За развитието на туризма в Община ТърговищеДата08.06.2017
Размер308.71 Kb.
#23146
П Р О Г Р А М А

за развитието на туризма в Община Търговище
І.Въведение.

Обществено-икономическите промени в Република България в последното десетилетие на двадесети век,реализирането на ускорен процес на интеграция в Европейския съюз,възраждането на традиционни взаимоотношения с останалите държави от Европа и света, изискват адекватни действия на държавните и местни органи за самоуправление.

Съгласно чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА И ЧЛ.10 АЛ.1 ОТ Закона за туризма Общинските съвети приемат стратегии и програми за развитие на общините.

Приемането на Програма за развитие на туризма в Община Търговище в голяма степен ще допринесе за превръщането и в просперираща социална общност с устойчиво развитие,привлекателно място за бизнес и живот ,работа за всички ,високи доходи,развит алтернативен туризъм,съхранена природна среда и богат културен живот.


ІІ.Основна цел.


Целта на Програмата за развитие на туризма в Община Търговище е на базата на разкрити собствени и потенциални ресурси-природни забележителности,историческо и културно наследство,съвременна култура,гостоприемство на хората фолклорни и битови традиции,занаяти,местоположение и комуникации,минерални води и инфраструктура да се осигурят условия за развитие на туризма като отрасъл с приоритетно значение със значим принос за икономическия растеж в общината.

ІІІ.Анализ и оценка на ресурсите като фактори за развитие.

1.Местоположение на общината и комуникации.

Град Търговище е областен и административен център,разположен в източната част на Дунавската равнина с плодородна земя и живописни местности.Община Търговище е разположена върху площ от 84 344 ха.,което представлява 0.76% от територията на страната.Тя включва 1 град и 51 села.

Климатичните условия са характерни за умерено-континенталния климат.Територията на Община Търговище се характеризира със своето разнообразие и преливане на равнинен,хълмист и планински релеф.Добре изразени земни форми са долинните разширения на реките “Врана” и “Сива” и нископланинските възвишения на Търговищкото поле.

Близостта на града до изходните пунктове на страната-Варна-115 км.и Русе-100 км.,го превръщат в естествено стратегическо съкровище на тези направления.Удобна е връзката през Котел за Южна България.Централни пътно-транспортни артерии пресичат в четирите направления територията,които са 78 км.от общо 1 144 км.пътна мрежа в областта.Първокласен път І-4 “София-Велико Търново-Варна”минава през града.Предвижда се автомагистрала “Хемус”да преминава на разстояние 1-15 км.от града.Град Търговище разполага с железопътна гара на линията София-Горна Оряховица-Варна.На 13 км.от гр.Търговище се намира базата на летище”Търговище”.То е разположено на 25 км.от гр.Шумен и на 30 км.от гр.Разград,но поради липса на финансови ресурси в момента е практически неизползваемо.

Община Търговище може да се разглежда като свързващо териториално звено между Черноморската туристическа зона и Търновско-Габровския туристически район.През разглежданата територия минава основния туристически маршрут на страната София-Горна Оряховица-Варна.

Стратегическото положение на гр.Търговище предоставя отличен достъп до останалата част на България и съседните държави,до които е възможно до се достигне за не повече от 6 часа с автомобил.

Функционира съвременна телекомуникационна система и пълен достъп до Интернет.През 2001 г.беше създадена цифрова телефонна централа с капацитет 2160 съединителни линии и 2000 номера.Един от приоритетните проекти е “Изграждане на оптичен кабел”и в момента се реализира.Осигурено е ползването на информация по информационните мрежи”Мобиком”и”Булфон”.Покритието на мобилни мрежи на територията на общината се осъществява от три оператора на мобилни комуникации-"Мобиком”,”Глобул”и”Мобилтел”.

Радиоканалните медии са представени от “Ново радио-Търговище”ООД гр.Търговище-100.6 mHz,мощност 100 W.Съществува пълно покритие та БНР и БНТ,както и една кабелна телевизия.Печата е представен от общинския вестник “Знаме” и частния “Търговищки новини”.Съществува пълен достъп до националните издания.2.Природни забележителности.

Чистия въздух и красивата природа са добра предпоставка за развитие на туризма в Община Търговище.На територията на общината има ловно-туристически район от 300 ха.,където може да се срещне различен за отстрел дивеч.

На 7 км.южно от града се намира местността ”Парка”.Още през 1929 г.тя се обособява като зона за отдих,а през 2002 г.е обявена за курортен комплекс.Тук са разположени хотелските комплекси “Рай” и “Белият кон”,хотел ”Панорама”,комплекс “Люляка”,Профилакториум,ученически лагер,дом на учителя.

Красиви горски масиви обграждат всички исторически места и туристически хижи.Курортните гори са 1.7 ха. в местността”Боаза”.На територията на общината 31 защитени природни обекта.Интерес представляват природните забележителности:”Коня”- уникално оформена фигура върху почти отвесния склон на “Лале балкан”,”Марината”пещера,природния феномен “Водопадът”.Тук е разположена крепостта “Крумово кале”Тя е проучвана през периода 1964-1972 г.Намерените предмети показват,че крепостта е била изградена в края на V в.от византийците за защита срещу славяните.

В района на с.Драгановец е открит атрактивен туристически комплекс,състоящ се от:тракийско светилище от ІІ-ІV в.,посветено на Херос и бог Аполон;византийска петкорабна базилика от V-ІV в.-единствената в България,пещ за строителна керамика.Комплекса е обявен за паметник на културата от местно значение с решение публикувано в ДВ.бр.70/31.08.1976г.

Зоната за отдих е богата на люляк и на рядко срещаното “урумово”лале в местността “Сивирджи баир”.Открити са находища на редки видове орхидеи и див божур,а местността “Иглика поляна” е единствената в страната където расте жълта иглика.

Интерес за гостите на града и приятен кът за отмора представлява красивото езеро ”Борово око”.

3.Културно-исторически обекти.

Своеобразният архитектурно-исторически облик на гр.Търговище започва да се изгражда още през ІХХ век.На територията на общината съществуват редица културни забележителности:

*Училище”Св.св.Седмочисленици”/Славейковото училище/,днес Исторически музей.

Намира се на ул.”Раковски”№2-историческа експозиция и фондохранилище.Сградата е паметник на културата с национално значение.Построена през 1863 г.за светско училище,тя е уникална и рядко срещана в България през епохата на Възраждането.В нея е учителствал Петко Р.Славейков.Сградата е разположена като подчертан вход към старинния квартал”Вароша”.Днес в нея се съхранява фондът на Историческия музей,който наброява 30 000 музейни единици и научна библиотека.Предвижда се след извършване на спешно необходимия ремонт и укрепване на сградата,на първия етаж да има зала за временни изложби,а на втория етаж да бъде представена в постоянна експозиция историята на Търговищкия край от ХV до ХХ век.Нуждата от изложба,представяща археологическите паметници и обекти в Община Търговище е изключително актуална в настоящия момент,когато безогледно се ограбват и унищожават българските паметници на културата.Тя ще представлява опит за открит диалог с представителите на различните поколения,ще провокира хуманното отношение към културните ценности,оставени от предците ни,ще предизвика и засили интереса на обществеността за тяхното опазване.Бързата урбанизация,иманярството и строително-стопанските дейности заплашват с унищожаване и заличаване на редица археологически паметници.Много от паметниците съществували преди 30-40 години вече са безвъзвратно загубени и единствено тяхното описание остава за бъдещите поколения.Изложбата ще се съпътства от издаване на каталог на археологическите паметници и обекти от периода на най-ранната история до Средновековието,което ще предостави достоверна научна информация за археолози и историци в България и извън нейните граници.

*”Хаджи Ангеловата”къща

Сградата се намира на ул.”Раковски”№14-архитектурен паметник от ХІХ век с местно значение,в който е разположена етнографска експозиция на историческия музей.

Построена през 1863 г.от тревненски майстори сградата е образец на симетрична възрожденска къща с дърворезбена украса,художествено изписани холкери и модерни за времето архитектурни детайли-алафранга,зидана печка.

*”Захариевата “къща

Сградата се намира на бул.”Митрополит Андрей”№2-паметник на културата с местно значение.

В момента изпълнява функцията на административна сграда на историческия музей.Последната реставрация е направена преди 20 години.Музеят притежава движими паметници на културата в основен фонд 28 270 бр.,в научно-спомагателния фонд 1 901 бр.от историческите отдели и над 20 000 бр.от археологически разкопки.

*”Свещаровата”къща

Разположена е на ул.”Раковски”№2-паметник на културата с местно значение.Намира се в непосредствена близост до предходните три архитектурни паметника на културата от епохата на Възраждането.Сградите са построени през 1863 г.от заможния търговец В.Бърнев,роден в село Вардун и са реставрирани през 1979 г.

*Училище”Хаджи Руси”

Намира се на бул.”Цар Освободител”№1-археологическа експозиция.

Сградата с дворно място 1.4 дка.е открита на 17.10.1995 г.Хронологично обхваща времето от VІІ хил.пр.Хр.до ХІV век.Представени са неолитната,халколитната и бронзовата епохи,античността и средновековието.Експонатите са разположени в 7 зали с обща площ 0.354 дка.Сред тях има такива които са уникати и нямат точни аналози,като например известната култова сцена от с.Овчарово/халколитната епоха/,позлатената керамична урна-хидрия от с.Кралево/ІІІ в.пр.Хр./,комбинирания сребърен хирургически инструмент от с.Люблен и др.

*Къща-музей”Никола Симов-Куруто”

Разположена е на ул.”Екзарх Йосиф”-паметник на културата с местно значение.

Музейната експозиция е посветена на Никола Симов-Куруто-знаменосец на четата на Христо Ботев,участвала в Априлското въстание през 1876 г.за освобождението на България от турско робство.

*Храм”Св.Успение Богородично”

Сградата е паметник на културата с национално значение.Построена е през 1850 г.През 1874 г.тревненски резбари изработват олтара,владишкия престол,амвона и тавана.Характерно за архитектурата е трикорабната конструкция в старобългарски стил без кубе.През 1906 г.е построена и камбанарията по проект на италиански инженер.През 1949 г.при пожар изгаря дървената покривна конструкция,дървения таван и колоните.През 1951 г.с доброволен труд е извършен ремонт на сградата.

*Храм-паметник”Св.Иван Рилски”

Строежът на сградата започва през1912 г.,но е осуетен през Балканската война.Храмът е издигнат през 1936 г.Притежава уникален за православния свят иконостас.и оригинални стенописи.Тук се намира гробът на Нюйоркският митрополит Андрей-основател на българските задгранични църкви в Америка и Австралия.

*Художествена галерия”Никола Маринов”.

Въведена е в действие във връзка с 1300-годишният юбилей от създаването на българската държава през 1981 г.Помещава се в сграда,общинска собственост,състояща се от 3 експлоатационни зали с обща площ 3 дка.

Фондът на галерията се състои от 3 633 бр.творби,като близо 1 000 бр.от живописта са акварелни творби.Галерията е единствената специализирана в страната в събирането,съхраняването и експонирането на акварел и притежава най-голямата стойностна сбирка.В една от залите има постоянна експозиция акварел,която включва български и чужди автори.В галерията се намира и най-голямата сериозна сбирка акварел на проф.Никола Маринов,включваща 97 творби.

Основна цел на галерията е издирването,закупуването,съхранението и експонирането на най-интересните акварелни творби,както на стари майстори,така и на съвременни български и чужди автори.

Творби от чуждестранни художници се закупуват от участниците в традиционния международен пленар за акварел”Никола Маринов”,които се подбират от жури.чрез специална селекция.

Организационно и технически към художествената галерия са и къщите музеи:”Стефан Куцаров”и”проф.Никола Маринов”

*Къща на Съюза на Архитектите

Сградата се намира на ул.”Екзарх Йосиф”№13-паметник на културата с местно значение.

В непосредствена близост е църквата”Успение Богородично”.Тя е свързана посредством”комшулуци”със съседните две възрожденски къщи-архитектурни паметници на културата.

Двуетажната сграда,разположена в китен двор с високи дувари е реставрирана през 1979 г.

Град Търговище е запазил своя културен облик през вековете.Функционират два театъра-драматичен със статут на държавна открита сцена/две зрителни зали от 500 и 900 места/ и куклен,като държавен репертоарен театър/зрителна зала с 125 места/.Съществуват още Духов оркестър.Професионален фолклорен ансамбъл”Мизия”,балетна формация”Търговище”,балет-Вега”.център за младежки дейности и инициативи,център за работа с деца,музикално-танцова школа”Рождество Христово-ЛВК”,детски танцов ансамбъл”Търговище”,ансамбли”Димет” и “Романо ило”,съставите за хорово пеене”Дамски камерен хор”,смесен хор”Родна песен”,детски хор”Бончо Бончев”,частна езикова школа”Скай”.

По-значимите културни събития за града са:

*Търговищки пролетен панаир-културна програма,включваща различни видове изкуства,представени от търговищки и чужди състави и изпълнители-ежегодно.

*Празници на женските и девически хорове/ с международно участие/-концертна зала на читалище”Напредък”-ежегодно.

*”Търговище празнува в звуци багри и ритми”-ден на Европа в Търговище.Включва съвкупност от дейности и един кулминационен дени и е част от дългосрочен комуникационен,информационен и образователен процес по темата.Проявите се организират на открито-улици,паркове и площади,а също и в концертни зали.

*Международен фестивал спектакли за деца”Вълшебната завеса”Провежда се ежегодно в Драматичния театър.

*Национална художествена изложба”Акварел”.Провежда се всяка пета година в художествена галерия”Н.Маринов”.

*Национален фестивал на етносите.

* Дни на големия театър в малкия град.

Град Търговище продължава да се вписва в националната,а с отделни факти и в европейската културна палитра.В културните институти има рефлекс за оцеляване,оптимизъм,усилие за идентичност,чрез престижни творци и прояви.4.Спортно-туристически обекти.

На територията на Община Търговище се осъществяват разнообразни спортни дейности.Полагат се усилия в лицето на общината и частни спонсори,да се модернизира спортната база в гр.Търговище:подмени се тревната настилка на футболните игрища намиращи се в спортен комплекс”Н.Камов”и учебно-тренировъчен център”П.Добрев”,бяха направени подобрения и на градския стадион “Д.Бурков”.Със средства на програма “Красива България”се извършва реконструкция на спортната площадка,която се намира в района на спортна зала”Д.Стефанов”.Други спортни обекти са училищната спортна школа,базата за спортна стрелба и няколко тенис-корта/хотелски комплекс”Белият кон”,спортен комплекс”Н.Камов” и кв.”Запад”№1/..Добра даденост за града е мото-стадиона”Аврам Топалов”,но поради редица причини стартове на него не се провеждат.

На територията на Община Търговище има редица обекти посещавани от туристи.Съществуват 31 защитени природни обекти,от които 6 са обявени за природни забележителности:водопада в местността ”Боаза”;скалното образувание “Коня”;”Дервенската пещера”;корията”Петка балкан”;находище на урумово лале в местността “Сивирджи баир”.Други туристически обекти са “Марината “пещера,крепостта “Крумово кале”,петкорабната базилика и светилището на бог Аполон в с.Драгановец.Обект на чести туристически посещения е хижа”Младост”.Хижата е построена през 1965 г.Представлява масивна двуетажна сграда с 50 легла.Разполага с обширна столова,кухня,битов кът с телевизор.Тя е водоснабдена и електрифицирана Хижата има северно изложение и изглед към гр.Търговище и вилната зона.На изток се вижда добре главното било на Преславската планина,а на запад е дългият Петка Балкан.

Хотелиерската база на територията на гр.Търговище има следната структура:

*Хотелски комплекс”Белият кон”-осем стаи с по две легла и девет апартамента.

*Хотелски комплекс”Рай”-шестнадесет стаи с по две легла и три апартамента.

*Хотел”Червената къща”-две стаи с по две легла.

*Хотел”Белият лъв”-една стая с три легла,три стаи с по две легла и една стая с едно легло.

*Хотел “Панорама”-дванадесет стаи с по 2 легла и три спални.

*Профилакториум

*База ЕМУ

*Хотел”Руски цар”-пет стаи с по две легла и четири спални

*Хотел”Мизия”-четири стаи с по едно легло,двадесет и седем стаи с по две легла и три апартамента с по две легла

*Семеен хотел”Регина”-шест стаи с по две легла и два апартамента с по три легла.

*Мотел”Поляница”

*Хотел ВРЗ

В процес на строителство е голям хотел в централната част на гр.Търговище.

5.Бизнес инфраструктура.

Сътрудничеството се осъществява от Търговско-промишлена палата,Българска стопанска камара,Агенция за регионално развитие,Бизнес инкубатор,Агро-бизнес център.Тези организации посредством своята дейност и услугите които предлагат,създават условия за развитието на малкия и среден бизнес в Община Търговище и насърчават разкриването на нови работни места.

Малкия и среден частен бизнес на територията на общината е представен от 2 007 обекта,което представлява 98 % от работещите предприятия.Тяхната дейност е насочена главно в сферата на търговията и услугите.От традиционните за общината отрасли,най-динамично се развива шивашкия отрасъл-“Божур-71”АД,”Явимод”ООД,”Рутин”ООД,Дже Те Ка”ЕООД.Предприятия като”ЛВК-Винпром”АД,”Тарем”ЕАД,”Търговище Ботълинг Къмпани”ООД,”Енергия”АД,трудно удържат пазарни позиции поради общата икономическа стагнация.

Приватизацията на държавните предприятия протече изключително неефективно в резултат на което структурно-определящи предприятия като месокомбинат”Родопа”АД,”Славиния”АД,”Млечна промишленост”АД,”Мура ДМ”АД,”Левина”АД и др.в момента са в ликвидация.Приватизацията на общинските дружества се проведе и се провежда успешно,в резултат на което не се допусна намаляване на производството и броя на персонала.

Важна роля за развитието на бизнес инфраструктурата оказва размера на извършените инвестиции.Съществуват възможности за насочване на наши и чужди инвестиции към оползотворяване на свободния зграден фонд в града и селата.Общинския съвет определи 150 дка.общински терени за реализиране на инвестиционни проекти на наши и чужди инвеститори.Тези инвестиционни терени са разположени б промишлената зона на гр.Търговище,в близост до околовръстен път София-Върна,ж.п.Гара,газозарядна станция,бензиностанция,охраняем паркинг за товарни автомобили,промишлени предприятия.Чуждестранните инвестиции са насочени предимно в шивашката промишленост-“Дже Те Ка”ЕООД-италиански инвестиции,”Търговище Ботълинг Къмпани”ООД-гръцки инвестиции и др.

Друг важен фактор за подобряване на бизнес климата е максималното използване на възможностите за кандидатстване от страна на общината,представители на бизнес средите и НПО за спечелване на проекти по Предприсъединителните фондове на Европейския съюз.

Съставна част от бизнес инфраструктурата на Община Търговище представлява традиционния пролетен панаир,провеждащ се вече 225 г.Всяка година участие вземат повече от 150 български и чуждестранни фирми.Общината води целенасочена политика за възраждане на икономическото значение на Търговищкия панаир с преосмисляне на съдържанието му и организиране на производствени и търговски изложения.

6.Здравна и балнеоложка инфраструктура.

Основните здравни заведения на територията на Община Търговище са:”ДКЦ-І-Търговище”ЕООД,”Медико-техническа лаборатория-І- Търговище”ЕООД, ”Стоматологичен център-І-Търговище”ЕООД,”МБАЛ-Търговище”АД.Първите три търговски дружества са изцяло общинска собственост,а в “МБАЛ-Търговище”АД общината има 21% дялово участие.Осигуреността на населението с болнични легла е 70.62%. На територията на Община Търговище функционират Районен център по здравеопазване и Районна здравноосигурителна каса. .Частният сектор е представен от няколко индивидуални и групови практики,немалък брой лекарски,стоматологични кабинети и аптеки.

Рационално се използват водите на Търговищкия минерален извор в местността”Боаза”,който има дебит 1.2-2.7 л./сек.Този извор е публична общинска собственост.Сондажа е извършен през 1960 г.Намира се в планинска местност,без никакви замърсители.Водата има температура 27 градуса,обща минерализация 0.620 г./л.и се характеризира като слабо минерализирана.Отговаря на изискванията на БДС 14947-80”Води натурални минерални питейни”,на Наредба на МЗ №6/95 за бутилиране на натурални минерални води и на БДС 2823-83”Вода за пиене”.Освен за неограничена употреба,водата е подходяща при профилактика и лечение на стомашно-чревни заболявания,чернодробно-жлъчни заболявания,урологични заболявания,при интоксикация с тежки метали.На база на нейните лечебни свойства в местността“Парка”има изграден санаториално-туристически комплекс.

Друг лечебен минерален извор се намира в двора на “Терем”ЕАД.Той също е публична общинска собственост.Сондажа е извършен през 1986 г.Няма опасност от подземно или повърхностно замърсяване.Водата е с температура 46 градуса и се характеризира като хипертермална.Дебитът е 18 л./с.Има обща минерализация 0.489 г./л.Отговаря на същите изисквания на БДС.ІV.Маркетинг на туристическите продукти.

По смисъла на Търговския закон “Туристическият продукт”е съвкупност от туристически услуги,предлагани и/или предоставяни в един или няколко туристически обекта.Туристическият продукт може да се дефинира като процес,който не е единичен и изолиран,а е свързан с цялостната визия за качество в туризма и неин градивен елемент. За да може той оптимално да бъде използван като съставна част от Програмата за развитие на туризма в Община Търговище е необходимо да бъдат предприети някои действия:1.Програмата за развитие на туризма,да се включи в Интернет страницата на Община Търговище на български,английски и руски език.

2.Да се подготвят цветни печатни рекламни материали-брошури,листовки,календари и други за предлаганите туристически продукти на територията на общината.

3.В местните и национални печатни и електронни медии по подходящ начин да се организира позитивна кампания на възможностите за развитие на туризма в общината и региона.

4.Ежегодно в плана за сътрудничество с побратимените с Община Търговище чуждестранни градове,да се предвиждат форуми и мероприятия за маркетинг на туристическия продукт.

5.Съвета за туризъм в общината да инициира създаване на Агенция за туризъм като сдружение между заинтересованите бизнес среди,Община Търговище,Търговско-промишлената палата и други с основна цел реклама на туризма в общината.

V.Видове туризъм.Мерки за насърчаване на развитието.

1.Културен туризъм.

Свързан е главно с посещенията на паметниците на културата с местно и национално значение/къщи-музеи,църкви,паметници,художествена галерия”Никола Маринов”/.Други съпътстващи прояви и инициативи които могат да бъдат привлекателни са:посещение на традиционното пролетно изложение през м.май,театрални и хорови фестивали,шумни селски сборове и празници.

Положителните тенденции свързани с развитието на културния туризъм в Община Търговище са:

* В града паметниците на културата са лесно достъпни за посещения.

* Всички обекти представляват интерес за чуждестранни и български посетители,за широк кръг от хора с различна квалификация,образование и интереси.

* Постоянство в провеждането на театрални,хорови фестивали и други културни прояви.

* Традиционно добра организация за провеждането на пролетното и есенно изложение и целенасочена общинска политика за увеличаване на българските и чуждестранни участници.

* Наличието на развлекателни заведения-ресторанти,кафенета и др.,в близост до културни обекти/Касъровата къща и др./.

Основните проблеми свързани с развитието на културния туризъм и мерките за тяхното решаване са следните:

* Неотоплените музейни зали не създават подходяща обстановка за посещение през зимата,в късна есен и ранна пролет.Освен това ниските температури не влияят добре върху състоянието на музейните експонати.

* Нужно регулярно осъвременяване и попълване на експозициите.Обезпечаване на средства за обогатяване на колекциите чрез провеждане на разкопки,откупки и дарения.

* Повишена атрактивност.

* Актуализация на експозиционното решение в Археологическата

и Етногравската експозиции.Внасяне на демонстративен елемент свързан с поминъци и занаяти от миналото.

* Използване на аудиовизуални средства при представяне на експозициите.

* Обезпечаване на финансова и организационна възможност за осигуряване на квалифицирани преводачи и екскурзоводи.

* Освежаване фасадите на училище”Хаджи Руси”и на “Хаджи Ангеловата”къща.

* Ремонт на сградата на старото училище”Св.св.Седмочисленици”.

* Ново техническо решение за осветлението в”Хаджи Ангеловата”къща.

* Създаване на условия за посещение на инвалидите в музейните обекти.2.Исторически туризъм.

Свързан е с посещаването на исторически обекти и местности.

Основните действия,които трябва да бъдат предприети за развитието на историческия туризъм в Община Търговище са:

* Разчистване и реставрация на останките от крепоста”Крумово кале”.

* Изработване на стратегия по общия архитектурен вид и състояние на стария български квартал “Вароша”.

* актуализиране на реставрацията по базиликата до с.Драгановец.

* Осигуряване на трайна маркировка на български и чужди езици в селищата и главните пътища до туристическите обекти.Изработване и поставяне на указателни табели,табла с туристически карти на входовете на града и по основните градски пътни артерии.

* Поддържане на пътната мрежа свързваща града с основните исторически обекти.

* Провеждане на рекламна кампания по местните и национални медии.

* Разработване и реализиране на проект за естетическо оформяне на местността “Баба Конду”,като оригинален ислямски обект свързан с традициите и обичаите на местното населание.

* Реконструкция на пътя Търговище-Драгановец,осигуряващ достъп до базиликата в селото.

3.Екологичен туризъм.

На територията на Община Търговище се намират екологично чистите райони “Герлово” и “Сърта”.Те заедно с красивите горски масиви в местностите”Парка”и “Боаза”,наличието на язовири и природни забележителности са предпоставка за развитието на екологичен туризъм.Тук влизат и регионалните туристически маршрути /местността”Парка”-хижа”Младост”-с.Пролаз и др./. Организирания туризъм се осъществява от туристическо дружество”Никола Симов”.

Основните проблеми които трябва да бъдат решени са :

* Необходимост от установяване на трайни и ползотворни контакти с туристически агенции и фирми,за да бъдат включени местни туристически обекти в техни маршрути.

* Да се изучи опита на други общини и туристически фирми.

* Да се поддържа добро сътрудничество с Българския туристически съюз.

* Популяризиране и реклама на туристическите обекти чрез:

- разработване на обща рекламна стратегия и политика в посока на печелившо представяне на местните туристически продукти на нашия и международния пазар.

- изработване на качествени рекламни материали съдържащи информация за природните забележителности на общината.


 • разширяване на информационното пространство чрез използване

на Интернет.

- актуализиране и допълване на Web-сайтовете на Община Търговище.

- участие на и представяне на туристическите обекти на Панаирите на туризма,провеждани във Варна,Бургас и София.

* Подготвяне на водачески кадри.

* Поддръжка и ремонт на наличната туристическа база.

* Полагане на грижи за маркировката и обезопасяване на туристическите маршрути.

* Възможност за възобновяване на детската площадка в началото на местността ”Парка”.

* Предприемане на действия свързани с физическото възпитание на младежта.

* Задълбочаване контактите с организации с нестопанска цел имащи отношение към развитието на туризма.

* Възможност за възстановяване на парк ”Юкя”.

* Използване на базата на ЦУНТ за създаване на “Екозона за диви животни и “Експозиция на уникална селскостопанска техника и инвентар”.

* Облагородяване и почистване на коритото на р.Врана,преминаваща през територията на града.Изграждане на водни огледала и каскади.4.Здравен и балнеоложки туризъм.

На базата на лечебните свойства на минералната вода в местността “Парка”е изграден санаториално-туристически комплекс.В него се извършват лечебни и възстановителни процедури от лекари специалисти.Освен спалните и лечебните помещения комплекса включва спортна зала,зала за отдих,столова и спортна площадка.В близост се намира басейна на комплекс “Рай”.Сградата се използва и за други мероприятия-“зелено” училище и др .

Основните действия които трябва да бъдат предприети за развитие на здравния и балнеоложки туризъм в Община Търговище са:

* Модернизиране и ремонт на съществуващия сграден фонд.

* Провеждане на добра рекламна кампания на територията на цялата страна с всички възможни средства.

* Създаване на условия за по-пълноценно,целогодишно използване на наличната база.

* Намиране на средства за реконструкция и ремонт на базата бившия пионерски лагер.

5.Спортен туризъм.

На територията на Община Търговище спортния туризъм е добре развит.

* Спортно ориентиране

До 1960 г.ориентирането има туристически характер,защото в състезанията преобладават туристически елементи-палене на огън,оказване помощ на пострадал и др.През 1958 г.отборът на гр.Търговище участва в първото републиканско първенство,като в крайното комплексно класиране заема първо място.От серията инициативи изпъква 1992 г.,когато е учредена купа “Ветеран”,която се провежда ежегодно.

* Коло туризъм

За туристически цели в Търговище колелото започва да се използва още през 1905 г.,когато се организира коло-поход Търговище-Шумен с връщане през Преслав.Истински размах коло-туристическите походи получават след 1949 г.Търговище се превръща в родоначалник на коло-туризма в България.През 1949 г.е проведен коло-поход с маршрут:Търговище-Омуртаг-Котел-Жервана-Медвен-Карнобат-Айтос-Бургас-Обзор-Старо Оряхово-Преслав-Търговище с продължителност 7 дни и разстояние около 400 км.

В момента в гр.Търговище има няколко групи които се занимават с организирането и провеждането на коло-походи.

* Воден туризъм

През 1972 г.се създава Търговищкият Клуб по воден туризъм.Наши състезатели вземат участие в походи по реките Камчия,Резовска,Дяволска,Варненското езеро и др.

* Пещерно дело

През 1966 г.търговищките пещерняци основават свой пещерен клуб към Окръжния съвет на БТС.Организирани са експедиции в районите на селата Буховци,Опака,Крепча,Стража,Божурка,,прониква се в “Марината” и “Водната” пещери.

Клубът участва в републикански експедиции.Пред 1984 г.се организира и провежда първата семейна пещерна експедиция по пещерно-приложни дисциплини за купа”Търговище”.През 1985 г.клубът е удостоен със званието”Образцов пещерен клуб”.През 1988 г.се създава аварийно-спасителен отряд с периметър на действие цяла Североизточна България.

* Пешеходен туризъм

Още в началото на ХХ в.търговищката интелигенция осъзнава необходимостта от провеждането на излети сред природата и обособява първата зона за отдих в района на “Марината”пещера.През 1929 г.се обособява зоната за отдих “Парка”.През 1975 гр.Търговище става пионер на проявата “Семейството сред природата”-първа в страната от този характер..Основните мероприятия са:

-традиционен зимен празник на х.”Младост”-проведен за първи път през 1962 г.

- ежегодно участие в националния туристически поход”По пътя на Ботевата чета”-проведен за първи път през 1946 г.

- походи по традиционни туристически маршрути.

* Местността “Борово око”в района на г.Търговище предлага добри условия за провеждане на кросове.

Основните мерки за насърчаване развитието на спортния туризъм са следните:

* Възраждане на инициативата “Всяко училище с ден на туризма”,в който всички ученици да излязат сред природата.

* Широка рекламна кампания на условията за спортен туризъм и за положителния резултат от неговото практикуване.

* Увеличаване броя на организираните спортни мероприятия.

* Утвърждаване на календарен план за спортните прояви и създаване на условия за лесен достъп до него.

* Създаване на по-голяма публичност и по-лесен достъп до информация относно съществуващите спортни дружества и клубове и условията за членство в тях.

* Да се използват рационално благоприятните условия на местността”Борово око”и района на х.”Младост”за създаване на ски писти,ски влек и др.съоръжения за развитие на зимните спортове.

* Да се използва близостта и възможностите на язовир”Поляница” за провеждане на тренировки и състезания по водни спортове.6.Селски туризъм.

Основните действия които трябва да бъдат предприети са :

* В няколко селски къщи,или в отделни стаи да се пресъздаде автентична битова обстановка,характерна за ІХХ в.

* Посредством финансиране чрез защита на проекти,с активно участие на селските читалища да се реализират възстановки на обича,традиционни поминъци и занаяти: • беломорската сватба в с.Острец.

 • уникалното къпане на зетьовете на Ивановден в с.Алваново.

 • тъкане на китеници в с.Дългач.

 • шиене на българска бродерия,плетене на шарени чорапи.

 • обяд или вечеря с представяне на традиционен празник.

* Туристите да бъдат обучавани на Български фолклорни танци,песни и свирни.

* Предлагане на екологично чисти продукти-туристите сами да взимат участие в тяхното набавяне.

* Подходяща рекламна кампания за привличане на туристи.

7.Ловен и риболовен туризъм.

На територията на Община Търговище има ловно-туристически район от 300 хектара,където може да се срещне рядък и търсен за отстрел дивеч-сърни,елени,диви свине,лисици,язовци,вълци и др.Птичия свят показва голямо разнообразие на видове.Едни от тях обитават горските масиви,а други полския район.Обект на лов са :яребици,фазани,пъдпъдъци,гълъби,гургулици.

В региона съществуват условия за практикуване и на риболовен туризъм.Предимно язовирите са отдадени на концесия на частни лица и срещу заплащане осигуряват добри условия за практикуване на спортен риболов и активен отдих.

Основните действия които трябва да се предприемат за развитието на ловния и риболовния туризъм на територията на общината са:

* Мащабна рекламна кампания с активното участие на БЛРС,свързана с разкриване на наличните дадености,като предпоставка за практикуване на ловен туризъм.

* Използване опита на съседни и други общини,които имат условия за практикуване на ловен туризъм.

* Провеждане на редица мероприятия за опазване на животните в региона:

- осигуряване на допълнителна храна на определени за целта места,главно през студените месеци на годината.

- ограничаване на бракониерството.

- строг контрол върху изсичането на горите-като естествена жизнена среда на животните. • Лова и риболова да се практикуват само след издаване на съответните документи.

8.Винен туризъм.

Лозарството и винарството са традиционни отрасли за ОбщинаТърговище.

В гр.Търговище се намира дружеството “ЛВК-Винпром”АД,което е с традиции в производството на висококачествени бели и червени вина,пенливи и естествено пенливи вина,вермути и високоградусови алкохолни напитки.Негови вина са печелили редица награди на български и чужди изложения.В региона на с.Надарево се намира винарна”Слънчева долина”ООД в която се бутилират вина.В землището на с.Кралево има лозови масиви от които се прави прочутото не само в нашата страна вино”Кралевски мискет”.

Усилията за развитие на винения туризъм на територията на общината трябва да бъдат насочени към предприемане на следните действия:

* Рекламна кампания за привличане на туристи.

* Използване на опита на общини които също развиват винен туризъм

* Туристически обиколки на дружествата в гр.Търговище и с.Надарево.

* Посещения на лозовите масиви в региона.

* Дегустация на вина.

* Предоставяне за безвъзмездно ползване на подходяща общинска сграда на частна фирма,за създаване на “Музей на виното”.VІ.Ролята на туризма за развитието на Община Търговище.

Програмата за развитие на туризма в Община Търговище е приета с Ришение №5 по Протокол №44/27.02.2003 г.на Общински съвет гр.Търговище.

Създаването на ясна и конкретна Програма за развитие на туризма в Община Търговище ще доведе до нарастване на инвестициите в региона и ще допринесе за подобряване на инфраструктурата и икономическата среда.Особено важен е социалния ефект който ще окаже туристическия продукт върху местния жизнен стандарт.Развитието на туризма ще допринесе за намаляване на безработицата и за превръщане на Община Търговище в един привлекателен регион,ще създаде действени и естествено мотивирани партньорства между трите сектора-обществен,частен и граждански.Ще се развие битовата,екологичната и производствената култура на хората.

НАЛИЧНИ РЕСУРСИ,ИНФРАСТРУКТУРА И

СЪЩЕСТВВАЩИ ПРАКТИКИ, НЕОБХОДИМИ ЗА

СЪЗДАВАНЕТО НА РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ

И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕКОТУРИЗЪМ В

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ.

Град Търговище е областен и административен център,разположен в източната част на Дунавската равнина с плодородна земя и живописни местности.Община Търговище е разположена върху площ от 84 344 ха.,което представлява 0.76% от територията на страната.Тя включва 1 град и 51 села.

Климатичните условия са характерни за умерено-континенталния климат.Територията на Община Търговище се характеризира със своето разнообразие и преливане на равнинен,хълмист и планински релеф. Добре изразени земни форми са долинните разширения на реките “Врана” и “Сива” и нископланинските възвишения на Търговищкото поле.

За практикуването на екотуризма в общината важно значение има равнището на инфраструктурата.

Близостта на града до изходните пунктове на страната-Варна-115 км.и Русе-100 км.,го превръщат в естествено стратегическо кръстовище на тези направления.Удобна е връзката през Котел за Южна България. Централни пътно-транспортни артерии пресичат в четирите направления територията,които са 78 км. от общо 1 144 км.пътна мрежа в областта. Първокласен път І-4 “София-Велико Търново-Варна”минава през града.Предвижда се автомагистрала “Хемус”да преминава на разстояние 1-15 км. от града. Град Търговище разполага с железопътна гара на линията София-Горна Оряховица-Варна. На 13 км.от гр.Търговище се намира базата на летище”Търговище”.То е разположено на 25 км.от гр.Шумен и на 30 км.от гр.Разград,но поради липса на финансови ресурси в момента е практически неизползваемо.

Функционират съвременна телекомуникационна система и пълен достъп до Интернет.Покритието на мобилни мрежи се осъществява от три оператора на мобилни комуникации – “Мобиком”,”Глобул”,”Мобилтел”.

Хотелската база е представена от 10 хотела и 2 хотелски комплекса .

В процес на строителство е голям хотелски комплекс в централната част на гр.Търговище.

Община Търговище може да се разглежда като свързващо териториално звено между Черноморската туристическа зона и Търновско-Габровския туристически район. През разглежданата територия минава основния туристически маршрут на страната София-Горна Оряховица-Варна.

Стратегическото положение на гр.Търговище предоставя отличен достъп до останалата част на България и съседните държави,до които е възможно до се достигне за не повече от 6 часа с автомобил.

На територията на Община Търговище се намират екологично чистите райони “Герлово и “Сърта”.Те заедно с красивите горски масиви,наличието на язовири и природни забележителности са предпоставка за развитието на екологичен туризъм.Тук влизат и регионалните туристически маршрути:местността”Парка” – хижа”Младост” – с.Пролаз ; местността”Парка” – крепостта”Крумово кале”.Организирания туризъм се осъществява от туристическо дружество”Никола Симов”.

Обект на чести туристически посещения е хижа”Младост”. Хижата е построена през 1965 г. Представлява масивна двуетажна сграда с 50 легла. Разполага с обширна столова,кухня,битов кът с телевизор.Тя е водоснабдена и електрифицирана. Хижата има северно изложение и изглед към гр.Търговище и вилната зона. На изток се вижда добре главното било на Преславската планина,а на запад е дългият Петка Балкан.

На 7 км.южно от града се намира местността ”Парка”. Още през 1929 г. тя се обособява като зона за отдих,а през 2002 г. е обявена за курортен комплекс.

Красиви горски масиви обграждат всички исторически места и туристически хижи. Курортните гори са 1.7 ха. в местността”Боаза”. На територията на общината има 31 защитени природни обекта,от които 6 са обявени за природни забележителности:водопада в местността”Боаза”;скалното образувание”Коня”;”Дервенската пещера”;кориятя”Петка балкан”;находището на урумово лале в местността “Сивирджи баир”. Други туристически обекти са:”Марината”пещера;природния феномен “Водопадът”;местността”Иглика поляна”-единствената в страната където расте жълта иглика;находища на редки видове орхидеи и див божур;крепостта “Крумово кале”;петкорабната базилика и светилището на бог Аполон в с.Драгановец.

На базата на лечебните свойства на минералната вода в местността “Парка”е изграден санаториално-туристически комплекс. В него се извършват лечебни и възстановителни процедури от лекари специалисти.Освен спалните и лечебните помещения комплекса включва спортна зала,зала за отдих,столова и спортна площадка.В близост се намира басейна на комплекс “Рай”.Сградата се използва и за други мероприятия-“зелено” училище и др.

Посредством финансиране чрез защита на проекти, с активно участие на селските читалища се реализираха и съществуват възможности за реализиране на възстановки на обича,традиционни поминъци и занаяти:


 • беломорската сватба в с.Острец.

 • уникалното къпане на зетьовете на Ивановден в с.Алваново.

 • тъкане на китеници в с.Дългач.

 • шиене на българска бродерия,плетене на шарени чорапи.

 • обяд или вечеря с представяне на традиционен празник.

В няколко селски къщи,или в отделни стаи може да се пресъздаде автентична битова обстановка,характерна за ІХХ в.

Съществува възможност туристите да бъдат обучавани на Български фолклорни танци,песни и свирни,да им бъдат предлагани екологично чисти продукти.

На територията на Община Търговище има ловно-туристически район от 300 хектара,където може да се срещне рядък и търсен за отстрел дивеч-сърни,елени,диви свине,лисици,язовци,вълци и др.Птичия свят показва голямо разнообразие на видове.Едни от тях обитават горските масиви,а други полския район.Обект на лов са :яребици,фазани,пъдпъдъци,гълъби,гургулици.

В региона съществуват условия за практикуване и на риболовен туризъм.Предимно язовирите са отдадени на концесия на частни лица и срещу заплащане осигуряват добри условия за практикуване на спортен риболов и активен отдих.

Винарството и лозарството са традиционни отрасли за Община Търговище.Като част от екотуристическите маршрути биха могли да се извършат обиколки на винарските дружества в гр.Търговище и с.Надарево.;посещения на лозовите масиви в региона и дегустация на вина.

Своеобразният архитектурно-исторически облик на гр.Търговище започва да се изгражда още през ІХХ век. На територията на общината съществуват редица културни забележителности:

* Училище”Св.св.Седмочисленици”/Славейковото училище/.

Намира се на ул.”Раковски”№2-историческа експозиция и фондохранилище.Сградата е паметник на културата с национално значение.Построена през 1863 г.за светско училище,тя е уникална и рядко срещана в България през епохата на Възраждането.В нея е учителствал Петко Р.Славейков.Сградата е разположена като подчертан вход към старинния квартал”Вароша”.Днес в нея се съхранява фондът на Историческия музей,който наброява 30 000 музейни единици и научна библиотека.

* ”Хаджи Ангеловата”къща

Сградата се намира на ул.”Раковски”№14 и е построена през 1863 г. -архитектурен паметник с местно значение,в който е разположена етнографска експозиция на историческия музей.

* ”Захариевата “къща

Сградата се намира на бул.”Митрополит Андрей”№2-паметник на културата с местно значение. В момента изпълнява функцията на административна сграда на историческия музей.

* ”Свещаровата”къща

Разположена е на ул.”Раковски”№2 и е построена през 1863 г.-паметник на културата с местно значение.

* Училище”Хаджи Руси”

Намира се на бул.”Цар Освободител”№1-археологическа експозиция.

* Къща-музей”Никола Симов-Куруто”

Разположена е на ул.”Екзарх Йосиф”-паметник на културата с местно значение.

Музейната експозиция е посветена на Никола Симов-Куруто-знаменосец на четата на Христо Ботев,участвала в Априлското въстание през 1876 г. за освобождението на България от турско робство.

* Храм”Св.Успение Богородично”

Сградата е паметник на културата с национално значение. Построена е през 1850 г.

* Храм-паметник”Св.Иван Рилски”

Строежът на сградата започва през 1912 г.,но е осуетен през Балканската война.Храмът е издигнат през 1936 г.Притежава уникален за православния свят иконостас и оригинални стенописи.Тук се намира гробът на Нюйоркският митрополит Андрей-основател на българските задгранични църкви в Америка и Австралия.

*Художествена галерия”Никола Маринов”.

Въведена е в действие във връзка с 1300-годишният юбилей от създаването на българската държава през 1981 г.Помещава се в сграда,общинска собственост,състояща се от 3 експлоатационни зали с обща площ 3 дка.Фондът на галерията се състои от 3 633 бр.творби.

* Къща на Съюза на Архитектите

Сградата се намира на ул.”Екзарх Йосиф”№13-паметник на културата с местно значение.

По-значимите културни събития за града са:

* Търговищки пролетен панаир-културна програма,включваща различни видове изкуства,представени от търговищки и чужди състави и изпълнители-ежегодно.

* Празници на женските и девически хорове/ с международно участие/-концертна зала на читалище”Напредък”-ежегодно.

* ”Търговище празнува в звуци багри и ритми”-ден на Европа в

Търговище.

* Международен фестивал спектакли за деца”Вълшебната

завеса”Провежда се ежегодно в Драматичния театър.

*Национална художествена изложба”Акварел”. Провежда се всяка пета година в художествена галерия”Н.Маринов”.

*Национален фестивал на етносите.* Дни на големия театър в малкия град.
Създаването на ясни и конкретни Стратегия и План за действие за развитие на екотуризма в Община Търговище ще доведе до нарастване на инвестициите в региона и ще допринесе за подобряване на инфраструктурата и икономическата среда. Особено важен е и социалния ефект който ще окаже туристическия продукт върху местния жизнен стандарт.
Каталог: economic -> file
file -> 1. профил на общината 4 Основни географски характеристики 4
file -> Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 Г
file -> Община търговище
file -> Списък на общинските недвижими имоти, с които Община Търговище
file -> Община търговище обявява
file -> Д о г о в о р за обществена поръчка
file -> Конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № з-оп-92 от 13. 08. 2013 г на кмета на Община Търговище
file -> На общинските недвижими имоти, в които Община Търговище може да учреди право на строеж по реда на чл. 37, ал. 1 от зос при проявен инвеститорски интерес през 2012 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница