРДАНА АТАНАСОВА КОЛЕВА

ЙОРДАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЙОРДАНА ТРИФОНОВА ДИМИТРОВА

ЙОРДАНКА КРЪСТЕВА БИЛЧЕВА

ЙОРДАНКА ЛАМБЕВА ЧОЛАКОВА

ЙОРДАНКА ЦВЯТКОВА ДИМИТРОВА

ЙЪЛГЮН ИСМЕТОВ МЕХМЕДОВ

КАДИР КЕМАЛОВ ЮСЕИНОВ

КАДРИЕ ЛЮТВИЕВА МЮМЮНОВА

КАДРИЕ РЕМЗИЕВА БЕЙДАТОВА

КАЙМЕТ ГАЛИБОВА ВЕЙСЕЛОВА

КАЙМЕТ МЕХМЕДОВА ИСЛЯМОВА

КАЙМЕТ ЮСМЕНОВА МЕХМЕДОВА

КЕМАЛ САЛИМОВ САЛИЕВ

КЕРИМ АШИМ МЕХМЕД

КИНА ПЕЙКОВА АСЕНОВА

КИРИЛ ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ

КОЛЮ ХРИСТОВ КОЛЕВ

КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ЕНЧЕВА

КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ КОЕВ

КРАСИМИР МИЛАНОВ КЪНЕВ

КРАСИМИР СВЕТОЗАРОВ ПЕТРОВ

КРЕМЕНА ЕМИЛОВА АСЕНОВА

КЪНЧО ДОНЧЕВ КОЛЕВ

КЪНЧО ЙОРДАНОВ АСЕНОВ

КЪНЧО ХРИСТОВ КЪНЧЕВ

КЯМИЛ МУСТАФОВ ФЕРАДОВ

КЯМИЛЕ ЗЕЙНЕЛОВА САЛИЕВА

КЯНИЕ ЗИЯ АХМЕДОВА

ЛЕВЕНТ КЕМАЛОВ ЕРБАБОВ

ЛИЛЯНА ИВАНОВА КАНДЖИЙСКА

ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ЯНКОВА

ЛИЛЯНА РАШКОВА БОТЕВА

ЛЮБКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ЛЮБОМИР КОЕВ КОЕВ

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮТВИ САИДОВ ЛЮМАНОВ

МАЗЛУМ ЕШРЕФОВ МЕХМЕДОВ

МАЛИНКА ЮРИЕВА ДИМИТРОВА

МАРГАРИТКА КАЛЧЕВА ЦВЯТКОВА

МАРИЙКА АТАНАСОВА ПЕТКОВА

МАРИЙКА НИКОЛАЕВА ЦАНЕВА

МАРИН ДРАГОЗОВ ЦВЯТКОВ

МАРИН ТЕОДОРОВ ЙОРДАНОВ

МАРИЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

МАРИЯ КЛИМЕНТОВА ЙОРДАНОВА

МАРИЯ ЦАНЕВА ЧИТАКОВА

МАРИЯ ЦОНКОВА ЦАНКОВА

МАРТИН ПРОДАНОВ ДЕМИРЕВ

МАХМУД ФЕИМОВ МАХМУДОВ

МАЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА

МЕДЖНУН АХМЕДОВ МЕЙСУДОВ

МЕЗУНЕ МАЗЛУМОВА ТЕОФИКОВА

МЕЙСУД АХМЕДОВ ИСЛЯМОВ

МЕЛИН ИСЛЯМОВА КЕМАЛОВА

МЕРДАН ИСЛЯМОВ КЕМАЛОВ

МЕРИЕМ САЛИЕВА АСАНОВА

МЕТИН МЕЙСУДОВ АХМЕДОВ

МЕХМЕД АЛИЕВ МЕХМЕДОВ

МИГЛЕНА СТЕФАНОВА ЮРКМЕЗ

МИЛАН КЪНЕВ МИЛАНОВ

МИЛАНКА ГЕОРГИЕВА МАНЕВА

МИЛАНКА ДОНЧЕВА МАРИНОВА

МИЛКА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА

МИНЕТ ИБРЯМОВА БЕЙТУЛОВА

МИНЕТ МЕХМЕДОВА ВЕЛИЕВА

МИРВЕТ ФЕРИДЕЕВА ИБРЯМОВА

МИТКО МАРИНОВ ДРАГОЗОВ

МИТЮ НИКОЛОВ СИМЕОНОВ

МИХАИЛ ПЛАМЕНОВ ФЕРДИНАНДОВ

МИХАИЛ ЦАНЕВ ЯНКОВ

МЛАДЕН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

МОНИ СТЕФАНОВ КОСТОВ

МУСТАФА ИСМАИЛОВ МУСТАФОВ

МЮЙМЮН ЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ

МЮЙМЮНЕ АСАНОВА ТУМБОЛОВА

МЮКЕРЯМ АРИФОВА АСАНОВА

МЮРСЕЛ ОСМАНОВ ЗЕКЕРИШЕВ

НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА ТОТЕВА

НАДЕЖДА НОЙЧЕВА НИКОЛАЕВА

НАДЕЖДА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА

НАДЖИЕ МУСТАФОВА КУРДОВА

НАДЖИЕ ФЕИМОВА ШАКИРОВА

НАЗМИЕ САЛИМОВА ИБРЯМОВА

НАЗМИЕ ЮСЕИНОВА ЛЮМАНОВА

НАИМ АЛИЕВ АШИМОВ

НАЙДЕН ЛИЛЯНОВ АСЕНОВ

НАРЦИС АЛИЕВА ИСМАИЛОВА

НАСУФ МАЗЛУМОВ АРИФОВ

НЕБАЕТ АСАНОВА АНГЕЛОВА

НЕВРИЕ КЕМАЛОВА АСАНОВА

НЕВРИЯ ОСМАНОВА МЕХМЕДОВА

НЕДЖАТИ ЛЮТФИЕВ ТУМБОЛОВ

НЕДЖИМЯ РЕДЖЕБОВА МАХМУДОВА

НЕДЖЛЯ РАМАДАНОВА НЕДЖИБОВА

НЕДЖМИЕ АКОВА НАСУФОВА

НЕДЖМИЕ НУРИЕВА АЛИЕВА

НЕДРЕТ ИСУФОВ РАМАДАНОВ

НЕЖДЕТ ИСЛЯМОВ АХМЕДОВ

НЕЖДЕТ ФЕРЗОВ АХМЕДОВ

НЕРГИС ЗЮЛКЯРОВА ФЕИМОВА

НЕРДИН ЮСМЕНОВ МУСТАФОВ

НЕСРИН РЕДЖЕБОВА ЮСЕИНОВА

НЕФИСЕ АЛИШЕВА АХМЕДОВА

НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ДРАГНЕВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ИГНАТОВ

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ КЪНЕВ

НИКОЛАЙ РАШКОВ СИМЕОНОВ

НИКОЛИНА ВЕЛИКОВА КИРОВА

НИКОЛИНА НИКОЛАЕВА ЦВЯТКОВА

НИКОЛИНКА МАНОЛОВА ПЕТКОВА

НИХАТ РЕФЕТОВ МЕХМЕДОВ

НОЙЧО НИКОЛАЕВ СИМЕОНОВ

НУРЕТИН СЕИДОВ ФЕРЗОВ

НУРЕТТИН РУШЕНОВ ФЕИМОВ

НУРИЕ КЕМАЛОВА САИДОВА

НУРИЕ ОСМАНОВА ЗЕКЕРИЕВА

НУРСЕЛ ФИКРИЕВА СИМЕОНОВА

НУРТЕН АБДУЛОВА РАШИДОВА

НУРТЯН АСАНОВА НАИМОВА

ОГНЯН КЪНЧЕВ ЙОРДАНОВ

ОГНЯН СТЕФАНОВ КОЙЧЕВ

ОРХАН АБДУЛОВ ДЕРВИШЕВ

ОРХАН ШУКРИЕВ ЮСМЕНОВ

ОРХАН ЮСЕИНОВ АЛИЕВ

ОСМАН КЯМИЛОВ ЮСЕИНОВ

ОСМАН ОСМАНОВ ЗЕКЕРИШЕВ

ОСМАН ОСМАНОВ САДЪКОВ

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ

ПАВЛИНКА ЦАНЕВА БИЛЧЕВА

ПАНАЙОТ ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ПЕНКА ЙОРДАНОВА ИГНАТОВА

ПЕНКА КРЪСТЕВА ПЕТКОВА

ПЕНКА СТОЙЧЕВА СИМЕОНОВА

ПЕРИХАН РИДЖАЙ ХАМДИ

ПЕТКА ДИМИТРОВА КЪНЕВА

ПЕТРАНА ЦАНЕВА ЧОЛАКОВА

ПЕТРАНКА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА

ПЛАМЕН БОЖИНОВ АТАНАСОВ

ПЛАМЕН ГЕНЧЕВ ПЕТРОВ

ПЛАМЕН ФЕРДИНАНДОВ ЙОРДАНОВ

РАДА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

РАДОСЛАВ ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ

РАДОСЛАВ ИЛИЕВ ПЕТКОВ

РАЙКО АНДРЕЕВ ОГНЯНОВ

РАЙЧО ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

РАЛИЦА МИЛКОВА ГЕОРГИЕВА

РАМАДАН АСАНОВ НЕДЖИБОВ

РАМАДАН ИСУФОВ ИСМАИЛОВ

РАМИ ЯКУБОВ КУРДОВ

РАМИЕ РАМИЕВА АРИФОВА

РАШКО БОТЕВ СИМЕОНОВ

РЕДЖЕБИЕ ЕШРЕФОВА МЕХМЕДОВА

РЕДЖЕБИЕ МЕХМЕДОВА НЕДЖИБОВА

РЕЙХАН НИХАТОВ РЕФЕДОВ

РЕМЗИ БЕЙДАТОВ АШИМОВ

РЕМЗИЕ АЛИШЕВА АЛИЕВА

РЕНГИНАР АСАНОВА ХАКОВА

РЕСМИЕ ИБАЗЕРОВА АХМЕДОВА

РЕФЕТ ЕТЕМОВ НАИМОВ

РЕФЕТ МЕХМЕДОВ МАХМУДОВ

РОСАЛИНА ЯНКОВА БАЛОВА

РОСИЦА АСЕНОВА СИМЕОНОВА

РОСИЦА ПЕТКОВА КЪНЕВА

РОСИЦА СИМЕОНОВА БОТЕВА

РУЖДИ САЛИЕВ ИБРЯМОВ

РУЖИН АСЕНОВ СИМЕОНОВ

РУМЕН ВЕСЕЛИНОВ МАЛЧЕВ

РУМЕН ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ

РУМЕН ДОНЧЕВ ДИМИТРОВ

РУМЕН НИКОЛАЕВ РАШКОВ

РУМЕН РАШКОВ БОТЕВ

РУМЯНА АНГЕЛОВА МИЛАНОВА

РУМЯНКА КИРИЛОВА ГРИГОРОВА

РУСЛАН РАФАИЛОВ АНГЕЛОВ

РУШЕН ФЕИМОВ АХМЕДОВ

РЮКЮШ ЕТЕМОВА ЕРБАБОВА

РЮКЮШ МУСТАФОВА ФЕРАДОВА

САБРИШ ДАИЛОВА АЛИЕВА

САДУЛА РАСИМОВ САДУЛОВ

САИД ФЕРЗОВ АХМЕДОВ

САЛИМ САЛИЕВ АЛИЕВ

САМИ АРИФОВ АРИФОВ

САМИ ДАУДОВ АРИФОВ

САНИЕ МУСТАФОВА ЗЕКЕРИШЕВА

САНИЕ ШУКРИЕВА АЛИЕВА

САФИЕ МЮМЮНОВА ЮНАЛОГЛУ

САША ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА

САШО ТОДОРОВ ГРИГОРОВ

СВЕТЛОЗАР ИЛИЕВ ДОБРЕВ

СВЕТОЗАР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

СВИЛЕН РУЖИЕВ СИМЕОНОВ

СЕБАТИН СЕВДИНОВ НАИМОВ

СЕБАХТИЕ РЕДЖЕБОВА САЛИЕВА

СЕВГИНАР АМИШЕВА СЮЛЕЙМАНОВА

СЕВГЮНЯР АКЪЕВА РАЗАКОВА

СЕВДА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕЗАРОВА

СЕВДА БИСЕРОВА ВИТАНОВА

СЕВДА КИРИЛОВА НИКОЛАЕВА

СЕВДАЛИН АХМЕД АЛИ

СЕВДАН РАЙКОВ АНДРЕЕВ

СЕВДЖИХАН ХАЛМИЕВА МЕХМЕДОВА

СЕВДИЕ АСАНОВА АЛИЕВА

СЕВДИЕ ДАИЛОВА АХМЕДОВА

СЕВЕРИН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ

СЕВЕРИН ДАНАИЛОВ КОВАЧЕВ

СЕДИКА АРИФОВА АРИФОВА

СЕЗГИН АЛИЕВ ЮСМЕНОВ

СЕЛВЕТ ШИРИНОВА АРИФОВА

СЕЛЯЙДИН ШУКРИЕВ ХАМДИ

СЕМРА КРАСИМИРОВА АНДРЕЕВА

СЕМРА САЛИЕВА ИБРЯМОВА

СЕНЕХА АБДИ МАХМУДОВА

СЕХЕР МОХАРЕМОВА ЗЕКЕРИШЕВА

СИЛВЕР РЕФЕТОВА ЕТЕМОВА

СИЛВИЯ ФИЛЕВА КИРИЛОВА

СИМЕОН БОТЕВ СИМЕОНОВ

СЛАВИ АНЕВ ХРИСТОВ

СНЕЖАНА ЗОРКОВА АНТОНОВА

СНЕЖАНА САШЕВА БОРИСОВА

СНЕЖАНКА ЦВЯТКОВА МАЛЧЕВА

СТАНИМИР МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕЛИЯН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ

СТЕФАН МИЛЕНОВ НИКОЛОВ

СТЕФАН НИКОЛАЕВ МИТЕВ

СТЕФАН СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН СТАНЧЕВ ДАНАИЛОВ

СТЕФАН ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

СТЕФАН ЯНКОВ БОЯДЖИЕВ

СТЕФКА БОТЕВА СИМЕОНОВА

СТЕФКА СИМЕОНОВА ДОНЧЕВА

СТЕФКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА

СТИФАНА СИМЕОНОВА ЦАНКОВА

СТОЙЧО МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

СТОЯН КЪНЧЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН МАРИНОВ ЗДРАВКОВ

СТОЯНА ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА

СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

СУНАЙ ИСМЕТОВ ИЛИЯЗОВ

СЮЛБИЕ ЕШРЕФОВА ИСЛЯМОВА

ТАИР АРУНОВ ИСМАИЛОВ

ТАТЯНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА

ТЕМЕНУЖКА ГАЛЕВА АТАНАСОВА

ТЕМЕНУЖКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА

ТЕОДОРА АЛЕКСЕЕВА АСЕНОВА

ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА РАДЕВА

ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА

ТИНКА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА

ТИХОМИР САШЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР АТАНАСОВ ТРИФОНОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР ИЛИЕВ ТОТЕВ

ТУНДЖАН КЕРИМ МЕХМЕД

ТЮРКЯН РЕДЖЕБОВА ЮСЕИНОВА

ТЮРКЯН ЯШАРОВА ДАИЛОВА

ФАИК МЮМЮНОВ ЮСЕИНОВ

ФАТМЕ АКАЕВА АШИМОВА

ФАТМЕ АКИФОВА АЛИУСТОВА

ФАТМЕ КЯМИЛОВА СЮЛЕЙМАНОВА

ФАТМЕ ХАСАНОВА ВЕЛИЕВА

ФЕДАЕТ АХМЕДОВА ЗЕКЕРИШЕВА

ФЕИМ АСАНОВ ИБРЯМОВ

ФЕРДИНАНД АСЕНОВ ЙОРДАНОВ

ФЕРЗИЕ МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА

ФЕРИДЕ ИБРЯМОВА РАСИМОВА

ФЕТИЕ МУСТАФОВА ИСМАИЛОВА

ФИКИРЕТ ДАИЛОВ АДИЛОВ

ФИКРЕТ ИЛИЯЗОВ РАИМОВ

ХАВА РЕДЖЕБОВА ЛЮТВИЕВА

ХАНЪМ МЕХМЕДОВА СЮЛЕЙМАНОВА

ХРИСТАНА СИМЕОНОВА ВЕЛИКОВА

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ХРИСТИНА КОЛЕВА ХРИСТОВА

ХРИСТИНКА ГАТЕВА СТОЯНОВА

ХРИСТИНКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

ХРИСТО АСЕНОВ АНГЕЛОВ

ХРИСТО ДАНАИЛОВ АНТОНОВ

ХЮЛИЯ ОРХАНОВА ЮСЕИНОВА

ЦАНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

ЦАНКА БОРИСОВА ЯНКОВА

ЦВЕТЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ МАЛЧЕВ

ЦВЕТЕЛИНА БОГОМИЛОВА АТАНАСОВА

ЦВЕТОМИР НЕНКОВ БРАТОЕВ

ШАЗИЕ КУРТИШЕВА АХМЕДОВА

ШЕНАЙ НАИМОВА МЕХМЕДОВА

ШИРИН ИСМАИЛОВА САБРИЕВА

ШИРИН ЮСЕИНОВ АРИФОВ

ШЮКРЮ ЮСМЕНОВ АЛИЕВ

ЮКСЯЛ ШИРИНОВ АРИФОВ

ЮЛВИЕ НУТФИЕВА ИБРЯМОВА

ЮЛВИЕ РУШЕНОВА ФЕИМОВА

ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

ЮМЕР МАЗЛУМОВ ТЕОФИКОВ

ЮМЮГЮЛСЮН ФЕИМОВА МЕХМЕДОВА

ЮРФЕД ДЖАФЕРОВА КУРДОВА

ЮСЕИН МЕХМЕДОВ ЮСЕИНОВ

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ АЛИЕВ

ЮСМЕН ИБРЯМОВ АХМЕДОВ

ЯКУБ ИБИШЕВ ЗЕКЕРИШЕВ

ЯНА ЯНКОВА ЕВТИМОВА

ЯНКА ИГНАТОВА НЕШЕВА

ЯНКО БИЛЧЕВ ЯНКОВ

ЯНКО ИЛИЕВ ПЕТКОВ

ЯШАР ИБРЯМОВ РАСИМОВ

ЯШАР ЮСЕИНОВ ЯШАРОВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ ОБЩИНА: БОРОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЕКЗАРХ ЙОСИФ КМЕТСТВО: .....................СЕКЦИЯ № 008

адрес на избирателна секция: читалището ул. “Николаевска” № 3

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя


Каталог: Docs -> 2012
2012 -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
2012 -> Кодекс обн. Дв бр. 30 от 11 Април 2006г., изм. Дв бр. 59 от 20 Юли 2007г., изм. Дв бр. 64 от 7 Август 2007г
2012 -> Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
2012 -> Програмата за трансгранично сътрудничество между българия-сърбия по ипп тема: „ Идентифициране и планиране на проект попълване на формуляр за кандидатстване
2012 -> Резюме на продукт за разработка на уеб приложения с платформата „Apache Tapestry”
2012 -> Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
2012 -> Доклад на Управителния съвет на фондацията
2012 -> Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница