За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 гстраница1/35
Дата24.07.2016
Размер5.88 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


ОТЧЕТ

за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми

на

Министерството на околната среда и водите

към 31.12.2012 г.

Отчетът на Министерство на околната среда и водите за изпълнението на провежданите политики към 31.12.2012 г. представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на проведените дейности в рамките на отчетния период. Отчетът съдържа информация за степента на изпълнение на провежданите политики и програми в областта на околната среда и извършените разходи за тяхното изпълнение. Той представя разходите за опазване на околната среда на консолидирана основа. Това означава, че всички средства, изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет се разглеждат като разходи на МОСВ, независимо от източника на финансиране, но само в частта, които министерството управлява.

Настоящият отчет за изпълнението на политиките и програмите е съобразен с програмния формат на бюджета на МОСВ към 31.12.2012 г.

Разходната част е декомпозирана на ведомствени и администрирани разходи, като детайлизирано са представени разходите за персонал, издръжка и капиталови разходи. Отделено е внимание на външните фактори, влияещи върху предоставяните услуги, разходите и приходите на бюджета.
1. Отчет на основните параметри на бюджета
а) Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджетаПРИХОДИ за 2012 г. ( в хил. лв. )

Закон

Уточнен план

Отчет

 

 

 

Общо приходи:

11 599

12 633

50 616

 


Данъчни приходи


Неданъчни приходи

11 599

11 971

49 993

Приходи и доходи от собственост

1 965

2 337

1 774

Държавни такси

5 216

4 999

3 006

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 119

1 119

1 095

Други неданъчни приходи

0

214

-1 516

Внесени ДДС и др.данъци върху продажбите

0

0

-862

Постъпления от продажба на нефинансови активи

0

1

43 229

Приходи от концесии

3 299

3 299

3 197

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната

0

28

28

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина

0

634

595

Анализ на приходната част на бюджета
Нетното изпълнение на приходите към 31.12.2012 г. е в размер на 50 616 356 лв., или 400% от уточнения план на приходите към 31.12.2012 г., което се дължи на продажбата на квоти на емисии за парникови газове.

Реализираните приходи по бюджета на МОСВ за отчетния период са формирани от приходи от калкулации за разходи по контрола и извършени лабораторни анализи, приходи от такси ПМС №136/13.05.2011 г. – тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приходи от глоби, санкции и наказателни лихви, приходи от почивни бази, други неданъчни приходи и приходи от концесии, постъпления от продажби на нефинансови активи, помощи, дарения и други безвъзмездно получени средства .

С най-голям относителен дял от приходите е делът на приходите от продажба на нематериални дълготрайни активи – 43 298 028 лв. Република България участва в обща тръжна платформа за продажба на квоти за целия Европейски съюз. Приходите от продажбата на квоти от 2012 г. са постъпили по валутна бюджетна сметка на МОСВ и се съхраняват до приемането на Закона за ограничаване изменението на климата, с който ще се узакони начина на преразпределяне на средствата.

Приходите от концесии през 2012 г. са в размер на 3 197 481 лв., които представляват 97 % от планираните. Тези приходи са отчетени в § 41 – 00 „Приходи от концесии“, като внесеният ДДС върху тях е отразен по §§37-01 (-)”Внесен ДДС”.

Приходите от държавни такси са в размер на 3 005 841 лв. или 60 % от планираните такива. Тези приходи са отчетени по § 25-00 „Държавни такси” и са основно за:

- издаване на решение относно необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС ) • издаване на решение по ОВОС

 • издаване, актуализиране или преразглеждане на комплексни разрешителни

 • издаване, преразглеждане и/или промяна на разрешително по чл. 104 от закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 • издаване на разрешения по водите

- ползване на данни от специализираните карти и регистри съгласно чл. 180, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ)

 • издаване, изменение или продължение на разрешения по отпадъците

 • издаване на регистрационен документ по чл. 12, ал.4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

 • издаване на удостоверение по чл. 54, ал. 4, т.3 от (ЗУО)

- съгласуване или утвърждаване на програма за управление на дейностите по отпадъците

 • за издаване на разрешения по биоразнообразие

- за издаване на разрешение за работа с генетично модифицирани организми

(ГМО) в контролирани условия и внос на ГМО с цел работа в контролирани условия и други.

Формирането на приходи от държавни такси в системата на МОСВ е пряко зависимо от инициативата на юридическите лица във връзка с инициирането на документи, за които се дължи такса.

Немалък дял имат и приходите, отчетени по § 24-00 „Приходи и доходи от собственост” в размер на 1 774 493 лв. –76 % спрямо планираните, основно отчетени по §§ 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”, представляващи извършени лабораторни анализи и измервания на качеството на компонентите на околната среда от акредитираните за тази дейност лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). В §§ 24-10 „Приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина“ е отчетена сума 372 587 лв. представляваща възстановяване на средства от Столична община на МОСВ и погасяването на заем от МОСВ към ЕИБ. Приходите от наеми, отчетени по §§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество” в размер на 48 737 лв. са формиране от отдаване под наем на помещения собственост на МОСВ. Незначителни са постъпилите приходи от лихви – 28 863 лв.

Изпълнението на приходите от глоби и санкции е в пряка връзка с извършваната контролна дейност от страна на МОСВ и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. За отчетния период са извършени 23 000 проверки, като са съставени над 1 000 акта за нарушения, 940 наказателни постановления и над 300 санкции. От наложените глоби за замърсяване на околната среда над допустимите норми са постъпили над 3 000 000 лв., като 80% от тази сума е преведена на общините , на чиято територия се намира обекта замърсител с цел средствата да се изразходват за екологични проекти и дейности. В резултат на извършената контролна дейност е подобрена чистотата на населените места и пътищата, а голяма част от фирмите приведоха дейността си в съответствие с екологичното законодателство. От извършените проверки е установено , че обектите на национално представените търговски вериги изпълняват изискванията за заплащане на продуктова такса за полимерни торбички, поради което не подлежат на глоби. Формираните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви за периода 01.01.-31.12.2012 г. е в размер на 1 094 846 лв. или 98% от уточнения план. По-голямата част от наложените глоби и санкции на физически и юридически лица не се заплащат в доброволния срок за изпълнение и се предават на Националната агенция по приходите (НАП) за принудително събиране.

Отчетените средства по § 36-00 „Други неданъчни приходи” са в размер на ( - 1 516 441 лв.). Сумата е нето формирана от приходи по ЗДОИ, получени застрахователни обезщетения, реализирани курсови разлики от продажба на валута, продажба на тръжни документи при провеждане на процедури по закона за обществени поръчки (ЗОП). В §§ 36-18 са посочени суми със знак минус принудително събрани от НАП в полза на ПУДООС и общини съгласно т. 74 от ДДС 12/2009г. за реда и начина за събиране и отчитане на средствата по публични и частни държавни вземания. Всички несъбираеми вземания от глоби и санкции в законоустановения срок са начислени като просрочени вземания в процес на принудително събиране.

По § 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” са отчетени със знак минус внесения данък върху приходите от наеми и ДДС което се начислява върху получените концесионни възнаграждения. От 01.01.2011 г. МОСВ е регистрирано по ДДС съгласно измененията в закона за ДДС, свързани с облагане на приходите от концесионна дейност.

По § 45-00 „Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната“ е посочена сума 28 589 лв. представляваща авансово плащане 80% от националното съфинансиране по проект ARDAFORECAST., изпълняван от БД ПловдивПриходите от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина са в размер на 594 628 лв. и са отчетени в § 46-00 ”Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина ” в това число:

 • по проект „Съвместно управление на риска в пограничната зона на река Дунав“ одобрен от програмата за трансгранично сътрудничество „България - Румъния 2007 – 2013г.“- 296 074 лв.

 • по проект "Цялостен подход за намаляване на емисиите на парникови газове в България" – 183 657 лв.

 • по проект „Корине-земно покритие” финансиран от Европейската агенция по околна среда с бенефициент ИАОС – 64 050 лв.

 • по проект за укрепване администратиния капацитет на Националния доверителен екофонд, финансиран от Световна банка – 90 318 лв.

 • през 2012 г. са възстановени средства от неусвоен аванс по приключил проект „Информационна система за водно регулиране”, финансиран от Норвежката програма (- 39 476 лв.)б) Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми по бюджета на Министерство на околната среда и водите


ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ за 2012 г. ( в хил.лв. )

Закон

Уточнен план

Отчет

 

 

 

Общо разходи на ПРБК

44 891

53 590

52 588

Политика в областта на управление на водите

7 860

13 528

13 320

Програма 1 "Оценка , управление и опазване на водите на Република България"

7 860

13 528

13 320

Политика в областта на управление на отпадъците,земните недра и почвите

4 048

3 136

3 078

Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"

4 048

3 136

3 078

Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух

1 586

1 573

1 521

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

1 586

1 573

1 521

Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие

7 438

6 325

6 271

Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"

7 438

6 325

6 271

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационнна обезпеченост

7 999

11 205

11 071

Програма 5 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

7 999

11 205

11 071

Политика за повишаване на екологичното съзнание и култура

1 061

1 331

1 271

Програма 6 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"

1 061

1 331

1 271

Политика за предотвратяване и контрол на замърсяването и управление на химикалите

2 645

2 657

2 618

Програма 7 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

2 645

2 657

2 618

Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата

614

1 208

1 159

Програма 8 "Управление на дейностите по изменение на климата"

614

1 208

1 159

Програма 9Администрация

11 640

12 627

12 279Анализ на разходната част на бюджета
За периода 01.01.2012-31.12.2012 г. МОСВ е изразходвало за дейността си 52 588 536 лв. Изпълнението на разходната част на бюджета спрямо уточнения план е 98 %. Разходите през 2012 г. са намалени с 2 228 276 лв. спрямо 2011 г.

Персонал

Изразходваните средства за персонала за отчетния период са в размер на 25 614 477 лв., заедно с осигурителните социални и здравни вноски за сметка на работодателя, което е 49 % от общия размер на разходите на структурата за периода и 97 % от уточнения план.

§ 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения. Отчетени са изплатените средства за възнаграждения на щатния персонал в размер на 17 687 188 лв., от които за назначените по служебно правоотношение – 11 683 394 лв., по трудови правоотношения – 2 496 910 лв., за персонала в политически кабинет – 102 177 лв. Отчетените в §§01-09 „Допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения „ средства в размер на 3 404 707 лв. представляват основно изплатено допълнително материално стимулиране на служителите, съгласно чл.64 от ЗООС за периода до 01.07.2012 г. и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за точно и в срок изпълнение на поставените задачи на основание чл.67, ал.7 т.5 от Закона за държавния служител и чл.19, т.5 и чл.24, ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

По § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” са отчетени следните разходи:

- възнаграждения на нещатния персонал по трудови правоотношения назначен по ПМС № 66/1996г. и възнаграждения на служители назначени по програма на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за временна заетост, както и изплатено допълнително материално стимулиране на извънщатните служители по трудови правоотношения – 773 389 лв. За възнаграждения на персонола подмомагащ дейността в администрациите са изплатени 631 272 лв. За персонала обслужващ обект „Брестница” са изплатени 12 719 лв. За персонала поддържащ почивните бази собственост на МОСВ – 9 578 лв.и за стажантите по програма „Старт в кариерата „ на МТСП – 119 820 лв.

- възнаграждения на физически лица, наети по извънтрудово правоотношение – 996 532 лв. на основание на сключени договори по ЗЗД за дейности по международни проекти, за консултантски услуги, участие в експертни съвети и комисии на външни експерти.

-средства за представително облекло на служителите назначени по служебни правоотношения и безплатно работно облекло на служителите по трудови правоотношения – 515 204 лв.

- средства за обезщетения на служители – 296 630 лв., поради прекратяване на трудово или служебно правоотношение с подробно описани основания в приложена разшифровка към отчета.

- обезщетения за временна нетрудоспособност на служителите - 138 165 лв.

Средствата за социално-осигурителни плащания от работодателя, отчетени по §05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” са в размер на 5 237 369 лв., от които за държавно обществено осигуряване – 3 228 483 лв., здравно-осигурителни вноски – 1 394 862 лв. и допълнително задължително пенсионно осигуряване – 614 024 лв. В посочените суми се съдържат осигуровки за лицата по служебни правоотношения, по трудови правоотношения за щатния и нещатния персонал и за лицата по извънтрудови правоотношения.
Издръжка
Изразходваните средства за издръжка за отчетния период са в размер на 17 539 075 лв., което е 99% от уточнения план и 33% от общия размер на разходите на структурата за периода.

§ 10-00 Издръжка

Средствата, изразходвани за текуща издръжка включват следните видове разходи:

- за безплатна предпазна храна на работещите в среда с йонизиращи лъчения съгласно Наредба № 11/21.12.2005г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на МТСП и МЗ и съгласно чл. 285 от Кодекса на труд – 16 345 лв.

- за закупуване на медикаменти за зареждане на аптечки в лабораториите към ИАОС - 2 841 лв.

- за постелен инвентар в почивните бази и униформено облекло на служителите от националните паркове – 427 870 лв.

- за учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките (-235 317 лв.). Сумата е формирана в резултат на възстановени средства от техническа ос 4 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” изплатени за учебни разходи в предходен период.

- за материали – химикали, резервни части за лабораторна апаратура, канцеларски и офис консумативи, гуми за МПС, както и други материали и пособия са изплатени 3 344 796 лв. Най-голям дял от разходите заемат химикалите и резервните части за лабораторна апаратура и техника за лабораторните комплекси на ИАОС.

- за вода, горива , топлоенергия и ел.енергия са изразходвани 2 413 021 лв. Най-голям дял от общата сума имат разходите за гориво ( в т.ч. за моторните превозни средства за цялата система на МОСВ и за отопление). Разходите за отопление през 2012 г. значително са се увеличили спрямо 2011 г., със 137 701 лв., дължащи се на увеличение на цените на горивата и енергията.

- за външни услуги – пощенски и телекомуникационни услуги, наеми, разходи за охрана, за контрол качеството на въздуха, сервизна поддръжка на апаратура, разходи, свързани с акредитацията и поддържане на акредитацията на лабораториите, поддържане на системите на сградите и инвентара, сервизно обслужване на апаратура, абонаментно обслужване, медиа планиране и мониторинг, трудова медицина, правна защита по арбитражни дела, научни разработки и други към 31.12.2012 г. са изплатени 6 872 156 лв.

- за текущ ремонт на МПС, помещения, апаратура и техника общо за системата са усвоени 415 448 лв.

- за данъци и такси в т.ч. закупуване на винетки, заплащане на такса смет и заплащане на такси за публикуване на информация в ДВ и други държавни такси – 588 384 лв.

- за командировки в страната са изразходвани средства в размер 990 596 лв., основната част от които са за администриране на мрежата за мониторинг на околната среда и изпълнение на контролната дейност. Увеличението спрямо 2011 г. е 4 534 лв., което се дължи на увеличение на контролната дейност.

- за командировки в чужбина са изразходвани средства в размер 699 451 лв., съгласно утвърден План за командировките в чужбина от министъра на околната среда и водите, в т.ч. и средства авансово платени за изпълнение на ангажиментите извън страната на служителите от УО по ОПОС. Значително е намалението на изразходваните средства спрямо 2011 г. ( - 209 611 лв.)

- за дългосрочни командировки в чужбина са изразходвани 391 166 лв., които представляват средства за издръжка и командировъчни на представителите на МОСВ и издръжка на офиса в Постоянното представителство на Р България в Брюксел.

- за застраховки за носене на оръжие от охранителите, застраховки на административните сгради и МПС-тата, собственост на МОСВ е изразходвана сума – 28 910 лв.

- за банкови такси във връзка с извършваните валутни преводи за чужбина са изразходвани средства в размер на 1 828 лв.

- за съдебни разноски по издадени изпълнителни листи от съда във връзка със загубени дела, касаещи размера на такси за минерални води, съдебна такса по дело с/у Сиконко Билдинг, по административно дело изплатено обезщетение за неправомерно уволнение, изплатена сума на Комисия за защита на личните данни и др.глоби изплатените средства са в размер на 475 840 лв.

- за нанесени щети от мечки са изплатени обезщетения в размер на 40 243 лв.

Към 31.12.2012 г. са изплатени лихви по заеми от банки във връзка с изпълнението на държавен инвестиционен заем за интегриран воден проект на гр.София, финансиран чрез заем от Европейската инвестиционна банка.

Получените през 2012 г. средства от Световна банка по проект за укрупване на административния капацитет на Националния доверителен екофонд са преведени по предназначение и отразени по §45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел”.

Разходите за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности през 2012 г. са в размер на 550 449 лв. и са с 57 812 лв. повече спрямо 2011 г., което е в резултат на поетапното увеличение на вноските за членство в международните организации.

В изпълнение на §69 от преходните и заключителни разоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и чл.64, ал.3 от ПМС №367/2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., МОСВ е предоставило на Република Македония средства в размер на 39 117 лв. отразени по §49-00 „Предоставени помощи за чужбина”.

От извършените разходи за издръжка от бюджета на МОСВ:За дейност 108 „Централни държавни органи по икономически дейности и услуги” са изразходвани 34 620 лв., от които 33 000 лв. за командировки в страната във връзка с извършването на одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ и 1 620 лв. за материали.

За дейност 205 ”Участие на Република България в НАТО”, от планираните средства са направени разходи за командировки – 4 230 лв., платени такси – 105 лв. и закупени материали за 600 лв.

За дейност 282 „Отбранително- мобилизационна подготовка”, поддържане на запаси и мощности” са отчетени разходи в размер на 4 815 лв. лв. за поддръжка на обект „Брестница”.

За дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” са отчетени 104 072 лв., осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за финансиране на задача „Разработване на методика за определяне на обеми в язовирите от Приложение №1 на Закона за водите „ и задача „Разработване на методика за оценка на риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива 60/2007/ЕС „.

За дейност 701 „Почивно дело” са изразходвани средства за текуща издръжка – 117 748 лв., за вода и електроенергия на почивните бази, абонаментна такса за телекомуникационни услуги, пране на спално бельо, данък сгради и такса смет.
Капиталови средства

От планираните капиталови разходи по бюджета на МОСВ за отчетния период са изразходвани 9 434 984 лв., които представляват 18% от общите разходи за периода и 99,7% от уточнения план, като за същите са предоставени подробни разшифровки.в) Приложение № 2б. – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми на Министерство на околната среда и водите


ПРОГРАМИ на Министерство на околната среда и водите за 2012 г.

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

(в хил.лв.)

Общо

По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

Общо

По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

Общо разходи

333 339

52 460

52 460

0

280 879

128

280 751

Политика в областта на управление на водите

175 617

13 320

13 320

0

162 297

0

162 297

Програма 1 "Оценка , управление и опазване на водите на Република България"

175 617

13 320

13 320

 

162 297

 

162 297

Политика в областта на управление на отпадъците,земните недра и почвите

69 743

3 078

3 078

0

66 665

0

66 665

Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"

69 743

3 078

3 078

 

66 665

 

66 665

Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух

1 521

1 521

1 521

0

0

0

0

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

1 521

1 521

1 521

 

0

 

0

Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие

35 348

6 271

6 271

0

29 077

0

29 077

Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"

35 348

6 271

6 271

 

29 077

 

29 077

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационнна обезпеченост

11 071

11 071

11 071

0

0

0

0

Програма 5 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

11 071

11 071

11 071

 

0

 

0

Политика за повишаване на екологичното съзнание и култура

2 775

1 271

1 271

0

1 504

0

1 504

Програма 6 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"

2 775

1 271

1 271

 

1 504

 

1 504

Политика за предотвратяване и контрол на замърсяването и управление на химикалите

4 074

2 618

2 618

0

1 456

0

1 456

Програма 7 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

4 074

2 618

2 618

 

1 456

 

1 456

Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата

1 159

1 031

1 031

0

128

128

0

Програма 8 "Управление на дейностите по изменение на климата"

1 159

1 031

1 031

 

128

128

0

Програма 9 Администрация

32 031

12 279

12 279

 

19 752

 

19 752

При съставянето на програмния и ориентиран към резултатите бюджет МОСВ прилага консолидиран подход на представяне на разходите, който се използва в по-голяма част от страните в Европейския съюз. По този начин всички средства, изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет за околна среда се разглеждат като разходи на министерството, независимо от източника на финансиране.Разходите по програмите са декомпозирани на ведомствени и администрирани разходни параграфи. Ведомствените разходни параграфи са специфичните за програмата извършвани разходи за предоставянето на услугата от министерството на външен за него бенефициент. Администрираните разходни параграфи са всички разходи за проекти и дейности по програмата, извършвани извън министерството или разходите за резултати постигнати извън министерството - например от изпълнители по договори, общини, получатели на субсидии, трансфери и др. Ведомствените разходи по всяка програма са класифицирани в следните икономически категории: персонал, издръжка, капиталови разходи.
г) Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи


Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за периода 01.01.2012 - 31.12.2012 г. ( в хил.лв. )

Закон

Уточнен план

Отчет

 

 

 

Общо разходи:

692 781

701 117

388 793

Общо финансиране:

692 781

701 117

388 793

Собствени приходи

11 599

11 999

50 021

Субсидия от републиканския бюджет

49 666

56 968

57 426

Целеви средства от ЦБ

0

0

0

Предприсъединителни програми на ЕС, вкл.съфинансирането от ДБ

97 610

97 610

10 350

Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл.съфинансирането от ДБ

466 054

466 054

238 591

Заеми

5 000

5 000

1 456

Безвъзмездни помощи

0

634

595

Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда/ПУДООС/

62 852

62 852

30 354

Други

0

0

0

Основните национални и международни източници за финансиране на екологични проекти са: републиканският бюджет, ПУДООС, фондове на ЕС – ИСПА, Кохезионен фонд /ЕФРР/, както и други международни организации и финансови институции.

Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
file -> Първа общи положения ч
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница