За специални защитени зони (сзз) за предложени и одобрени зони от значение за общносттастраница1/2
Дата13.01.2017
Размер375.55 Kb.
#12480
  1   2
НАТУРА 2000 СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР

ЗА СПЕЦИАЛНИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ (СЗЗ) ЗА ПРЕДЛОЖЕНИ И ОДОБРЕНИ ЗОНИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩНОСТТА (ЗЗО) И ЗА СПЕЦИАЛНИ КОНСЕРВАЦИОННИ ЗОНИ (СКЗ) 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА
  1. Тип

C

  1. Код на зоната

BG000xxxx  1. Име на защитената зона

Рила буфер

  1. Дата на попълване 26.11.2014 г. 1.5. Актуализация


1.6. Респонденти

Име/Организация:
Адрес:
Електонна поща:
Пощенски код:1.7. Дати на предлагане и обявяване/класифициране на зоната

Дата на класифициране като СЗЗ:
Национална правна препратка за обозначаването за СЗЗ:
Дата на предлагане на зоната за ЗЗО:
Дата на одобряване на зоната като ЗЗО (*):
Дата на обявяване като СКЗ:
Национална правна препратка за обявяването като СКЗ:Забележка(и) (**):(*) Незадължително поле, датата на потвърждаване за ЗЗО (датата на приемане на съответния списък на съюза) е документирана от ГД „Околна среда“.

(**) Незадължително поле, забележките могат да се отнасят напр. до класификацията или датите на определяне на зони, съставени от първоначално отделни СЗЗ и/или ЗЗО.


 1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА
2.1. Местоположение на центъра на зоната (в десетични градуси)

Географска дължина

42.283603Географска ширина

23.375409


2.2. Площ (ха)

70 227,584833 ха2.3. Морска площ (%)

няма


2.4. Дължина на зоната
2.5. Административни райони

Код по NUTS,

ниво 2


Име на района
BG41и BG42

Югозападен / Yugozapaden и южен централен / Yuzhen tsentralen
2.6. Биогеографски райони (*)

Район

% ПОКРИТИЕ
Алпийски

100%

(*) В случай че зоната е разположена в повече от един район, следва да се впише процентното разпределение на площта (незадължително)

(**) Посочването на морските райони е нужно по практически/технически съображения и засяга държави-членки, в които един земен биогеографски район граничи с два морски района

 1. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
  1. ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC
Код

Пр.

Име

НП

Пок р. (ха)

Пещер и (брой)

Качеств о на данните

Пред ст.

Отн.пло щ

Конс ерв.

Цялост на оценка

4060
Алпийски и бореални ерикоидни съобщества
523,28

-

М

А

C

B

B

4070

*

Храстови съобщества с Pinus mugo
690,13

-

М

А

C

B

B

6150
Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества
150,94

-

М

A

C

B

B

6210

*

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) (важни местообитания за орхидеи)
60,70

-

М

B

C

B

B

6230

*

Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините
241,74

-

М

A

C

B

B

62D0
Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества
893,59

-

М

B

C

B

B

6430
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс
52,28

-

M

A

C

B

B

6510
Низинни сенокосни ливади
0,98

-

М

B

C

B

B

6520
Планински сенокосни ливади
1376,97

-

М

B

C

B

B

7140
Преходни блата и плаващи подвижни торфища
3,90

-

М

B

C

B

B

8110
Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс
152,74

-

М

А

C

A

A

9110
Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
16,50

-

М

B

C

B

B

9130
Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
7852,14

-

М

A

C

B

B

9150
Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)
61,24

-

М

B

C

B

B

9170
Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum
4168,27

-

М

B

C

B

B

9180

*

Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
100,12

-

М

А

C

B

B

91АА

*

Източни гори от космат дъб
167,47

-

М

B

C

B

B

91BA
Мизийски гори от обикновена ела
5624,29

-

М

B

A

B

A

91CA
Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори
14512,28

-

М

A

C

B

B

91E0

*

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus

excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicionalbae)
174,78

-

М

A

C

B

B

91G0

*

Панонски гори с Querqus petraea и Carpinus betulus
8,78

-

M

B

C

B

C

91H0

*

Панонски гори с Querqus pubescens
122,99

-

М

B

C

B

C

91M0
Балкано-панонски церово-горунови гори
26,76

-

М

A

C

B

B

91W0
Мизийски букови гори
478,90

-

М

B

C

B

B

9270
Гръцки букови гори с Abies borisii-regis
5257,60

-

M

B

A

B

A

9410
Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)
8430,07

-

М

A

B

B

B

9530

*

Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор
204,77

-

М

B

C

B

B

95A0
Гори от бяла и черна мура
609,16

-

М

A

B

B

A

Пр: За типове местообитания, които могат да имат както приоритетна, така и неприоритетна форма (6210, 7130, 9430) нанесете „х“ в тази колона, за да укажете приоритетната форма.

НП: ако дадено местообитание вече не присъства в зоната, нанесете: х

(незадължително).

Покритие: могат да се нанасят десетични стойности.

Пещери: За типове местообитания 8310, 8330 (пещери) нанесете броя на пещерите, ако няма приблизителна оценка на площта.

Качество на данните: G = добро (напр. основани на изследвания) М = средно (напр.основани на частични данни с някои екстраполации) Р = лошо (напр. груба оценка)


  1. ВИДОВЕ, включени в член 4 от Директива 2009/147/ЕО и видове, изброени в приложение II към Директива 92/43/ЕИО и оценка на зоната за тях
Група

Код

Име

S

НП

Тип

Мин.

Макс.

Единица

Категория

Кач. на данните

Попул.

Опазв.

Изол.

Цял.оц.

I

1060

Lycaena dispar

Лицена
R


R

M

B

B

B

B

F

1163

Cottus gobio

Главоч
R


C

M

A

A

B

A

I

1065

Euphydryas aurinia

Еуфидриас

R


R

M

B

B

B

B

I

1078

Callimorpha quadripunctariaR


R

M

B

B

B

B

I

1083

Lucanus cervus

Бръмбар рогач

R


R

M

C

A

C

A

I

1087

Rosalia alpina

Алпийска розалиа

R


C

M

C

A

C

A

I

1089

Morimus funereus

Буков сечко

R


R

M

C

A

C

A

I

1093

Austropotamobius torrentium

Ручеен рак

R


C

M

C

A

C

A

A

1193

Bombina varieataR


C

M

C

A

B

A

M

1303

Rhinolophus hipposideros

Maлък подковонос

R

M

C

A

C

A

M

1304

Rhinolophus ferrumequinum

Голям подковонос

R

M

C

A

C

A

М

1335

Spermophilus citellus

Лалугер
R


C

M

C

B

A

A

M

1352

Canis lupus

Европейски вълк

R


C

M

C

B

C

B

M

1354

Ursus arctos

Кафява мечка

R

5

10

I

C

M

C

B

C

B

М

1355

Lutra lutra

Видра
R

10

20

I

C

M

C

A

C

A

M

1371

Rupicapra rupicapra balcanica

Дива коза

R

30

50

I

C

M

C

A

C

A

I

4042

Polyommatus eroides

Полиоматус

R


R

M

B

B

B

B

I

4046

Cordulegaster heros

Кордулегастер

R


R

M

B

C

A

B

I

4053

Paracaloptenus caloptenoides

Обикновен паракалоптенус

R


R

M

C

A

C

A

B

A072

Pernis apivorusR

2

2

P

C

G

C

B

C

C

B

A080

Circaetus gallicusR

2

2

P

C

G

C

B

C

C

B

A091

Aquila chrysaetosR

1

1

P

C

G

C

B

C

B

B

A103

Falco peregrinusR

3

3

P

C

G

C

B

C

B

B

A104

Bonasa bonasiaR

125

125

P

C

G

B

B

C

B

B

A108

Tetrao urogallusR

20

20

m

C

G

C

B

A

A

B

A122

Crex crexR

41

41

P

C

G

C

B

C

B

B

A215

Bubo buboR

1

1

p

C

G

C

B

C

C

B

A217

Glaucidium passerinumR

9

9

P

C

G

B

B

A

A

B

A223

Aegolius funereusR

55

55

P

C

G

B

B

A

A

B

A224

Caprimulgus europaeusR

83

83

P

C

M

C

B

C

C

B

A236

Dryocopus martiusR

10

10

P

C

G

C

B

C

C

B

A238

Dendrocopus mediusR

50

50

P

C

G

C

B

C

B

B

A239

Dendrocopus leucotosR

12

12

P

C

G

C

B

A

A

B

A241

Picoides tridactylusR

3

3

P

C

G

B

B

A

A

B

B


A246

Lullula arboreaR

128

128

P

C

M

C

B

C

C

B

A338

Lanius collurioR

1037

1037

P

C

M

C

B

C

C


Група: A = земноводни, B = птици, F = риби, I = безгръбначни, M = бозайници, P = растения, R = влечуги.

S: в случай, че данните за вида са чувствителни и следователно трябва да бъдат блокирани за публичен достъп, нанесете: да.

НП: ако даден вид вече не присъства в зоната, нанесете: х (незадължително).

Тип: местна популация, r = размножаващи се, c = концентрация, w = зимуващи (за растения и немигриращи видове използвайте местна популация).

Единици: i = индивиди, p = двойки или други единици съгласно стандартизирания списък на популационните единици и кодове за докладване съгласно член 12 и 17 (вж. справочния портал).

Категории на плътност: C = типичен, R = рядък, V = много рядък, P = наличен — попълва се при недостатъчни данни (DD) или в допълнение към информацията за числеността на популацията.Качество на данните: G = добро (напр. основани на изследвания) М = средно (напр. основани на частични данни с някои екстраполации) Р = лошо (напр. груба оценка); DD = недостатъчни данни (използвайте тази категория само ако е невъзможно да се направи дори груба оценка на размера на популацията, в този случай полетата за размер могат да се оставят празни, но полето „Категории на плътност“ трябва да се попълни).
Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница