За състезателните права на спортисти аматьори и спортисти професионалисти по бейзболДата14.03.2018
Размер287.04 Kb.
#62936
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БЕЙЗБОЛ

BULGARIAN BASEBALL FEDERATION


София 1111, кв. “Гео Милев”, Студентски общежития, бл. 3-Б

П Р А В И Л Н И К

ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВА НА СПОРТИСТИ АМАТЬОРИ И СПОРТИСТИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО БЕЙЗБОЛР А З Д Е Л І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този правилник регламентира условията и реда за предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателните права на спортисти аматьори и спортисти професионалисти по бейзбол,

Чл. 2. Правилникът определя статута на спортистите, условията и реда за сключване на договори между спортистите професионалисти и бейзболните клубове във връзка с предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателните права.

Р А З Д Е Л ІІ

КАРТОТЕКИРАНЕ

Чл. 3. (1) Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за определено физическо лице, придобиващо статут на спортист.

(2) Картотекирането се извършва от Българската федерация Бейзбол по предложение на спортния клуб въз основа на ясно изразено в писмена форма желание на съответното физическо лице да бъде картотекирано към даден спортен клуб по бейзбол.

(3) Българската федерация Бейзбол вписва предложеното за картотекиране лице в отделен регистър и издава официален документ - състезателна карта. Картата има пореден номер и съдържа данните за лицето по документа за самоличност или акта за раждане и негова актуална снимка.

/4/ Допуска се картотекиране на един състезател в два клуба за една състезателна година в случаите по чл. 6, ал. 5 на този правилник.

Чл.4. (1) Спортистите, състезаващи се в първенствата на Българската федерация Бейзбол, подлежат на картотекиране от федерацията, в която членува бейзболния клуб, от името на който спортистите ще се състезават през предстоящия спортносъстезателен сезон. Картотекирането се извършва за една спортно състезателна година, като извършването му се установява чрез състезателната карта, издадена преди началото на първенството или преди началото на втория полусезон, на основание чл. 13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за физическо възпитание и спорта. Промените в реда за картотекиране на спортистите следва да бъдат отразени в съответните наредби, регламентиращи организацията на бейзболните първенства.

(2) Спортистите удостоверяват състезателните си права със своята състезателна карта и с документа за самоличност или акта за раждане.

Р А З Д Е Л ІІІ

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

Чл. 5. (1) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в тренировъчната и състезателната дейност на даден спортен клуб, както и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права.

(2) Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, към който е картотекиран, при условия и регламент на упражняването на състезателни права, подлежащи на уговаряне в сключен индивидуален трудов договор или друг възмезден договор.

(3) Състезателните права на състезателите могат да бъдат предмет на договор за трансфер, с който състезателните права се прехвърлят от клуба, към който състезателя е картотекиран, в друг клуб, в резултат на което състезателят променя своята клубна принадлежност.

(4) Правото на упражняване състезателните права за спортносъстезателната година в тренировъчната и спортносъстезателната дейност се удостоверява по реда на чл. 4, ал. 2.

(5) Бейзболен клуб от "първа дивизия.” и “втора дивизия” може да картотекира до 3 (трима) състезатели с чуждо гражданство, от които не повече от 2 ( двама ) могат да бъдат в игра.

(6) Състезателните права на спортистите професионалисти се упражняват за срока на договора, а на спортистите аматьори за срока на картотекирането.

(7) “Свободен играч” е този състезател, който от свое име притежава и упражнява състезателните си права.

Чл.6. (1) Състезателните права на спортистите професионалисти се упражняват в клубовете за срока на сключения с тях договор, а за състезателите аматьори за срока на картотекирането.

(2) Свободните играчи притежават, упражняват и преотстъпват правата си самостоятелно.

(3) Всяка промяна в притежанието, упражняването и преотстъпването на състезателни права подлежи на регистрация в Комисията за трансфери на Българската федерация бейзбол.

(4) Допуска се участие на спортист от името на повече от един клуб за една спортно-състезателна година, в следните случаи:  • промяна на клубната принадлежност на спортист в резултат на сключен договор за трансфер;

  • прекратяване на договор между клуба и спортиста;

  • обединяване, разделяне или ликвидация на бейзболен клуб.

Чл. 7. (1) Българската федерация Бейзбол може да отнеме състезателни права на картотекиран от нея спортист за определен период от време или окончателно.

(2) Мерките по ал. 1 се налагат:

1. по инициатива на Комисията за трансфери при констатирани нарушения на:

а) Закона за физическото възпитание и спорта;

б) Устава на Българската федерация Бейзбол;

в) поетите задължения от спортиста в тренировъчния и спортносъстезателния процес, включително и при наличие на следните основания:

- ако се сключи втори договор с друг спортен клуб;

- при нарушаване на договорни отношения между клубовете, които са доведени до знанието на спортиста при сключване на договора за трансфер на състезателни права;

- в случай на неизпълнение на договорни отношения между спортист и приемащия или отдаващия клуб;

- при отказ на спортиста да изпълни поетите с договор задължения, произтичащи от договор за трансфер;

- при неизпълнение на задълженията от спортиста след изтичане на договора му за трансфер да се завърне незабавно в клуба си, при спазване на правилото за ефективно изпълнение на договора.

2. по мотивирано предложение от страна на:

а) спортния клуб, който с картотекирането е предоставил състезателни права на спортиста;

б) Изпълнителния директор на Антидопингов център;

в) международните спортни федерации по бейзбол в случаите, предвидени в техните правила.

Чл. 8. (1) Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. при писмено изразено желание на картотекираното лице;

3. с изтичане на срока на картотекирането;

4. при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното лице;

5. при заличаване регистрацията на спортния клуб.

6. при прекратяване членство на Спортния клуб в Спортната федерация

(2) Упражняването на състезателните права може да бъде преустановено при наличие на горните основания и от Дисциплинарната комисия при констатирано нарушение за срок не по-дълъг от два месеца. До изтичане на посочения срок, Дисциплинарната комисия е длъжна да сезира Комисията по трансферите за произнасяне по повод на констатирано нарушение.

(3) Комисията по трансферите може да спира състезателните права за срок от 6 /шест/ до 18 /осемнадесет/ месеца, като решението на комисията подлежи на обжалване пред Апелативната комисия на федерацията. Решението на Апелативната комисия подлежи на обжалване пред Управителния съвет, което обжалване не спира изпълнението му. Решенията на Комисията по трансферите, Апелационната комисия и Управителния съвет подлежат на преразглеждане от Общото събрание само по отношение на законосъобразността и в съответствие с Устава.

(4) Управителният съвет отнема състезателните права за срок от 2 / две/ до 5 /пет/ години при констатирана употреба на забранени вещества, зависимост от алкохол или наркотици, нарушаване изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 1в, при които в резултат на неизпълнението са настъпили значителни вреди за бейзболния клуб. Решението за отнемане на състезателни права подлежи на обжалване пред Общото събрание само по отношение на законосъобразността и в съответствие с Устава. При потвърждаване на решението за отнемане на състезателни права, решението на Общото събрание подлежи на обжалване по съдебен ред в сроковете и при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 9. (1) Установяването на нарушенията, съставляващи основание за налагане на наказания “прекратяване на състезателните права” и “отнемане на състезателни права” се извършва чрез съставяне на акт за нарушение от Генералния секретар на Българската федерация Бейзбол.

(2) Съставеният акт за нарушение се връчва лично на нарушителя срещу подпис за неговото получаване, в присъствието на двама члена на Дисциплинарната комисия на федерацията. Акта за нарушение може да бъде валидно връчен чрез писмо с обратна разписка, изпратено на личния адрес на нарушителя. Когато лицето не може да бъде намерено на посочения от него адрес, актът за нарушение се прилага в администрацията на спортния клуб с който има сключен трудов или друг възмезден договор и се счита за връчено.

Чл. 10. (1) При виновно неизпълнение на задълженията на спортиста по договора, както и в случаите на едностранно прекратяване на договора от страна на спортиста, преди да е изтекъл срока на същия, спортистът е длъжен да възстанови на спортния клуб направените разходи по спортносъстезателната и тренировъчната дейност и неустойка в размер, определен от сключения с клуба договор.

(2) Спортист с прекратен договор или с изтекла картотека самостоятелно определя към кой бейзболен клуб да бъде картотекиран.

(3) Състезателните права се възобновяват по решение на Комисията по трансферите при наличие на следните основания:

а) с изтичане на срока за изтърпяване на наложеното наказание;

б) при решение на органа, наложил наказанието “отнемане на състезателни права” за отмяна на наложеното наказание;

в) при решение на Апелативната комисия на Българската федерация Бейзбол за отмяна на решение на Комисията за трансфери за спиране на състезателни права по чл. 8, ал. 3;

г) при наличие на други основания за възобновяване на състезателните права предвидени в действащото законодателство на Република България, като задължително се изисква споразумение между страните или решение на Апелативната комисия, ако е възбуден спор по спиране на правата.

(4) Решенията на Комисията по трансферите по този член са окончателни и подлежат на отбелязване в регистъра на състезателните права.

Р А З Д Е Л ІV


СПОРТИСТИ АМАТЬОРИ
Чл.11. (1) Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани, граждани на държави – членки на Европейския съюз, на страните по Споразумениетоза Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария или чужди граждани, на които

е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България.

(2) Картотекирането се извършва само след изразено писмено желание от лицето, желаещо да бъде

картотекирано.

(3) Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като спортист по определен вид спорт при спазване на разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за лицата и семейството.
(2) Спортистът аматьор е длъжен да:

1. спазва принципите, установени в Европейската харта на спорта, Етичния кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение;

2. не употребява допингови средства и не прилага допингови методи в тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване на спортните постижения;

3. спазва спортната етика, принципите на честната игра и опазва престижа на спорта;

4. спазва общозадължителните актове на международните спортни организации по бейзбол, уреждащи участието в тренировъчната и спортносъстезателната дейност;

5. преминава на задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи;

6. изпълнява и спазва решението на Българската федерация Бейзбол;

7. изпълнява спортно-техническите изисквания с цел постигането на определени спортни резултати.

(3) Спортистът аматьор по бейзбол не може да получава възнаграждения освен средствата необходими за покриване на разходите по извършваната от него спортносъстезателна и тренировъчна дейност. Спортистите аматьори могат да получават награди за постигнати високи спортни резултати.

Чл. 12. (1) Състезателните права на спортистите юноши се упражняват в клуба, към който са картотекирани. Картотекирането е за срок от една спортно състезателна година и се извършва за всяка конкретна година, но не-повече от срока на сключения с клуба договор за спортна подготовка и квалификация.

(2) Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като състезател в съответствие с правилата на действуващото законодателство на Република България, Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за неговото прилагане, както и при спазване на този правилник, като спортистът сключва договор за спортна подготовка и квалификация с клуба при спазване на чл. 3 и 4 от Закона за лицата и семейството.

(3) В случай, че състезателите юноши нямат сключен договор за спортна подготовка и квалификация, след изтичане срока на картотекиране към даден клуб се прекратява упражняването на техните права в този клуб, като спортистите самостоятелно определят към кой спортен клуб да бъдат картотекирани.

(4) Състезател юноша, при навършване на 18 годишна възраст следва да сключи първия си професионален договор със собствения си клуб, ако този клуб има професионален отбор. Като собствен се определя клубът, където юношата е редовно картотекиран. Не е собствен клубът, в който спортистите са преминали по силата на договор за временно преотстъпване на състезателни права.

(5) Когато собствения клуб няма професионален отбор, спортистът може да сключи договор с друг клуб. В тези случаи новият клуб дължи обезщетение на клуба, което се определя по споразумение между двата клуба.

(6) Състезателните права на юноша могат да се преотстъпват временно от един клуб на друг, като преотстъпването се извършва чрез подписване на договор между отдаващия и приемащия клуб, както и изразено писмено съгласие на спортиста и нотариално заверено съгласие на неговите родители или попечители.

(7) Когато собственият клуб има професионален отбор, в случай, че спортистът юноша при навършване на 18 годишна възраст откаже да сключи първи договор със собствения клуб и липсва споразумение за преотстъпване на друг клуб, спортистът може да преминава в друг клуб свободно, при спазване изискванията на ал. 10.

(8) В случай, че при навършване на 18 годишна възраст, собствения клуб не предложи на спортиста първи професионален договор, спортистът отправя писмено заявление до клуба, с което иска да му бъде предложен такъв договор. Заявлението следва да бъде надлежно заведено в деловодството на клуба или изпратено с писмо с обратна разписка. В едномесечен срок от подаването на заявлението, ако клубът не предложи на спортиста професионален договор, спортистът е свободен да премине в друг клуб без трансферна сума.

Чл.13. (1) Клуб, който в нарушение на чл. 12 сключи договор със спортист юноша, чийто състезателни права са предоставени за упражняване в друг клуб, плаща глоба в размер на 10 /десет/ минимални месечни работни заплати, като спортистът не може да бъде картотекиран в този клуб.

(2) В случай, че спортистът е бил картотекиран от името на клуба, който е нарушил чл. 12, освен глобата се спират и състезателните му права

Р А З Д Е Л V


СПОРТИСТИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Чл.14. /1/ Спортистът професионалист по бейзбол извършва тренировъчна и спортносъстезателна дейност по трудов или по друг възмезден договор срещу възнаграждение.

/2/ По предложение на спортния клуб Българската федерация Бейзбол картотекира като спортисти професионалисти по бейзбол лица, които са български граждани, или са чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България.

/3/ Спортистът професионалист извършва тренировъчна и спортносъстезателна дейност от името на спортния клуб по бейзбол с който е сключил трудов или друг възмезден договор. Сключените договори следва да съдържат:

1. срока на договора;

2. размера на възнаграждението на спортиста;

3. застраховането и медицинското осигуряване на спортиста;

4. условията и реда за прекратяване на договора, включително при трансфер;

5. обезщетението, което се дължи от неизправната страна при неизпълнение на поетите задължения по сключените договори.

/4/ В случай, че клубът не внася дължимите съгласно българското законодателство социални и здравни осигуровки, спортистът има право да прекрати сключения договор. В тези случай Българската федерация Бейзбол се задължава да извърши проверка и при констатиране на неизпълнение от страна на клуба на задължението за внасяне на социални и здравни осигуровки на своите спортисти, на същите да бъде даден статут на свободни играчи.

Чл.15 При извършване на тренировъчната и спортно-състезателната дейност спрямо спортисти професионалисти се прилагат съответно правилата на чл.11, ал. 2 от този правилник.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.23. (1) “Бейзболен клуб” по смисъла на този правилник е всеки спортен клуб, регистриран като юридическо лице с нестопанска цел или акционерно дружество, осъществяващ тренировъчна и състезателна дейност по бейзбол, приет за член на Българската федерация Бейзбол, съобразно разпоредбите на Устава на федерацията.

/2/ “Спортист” по смисъла на този правилник са бейзболисти, картотекирани в Българската федерация Бейзбол, които се състезават в определен клуб и са придобили при картотекирането статут на “спортист аматьор”, “спортист професионалист” или “свободен играч”.

Чл.24. “Ефективно изпълнение на договор“ по смисъла на този правилник е времетраенето на задълженията за участие в състезания от страна на спортиста от името на бейзболния клуб. Не се счита за ефективно изпълнение на договор периодът, през който спортистът се е състезавал от името на друг бейзболен клуб в Република България или чужбина, или поради контузия, влошено здравословно състояние, удостоверено чрез официален документ за временна нетрудоспособност, или по друга причина не е изпълнявал реално правата и задълженията си по сключените договори за извършване на тренировъчна или спортносъстезателна дейност от името на спортния клуб.

Чл.25. “Значителни вреди” по смисъла на чл. 8, ал. 4 са имуществени вреди на стойност превишаваща 10,000 лева.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Обща компетентност относно прилагането и тълкуването на този правилник принадлежи на Управителния съвет на Българската федерация Бейзбол, като правомощия относно прилагането на този правилник имат и Комисията по трансферите/СТК/, Дисциплинарната комисия и Апелативната комисия към Управителния съвет, съобразно делегираните им права.

§2. Този правилник се ползва със задължителна сила по отношение на бейзболните спортни клубове, членове на федерацията, техните треньори, инструктори, спортисти аматьори и спортисти професионалисти, както и свободни играчи.

§3. Този правилник се прилага субсидиарно към индивидуалните трудови или други възмездни договори на спортистите и треньорите със спортните клубове, както и спрямо договорите за трансфер на състезателните права, доколкото друго не е уговорено в отделните договори.

§4. Производствата относно предоставянето, преотстъпването или отнемането на състезателни права на състезатели по бейзбол, открити преди влизане в сила на този правилника, се приключват по новия ред.

§5. Правата и задълженията на спортистите, картотекирани до влизане в сила на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта /ДВ бр. 64/18.07.2003г./, се запазват до изтичане срока на картотеката.

§6. Спрямо неуредените с настоящия правилник въпроси, свързани със статута на спортистите и бейзболните клубове; действието на договорите, уреждащи придобиването, упражняването и притежаването на състезателни права и за отговорност при неизпълнението на поетите с тях задължения, намират субсидиарно приложение правилата на Кодекса на труда, Закона за физическото възпитание и спорта, Правилника за неговото прилагане, общото гражданско законодателство на Република България, както и актовете на международните спортни федерации по бейзбол и на Управителния съвет на Българската федерация Бейзбол.ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДО С.Т.К


НА БФБ

ЗАЯВКА ЗА трансфер

ОТ КБС “..............................................”

/име на новия клуб/

Моля, да бъдат регистриран трансфер на следните състезатели, в

КБС “..............................................”

/име на стария клуб/
Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

Стар клуб

Трансферна сума в лв.Прилагам всички необходими документи съгласно т.2.11.3 от настоящия правилник на БФБ:

  1. Лична молба на трансферирания състезател до СТК (Приложение 4);

  2. Платежен документ удостоверяващ превода на трансферната сума между клубовете, нотариално заверен договор за трансфер, съгласно действащите разпоредби.

  3. Платежен документ удостоверяващ превода от 15% за сметка на БФБ.

Дата: Президент /стар клуб/:

/подпис и печат/
Президент /нов клуб/:

/подпис и печат/
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
До

СТК при БФБ

Копие

__________________(ИМЕ НА СТАР КЛУБ)

Копие


__________________

(ИМЕ НА НОВ КЛУБ)


МОЛБА

От ________________________________________________________________

(Име, Презиме, Фамилия)

Моля, състезателните ми права да бъдат прехвърлени от КБС _______________ на КБС____________________ . С настоящата молба декларирам, че съм запознат с § 6.2. от правилника за провеждане на състезания на БФБ .

Дата: ___________ Подпис:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДО С.Т.К


НА БФБ
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ОТ КБС “..............................................”
Отбор “............................”, възрастова група .............................
Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

Адрес

Телефон/факс

Ел. адреси

Месторожд.

См.

Кг.

ОП

Хв.

Уд.
Декларирам, че за изброените непълнолетни състезатели, Клубът има съгласие за състезаване от техните родители/настойници.


Дата: Президент :

/подпис и печат/


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Снимка и печат на клуба


БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "БЕЙЗБОЛ"
клуб:…………………………………………......................
СЪСТЕЗАТЕЛЕН КАРТОН

НА

Име......................................Презиме................................................Фамилия………………………...............

Дата на раждане....................Местораждане................................Област…………………............................
ЕГН.......................................
Личен подпис........................ Президент:..........................................

/Подпис и печат на клуба/

ПЕРИОДИЧНИ ЗАВЕРКИ


От лекар

От СТК

От лекар

От СТК

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

Лекар:


/фамилия, подпис/

Заверил:


/фамилия, подпис/

Лекар:


/фамилия, подпис/

Заверил:


/фамилия, подпис/

Печат:

Печат:

Печат:

Печат:


ПРИЛОЖЕНИЕ 5


снимка

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "БЕЙЗБОЛ"

Вх. № ............/.......20....годинаРЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН

НА
Име......................................Презиме................................................Фамилия.....................................

Дата на раждане..........................Местораждане..............................ЕГН.......................................,

Адрес: .....................................……………….........тел./факс..............................e-mail.......…...............

ръст:…..см, тегло.........кг, хвърля.........................., удря...................., основна позиция.................


Година

Наказания

основание

Срок

Съгласно Т.


Година

Награди

основание

Съгласно Т.


Година

участия в национален отбор

Държава, град, турнир

Възразтова група


СЪСТЕЗАТЕЛНА КАРИЕРА
Година

Заверка

клуб

член на клуба

основание за промяна на членството

нцсм

бфб

от

до

Приложение 6

Българска Федерация “Бейзбол”

Протокол

за проведен бейзболен мач
I.Обща информация

Град:

....................................


....................................

Стадион:

....................................


....................................

Публика:
 0-30  120-150

 30-60  150-180

 60-90  180-210

 90-120  210-8Време:
 хубаво  облачно

 горещо  дъждовно

 студено  ветровито
 ............... ...................


Състезание:
Национален Шампионат

 Купа “България”

 Купа “София”
 ................... ....................


Състезателна фаза:
 Предварителен кръг

 Редовен сезон

 Плей оф

 Финална група

 Финален плей оф


Дата:

____.____.200__г.Начален час:

________:________

Краен час:

________:________

Играни ининги:

 1  2  3  4  5

 6  7  8  9 ...


Възраст:  16-18

 9-12  мъже

 13-15  ветерани


Транспорт на съдии:

 за лична сметка за сметка на клуба

II. Отбори и резултат

Отбор домакин:
..................................................

Подпис на мениджъра на отбора домакин:
............................................................................

Точки:
......................

Отбор гост:
..................................................

Подпис на мениджъра на отбора гост:
............................................................................

Точки:
......................

III. ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА

Съдия на хоума – име, фамилия и подпис:
.............................................. ........................

Съдия на база – име, фамилия и подпис:
.............................................. .......................

Съдия на база – име, фамилия и подпис:
.............................................. ........................

Съдия на база – име, фамилия и подпис:
.............................................. .......................

Официален регистратор – име, фамилия и подпис:
.............................................. ........................

Делегат от БФБ– име, фамилия и подпис:
.............................................. .......................

Дежурен лекар – име, фамилия и подпис:
.............................................. ........................

Полицейска охрана – звание, име, фамилия и подпис:
.............................................. .......................

Iv. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ В МАЧА

Номер, име, фамилия:
..............................................

Отбор:
.......................

Кратко описание на провинението:
..........................................................................

Номер, име, фамилия:
..............................................

Отбор:
.......................

Кратко описание на провинението:
..........................................................................

Номер, име, фамилия:
..............................................

Отбор:
.......................

Кратко описание на провинението:
..........................................................................

Номер, име, фамилия:
..............................................

Отбор:
.......................

Кратко описание на провинението:
..........................................................................

Iv. бележки

Коментари, инциденти, контестации:
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница