За развитие на дейността на „Вик оод габровостраница1/20
Дата13.10.2018
Размер2.46 Mb.
#85897
ТипБизнес-план
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
БИЗНЕС ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА

„ВиК” ООД - ГАБРОВО

КАТО ВИК ОПЕРАТОР

ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.

Форматът и структурата на текстовата част на бизнес плана е в съответствие с изискванията на

Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.) и Указания за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., приети от КЕВР с решение по т. 2 от Протокол № 76/19.04.2016 г.

ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящият бизнес план на „ВиК” ООД – Габрово е разработен съгласно Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги (НРВКУ) и Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени” за регулаторния период 2017 – 2021 г., приети с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране по т.2 и т. 3 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г.

Представена е отчетна информация за 2015 г., информация съгласно одобрен бизнес план за 2016 г. и прогнозни данни за 2017 – 2021 г., така както се изисква в справките към електронния модел към бизнес плана.

Информацията, представена в бизнес плана до 2018 г. включително е е за цялата обслужвана територия на „ВиК” ООД – Габрово – Общини Габрово, Дряново и Трявна. От 2019 г. до 2021 г. към обслужваната територия на „ВиК“ ООД – Габрово се добавя и Община Севлиево. За периода 2019г. – 2021 г. започва да се доставя вода на друг ВиК оператор – „ВиК“ АД – Ловеч и е изготвен допълнителен електронен файл към бизнес плана в същия формат, с изключение на Справки № 2, 3, 7, 10, 14 и 15.

Към приложенията са представени копия на писма с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗВРКУ - до Асоциацията по „ВиК” за съгласуване на бизнес плана и до Общинските съвети в Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево за становище по бизнес плана. (Приложение 1)


I. ОБЩА ЧАСТ 1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА


Съгласно дружествения договор В и К операторът е регистриран по Търговския закон като : „ В и К ” ООД – гр. Габрово, със седалище :

гр. Габрово и адрес на управление : гр. Габрово, бул. „ Трети март ” № 6

Съдебната регистрация е с решение на Габровски окръжен съд по фирмено дело № 2850 / 1991 г.

Предмет на дейност : водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири .

Дружеството се управлява и представлява от Управителя :

инж. Владимир Георгиев Василев

Телефон за контакт : 066 / 800500 , факс : 066 / 801178

e – mail : office@vik-gabrovo.com

Дружеството е вписано в Регистъра на БУЛСТАТ с БУЛСТАТ 817040128 .

„ В и К ” ООД – Габрово е регистрирано, съобразно изискванията на Закона за данъчното производство в Данъчна служба – Габрово, с Данъчен номер 1070006649 . Под същия номер В и К оператора е регистриран и по Закона за ДДС .

Структура на собствеността : „ В и К ” ООД – Габрово е със смесена ( държавна и общинска ) собственост, разпределена по следния начин – 51 % държавна и 49 % общинска . В таблицата по долу са посочени броят на дяловете, стойността им и процента на всеки от съдружниците.

Съдружници

Брой дялове

Стойност на дяловете

Процент

Държава

1 889

188 900

51

Община Габрово

1 333

133 300

36

Община Дряново

222

22 200

6

Община Трявна

259

25 900

7

Всичко

3703

370 300

100

Собственият капитал на „ В и К ”ООД – Габрово е 370300 лв., разпределен в 3703 дяла всеки по 100 лв.

Органи на управление : Съгласно Търговския закон органите на управление са Общото събрание и Управителя. В Общото събрание на съдружниците всеки съдружник може да бъде представляван от

Пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.Мениджърски екип :

Име, фамилия

Длъжност

Образование

Работи във фирмата от.......

инж. Владимир Василев

Управител

Висше - техническо

2010 г.

Румяна Митева

Гл. счетоводител

Висше - икономическо

2015 г.

инж. Розалин Парашкевов

Гл. инженер

Висше - техническо

2010 г.

На 26.04.2016 г. се сключи Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги между:

„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Габрово и „ВиК” ООД – Габрово.

Според буква „Г” от Договора, публичните активи, намиращи се в обособената територия, ще бъдат предадени на Оператора за стопанисване, поддръжка и управление поетапно, в зависимост от момента на приключване на процедурите по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обнародван в Държавен вестник брой 103 от 29.11.2013 г.) и преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обнародван в Държавен вестник брой 58 от 31.07.2015 г.).

Към бизнес плана е приложено решение на Асоциацията по ВиК по чл. 198в, ал. 4, т.1 от ЗВ (Приложение 2) и сключен Договор по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ (Приложение 3).

Предстои подписване Допълнително споразумение №1 към Договор от 26.04.2016 г., според което „ВиК“ ООД – Габрово ще започне фактически и изцяло да предоставя Услугите на потребителите на територията на Община Севлиево и да стопанисва, поддържа и експлоатира Публичните активи на територията на Община Севлиево, считано от 1.01.2019 г.

  1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО


„ВиК” ООД - Габрово обхваща територията на общини Габрово, Дряново и Трявна с общ брой на населението 80 876 (данни НСИ) жители.

Услугата водоснабдяване се извършва в 139 населени места с население 80 310 жители (99,3%). За 28 населени места се купува вода от

„Бяла” ЕООД – Севлиево и „ВиК Йовковци” - Велико Търново.

Пречиствателни станции за питейна вода има само в гр. Габрово – ПСПВ „Киселчова могила” и ПСПВ „Малуша” .

Услугата канализация се извършва в 5 населени места с население

66 804 жители (82,6%).

Пречиствателни станции за отпадъчни води има в гр. Габрово и гр. Трявна.

Услугите се извършват чрез 76 водоснабдителни системи и 5 канализационни системи със следните по-важни производствени характеристики: • Действуващи водоизточници – яз. „Христо Смирненски” и 158 бр. повърхностни и подземни водоизточници

 • Външна водопроводна мрежа – 466 км

 • Помпени станции и хидрофори – 53 бр.

 • Действащи напорни водоеми – 200 бр.

 • Вътрешна водопроводна мрежа – 670 км

 • Сградни водопроводни отклонения – 24 444 бр.

 • Канализационна мрежа – 165 км

 • Сградни канализационни отклонения – 7 741 бр.

 • Обща водоснабдена площ – 76 383 000 м²

 • Обща отводнявана площ – 25 932 712 м²

До 2018 г. данните в справките към бизнес плана се попълват общо за обслужваната територия (Община Габрово, Община Дряново и Община Трявна) от «ВиК» ООД – Габрово и се разглеждат като една Водоснабдителна система основна.

От 2019 г. към Водоснабдителна система основна се добавят и параметри за обслужваните населени места на територията на Община Севлиево. Образува се и втора Водоснабдителна система – доставяне на вода на друг ВиК оператор («ВиК» АД – гр. Ловеч). За Водоснабдителна система – доставяне на вода на друг ВиК оператор е изготвен допълнителен файл към бизнес плана в същия формат като за Водоснабдителна система основна, като не се попълват Справки № 2,3,7,10,14 и 15 съгласно Указания за прилагане на Наредбата за регулиране качеството на водоснабдителните и канализационни услуги за регулаторния период 2017 – 2021 г.

Приложено е писмо от «ВиК» АД – гр. Ловеч с прогнозните количества, които ще се подават за гр. Априлци за периода 2019 – 2021 г. (Приложение 4)


  1. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

   1. Водоизточници – 159 бр. – 1 бр. язовир, 5 бр. речни водохващания и 153 каптажа - описани са в текста по долу към конкретната водоснабдителна система.

От 2019 г. водоизточниците стават 241 бр.
   1. Съоръжения за пречистване на питейна вода – 2 бр. пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ „Киселчова могила” и ПСПВ „Малуша”, намиращи се в гр. Габрово
От 2019 г. пречиствателните станции за питейни води стават 3 бр., започва да се експлоатира и ПСПВ „Стоките“.

Подробно описание е дадедо в т.7.4.4.

Довеждащи съоръжения – 466 км довеждащи водопроводи, описани са в текста по долу към конкретната водоснабдителна система. Предвидено е завишение на дължината на довеждащите водопроводи от 46 км през 2017 г. на база списъци ДМА към 31.12.2013 г. в баланса на общините. Актуална информация с общата дължина ще бъде ясна след прехвърляне на всички активи ПДС и ПОС за стопанисване, поддържане и експлоатация от ВиК и след изготвяне регистър на активите до края на 2018 г.


   1. Разпределителна мрежа – 670 км разпределителни водопроводи,
описани са в текста по долу към конкретната водоснабдителна система. Предвидено е завишение на дължината на довеждащите водопроводи от 5 км през 2017 г. на база списъци ДМА към 31.12.2013 г. в баланса на общините. Актуална информация с общата дължина ще бъде ясна след прехвърляне на всички активи ПДС и ПОС за стопанисване, поддържане и експлоатация и след изготвяне регистър на активите до края на 2018 г.

Общата дължина на довеждащата и разпределителната мрежа за

2015 г. и 2016 г. е 1136 км, от 2017 – 2019 г. е завишена на 1187 км предвид допълнителните активи, които ще бъдат предадени за експлоатация на „ВиК” ООД – Габрово, а от 2019 г. с окрупняване на Оператора – 1 957 км. .


   1. Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други –
49 бр. ПС и 4бр. хидрофори, както и 200 бр. резервоари.

От 2019 г. започват да се обслужват 269 бр. резервоари и 86 бр. ПС след окрупняване на ВиК оператора.
   1. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на
публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора) - На 10.04.2018г. се извършва приемо – предаване на документация относно стопанисване, поддържане и експлоатация на обекти публична собственост: В и К системи и съоръжения, изградени по проект „ Интегриран проект за Водния цикъл на гр. Габрово”. Като активите обслужващи дейността водоснабдяване са на стойност 32 437 хил. лв./Производствени сгради – 4 596 хил. лв., Водопроводи – 21 131 хил. лв., машини и съоръжения – 6 710 хил. лв./;

На 10.05.2018г. се извършва предоставяне на публичен актив по чл. 4 ,ал. 4,б. „г” във вр. с чл.4, ал.4,б, „б” от Договора за за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по В и К – Габрово и оператора „В и К „ ООД гр. Габрово – ВиК актив публична държавна собственост – поземлен имот – територия заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съставляващ язовир „Хр. Смирненски” на стойност : 10 568 401,30 лв./10 568 хил. лв./.

През 2019г. ще се извърши присъединяване на „Бяла” ЕООД гр. Севлиево към „ВиК ООД гр. Габрово. Като активите обслужващи дейността водоснабдяване по протоколи са на стойност 11 598 хил. лв.
ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ
   1. Канализационна мрежа – описано е към т.1.3.2.
   2. Главни канализационни колектори

Общата дължина на канализационната мрежа към 2015 г. е 165 км

като са взети предвид, изградените канализационни мрежи и колектори по проекти - „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово” с бенефициент Община Габрово и „Изграждане на ПСОВ гр.Трявна и довеждащ колектор към нея” с бенефициент Община Трявна.

През 2017 г. е предвидено е завишение на дължината на

канализационната мрежа от 6 км (171 км) през 2017 г. на база списъци ДМА към 31.12.2013 г. в баланса на общините.

От 2019 г. след окрупняване на оператора общата дължина на канализационната мрежа е 268 км

   1. Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други –
към 31.12.2015 г. „ВиК” ООД не експлоатира канализационни помпени станции.
От 2019 г. след окрупняване на оператора КПС са 4 бр.
1.2.10 Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора) - С извършване на приемо – предаване на документация относно стопанисване, поддържане и експлоатация на обекти публична собственост: В и К системи и съоръжения, изградени по проект „ Интегриран проект за Водния цикъл на гр. Габрово”, се получават активи обслужващи дейността канализация на стойност 13 352 хил. лв.;

През 2019 г. ще се извърши присъединяване на „Бяла” ЕООД гр. Севлиево към „ВиК ООД гр. Габрово. Като активите обслужващи дейността канализация по протоколи са на стойност 16 591 хил. лв.
От 2019 г. предоставяне за стопанисване на 4 бр. КПС – 1 бр. за гр. Габрово и 3 бр. за гр. Севлиево


  1. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

   1. Точки на заустване без пречистване

Гр. Габрово – 4 точки на заустване без пречистване, описани в разрешително № 13140023/09.08.2007 г. - заустване №2 (кв. Лисец”) битови отпадъчни води в р. Паничарка, заустване №3 (кв. „Беленци”) битови отпадъчни води в р. Жълтешка, заустване №4 (кв. „Любово”) битови отпадъчни води в р. Янтра, заустване №5 (кв. „Тончевци”) битови отпадъчни води в р. Репивец.

Гр. Дряново – 3 точки на заустване без пречистване, описани в разрешително № 13140228/13.08.2013 г. - заустване №1 (м. „Ганчеви лъки”) смесен поток битови и промишлени отпадъчни води в р. Дряновска, заустване №2 (в близост до градски пазар) смесен поток битови и промишлени отпадъчни води в р. Дряновска, заустване №3 (кв. „Априлци”) смесен поток битови и промишлени отпадъчни води в р. Дряновска

Община Севлиево – включена от 2019 г.

Точки на заустване във водоизточници, без пречистване на отпадните води, съществуват за р. Росица и нейни притоци. Това е валидно както за гр. Севлиево, така също и за села с частично изградени канализационни мрежи, неразполагащи с ПСОВ.


   1. ПСОВ – механично пречистване – няма изградени ПСОВ само с механично пречистване
   2. ПСОВ – биологично пречистване – до 2018 г. няма изградени ПСОВ само с биологично пречистване

От 2019 г. – ПСОВ гр. Севлиево
   1. ПСОВ – третично пречистване

„ВиК” ООД – Габрово експлоатира две пречиствателни станции

отпадни води с третично пречистване и предоставя услугата пречистване на отпадъчни води в гр. Габрово и в гр. Трявна.ПСОВ гр. Габрово

ПСОВ – Габрово е в експлоатация от 1984 г.

През 2015 г. приключи „Реконструкция на ПСОВ - Габрово като част от „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово” по ОП „Околна среда 2007 – 2013” с бенефициент Община Габрово.

Схема на ПСОВ – гр. ГабровоРехабилитацията на ПСОВ е оразмерена за 99 780 еквивалентни жители и Q ср. дн. = 18 505 м3/д и включва механично, биологично и третично пречистване.

Технологичната схема на ПСОВ след реконструкцията включва следните съоръжения:

ВОДНА ЛИНИЯ 1. Преливник на входа – нов

 2. Сграда груби и фини решетки – нова

 3. Аериран пясъкомаслозадържател – нов

 4. Дебитомер на входа – нов USD на тръба

 5. РУ към ПРУ – преоборудване

 6. ПРУ – 2 бр. – преобурудване

 7. Кранова шахта и ПС плаващи към ПРУ – нова

 8. Селектор – нов

 9. Преливник пред биобасейни – съществуващ

 10. Биобасейн – разширение – нов

 11. РУ към ВРУ – преоборудване

 12. ВРУ – 2 бр. – нови

 13. Калови шахти за РАУ от ВРУ – нови

 14. Смесител за хлор – съществуващ

 15. РУ към контактен резервоар – съществуващ

 16. Контактен резервоар – съществуващ

 17. Дебитомер на изхода – нов тип „Вентури”

 18. Заустване в р. Янтра – съществуващо

УТАЙКОВО СТОПАНСТВО

 1. ПС за първична утайка – преоборудване

 2. ПС за РАУ и ИАУ – преоборудване

 3. ПС към утайкоуплътнител – нова

 4. Утайкоуплътнител за първична утайка – нов

 5. Метантанк I-ва степен – преоборудване

 6. Метантанк II-ра степен – преоборудване

 7. Обслужваща сграда при метантанкове. Сгъстители за ИАУ. Оползотворяване на биогаз с СО генератор и газов котел – нова

 8. Газхолдер – нов

 9. Факел за биогаз – нов

 10. Силоз за кондиционирана утайка – нов

 11. Обезводнителна инсталация с камерна филтър преса – нова

 12. Изсушителни полета – съществуващи

 13. ПС за калови води от изсушителни полета и хлорни утайки – преоборудване

 14. ПС за дренажни води и техническа вода – нова

ПСОВ гр. Трявна

От 1.10.2015 г. започва експлоатация на изградената ПСОВ в гр. Трявна и довеждащ колектор към нея с дължина 1.7 км. , изградени по ОП «Околна среда 2007 – 2013 г.» с бенефициент Община Трявна.

ПСОВ Трявна е оразмерена за 12 000 ЕЖ и Q ср.дн=2 787 м3/д, Q maxh=198 м3/ч и 2Q maxh=362 м3/ч;

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНАТА ВОДА: 1. Входна помпена станция с потопени помпи и груби решетки

 2. Сграда фини решетки

 3. Дебитомер на вход

 4. Пясъкозадържател тип „Писта”

 5. Селектор с рзпределително устройство към биобасейни

 6. Блоксъоръжение за биологично пречистване – 2 бр. Състои се от биобасейн с вграден в него ВРУ;

 7. Съоръжение за UV-дезинфекция;

 8. Дебитомер на изход;

 9. Заустване в р. Тревненска;

 10. Прилежащи тръбни връзки и помощно оборудване между отделните съоръжения;

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКАТА:
1. Помпена станция за РАУ и ИАУ;

2. Утайкоуплътнител;

3. Силоз за утайка;

4. Инсталация за механично обезводняване с камерна филтърпреса;

ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ


 1. Сграда въздуходувки;

 2. Административно-лабораторна сграда с ЦДП;

 3. Портиерна

ПСОВ гр. Севлиево – 2019 г.

Пречиствателната станция за отпадни води /ПСОВ/ е разположена по горното течение на р.Росица.

Крайният резултат от работата на ПСОВ е преминаващите през съоръженията отпадъчни води от гр.Севлиево да бъдат пречистени до степен на показателите, отговарящи на II категория водоприемник. ПСОВ е единствената в гр.Севлиево, което в екологично отношение определя значението й както за града, така и за течащата покрай него река Росица.

При нормални условия технологичния процес на пречистване на отпадъчните води в ПСОВ на този етап е безопасен и не крие особено опасни моменти.

Оразмерителни водни количества на изход на ПСОВ са:


 • Q средно на ден – до 10 425 м³/ден

 • Q макс. - 400 – 600 м³/час

 • Q год. – до 3 805 125 м³/год.

ПСОВ е оразмерена за населено място с до 54 000 жители. Пречистването става на две стъпала:

 1. Чрез предварително пречистване :

 • Груби решетки

 • Фини решетки

 1. Биологично стъпало


1.3.5. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора). С извършване на приемо – предаване на документация относно стопанисване, поддържане и експлоатация на обекти публична собственост: В и К системи и съоръжения, изградени по проект „ Интегриран проект за Водния цикъл на гр. Габрово”, се получават активи обслужващи дейността пречистване на стойност 20 213 хил. лв.;

През 2019 г. ще се извърши присъединяване на „Бяла” ЕООД гр. Севлиево към „ВиК ООД гр. Габрово. Като активите обслужващи дейността канализация по протоколи са на стойност 13 958 хил. лв.

Направена е Реконструкция на ПСОВ – Габрово и Реконструкция на ПСПВ – Габрово. Новоизградена ПСОВ – Трявна.


  1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

   1. Организационна структура – диаграма, описание

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРНА СХЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

на „ Водоснабдяване и канализация ” ООД - Габрово


„ В и К ” ООД УправителПроизводствено техническо направление

Главен инженерИкономическо направление

Ръководител ФСОТехнически сътрудник

   1. Географска организация – експлоатационни райони

На принципа на географско местоположение в дружеството има формирани 3 бр. експлоатационни района – Габрово, Дряново и Трявна.

От 2019 г. ще се сформира още един експлоатационен район – Севлиево.


  1. ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ


Във „ В и К ” ООД – Габрово има разработен План за организиране и провеждане на СНАВР в части за ПСПВ, ПСОВ, язовирен район „ Хр. Смирненски ” и дружеството като цяло. Същият е актуализиран и приведен в указаните срокове в АВАРИЕН ПЛАН в съответствие с изискванията на чл. 35 ал.1 т. 2 и 10 от Закона за защита при бедствия. Със заповед на Управителя на дружеството е изградена обектова комисия за защита на работниците и служителите при БАК. В комисията са включени подходящи длъжностни лица, съобразно длъжностните им характеристики и характерните за дружеството възможни кризисни ситуации. Участниците във аварийната група са запознати с длъжностните си задължения.

Поддържа се 100 % аварийния резерв от принадлежности и

материали. Инструментите за изкопни работи са в добро състояние.

Ръководството на язовирен район „ Хр. Смирненски ” осигурява

ежедневна информация за наблюдаваните параметри на язовира до главния инспектор в Гражданска Защита – Община Габрово. Предписаният контролен обем се поддържа и наблюдава постоянно от контролните органи.

В изпълнение на изискванията на чл. 139, ал.1, т. 2 от Закона за

водите язовирен район „ Хр. Смирненски ” поддържа проводимостта на речното корито след язовирната стена на разстояние 500 м от съоръжението.

Свлачищните масиви в района на дружеството са в режим на

ежедневно наблюдение.

В дружеството има изградена надеждна свързочно - оповестителна

система.

Планът за действие при бедствия и аварии е представен към

приложенията на хартиен и електронен носител (Приложение 5).


 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
  2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
  2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
  2017 -> Синхрон медия” оод
  2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
  2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
  2017 -> До (Бенефициент- наименование)
  2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
  2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


  Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница