За регистрация, стопанисване и контрол на кучета и овладяване на популациите от безстопанствени кучета в региона на Община СамоковДата23.07.2016
Размер61.03 Kb.
ПРОЕКТ

НАРЕДБА

за регистрация, стопанисване и контрол на кучета и овладяване на популациите от безстопанствени кучета в региона на Община Самоков

РАЗДЕЛ I

Общи разпоредби


Чл.1 Настоящата наредба регламентира реда и изискванията за регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Самоков.

Чл.2 Собствениците на кучета носят гражданска и административно- наказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета , съгласно тази наредба и действащото в страната законодателство.
РАЗДЕЛ II

Регистрация на кучета


Чл.3Собствениците на кучета навършили 6 месечна възраст са задължени да ги регистрират, а за новозакупените - регистрацията е до 30 дневен срок от закупуването им.

Чл.4 Регистрацията на кучета е двустепенна и включва ветеринарно-медицинска и административна регистрация.

Чл.5 Ветеринарно-медицинската регистрация се извършва от държавните ветеринарни органи или от лицензирани ветеринарни специалисти по ред , определен от Закона за ветеринарномедицинската дейност и от Правилника за прилагане на ЗВД.

Чл.6 (1) Всеки собственик на куче – домашен любимец, над 6 – месечна възраст, или в 30 – дневен срок от неговото придобиване над тази възраст, го декларира в Дирекция „Местни данъци и такси”, независимо дали същото е освободено от дължимия данък, съгласно чл. 175 на ЗВМД, като попълва декларация по образец, съгласно Приложение№1 от настоящата Наредбата.

  • за гр. Самоков се извършва от упълномощените със заповед на кмета на

Общината служители.

  • За останалите кметства – от кметове или кметски наместници

след представяне на следните документи;

-Документи за ветеринарномедицинска регистрация (паспорт, отговарящ на изискванията на Европейски съюз за кучета и котки);

-Документ за платена такса по Закона за общинските бюджети,ЗМДТ и Наредбата №12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков;

-Лична карта на собственика;

-За юридически лица – решение за регистрация на фирмата;

(2) На базата на представените документи се извършва вписване в специален регистър, които съдържа следните данни;

- Име на собственика;

-Данни за кучето според представените документи- име , възраст, порода, пол, отличителни белези;

-Цел на използване;

-Постоянно местопребиваване;

-Други,ако има такива;

(3) Въз основа на извършената регистрация на собственика на кучето се издава регистрационна карта,съдържащ информацията от подадената декларация-№ на паспорта,адрес на обитаване,чип

(4) Регистрацията е пожизнена, а при смърт, смяна на собственика или адреса се извършва актуализация в регистъра в срок до 1 месец от настъпване на съответните обстоятелства.

(5) изм.Годишната такса за притежаване на куче се заплаща до 31 март на текущата година съгласно чл.175,ал.1 от ЗВМД и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков.

(6) Съгласно чл.175,ал.2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност от годишна такса се освобождават

1. кучета на инвалиди;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. ловни кучета.
(7) Ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, ежемесечно до 10-то число на месеца предоставя данните от новоиздадените ветеринарномедицински паспорти, в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и съответната община.

( 8 ) Приходите от събраните такси по ал.1 и ал. 5 се използват за мероприятия, свързани с намаляване популацията и броя на безстопанствените кучета.

РАЗДЕЛ III

Стопанисване на кучетата


Чл.7 Собствениците на кучета им осигуряват условия, грижи и внимание, съобразени с естествените им нужди според вида и породата им.

Чл.8 (1) Движението на кучетата в населените места да става с повод и нашийник, а по-едрите с намордник.

(2) Свободната разходка на кучетата да става на определени места със Заповед на кмета на селището;

(3) При извеждане на кучетата собственикът е длъжен да осигури пълна безопасност за живота, психическото и физическото здраве на гражданите.

(4) Кучетата за опазване на стадата се придвижват задължително с оборудвани спъвалки. Не оборудваните кучета се считат за безстопанствени.Чл.9 При дефекация на улици, тротоари, алеи, тревни площи и други места собственикът на кучето е длъжен да почисти замърсеното място и да изхвърля фекалите в контейнери за битова смет чл.172, ал.1.

Чл.10 Забранява се:

(1) Допускането и престоя на кучета в магазини и обществени сгради освен в случай по чл.6,ал.6,т.1- кучета на инвалиди .

(2) Преминаване и престоя на кучета през детски площадки и територията на детски ясли, градини и училищни дворове.

(3) Допускането на свободно движещи се кучета на обществени места предназначени за отдих на гражданите, спортна и лечебна дейност.

(4) Всяко свободно пускане на кучетата извън разрешените и обозначените за тях места.

(5) Отглеждането на кучета на тераси, балкони и други с външно отводняване.

(6) Пускането на кучета в общия двор на жилищни кооперации и междублокови пространства.
Чл.11 Отглеждането на повече от едно куче от собственик в едно жилища с етажна собственост се допуска :

-въз основа на решение на общото събрание при условия и по ред, установени с правилника за вътрешния ред на съседите по етажи от живеещите в етажна собственост, съгласно Правилника за управление, реда и надзора на етажната собственост(ПУРНЕС).Чл.12 (1) Кметът на Общината със заповед определя местата за разходка на кучета в чертите на града.

(2) Свободно движещо се без надзор и отличителни белези (нашийник , чип) куче се счита за безстопанствено и подлежи на залавяне и настаняване в приют.Чл.13 (1) При установяване на куче без надзор ,ухапало или наранило човек или животно се изолира, преглежда и наблюдава от официален ветеринарен лекар за територията на общината, съгласно изискванията на ЗВМД.

(2) Отговорността на собственикът за вреди , причинени от куче се реализират по съдебен ред.

(3) Евтаназия на кучета се допуска:

-при случаите на чл.179 ал.3 от ЗВМД

-безнадеждно болни животни с необратими патологични изменения, причиняващи им болка и страдания;

-при животни,чието поведение представлява доказана опасност за живото и здравето на хората и животните.РАЗДЕЛ IV

Контрол и санкции


Чл.(1) Контролът на настоящата наредба се извършва от специализираните ветеринарномедицински органи в района на общината, органите на РУП-Самоков, както и лица определени със Заповед на Кмета.

(2) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от определени със Заповед на Кмета длъжностни лица.

(3) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

(4)Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН.Чл.15(1) За установено нарушение по чл.3,чл.6, чл.8, чл.9, чл.10, и чл.11 и установяване собственик на куче освободил се от него (пуснато да живее безстопанствено) от настоящата наредба се налага глоба от 50 лева.

(2) За повторно нарушение по чл.3,чл.6, чл.8, чл.9, чл.10, и чл.11 от настоящата наредба се налага глоба от 50 до 200 лева.

(3) По смисъла на тази наредба нарушението е повторно, ако е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на тази наредба кучетата се класифицират като:

1.Регистрирани-собственост на юридически или физически лица, записани в регистрите на Общината.

2.Нерегистрирани-собственост на обитателите на жилището, в което домуват, но без регистрация.

3.Безстопанствени-родени като такива или изоставени от собственици,които не обитават дом, ферма или специално определено място за тях.

4.Загубени-регистрирани, свободно движещи се извън мястото на домуване без знанието на собственика.

§2. „Приют за животни” е общински или частен обект, които разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствените животни ветеринарномедицинско обслужване,грижи подслон и намиране на нов собственик.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, изискванията на Закона за общинските бюджети и Закон за ветеринарномедицинската дейност.

Наредбата е приета с решение №560 по протокол №14/30.10.2008 г. на Общински съвет гр.Самоков и влиза в сила от 28.05.2009 г.


Наредбата е актуализирана с решение № по протокол №на Общински съвет гр.Самоков и влиза в сила след оповестяването и на Интернет страницата на Общината.
Каталог: naredbi
naredbi -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naredbi -> Решение на Общинския съвет
naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
naredbi -> Информация предоставена от българските спортни федерации
naredbi -> Първа общи положения ч
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
naredbi -> Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница