За скрининг на бронхообструктивни заболяванияДата04.02.2018
Размер100.11 Kb.
#54260
Медицинска информационна система за скрининг на бронхообструктивни заболявания
Илия Пенджуров1, Полина Михова2, Ален Порязов3

1, 2 Biomedical Science Department,

1penjurov@nbu.bg, 2pmihova@nbu.bg, 3u2@svoge.com

New Bulgarian University, Sofia, 1618, BulgariaАбстракт: Понятието "система" възниква в Древна Гърция преди около 2000 години, където сложните тела и процеси са разглеждани и представяни, като съставени от различни системи. Днес определението за система е органично единство на множество елементи, намиращи се в отношение или връзка и съвместно реализиращи определен процес. Целта на системата е да поеме входни сигнали и чрез процеси вътре в нея да генерира изходни.

Според Международната организация по стандартизация информационна система е съвкупност, състояща се от персонал, един или няколко компютъра, съответното програмно осигуряване, физическите процеси, средства за телекомуникация и други обекти, образуващи автономно цяло, способно да осъществява обработка или предаване на данни. Целта и е да подготви и осигури различни типове данни и информация в удобен за ползване вид, за да улесни вземането на решения от служители и мениджъри.

Медицинска информационна система е комплекс от технологии и методи за планирано събиране, обработка, нализ, архивиране и разпространение на медицински данни и информация. Целите и задачите на информационните системи в медицината и здравеопвазването са автоматизиране на информационния процес за постигане на минимален риск от грешки, ускоряване избора на решения, облекчаване на персонала в рутинните дейности, стандартизирани методи за извличане на информация, управление на персонала и финансите, контрол над информацията, и други.

Медицинската информационна система за скрининг на бронхобструктивни заболявания е създадена за нуждите на Център за скрининг и ранна диагностика на бронхообструктивни заболявания към “МБАЛ – Своге”ЕООД създаден по проект към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и финансиран със средства от безвъздмездна помощ от Японското правителство в подкрепа на структурните реформи в България. Тази статия описва създаването и внедряването на този специализиран софтуер.


Ключови думи: Медицинска информационна система, Електронно здравеопазване, Медицинска информатика, бранхообструктивни заболявания, Астма, Хронична Обструктивна Белодробна Болест
Въведение: Правоприемник на общинска болница гр.Своге. МБАЛ - Своге е еднолично дружество с ограничена отговорност с едностепенна система на управление, правоприемник на общинска болница гр.Своге. Болницата е регистрирана по Търговския закон с Решение №1/06.11.2000 г. на СОС и е единствената съществуваща на територията на община Своге. Болницата изпълнява общински и спешни функции в областта на стационарната медицинска помощ и разполага с 5 отделения:

 • Вътрешно отделение

 • Отделение по неврология

 • Отделение по хирургия

 • Отделение по акушерство и гинекология

 • Отделение детски болести

На 07.09.2011 год. в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е подписан Договор за финансиране на проект от безвъзмездната помощ от Япония за подкрепа на структурните реформи в България. Проектът „Създаване на център за скрининг и ранна диагностика на бронхообструктивни заболявания към “МБАЛ – Своге”ЕООД” е спечелен в условията на конкуренция с 91 други участващи проекти от цялата страна и е един от деветте одобрени. Болницата в Своге за първи път печели проект, чието финансиране ще осигури дейност със значителен социален ефект в Общината. Изпълнението на проекта включва за една година прегледи на 600 деца и 700 възрастни от населението на Община Своге с цел профилактика, ранна диагностика и лечение на белодробни заболявания. Ще бъде обновен кабинет за прегледи и изследвания на дишането(Изображение 1), за където е разработен и ще бъде използван специализирания софтуер. Оборудването ще даде възможност за диагностициране на алергични заболявания чрез изследване на кръвта – особено важно при деца до 6 години, при които не се препоръчва кожно тестуване. Ще се предоставят апарати за лечение с кислород в дома на нуждаещи се пациенти. Предвидени са образователни лекции за вредата от тютюнопушенето сред подрастващите и спецификата на заболявания като астма, туберкулоза и др. Изпълнението на проекта е свързано с широко популяризиране дейността на центъра чрез пресата, информационни материали и работни срещи с общопрактикуващи лекари.

Изображение 1

Целта на проекта е грижа за здравето и дълголетието на гражданите, което е и стратегически национален приоритет. Акцентът е здравните услуги да се насочат към активната профилактика и превенция, което може да се осъществи в “МБАЛ- Своге” поради наличие на лекари специалисти и квалифициран среден медицински персонал. Основната целева група е населението на Община Своге – деца и възрастни. Финансирането от Японското правителство осигурява безплатен преглед от пулмолог и педиатър, скринингова спирометрия, диагностични тестове за изследване на пациенти с алергия и предоставяне за временно домашно ползване на кислородоконцентратор за нуждите на пациентите с тежки форми на ХОББ . Общата цел на проекта е реализиране на дейности със социална значимост, насочени към повишаване на жизнения стандарт и развитие на човешките ресурси на територията на Община Своге, а конкретната цел е профилактика и скрининг за разпространени социално значими болести / туберкулоза, хронична обструктивна белодробна болест, астма, белодробни тумори и др./ Чрез създаването на Центъра за скрининг и ранна диагностика на бронхообструктивни заболявания към «МБАЛ-Своге « ЕООД и извършване на профилактика на населението на община Своге, обхващаща група от 600 деца на възраст от 1-18 години и 700 възрастни, ще се осъществи ранна диагностика на белодробните заболявания, ще се предотврати развитието на усложнения и инвалидизиране на пациентите.ХОББ включва хроничен бронхит и белодробен емфизем. Най-често боледуват хора над 45 години, в преобладаващата си част пушачи. Според Световната здравна организация около 600 милиона души по света страдат от ХОББ. През 2000г. 2,5 милиона души са починали в резултат на ХОББ. До 2020г. заболяването ще достигне до трета водеща до смърт причина, след инфарктите и инсултите.

За да се автоматизира информационния процес и подобри вземането на решения във вече изградения център бе разработена специализирана база данни за въвеждане на пациентските данни, снети от прегледите в центъра.
Изложение: За създаване на базата данни е използван релационен модел, а за направата му - MySQL технология. Самата база е ситуирана на сървър и се ползва с отдалечен достъп. Разработената Медицинска информационна система за работа с тази база данни е от типа клиент-сървър. Това дава възможност за достъп от мултилокации, като с помощта на лаптоп или таблет може да се извлича или въвежда информация в нея дори и при домашни посещения, при наличие на интернет връзка. Базата данни представлява 5 взаимносвързани таблици осигуряващи достатъчно среда за въвеждане на необходимата информация. Самата система е лесно преносима на флаш-диск с компактен размер от около 2.5 MB и представлява стартиращ файл, Ini файл със системни конфигурации - IP на сървъра за бази данни, IP на FTP сървъра, потребителско име и криптирана парола за връзка с FTP сървъра, папка с Word шаблони, представляващи изхода на системата и версия на системата.

При стартиране на софтуера и осъществяване връзка със сървъра се прави проверка за наличие на нужните за работата на системата шаблони. Ако по погрешка са изтрити или има нова версия на шаблоните софтуера автоматично изтегля новите версии от сървъра с помощта на въведените в Ini файла потребителско име и декриптирана парола чрез специален алгоритъм за това.

Софтуера има и система за автоматичен ъпдейт, като при наличие на нова версия тя се изтегля на клиентската машина.

След успешно преминаване на всички проверки се зарежда главния прозорец(Изображение 2) на системата от където специалистът може да направи своя избор за работа в Медицинската информационна система:
Изображение 2
В системата се въвеждат и обработват данни по две основни категории заболявания:

 • Категория 1 - Хронична Обструктивна Белодробна Болест

 • Категория 2 - Астма

Полетата за въвеждане на данни и дизайна на системата са по изискване на специалистите от кабинета, които ще работят с нея. Те са съобразени с правилата за дружелюбен софтуер, както и с основните изисквания към едно Електронно здравно досие.

След натискане на първия бутон от менюто разположено в горната страна на екрана се визуализира менюто за въвеждане на данни в Категория 1 - ХОББ (Изображение 3). То се състои от:


 • административно-паспортна част - Имена, ЕГН/ЛНЧ с проверка за вярност на въвежданите данни, Възраст генерираща се от въведеното ЕГН/ЛНЧ, Височина и тегло на пациента, както и Адрес

 • данни за лекуващия лекар - Регистрационен номер на лечебното заведение, с данни по подразбиране регистрационния номер на МБАЛ "Своге ЕООД", Имена и УИН на лекуващия лекар, като той се избира от падащо меню с предварително въведени, по изискване на специалистите, двама лекари за работа в системата.

 • медицинска част - № и дата на амбулаторния лист с проверка за избягване на диблиране на номерата, избор на вида преглед, основна диагноза с избор на МКБ номер и автоматично извеждане от този номер на текста на диагнозата, прирдужаващи заболявания със същите опции, ТЕЛК и анамнезаИзображение 3

Следващите 2 секции представляват анкетна карта включваща общо 9 въпроса, като някои от полетата са заключени от системата, с цел сигурност, и се отключват само при определени условия - едва след избор "Да" на Въпрос 3 "Пушили ли сте някога?" се отключват полетата от Въпрос 4 "Ако да, колко и по колко цигари на ден", като потребителя трябва да въведе само броя на годините и цигарите, а сумата за пакето/години се изчислява от системата и се отбелязва във Въпрос 6 "Пресметнатите пакето/години над 10 ли са?"

Следват 3 полета свързани с изследвания в самия кабинет, избира се стадия по GOLD(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease), както и поле за въвеждане на терапия.

За въвеждане данните в базата данни се използва бутона "Запис" намиращ се в долната страна на менюто, но за да се осъществи записа на данните трябва да бъдат попълнени всички нужни ключови полета, а именно: • Имена на пациента

 • ЕГН/ЛНЧ

 • Височина на пациента

 • Лекуващ лекар

 • № и дата на амбулаторен лист

 • Вид на прегледа

 • Основна диагноза

Всички останали полета, не са задължителни за запис, но липсата на което и да било от тях би направило записа по-непълен.


След успешния запис се предлага на специалиста току що въведените данни да бъдат прехвърлени в шаблона, за да може да бъдат изпечатани надлежно(Изображение 4):Изображение 4
Това се реализира чрез отваряне на шаблона от специализирания софтуер и заместване на ключови думи в шаблона с данните от базата данни за съответния запис. По този начин се генерира специализирано Електронно здравно досие на пациента в .doc формат(Изображение 5).Изображение 5

За редакция или изтриване на запис се използва второто меню "Редакция Категория 1 - ХОББ". За достигане запис за редакция/изтриване първо той трябва да бъде намерен(Изображение 6), като на потребителя са предложени 4 полета за комбинирано търсене, а резултатите от филтрирането могат да бъдат трансферирани към Excel след натискане на бутона в долната част на формата.
Изображение 6

След избор на запис се визуализира формата за редакция на записите(Изображение 7):
Изображение 7
Формата визуално наподобява тази за въвеждане на данните, като разликата е в долната част на екрана. Там вместом бутона за Запис са ситуирани бутоните за Редакция, Изтриване на записа, както и за Експорт към Word на данните.

За редакция на данните важат същите правила както при записа - ключовите полета трябва да бъдат въведени.

Изтриването на запис в Електронно здравно досие, според Европейските стандарти за такова, изискват вместо физически запис, да бъде слаган флаг Изтрит в таблицата. Тези правила са приложени и в тази Медицинска информационна система и при натискане на бутона Изтриване и последвало потвърждаване на избора действието фактически е редакция на записа, като в специално поле от таблицата с име "Iztrit" се записва стойност True. По този начин всеки един запис остава завинаги в системата, като при нужда от инспекция тези записи могат да бъдат видяни.
След натискане на третия бутон от главното меню системата отваря менюто Категория 2 - Астма. Двете Категории са подобни в своите данни относно административно-паспортната част, данните за лекаря и медицинските данни, като разликата идва в анкетните части(Изображение 8).


Изображение 8
Тук въпросите са 13, като има включен и стандартен Тест за контрол на астмата(Изображение 9) включващ и точково оценяване.

Тестът представлява 5 затворени въпроса, всеки с 5 отговора, от които може да се избере само 1. В зависимост от избора може да бъдат присъдени от 1 до 5 точки, като така крайния резултат от теста е от 5 до 25 точки, които се изчисляват автоматизирано от системата.

При резултат до 19 точки включително резултатът е "Вашата астма може да НЕ Е КОНТРОЛИРАНА. НЕКОНТРОЛИРАНАТА астма може сериозно да увреди Вашето здраве.Лекуващият лекар или мед. сестра може да Ви препоръча план за овладяване на астмата, за да бъде тя контролирана."

Ако е от 20 до 24 точки, включително то резултатът е "Вашата астма може да е ДОБРЕ КОНТРОЛИРАНА. Вашият лекар или мед. сестра могат да Ви помогнат да се стремите към ПЪЛЕН КОНТРОЛ."

, и единствено при всички 25 точки резултатът е "Вашата астма е НАПЪЛНО КОНТРОЛИРАНА. Вие нямате симптоми на астма, които да влияят на начина Ви на живот. Свържете се с лекуващият Ви лекар, или мед. Cестра, ако това се промени."

, което показва колко трудно е достигането на пълен контрол над астмата.

Изображение 9
Отново след натискане на бутона запис и удовлетворяване на условията за въвеждане на данните в базата данни - наличие на всички ключови полета системата ни дава възможност за избор дали желаем или не извеждане на информацията в Word. Това може да стане и в по-късен момент чрез менюто за редакция, което работи по аналогичен начин с представеното вече.
Последния пети бутон от главното меню е за изход от системата.
Заключение:

След приключване на изпитателния срок на системата в реални условия показаната удовлетвореност от страна на специалистите в направения кабинет бе повече от висока, което говори както за качеството на софтуера, така и за нуждата от разработването му. Електронизирането на информацията в медицината и здравеопвазването все повече навлиза в учрежденията в страната, като това със сигурност ще повиши качеството на обслужването, а с това и на целия медицински труд.


Библиография
http://mbal.svoge.info

http://mbal.svoge.com

http://www.tuj.asenevtsi.com

Телемедицински функции на медицинска информационна система

Vinarova J., P.Mihova “Medical informatics”, ISBN 13: 978-954-535-515-8, NBU, Sofia, 2009

Vinarova J., P.Mihova, S.Tonev, A.Petkov, “eHealth”, ISBN 13: 978-954-516-910-6, Letera, Sofia, 2009

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница