За специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата в сила от 20. 09. 2011 гстраница1/3
Дата23.07.2016
Размер363.4 Kb.
  1   2   3
ВАЖНО-ВСИЧКИ АРТИКУЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ В НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ И ПРИЛОЖЕНИТЕ ПО- ДОЛУ НАРЕДБИ

НАРЕДБА № 9 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА

В сила от 20.09.2011 г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г.


Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.

(2) Изискванията на наредбата се прилагат и за извънучилищни педагогически заведения за деца.

Чл. 2. Храните и суровините, доставяни, приготвени и предлагани на територията на детските заведения и училищата, трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство.

Чл. 3. Храните в детските заведения и училищата се доставят от обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните.

Чл. 4. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната, и документ за качество и безопасност.

Чл. 5. При транспортирането на храните се спазват изискванията на приложение ІІ, глава ІV на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB L 139, 30.4.2004 г.) и глава трета, раздел IV на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.).

Чл. 6. (1) Предварително опакованите храни, доставяни в детските заведения и училищата, да са в опаковка, която предпазва продукта от външно замърсяване и не променя органолептичните му характеристики.

(2) Пакетираните храни, доставяни на детските заведения и училищата, трябва да са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 136 от 19 юли 2000 г. (ДВ, бр. 62 от 2000 г.).

(3) В детските заведения и училищата не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката.

Чл. 7. В детските заведения и училищата не се допускат храни, които са с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на трайност.

Чл. 8. Храните се съхраняват в условията, регламентирани от производителя, и се предлагат в срока на трайност.

Чл. 9. В детските заведения и училищата не се допускат пресни плодове и зеленчуци, съдържащи остатъчни количества пестициди и нитрати над максимално допустимите стойности.

Чл. 10. (1) Храни, съдържащи, съставени или произведени от ГМО, не се допускат за хранене на деца.

(2) Храни, обработени с йонизиращи лъчения, не се допускат за хранене на деца.
Глава втора.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРУПИТЕ ХРАНИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА
Раздел I.

Специфични изисквания към месото и месните продукти
Чл. 11. Месото от свине, едри преживни животни, дребни преживни животни, което се предлага в детските заведения и училищата, трябва да е добито от здрави животни в одобрени предприятия съгласно изискванията на Приложение ІІІ на Регламент № 853/2004/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (OB L 139, 30.4.2004 г.).

Чл. 12. Месните заготовки и месните продукти, които се предлагат в детските заведения и училищата, трябва да са произведени по утвърдени стандарти и/или да са произведени по технологична документация (ТД), в случай че отговарят на изискванията за суровини, заложени в техническите изисквания и рецептурите за производство на продукти по утвърдените стандарти.

Чл. 13. (1) Месото от птици и лагоморфни (зайцевидни), което се предлага в детските заведения и училищата, трябва да е добито от здрави птици и лагоморфни в одобрени предприятия съгласно изискванията на Приложение ІІІ на Регламент № 853/2004/ЕС.

(2) Месото от птици и птичи разфасовки, които се предлагат в детските заведения и училищата, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г. относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици (OB L 157, 17.6.2008 г.).

Раздел II.

Специфични изисквания към млякото и млечните продукти
Чл. 14. (1) Прясното пастьоризирано мляко, което се предлага в детските заведения и училищата, трябва да е произведено от сурово мляко, което отговаря на изискванията на приложение ІІІ, секция ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на Регламент 853/2004.

(2) Млечните продукти, които се предлагат в детските заведения и училищата, трябва да са произведени от сурово мляко, което отговаря на изискванията на приложение ІІІ, секция ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на Регламент 853/2004.

Чл. 15. (1) Киселото мляко, което се предлага в детските заведения и училищата, трябва да е произведено в съответствие със стандарт БДС 12:2010.

(2) Сиренето, което се предлага в детските заведения и училищата, трябва да е произведено в съответствие със стандарт БДС 15:2010.

(3) Кашкавалът, който се предлага в детските заведения и училищата, трябва да е произведен в съответствие със стандарт БДС 14:2010.

(4) В детските заведения и училищата може да се предлагат и млечни продукти, произведени по ТД, които отговарят на изискванията за сурово мляко на приложение ІІІ, секция ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на Регламент 853/2004 и на качествени показатели за готов продукт съгласно действащите БДС.

Чл. 16. Айрянът, който се предлага в детските заведения и училищата, трябва да е получен при хомогенизацията на българско кисело мляко и питейна вода без добавяне на готварска сол.
Раздел III.

Специфични изисквания към риба, рибни продукти и други морски храни

Чл. 17. (1) Рибата и рибните продукти, които се предлагат в детските заведения и училищата, трябва да са получени в регламентирани обекти за добив и преработка на риба и рибни продукти, отговарящи на изискванията на приложение ІІІ, секция VІІІ на Регламент (ЕО) № 853/2004.

(2) В детските заведения и училищата трябва да се използва охладена сладководна и/или морска риба.

(3) Замразената риба да бъде добре почистена от кожа, гръбначните кости и вътрешности, филетирана или нарязана на парчета.Чл. 18. (1) Не се разрешава предлагане в детските заведения и училищата на солена, пушена, сушена, маринована или консервирана по друг начин риба и хайвер.

(2) Не се разрешава предлагане в детските заведения и училищата на миди, стриди, калмари, октоподи, раци, скариди и други нерибни хидробионти.
Раздел IV.

Специфични изисквания към яйца

Чл. 19. (1) Яйцата, които се използват в детските заведения и училищата, трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация (ДВ, бр. 7 от 2008 г.), Регламент (ЕС) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (OB L 163, 24.6.2008 г. ) и на приложение ІІІ, секция Х на Регламент (ЕО) № 853/2004.

(2) Яйцата, които се използват в детските заведения и училищата, трябва да са клас "А".

Чл. 20. (1) Яйцата трябва да се доставят и консумират не по-късно от 28 дни след датата на снасяне.

(2) Яйцата трябва да се транспортират и съхраняват при температура, гарантираща безопасността им (от +5 °C до +18 °C).
Раздел V.

Специфични изисквания към масла и мазнини
Чл. 21. В детските заведения и училищата се използва само краве масло, слънчогледово масло и зехтин.

Чл. 22. (1) Слънчогледовото масло, което се използва в детските заведения и училищата, трябва да има светложълт цвят, да е бистро, без утайки и без примеси.

(2) Зехтинът, който се използва в детските заведения и училищата, трябва да бъде Extra Vergine или Vergine, съгласно изискванията на Регламент 2568/91/ЕС на Комисията от 11 юли 1991 г. относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ (OB L 248, 5.9.1991 г.).
Раздел VI.

Специфични изисквания към зърнени храни и храни на зърнена основа
Чл. 23. За приготвяне на ястия в детските заведения и училищата се използва брашно "Бяло", "Добруджа" или "Типово", произведено по утвърден стандарт, и/или пълнозърнесто брашно.

Чл. 24. Хлябът в менюто за детските заведения и училищата ("Бял", "Добруджа" или "Типов") трябва да бъде произведен по утвърдени стандарти или пълнозърнест хляб в съответствие на показателите, заложени в ТД, без оцветители.

Чл. 25. В детските заведения и училищата могат да се доставят, приемат и предлагат и пълнозърнести продукти (хлебни, макаронени и тестени изделия, овесени ядки и др.), произведени в съответствие на показателите, заложени в ТД на производителя, без оцветители.

Чл. 26. В детските заведения и училищата не се доставят, приемат и предлагат зърнени храни и храни на зърнена основа с признаци на видимо плесенясване, с наличие на складови вредители и/или следи от тяхната дейност.

Чл. 27. Храните на зърнена основа, предназначени за консумация от децата във възрастта до 3 години, по отношение на състава им трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца, приета с ПМС № 66 от 18 март 2003 г. (ДВ бр. 27 от 2003 г.).

Раздел VII.

Специфични изисквания към картофи, кореноплодни и варива
Чл. 28. (1) Картофите, които се използват в детските заведения и училищата, трябва да са цели, здрави, чисти без земя и други примеси, без повреди от вредители, без повишена повърхностна влажност, да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване. Да бъдат опаковани в чисти опаковки и маркировка, която съдържа етикет с данни за място на произход, име на производител и/или име на опаковчик.

(2) Не се допуска използването на гнили картофи и с лошо качество, което ги прави негодни за консумация.

Чл. 29. Кореноплодните зеленчукови култури (морков, ряпа, салатно цвекло, репички и др.), които се използват в детските заведения и училищата, трябва да отговарят на изискванията на общия стандарт за предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци по Приложение № 1, част А от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 157, 15.06.2011 г.).

Чл. 30. (1) Варивата, които се предлагат в детските заведения и училищата, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са цели и здрави;

2. да са чисти, без видими чужди вещества;

3. да са без вредители;

4. да нямат увреждания от вредители;

5. да нямат неспецифичен мирис и/или вкус;6. да са с цвят, характерен за продукта.

(2) Не се използват продукти, засегнати от гниене или други увреждания, които биха ги направили негодни за консумация.
Раздел VIII.

Специфични изисквания към плодове, зеленчуци и продукти от тях (зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове и плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти)
Чл. 31. Пресните плодове и зеленчуци, които се предлагат в детските заведения и училищата, трябва да отговарят на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и част Б на Регламент (EO) 543/2011 на Комисията.

Чл. 32. Фасулът (зелен), предлаган в детските заведения и училищата, трябва да бъде клас "Екстра" или клас "I", в съответствие с изискванията на Регламент (EO) № 912/2001 на Комисията от 10 май 2001 г. относно определяне на стандартите за търговия с фасул (OB L 129, 11.5.2001 г.).

Чл. 33. (1) Консервираните продукти от плодове и зеленчуци, които се използват в детските заведения и училищата, не трябва да съдържат консерванти, оцветители и подсладители.

(2) В детските заведения и училищата не се доставят и приемат консервирани продукти с нарушена херметичност и признаци на бомбаж.

Чл. 34. Плодовите конфитюри, желета, мармалади и желе-мармалади, които се предлагат в детските заведения и училищата, трябва да отговарят на Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени, приета с ПМС № 45 от 21 февруари 2003 г. (ДВ, бр. 19 от 2003 г.).

Чл. 35. (1) В детските заведения и училищата се приемат и предлагат само 100 % плодови и/или зеленчукови сокове, плодови и плодово-зеленчукови нектари, в които съдържанието на моно- и дизахариди не превишава 20 % от общата маса на продукта. Плодовите напитки да са етикетирани в съответствие с Наредбата за изискванията към напитките от плодове, приета с ПМС № 219 от 24 септември 2002 г. (ДВ, бр. 94 от 2002 г.).

(2) При производството на продукти, производни на плодовете и зеленчуците в замразен и изсушен вид, предназначени за детските заведения и училищата, се използват разрешени добавки в количества, допустими в Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (ДВ, бр. 44 от 2002 г.).

(3) В детските заведения и училищата трябва да се използва доматено пюре с не по-малко от 22 % сухо вещество (като минимално 80 % от сухото вещество се формира от домати).
Раздел IX.

Специфични изисквания към ядки и маслодайни семена, захар, захарни и шоколадови изделия, пчелен мед
Чл. 36. (1) Ядките, които се предлагат в училищата, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са цели, здрави, чисти, нормално развити;

2. да имат цвят, характерен за продукта;

3. да имат вкус и мирис, характерни за продукта, без специфичен мирис и привкус;

4. да нямат странични примеси;

5. да са неповредени от насекоми или гризачи;

6. да няма наличие на живи вредители.

(2) Не се разрешава предлагане на ядки в детските ясли и детските градини.

Чл. 37. В училищата не се предлагат:

1. плесенясали и загнили ядки;

2. пържени ядки.

Чл. 38. (1) В детските заведения и училищата се използва само "Рафинирана бяла захар" или "Екстра бяла захар" при спазване на изискванията на Наредбата за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, приета с ПМС № 209 от 11 септември 2002 г. (ДВ, бр. 89 от 2002 г.).

(2) В детските заведения и училищата се предлага само шоколад, отговарящ на Наредбата за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, приета с ПМС № 251 от 6 ноември 2002 г. (ДВ, бр. 107 от 2002 г.).

Чл. 39. Пчелният мед, който се предлага в детските заведения и училищата, трябва да отговаря на изискванията на Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда (OB L 10, 12.1.2002 г.) и Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, приета с ПМС № 196 от 28 август 2002 г. (ДВ, бр. 85 от 2002 г.).

Чл. 40. Пчелният мед се съхранява в плътно затворени годни опаковки (тенекии, пластмасови кофи, варели, стъклени буркани). Опаковките за съхранение трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (OB L 338, 13.11.2004 г.).
Раздел X.

Специфични изисквания към други храни - детски храни, плодови и билкови чайове, трапезна сол
Чл. 41. В детските заведения и училищата се предлагат плодови и билкови чайове, които не съдържат оцветители и овкусители съгласно Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (OB L 354, 31.12.2008 г.), Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 (OB L 354, 31.12.2008 г.), Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (OB L 354, 31.12.2008 г.), и несъдържащи кофеин.

Чл. 42. В детските заведения и училищата се използва само сол, йодирана с калиев йодат, в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели, приета с ПМС № 23 от 30 януари 2001 г. (ДВ, бр. 11 от 2001 г.).

Допълнителни разпоредби

§ 1. "Детски заведения" са детски ясли, детски градини, обединени детски заведения, домове за медико-социални грижи за деца на възраст 0 - 3 години, домове за деца, лишени от родителска грижа, от 3 до 18 години, домове за деца с умствена изостаналост и домове за деца с физически увреждания, центрове за настаняване от семеен тип, социално-педагогически интернати, възпитателни училища - интернати, преходно жилище за деца от 14 до 18 г., звено "Майка и бебе", дневен център за деца на улицата, дневен център за деца с увреждания, звено "Спешен прием" към център за обществена подкрепа, кризисен център.Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 2а от Закона за храните.

§ 3. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца

(Обн.: ДВ, бр. 27 от 25 март 2003 г.; в сила от 1 януари 2004 г.; Постановление № 66 на Министерския съвет от 2003 г.)

 

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към състава, характеристиките и етикетирането на храните на зърнена основа и на детските храни, предназначени да задоволят специфичните хранителни потребности на кърмачета и малки деца в добро здраве, наричани по-нататък "детските храни".

  (2) Храните по ал. 1 са предназначени за консумация от кърмачетата в периода на отбиване от кърмене и от малки деца като допълнение към основната диета и/или за постепенната им адаптация към обичайната храна на възрастните хора.

  Чл. 2. Наредбата не се прилага за храните за кърмачета - предмет на Наредбата за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета, приета с Постановление № 149 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 57 от 2001 г.).

 Чл. 3. Не се допускат за продажба детски храни, които не отговарят на изискванията на наредбата.

 Чл. 4. Детските храни на зърнена основа са:

 1. храни на зърнена основа, които са възстановени или преди употреба се възстановяват с мляко или с други подходящи течности;

 2. храни на зърнена основа с добавен високобелтъчен продукт, които са възстановени или преди употреба се възстановяват с вода или с друга подходяща течност, която не съдържа белтък;

 3. макаронени изделия, които се консумират след приготвяне във вряща вода или в друга подходяща течност;

 4. сухари и бисквити, които са годни за консумация директно или след добавка на мляко, вода или друга подходяща течност.

 Чл. 5. (1) Съставът на храните по чл. 4 трябва да отговаря на изискванията съгласно приложение № 1.

 (2) Съставът на детските храни, различни от храните по чл. 4, трябва да отговаря на изискванията съгласно приложение № 2.

 Чл. 6. Детските храни трябва да се произвеждат от хранителни съставки, за които общоприети научни данни са доказали, че са подходящи за задоволяване на специфичните хранителни потребности на кърмачета и малки деца.

 Чл. 7. При производството на детски храни могат да се добавят само хранителните вещества съгласно приложение № 3.

 Чл. 8. (1) Детските храни не трябва да съдържат вещества в количества, които биха могли да увредят здравето на кърмачетата и малките деца.

 (2) Количеството на пестицидни остатъци в детските храни не трябва да надвишава 0,01 mg/kg готова за директна консумация или приготвена по указанията на производителя храна. Количеството на пестицидните остатъци се определя по стандартизирани общоприети методи.

 (3) Максимално допустимите количества на витамини, минерали и микроелементи в детските храни са определени в приложение № 4.

  Чл. 9. Етикетирането на детските храни се извършва по реда на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 62 от 2000 г.).

  Чл. 10. (1) При етикетирането на детските храни се обявяват задължително и следните данни:

 1. възрастта, от която е подходящо да започне да се консумира храната, като тази възраст не може да бъде по-малка от 4 месеца;

 2. информация за наличието или липсата на глутен в храната в случаите, когато тази храна е предназначена за консумация от деца под 6-месечна възраст;

 3. енергийната стойност, изразена в kJ и kcal, и съдържанието на белтъци, мазнини и въглехидрати като количество на 100 g или 100 ml от продукта във вида, в който се продава, а където е подходящо - и за определено количество от готовия за консумация продукт;

 4. средното количество на всеки минерал и на всеки витамин съобразно специфичните им нива съгласно приложения № 1 и 2 на 100 g или 100 ml от продукта във вида, в който се продава, а където е подходящо - и за определено количество от готовия за консумация продукт;

 5. инструкция за начина на приготвяне на храната, когато е необходимо, и забележка относно важността за спазване на тази инструкция.

 (2) Възрастта, от която е подходящо да започне да се консумира храната, се определя на базата на състава, консистенцията и други специфични качества на детската храна.

 (3) При етикетирането на детските храни могат да се обявяват и следните данни:

 1 средно количество хранителни вещества съгласно приложение № 3 на 100 g или 100 ml от продукта във вида, в който се продава, а където е подходящо - и за определено количество от готовия за консумация продукт, когато това не се изисква по ал. 1, т. 4;

 2. съдържание на минерали и витамини, изразено като процент от референтните стойности съгласно приложение № 5 на 100 g или 100 ml от продукта във вида, в който се продава, а където е подходящо - и за определено количество от готовия за консумация продукт; информацията се обявява, при условие че съдържанието на минерали и витамини е най-малко 15 на сто от референтните стойности съгласно приложение № 5;

 3. за детските храни, предназначени за консумация от 4-месечна възраст, забележка, че храната е подходяща за употреба от тази възраст, освен ако лекар или фармацевт е препоръчал друго.

 

 

Допълнителна разпоредба § 1. По смисъла на наредбата:

 1. "Кърмачета" са деца под 12 месеца.

 2. "Малки деца" са деца от 12 месеца до 3 години.

 3. "Остатъци от пестициди" са остатъци в детските храни от продукти за растителна защита, включително техните метаболити или продукти от тяхното разграждане или реакция.

 

Заключителни разпоредби


НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НАПИТКИТЕ ОТ ПЛОДОВЕ

В сила от 12.07.2003 г.

Приета с ПМС № 219 от 24.09.2002 г.

Обн. ДВ. бр.94 от 4 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2011г.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница