За резултатите от извършен одит за оценка на администрирането на приходите от ддс в Националната агенция за приходите за периода от 01. 01. 2006 г до 31. 12. 2007 гстраница1/4
Дата14.01.2019
Размер214.5 Kb.
#110086
  1   2   3   4


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С М Е Т Н А П А Л А Т А

Д О К Л А Д
за резултатите от извършен одит за оценка на администрирането

на приходите от ДДС в Националната агенция за приходите

за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2007 г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ
На основание Заповед № ОР-3-15 от 30.09.2008 г. на Свилена Симеонова, член на Сметната палата и ръководител на отделение ІІІ, и в изпълнение на Програмата за одитната дейност на СП за 2008 г. се извърши одит за оценка на администрирането на приходите от ДДС в Националната агенция за приходите (НАП) за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2007 г.

В резултат на извършения одит е съставен одитен доклад № 0300001508, приет с решение на Сметната палата № 128 от 25.06.2009 година.

Целите на одита са:

а) проверка на изпълнението на препоръките от предходен одит;

б)оценка на изпълнението на разпоредбите на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки;

в)оценка на обхващането и обединяването на информационните потоци от задължените лица, използването им при определяне на задълженията по ДДС, както и наличието на изградени връзки между тези потоци;

г) анализ и оценка на администрирането на приходите през етапите: регистрация и дерегистрация по ДДС, внасяне на ДДС в републиканския бюджет (РБ), прихващане на данъчен кредит, възстановяване на данъчен кредит от републиканския бюджет за 2006 г. и 2007 г.;

д) анализ на обжалваните ревизионните актове по териториални дирекции;

е) анализ и оценка на приходите от ДДС по териториални дирекции (ТД) за 2006 г. и 2007 г.;

ж) анализ и оценка на резултатите от контролната дейност на органите на НАП по администриране на ДДС. Изпълнение на въведените от НАП процедури;

з) оценка на изпълнението на директивите на Европейската комисия (ЕК) за обмен на информация с други държави-членки на Европейския съюз (ЕС) за вътрешнообщностна търговия със стоки;

и) анализ и оценка на съотношения на показатели на ДДС с други макропоказатели;

к) оценка на системата за финансово управление и контрол на НАП върху дейностите, свързани с администриране на приходите от ДДС;

л) проверка на прилагането на процедурите по ДДС в ТД „ГДО” (големи данъкоплатци и осигурители).

Извършеният одит обхвана:

а) анализ на промените в законодателството по ДДС през периода 2006-2007г.;

б) изпълнение на разпоредбите на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки;

в) регистрация на данъчно задължените лица, внасяне на ДДС в републиканския бюджет, прихващане на данъчен кредит, възстановяване на данъчен кредит от републиканския бюджет за 2006 г. и 2007 г.;

г) информационни потоци от задължените лица, тяхното отразяване и обработка във връзка с определянето на задълженията по ДДС;

д) резултати от проверки, ревизии и обжалвания;

е) информация за приходите по ДДС по ТД на НАП за 2006 г. и 2007 г.;

ж) процедури за борба с откриване и предотвратяване на измами с ДДС, сътрудничество с други държави-членки в съответствие с регламентите на Съвета на Европа (СЕ) и на Европейската комисия;

з) съотношения между показателите за ДДС и други макропоказатели;

и) система за финансово управление и контрол;

к) прилагане на процедурите по ДДС в ТД „ГДО”.

Определени са следните критерии и показатели за оценка:

а) изпълнение на разпоредбите на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки;

б) наличие на единна информационна система за администриране на приходите от ДДС;

в) разкрити и внесени допълнителни приходи от извършените проверки/ревизии през 2006 г. и 2007 г.;

г) резултати от контролната дейност на органите на НАП по администрирането на ДДС през 2006 г. и 2007 г.;

д) изпълнение на директивите на СЕ и ЕК за обмен на информация между държавите-членки на ЕС във връзка с борбата срещу измамите и укриването на ДДС;

е) съотношения1 реален ръст на приходи от ДДС/реален ръст на БВП, възстановен ДДС/приходи от ДДС, експорт на стоки/възстановен данъчен кредит, импорт на стоки/приходи от ДДС, дълг по ДДС към края на годината/приходи от ДДС;

ж) изпълнение в ТД „ГДО” на процедурите: за възстановяване и прихващане, за обработка на справки и декларации по ДДС, за безналични плащания и осчетоводяване на платени суми, за селекция, за борба с измамите и укриване на ДДС и за обмен на информация за вътрешнообщностната търговия със стоки;

з) адекватност и ефективност (законосъобразност и приложимост) на системата за финансово управление и контрол;

и) унификация на процесите и работните документи във връзка с администрирането на приходите от ДДС.
В законоустановения срок по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата по одитния доклад е постъпило становище от изпълнителния директор на НАП.
ІІ. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ
1. Изпълнение на препоръките от предходни одити.

От дадените седем препоръки на Изпълнителния директор на НАП, шест са изпълнени, една е в процес на изпълнение.2. ИНТРАСТАТ
Интрастат е система за събиране на данни за търговия със стоки на Общността, които не са обект на Единния административен документ между държавите–членки на Европейския съюз. Данните, събирани по системата Интрастат на национално ниво служат за изчисляване макроикономическите показатели като платежен баланс, брутен вътрешен продукт и др. Тези данни се изпращат ежемесечно в ГД „Евростат” на ЕК в Люксембург, където се използват за нуждите на месечната търговска статистика.

Съгласно Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки Интрастат операторите трябва да са регистрирани лица по ЗДДС и да осъществяват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в определени от закона стойности, поотделно за всеки търговски поток - доставки или придобиване. В този смисъл обменяната информация за вътрешнообщностна търговия със стоки в известна степен дублира обменяната информация за вътрешнообщностна доставка (ВОД) и вътрешнообщностно придобиване (ВОП) в съответствие с нормите на ЗДДС.

Системата Интрастат е внедрена от месец септември 2006 г., като до края на същата година действа експериментално. НАП създава софтуер за изготвяне и подаване на Интрастат декларации. Информационният продукт е публикуван на официалната страница на агенцията.

Ежемесечно НАП извършва съпоставка на данните, получени по системата Интрастат по отделни търговци с тези, предоставени от Агенция „Митници” за вътрешнообщностната търговия със стоки, която се осъществява с митническа декларация. Дублираните данни се изпращат на НСИ с оглед изчистване от окончателния стокообмен. Като резултат от осъществяваните съвместни проверки за 2007 г. са отстранени дублирания на стойност над 30 млн. лв.2.1. Изводи:

С изграждането и функционирането на системата Интрастат НАП изпълнява разпоредбите на Закона за вътрешнообщностна търговия със стоки.
Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница