За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 гстраница1/40
Дата23.07.2016
Размер6.62 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


ОТЧЕТ

за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми

на

Министерството на околната среда и водите

към 30.06.2015 г.

Отчетът на Министерство на околната среда и водите за изпълнението на провежданите политики към 30.06.2015 г. представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на проведените дейности в рамките на отчетния период. Отчетът съдържа информация за степента на изпълнение на провежданите политики и програми в областта на околната среда и извършените разходи за тяхното изпълнение. Той представя разходите за опазване на околната среда на консолидирана основа. Това означава, че всички средства, изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет се разглеждат като разходи на МОСВ, независимо от източника на финансиране, но само в частта, които министерството управлява.

Настоящият отчет за изпълнението на политиките и програмите е съобразен с програмния формат на бюджета на МОСВ към 30.06.2015 г.

Разходната част е декомпозирана на ведомствени и администрирани разходи, като детайлизирано са представени разходите за персонал, издръжка и капиталови разходи. Отделено внимание e обърнато на външните фактори, влияещи върху предоставяните услуги, разходите и приходите на бюджета.
1. Отчет на основните параметри на бюджета
а) Таблица, представяща отчет на приходите по бюджета (Приложение 1)

с кратко описание на приходите


ПРИХОДИ към 30.06.2015 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил.лв.)

Общо приходи:

10 030

10 346

2 125


Данъчни приходи

0

0

0

Неданъчни приходи

10 030

10 345

2 125

Приходи и доходи от собственост

1 730

1 934

444

Държавни такси

3 100

3 100

1 075

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 100

1 100

280

Други неданъчни приходи

0

42

-1 283

Внесени ДДС и др.данъци върху продажбите-565

Постъпления от продажба на нефинансови активи

0

0

0

Приходи от концесии

4 100

4 100

2 104

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната

0

0

0

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина

0

70

70

Нетното изпълнение на приходите към 30.06.2015 г. е в размер на 2 124 815 лв., или 21 % от уточнения план на приходите към 30.06.2015 г.

Реализираните приходи по бюджета на МОСВ за отчетния период са формирани от приходи от калкулации за разходи по контрола и извършени лабораторни анализи, приходи от глоби, санкции и лихви, други неданъчни приходи и приходи от концесии.

С най-голям относителен дял от приходите е делът на приходите от концесии в размер на 2 104 126 лв., които представляват 51 % от планираните такива. Тези приходи са отчетени в §§ 41 – 00 „Приходи от концесии“, като внесеният ДДС върху тях е отразен по §§ 37-01(-) ”Внесен ДДС”.

Приходите от държавни такси са в размер на 1 075 118 лв. или 35 % от планираните такива. Тези приходи постъпват на основание ПМС № 136/30.11.2012г. и са отчетени по § 25-00 „Държавни такси”. Те са събрани за:

- издаване на решение относно необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);  • издаване на решение по ОВОС;

  • издаване, актуализиране или преразглеждане на комплексни разрешителни

  • издаване, преразглеждане и/или промяна на разрешително по чл. 104 от закона за опазване на околната среда (ЗООС);

  • издаване на разрешения по водите

- ползване на данни от специализираните карти и регистри съгласно чл. 180, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ);

  • издаване, изменение или продължение на разрешения по отпадъците;

  • издаване на регистрационен документ по чл. 35, ал.3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

- съгласуване или утвърждаване на програма за управление на дейностите по отпадъците;

  • за издаване на разрешения по биоразнообразие;

  • за регистрация по чл. 30 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);

- за издаване на разрешение за работа с генетично модифицирани организми

(ГМО) в контролирани условия и внос на ГМО с цел работа в контролирани условия и други.

Формирането на приходи от държавни такси в системата на МОСВ е пряко зависимо от инициативата на юридическите лица във връзка с инициирането на документи, за които се дължи такса.

Немалък дял имат и приходите, отчетени по § 24-00 „Приходи и доходи от собственост” в размер на 444 107 лв. – 23 % спрямо планираните, основно отчетени по §§ 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”- 166480 лв., представляващи постъпления от извършени лабораторни анализи и измервания на качеството на компонентите на околната среда от акредитираните за тази дейност лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). По §§ 24-10 „Приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина“ е отчетена сума в размер на 203 844 лв., представляваща възстановяване на средства от Столична община на МОСВ и погасяването на заем от МОСВ към ЕИБ. Приходите от наеми, отчетени по §§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество” в размер на 15 356 лв. са формирани от отдаване под наем на помещения собственост на МОСВ. Постъпилите приходи от лихви са в размер – 52 519 лв. Приходи от други лихви са отчетени в §§ 24-19“Приходи от други лихви“ в размер на 5 908 лв.

Формираните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви за периода 01.01.-30.06.2015 г. са в размер на 279 745 лв. или 25 % от планираните такива. По-голямата част от наложените глоби и санкции на физически и юридически лица не се заплащат в доброволния срок за изпълнение и се предават на Националната агенция по приходите (НАП) за принудително събиране.

Като 80% от тази суми са преведени на общините, на чиято територия се намира обекта замърсител с цел средствата да се изразходват за екологични проекти и дейности. В резултат на извършената контролна дейност е подобрена чистотата на населените места и пътищата, а голяма част от фирмите приведоха дейността си в съответствие с екологичното законодателство.

Отчетените средства по § 36-00 „Други неданъчни приходи” са в размер на – 1 283 404 лв. Сумата е нето и е формирана от приходи по ЗДОИ, получени застрахователни обезщетения, реализирани курсови разлики от продажба на валута, продажба на тръжни документи при провеждане на процедури по закона за обществени поръчки (ЗОП). В §§ 36-18 са посочени суми със знак минус принудително събрани от НАП в полза на ПУДООС и общини съгласно т. 74 от ДДС 12/2009 г. за реда и начина за събиране и отчитане на средствата по публични и частни държавни вземания. Всички несъбираеми вземания от глоби и санкции в законоустановения срок са начислени като просрочени вземания в процес на принудително събиране.

По § 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” са отчетени със знак минус внесения данък върху приходите от наеми и ДДС, което се начислява върху получените концесионни възнаграждения. От 01.01.2011 г. МОСВ е регистрирано по ДДС съгласно измененията в закона за ДДС, свързани с облагане на приходите от концесионна дейност.


б) Таблица, представяща отчет на разходите по бюджета на Министерство на околната среда и водите по програми в рамките та изпълняваните политики (Приложение № 2а) с описание на разходите


Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми по бюджета на Министерство на околната среда и водите

РАЗХОДИ към 30.06.2015 г. ( в хил.лв. )

Закон

Уточнен план

Отчет

 

Общо разходи по бюджета на МОСВ

43 482

54 938

22 204

Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда

19 767

31 015

11 632

Програма 1 "Оценка , управление и опазване на водите на Република България"

5 713

10 581

4 782

Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"

2 646

8 947

1 985

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

1 344

1 347

683

Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"

5 752

5 827

2 460

Програма 5 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения "

1 108

1 104

447

Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

2 642

2 647

1 014

Програма 7 "Управление на дейностите по измемение на климата"

562

562

261

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационнна обезпеченост

9 115

9 537

3 723

Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

9 115

9 537

3 723

Програма 9 Администрация

14 600

14 386

6 849Анализ на разходната част на бюджета
За периода 01.01.2015 - 30.06.2015 г. МОСВ е изразходвало за дейността си 22 191 877 лв. Изпълнението на разходната част на бюджета спрямо уточнения план е 40 %.

Утвърдените разходи със ЗДБРБ са в размер 43 481 000 лв. Към 30.06.2015 г. уточненият план на разходите след отразяване на всички извършени промени по бюджета на МОСВ за годината е в размер на 54 938 126 лв.


Персонал
Изразходваните средства за персонала за отчетния период са в размер на 11 568 402 лв., заедно с дължимите социално-осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, което е 52 % от общия размер на разходите на структурата за периода и 26 % от уточнения план.

По §§ 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” са отчетени изплатените средства за възнаграждения на щатния персонал в размер на 7 829 641 лв., от които за назначените по служебно правоотношение – 6 377 605 лв., по трудови правоотношения – 1 452 036 лв. В тези суми са отчетени и дължимите допълнителни възнаграждения по Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация,

По §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” са отчетени следните разходи:

- възнаграждения на нещатния персонал по трудови правоотношения, назначен по реда на ПМС № 66/1996г. и възнаграждения на служители назначени по програма на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за временна заетост – 455 286 лв.

- възнаграждения на физически лица, наети по извънтрудово правоотношение – е отразен нетния резултат – 104 063 лв. формиран от изплатените възнаграждения от отразените със знак минус прекласифицирани разходи в област „СЕС“.

- средства за представително облекло на служителите назначени по служебни правоотношения и безплатно работно облекло на служителите по трудови правоотношения – 387 018 лв.

- средства за обезщетения на служители – 328 881 лв., поради прекратяване на трудово или служебно правоотношение, подробно описани основания в приложена разшифровка към отчета.

- обезщетения за временна нетрудоспособност на служителите - 91 502 лв.

Средствата за социално-осигурителни плащания от работодателя, отчетени по §§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” са общо в размер на 2 372 011 лв., от които за държавно обществено осигуряване – 1 444 995 лв., здравно-осигурителни вноски – 629 238 лв. и допълнително задължително пенсионно осигуряване – 297 778 лв. В посочените суми се съдържат осигуровки за лицата по служебни правоотношения, по трудови правоотношения за щатния и нещатния персонал и за лицата по извънтрудови правоотношения.


Издръжка

Изразходваните средства за издръжка за отчетния период са в размер на 8 066 369 лв., което е 40 % от уточнения план и 36 % от общия размер на разходите на структурата за периода.

По §§ 10-00 Издръжка

Средствата, изразходвани за текуща издръжка включват следните видове разходи:

- за безплатна предпазна храна на работещите в среда с йонизиращи лъчения съгласно Наредба № 11/21.12.2005г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на МТСП и МЗ и съгласно чл. 285 от Кодекса на труда – 6 312 лв.

- за учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките – 2 521 лв.

- за материали – химикали, резервни части за лабораторна апаратура, канцеларски и офис консумативи, гуми за МПС, както и други материали и пособия са изплатени 578 814 лв. Най-голям дял от разходите заемат разходите за химикали и резервните части за лабораторна апаратура и техника за лабораторните комплекси на ИАОС.

- за вода, горива, топлоенергия и ел.енергия са изразходвани 1 184 359 лв. Най-голям дял от общата сума имат разходите за гориво (в т.ч. за моторните превозни средства за цялата система на МОСВ и за отопление).

- за външни услуги – пощенски и телекомуникационни услуги, наеми, разходи за охрана, за контрол качеството на въздуха, сервизна поддръжка на апаратура, разходи, свързани с акредитацията и поддържане на акредитацията на лабораториите, поддържане на системите на сградите и инвентара, сервизно обслужване на апаратура, абонаментно обслужване, медийни услуги и мониторинг, правна защита, и други към 30.06.2015 г. са изплатени 4 652 425 лв.

- за текущ ремонт на МПС, помещения, апаратура и техника общо за системата са усвоени средства в размер на 85 615 лв.

- за командировки в страната са изразходвани средства в размер 293 484 лв., основната част от които са за администриране на мрежата за мониторинг на околната среда и изпълнение на контролната дейност.

- за командировки в чужбина са изразходвани средства в размер 244 684 лв., съгласно утвърден План за командировките в чужбина от министъра на околната среда и водите в т.ч. и средства платени за изпълнение на ангажиментите извън страната в Постоянното представителство в Брюксел, като дългосрочни командировки в чужбина на стойност 190 859 лв.

- за застраховки за носене на оръжие от охранителите, застраховки на административните сгради и МПС-тата, собственост на МОСВ е изразходвана сума – 151 565 лв.

- за други финансови услуги – 1 336 лв.

- за съдебни разноски по издадени изпълнителни листи от съда, е изразходвана сума – 666 340 лв.

- за изплатени обезщетения за нанесени щети от мечки – 7 646 лв.

По § 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции.

За данъци и такси в т.ч. закупуване на винетки, заплащане на такса смет и заплащане на такси за публикуване на информация в ДВ и други държавни такси – 482 546 лв.

Към 33.06.2015 г. са изплатени лихви по заеми от банки във връзка с изпълнението на държавен инвестиционен заем за интегриран воден проект на гр.София, финансиран чрез заем от Европейската инвестиционна банка - 203 844 лв.

По § 29-00 „Други разходи за лихви“ са отчетени лихви по изпълнителен лист – обезщетение от Анелия Станчева – 1755,79 лв. и лихви от просрочени суми от местни данъци и такси – 640,21 лв.

За субсидии на организации с нестопанска цел са изразходвани суми – 111 962 лв. Субсидията е преведена на основание получен превод за укрепване на капацитета на Националния доверителен екофонд /НЕДЕФ/ от фонда за институционално развитие към Световната банка.

Разходите за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности през отчетния период са в размер на 372 987 лв.
Капиталови средства

От планираните капиталови разходи по бюджета на МОСВ в размер на 8 584 648 лв., за отчетния период са изразходвани 1 383 371 лв., които представляват 6 % от общите разходи за периода и 16 % от уточнения план на капиталовите разходи, като за същите са предоставени подробни разшифровки.
в) Таблица, представяща отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на изпълняваните политики (Приложение № 2б)


ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

(в хил. лв.)

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

Общо разходи

397 840

22 092

22 092
376 748

112

365 636


Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда

362 428

11 632

11 632
350 798
350 796

Програма 1 "Оценка , управление и опазване на водите на Република България"

211 972

4 782

4 782


207 189207 189


Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"

108 294

1 985

1 985


106 309106 309


Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

7 668

683

683


6 9856 985


Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"

21 559


2 460


2 46019 099
19 099


Програма 5 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"

3 027


447


4472 580
2 580


Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

2 842

1 014

1 014


1 8281 828


Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата"

7 067

261

261


6 8066 806


Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост

3 723

3 723

3 723
0
0

Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информацинна обезпеченост"

3 723

3 723

3 7230

Програма 9 Администрация

21 689

6 737

6 737
14 952

112

14 840

При съставянето на програмния и ориентиран към резултатите бюджет МОСВ прилага консолидиран подход на представяне на разходите, който се използва в по-голяма част от страните в Европейския съюз. По този начин всички средства, изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет за околна среда се разглеждат като разходи на министерството, независимо от източника на финансиране.

Разходите по програмите са декомпозирани на ведомствени и администрирани разходни параграфи. Ведомствените разходни параграфи са специфичните за програмата извършвани разходи за предоставянето на услугата от министерството на външен за него бенефициент. Администрираните разходни параграфи са всички разходи за проекти и дейности по програмата, извършвани извън министерството или разходите за резултати постигнати извън министерството - например от изпълнители по договори, общини, получатели на субсидии, трансфери и др. Ведомствените разходи по всяка програма са класифицирани в следните икономически категории: персонал, издръжка, капиталови разходи.


г) Таблица, представяща източниците на финансиране на консолидираните разходи (Приложение 3)


Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за периода 01.01.2015 - 30.06.2015 г. ( в хил.лв. )

Закон

Уточнен план

Отчет

 

 

 

Общо разходи:

605 992

605 992

387 840

Общо финансиране:

605 992

605 992

387 840

Собствени приходи

10 346

10 346

2 125

Субсидия от републиканския бюджет

20 002

20 002

19 566

ПУДООС

94 707

94 707

26 260


Сметки за средства от Европейския съюз

470 598

470 598

337 722

Целеви средства от ЦБ-Минали екологични щети

10 000

10 000

1 828

Национален доверителен екофонд - приходи от продажба на ПЕЕ

339

339

339Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
file -> Първа общи положения ч
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница