За списването, отпечатването и разпространението на общински вестник „добруджански глас” Раздел I общи положенияДата14.03.2018
Размер97.82 Kb.
#62782

НАРЕДБА
ЗА СПИСВАНЕТО, ОТПЕЧАТВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА

ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК „ДОБРУДЖАНСКИ ГЛАС”

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С настоящата наредба се регламентират правилата за списване, отпечатване и разпространяване на вестник „Добруджански глас”.
Чл.2. Вестник „Добруджански глас” е официалният печатен орган на Община Генерал Тошево.
Чл.3. (1) При списването на вестник „Добруджански глас” се спазват принципите, заложени в Етичния кодекс на българските медии.

(2) На страниците на вестника се публикуват статии, съобщения, новини, обръщения и др. материали с обществено значение, при спазване на закона, добрите нрави и интересите на жителите на община Генерал Тошево.


Чл.4. Вестник „Добруджански глас” дава равна възможност на всички юридически и физически лица да изразят своето мнение, становище, позиция по проблеми от местно значение при спазване на правилата в настоящата наредба.
Чл.5. (1) Вестник „Добруджански глас” не е самостоятелно юридическо лице и няма собствен бюджет.

(2) Финансирането на вестника е в рамките на бюджета на Община Генерал Тошево.


Чл.6. Обезпечаването на издаването на вестник „Добруджански глас”, включително с техника, консумативи, обучение на персонала и др., се извършва от Община Генерал Тошево.
Раздел II
СТРУКТУРА НА РЕДАКЦИЯТА И ДЕЙНОСТ
Чл.8. (1) Редакционният екип на вестник „Добруджански глас” е част от структурата на Общинска администрация Генерал Тошево и неговия състав, длъжностни характеристики и др. може да се променят по реда, предвиден в националното законодателство.

(2) Редакционният екип се състои от служителите, чиято цел на длъжността, съгласно длъжностната характеристика, е свързана със списването, издаването, разпространението и популяризирането на вестник „Добруджански глас”.


Чл.9. Редакционният екип работи под общото ръководство на Кмета на община Генерал Тошево и ресорния заместник-кмет.
Чл.10. Главният редактор:

1. ръководи редакционния екип,

2. създава ефективна организация за издаването на вестника;

3. организира непосредственото събиране на материали за отпечатване;

4. отразява на страниците на вестника актуални обществени, културни, спортни и други прояви;

5. изработва макет на графичния облик на вестника и го представя на печатницата;

6. поддържа постоянен контакт с печатницата, отпечатваща вестника по въпросите за качеството на печата, предпечатната подготовка и други организационни въпроси;

7. изработва снимков и печатен материал за публикуване;

8. извършва и други дейности, съгласно длъжностната му характеристика;

9. възлага на членовете на редакционния екип и други задачи, свързани с издаването на вестника.Чл.11. (1) Редакционната колегия се състои от поне трима члена, определени със заповед на Кмета на община Генерал Тошево, като членовете на редакционния екип са част от нея.

(2) Редакционната колегия:

1. участва в изготвяне визията за издаването на вестника;

2. взема решения за създаване на постоянни рубрики и тематични колони;.

3. преценява и подбира изготвените от редакционния екип материали, които да бъдат публикувани във вестника;

4. прави предложения за подобряване организацията на работа и ефективността на вестника;

5. сътрудничи в набирането на доброволни сътрудници на вестника;

6. изпълнява и други функции, определени със заповед на Кмета на община Генерал Тошево;

(3) Редакционната колегия взима решения с гласуване с мнозинство повече от половината от всички членове на колегията.

(4) При невъзможност да се вземе решение по даден въпрос от компетенциите на редакционната колегия, той се поставя на вниманието на Кмета на община Генерал Тошево, чието решение е окончателно.


Чл.12. (1) Граждани могат да изготвят и предоставят материали от обществен интерес за публикуване като доброволни сътрудници на вестник „Добруджански глас”.

(2) Доброволните сътрудници не получават възнаграждение за материалите по ал.1.

(3) Лицата по ал.1 запазват авторските си права върху изготвените и публикувани материали, съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

(4) Вестник „Добруджански глас” и Община Генерал Тошево не носят отговорност ако лицето по ал.1 е нарушило авторските права на трета страна, ако не са знаели за нарушението.

(5) За материалите по ал.1 се прилагат същите правила, като за изготвените от редакционния екип.
Чл.13. (1) Работното време на главния редактор и редакционния екип и техните трудови права и задължения се определят съгласно Правилника за организация и дейност на Общинска администрация Генерал Тошево и националното законодателство.

(2) Конкретната организация на работата на редакционния екип се извършва от главния редактор на вестника, съгласувано с началника на отдел „Култура, вероизповедание и интеграция" и ресорния заместник-кмет.
Раздел III
ПУБЛИКАЦИИ
Чл.14. (1) Във вестник „Добруджански глас” се публикуват статии, съобщения, новини, нормативни актове с общинско значение, заповеди на Кмета на община Генерал Тошево, решения на Общински съвет Генерал Тошево, съобщения, обръщения, покани, обяви, реклами и др.

(2) Граждани и юридически лица могат да публикуват частни съобщения, обяви, реклами, некролози и др. срещу заплащане на такса, определена в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Генерал Тошево.

(3) Материалите, платените по реда на ал. 2, се публикуват в до три последователни броя на вестника - по желание на заплатилия таксата.

(4) Абонат, закупил шестмесечен абонамент, може да публикува безплатно във вестника до две обяви, при едногодишен абонамент – до три обяви, като обявите не могат да бъдат по-големи от 25 квадратни сантиметра. При по-голям обем разликата се заплаща, съгласно ал.2. Всяка обява се отпечатва в един брой на вестника.

(5) Приходите от платените публикации постъпват в бюджета на Община Генерал Тошево, като се внасят в касата на Общинска администрация.

Чл.15. (1) Не се събира такса по чл. 14, ал.2 за публикуване на материали от образователните и културните институции в границите на община Генерал Тошево, второстепенни разпоредители с бюджет, публични държавни органи, Българския червен кръст и търговски дружества с общинско участие.

(2) Правилата на ал.1 се прилагат за материали, които отразяват дейността на посочените органи и организации. Материали с рекламен характер – съобщения, обявления, обяви и др. - се заплащат съгласно правилата на чл.14, ал.2.

(3) Общински съвет Генерал Тошево, Кмета на община Генерал Тошево, Общинска администрация Генерал Тошево, кметствата и кметските наместничества публикуват материали във вестника безплатно, без оглед на вида публикации.
Чл.16. (1) Решенията на Общински съвет Генерал Тошево се публикуват във вестника приоритетно в най-кратък срок

(2) На публикация подлежат заповедите на Кмета на община Генерал Тошево, когато законът или общественият интерес изискват това.


Чл.17. (1) На парламентарно представените политически партии в предизборните периоди се дава възможност да публикуват безплатно обръщения, предизборни програми и снимки в обем до една страница (без първа страница) по веднъж за целия период.

(2) За публикации извън посочения в ал.1 обем се заплаща такса съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Генерал Тошево.

(3) Редът на публикациите се определя с жребий, теглен от главния редактор, в присъствието на упълномощени представители на политическите партии.
Чл.18. При изготвянето на материали за публикуване във вестника служителите, чиято цел на длъжността, съгласно длъжностната характеристика, е свързана със списването и издаването на вестник „Добруджански глас”, са длъжни да проверяват достоверността на ползваните източници и точността на използваната информация.
Чл.19. (1) Материалите, публикувани във вестника, не подлежат на цензуриране от публичните органи на властта.

(2) Публикуваните материали във вестник „Добруджански глас” подлежат на редакция единствено с оглед съобразяването им с пунктуационните и граматически правила на българския език.Чл.20. (1) Във вестник „Добруджански глас” не се публикуват материали, съдържащи:

1. призиви, водещи или подстрекаващи към разпалване на конфликти, призиви за насилствена или въоръжена смяна на държавната власт и на законно избраните от народа институции;

2. сведения от личния живот на граждани, уронващи тяхното достойнство и чест;

3. пропаганда на идеологии и теории, които са човеконенавистни по смисъла на международните споразумения или целящи нарушаване на националната цялост и суверенитет на Република България;

4. подбуди за насилствени действия срещу политически партии, опоненти или тяхната собственост;

5. служебна информация и/или данни, представляващи държавна или търговска тайна, освен ако нормативен акт не допуска това;

6. други материали, със съдържание, несъвместимо с общоприетите принципи за журналистическа етика;

(2) Не се публикуват материали, чийто източник не може да се потвърди или материали, които са предоставени анонимно от трета страна.

(3) Публикуваните материали се подписват с имената и/или с известните в обществото псевдоними на техните автори.

(4) Материалите се публикуват на български език. Ако конкретния случай налага да се публикуват на чужд език, задължително се съпътстват от точен превод на български.


Чл.21. (1) При отразяване на спорове се дава възможност и на всички страни да изразят позицията си на страниците на вестник „Добруджански глас”.

(2) Физическо или юридическо лице, което се счита за засегнато от публикация, има право на отговор, публикуван на страниците на вестник „Добруджански глас” съгласно правилата на настоящата наредба.Раздел IV
ОТПЕЧАТВАНЕ
Чл.22. (1) Вестник „Добруджански глас” се издава веднъж седмично, във формат А3 и се състои от два листа или четири страници, черно-бял печат.

(2) В случай на необходимост и при техническа възможност може да се отпечатват извънредни броеве, броеве с различен формат, брой страници и/или цветен печат, както и притурки.Чл.23. За отпечатването Кметът на община Генерал Тошево ежегодно сключва договор с лицензирана печатница, спазвайки правилата на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и законодателството на Република България.
Чл.24. (1) След изготвяне на материалите от редакционния екип и техния подбор и одобрение от страна на редакционната колегия, главният редактор изработва макет на подлежащия за отпечатване брой.

(2) Макетът се предоставя на печатницата в предварително уговорени срокове за изработката на предпечатен проект в електронен формат на окончателния вид на вестника.

(3) Печатницата представя предпечатния проект на вниманието на главния редактор и след одобрение от негова страна същата се представя за печат.

Чл.25. Конкретният график за отпечатване на вестника, начинът и срокът на доставка на отпечатаните вестници от печатницата до Община Генерал Тошево се уговарят между страните с договора по чл. 23.
Раздел V
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Чл.26. (1) Вестник „Добруджански глас” се разпространява чрез абонамент, ръчна продажба и публикуване на официалната интернет-страница на Община Генерал Тошево

(2) Реализираните приходи от разпространението се внасят в бюджета на Община Генерал Тошево.


Чл.27. (1) Кметът на Община Генерал Тошево сключва договори за набиране и доставка на абонамент с всички търговци, които извършват разпространението на вестник „Добруджански глас”.

(2) Главния редактор организира фактическото предоставяне на отпечатаните броеве на търговците по ал.1, които извършват последващото им разпространение, съгласно уговореното в договорите.Чл.28. (1) Община Генерал Тошево прави абонаменти за своя сметка в полза на кметства, кметски наместничества, клубове на пенсионера и други физически и/или юридически лица.

(2) Физическите и юридически лица по ал.1 се определят със заповед на Кмета на община Генерал Тошево.

(3) В Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и Окръжна библиотека „Дора Габе” гр. Добрич се депозират екземпляри от всеки отпечатан брой на вестник „Добруджански глас” съгласно Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.
Чл.29. (1) Електронно копие на вестника се публикува на официалната интернет-страница на Община Генерал Тошево не по-рано от три дни от получаването на броя от печатницата.

(2) На официалната страница на Община Генерал Тошево се пази архив от публикуваните броеве с оглед техническите възможности на сайта.Раздел VI
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СТРУКТУРИТЕ НА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Чл.30. При поискване от страна на служителите на Общинска администрация Генерал Тошево, в кръга на чиято компетентност е поддържането и обновяването на официалната интернет страница и официалния фейсбук профил на Община Генерал Тошево, главният редактор предоставя копия от снимки и материали, публикувани във вестник „Добруджански глас” на хартиен и/или електронен формат.
Чл.31. Редакционният екип на вестник „Добруджански глас” има правото да иска съдействие от всички отдели на Общинска администрация Генерал Тошево за предоставянето или/и проверка на информация, подлежаща на публикуване.
Чл.32. Служителите, чиято цел на длъжността, съгласно длъжностната характеристика е свързана със списването и издаването на вестник „Добруджански глас”, съхраняват архив при спазване на правилата на нормативните актове, като предоставят копия в хартиен и/или електронен формат при поискване от страна на отдели на Общинска администрация Генерал Тошево.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§.1. „Предизборен период” по смисъла на настоящата наредба се счита периодът от един месец (30 дни) преди датата на провеждането на съответния избор.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§.1. Настоящата наредба отменя Статут на вестник „Държавен глас”, приет с решение на Общински съвет Генерал Тошево № 7-1/30.06.2006 г.

§.2. Настоящата наредба е приета с Решение на Общински съвет №…… на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и месната администрация.


ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите

ISO 14001 -Система за управление на околната среда

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница