За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023040 в землището на с. Свети никола, община каварнаДата05.09.2016
Размер234.54 Kb.
#8313
ОЦЕНКА

ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА

ПУП-ПРЗ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023040 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СВЕТИ НИКОЛА, ОБЩИНА КАВАРНА,

ОБЛАСТ ДОБРИЧ” С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА: BG 0002051 “КАЛИАКРА”

ПО ДИРЕКТИВА 79/409 ЕЕС

Изготвена от Николай Караиванов, експерт по ЕО и ОВОС с елемент “Животински свят” Удостоверение № 1616 от 11.10.2004 г.


1. Анотация.

Територията на Възложителя, разглеждана в настоящата оценка обхваща поземлен имот с № 023040 в землището на с. Свети Никола, община Каварна. Имотите се намират в обработваеми площи между селата Свети Никола и Камен бряг и заемат обща площ от 19,475 дка. Предназначението на земята е за земеделски нужди, нива, ІІІ категория при неполивни условия. Собственик на имота е „АГРО ЕРГ” ООД.

Изработване на ПУП – ПРЗ на територията цели да даде възможност за инвестиционна инициатива за жилищно строителство и инфраструктура на около 1000 м. югозападно от регулацията на с. Камен бряг и 1000 м. североизточно от регулацията на с. Свети Никола. Територията попада в границите на защитена зона BG 0002051 “Калиакра” по Директива 79/409 ЕЕС. Зоната е обявена за опазване на дивите птици (Приложение 1).

Близко разположена до територията на инвестиционното намерение е защитена зона BG 0000573 “Комплекс Калиакра” по Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Границата на зоната минава югоизточно по границата на имота на Възложителя. Двете зони са приети с решение № 802 на Министерски съвет от 4.12.2007 г. и обнародвани в ДВ бр. 107 от 18.12.2007 г.

Защитена зона BG 0000573 “Комплекс Калиакра” няма да бъде пряко засегната от инвестиционното намерение, но ще бъде взета под внимание при изготвяне на оценката (Приложение 2).
2. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона.

На този етап има и други инвестиционни предложения в процес на разработване и одобряване, в непосредствена близост до посочената територия.

Освен терени за жилищно строителство и ваканционни селища в обработваемите площи и около морския бряг се предвижда изграждането на няколко ветроенергийни парка и проекти за добив на полезни изкопаеми от фирма „Нефт и газ”. Кумулативният ефект при реализацията на всички тези инициативи по прогноза ще е значителен и ще повлияе в неголяма степен върху целостта на защитената зона, предмета и целите и.
3. Описание на елементите на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи.

Инвеститорът предвижда промяна предназначението на земята с цел жилищно строителство, изграждане на еднофамилни жилищни постройки, пътища, магазини и друга инфраструктура. Площта на закупените имоти е 19475 квадратни метра. Територията е неурегулирана.

В настоящия момент територията на инвестиционното предложение представлява обработваема земеделска земя, с предназначение за ниви. Теренът се намира на разстояние 1000 м. югозападно от регулацията на с. Камен бряг и 1000 м. североизточно от регулацията на с. Свети Никола (Приложение 3).

По отношение на близките естествени местообитания, включени в Приложение І на Директива 92/43, инвестиционното предложение няма да повлияе пряко върху тях и върху предмета и целите на опазване на защитените зони, като няма да промени тяхната същност и обхват. Като цяло заплахите са свързани с увеличаване на антропогенното въздействие в близо разположените местообитания – Западнопонтийски божурови степи.

Всички конкретни инвестиционни предложения, свързани с доизграждане на пътната инфраструктура, пречистване на отпадъчните води, изграждане на обекти, включени в Приложения № 1 и 2 към ЗООС подлежат на становище от РИОСВ-Варна относно необходимата процедура по ОВОС.

Мястото е силно уязвимо от човешки дейности, свързани с унищожаване на степните местообитания, със застрояване, както и от развитието на туризма и прекалената синантропизация на района. Редица проекти и инвестиционни инициативи за жилищно строителство, ваканционни селища и др. ще доведат до разпокъсване и загуба на ценни места за пренощуване, хранене, зимуване, както и на места за укриване на птиците при неблагоприятни метереологични условия. Строителството и функционирането на обекти с различно предназначение (туристическо, икономическо, за лично ползване и др.), води до необратимо унищожаване на степните местообитания с редки и застрашени растителни видове, тяхното разпокъсване и ограничаване. Силно намаляване на гнездовите популации на совоокия дъждосвирец (Burhinus oedicnemus), дебелоклюната чучулига (Melanocorypha calandra), късопръстата чучулига (Calandrella brachydactyla), черногърбото каменарче (Oenanthe pleschanka) и др. Освен това липсата на пречиствателни системи в селищата и единичните сгради е причина за замърсяване на варовиковата скална основа и морската акватория с комунално-битови води. Изграждането и функционирането на нефтодобивни сондажи и съоръжения северно от нос Калиакра, включително в северната част на резервата и прилежащата част на буферната зона, води до замърсяване с нефтопродукти, твърди отпадъци и сондажни води и до разрушаване на естествени степни и скални местообитания.

Степните местообитания се ползват от местното население за паша на добитък. Други заплахи за местообитанията на птиците в района е нерагламентираното изграждане на асфалтови пътища, неконтролираното движение и незаконно събиране на растения и животни в строго защитентите територии, включително в морската акватория. Дейностите свързани с развитие на инфраструктурата (електропроводи, водопроводи, телефонна мрежа и др.), както и разрастването на туристическата дейност могат да доведат до значително безпокойство на птиците, фрагментиране, влошаване и дори загуба на ценните за птиците местообитания.
4. Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на инвестиционното предложение.

Защитена зона „Калиакра” е разположена в Североизточна България и носи името на едноименния нос, който се намира в границите й. Обхваща най-източната част от Добруджанското плато и е с надморска височина от 0 до 150 м. На запад граничи с град Каварна, на север със селата Раковски и Хаджи Димитър. На североизток следва пътя село Свети Никола – с. Камен бряг – с. Тюленово до нос Шабла и обхваща бреговата ивица с прилежащата плитка морска акватория от нос Шабла до пристана на град Каварна. В границите му попадат също и село Българево и курорта Русалка. Бреговата ивица се характеризира с отвесни скални масиви на височина до 100м. с пещери и скални ниши. Растителността се характеризира главно с преобладаване на тревните фитоценози и оскъдно участие на дървесни и храстови видове. Тя се развива върху плитка почва и почти разкрита основна варовикова скала. В района между с. Българево, нос Калиакра и местността Ени кулак се намират последните и най-добре запазени степни местообитания в България. Те са резултат от съчетанието на специфичен релеф, почви и климатични условия и е особено важно да бъдат запазени, тъй като поддържат характерни видове от степния биом. Повечето от растенията принадлежат към ксеротермния тип формации.

Калиакра е единственото орнитологично важно място в България, където са съхранени остатъци от добруджанската степ, както и най-големите крайбрежни скални масиви по българското Черноморие. На територията на Калиакра са установени общо 310 вида птици, за 100 от които се изискват специални мерки за опазване на техните местообитания по Закона за биологичното разнообразие. От значение за Европейския съюз са 95 вида, включени в приложение 1 на Директива 79/409, както и голям брой мигриращи видове птици.

От срещащите се видове 106 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). В Калиакра се намира последното голямо и сравнително добре запазено степно местообитание в Добруджа. Тук обитават характерни степни видове – совоок дъждосвирец /Burhinus oedicnemus/, късопръста /Calandrella brachidactyla/ и дебелоклюна чучулиги /Melanocorypha calandra/, 4 вида каменарчета, розов скорец /Sturnus roseus/, като първите три вида са с най-високи числености в страната. Почти цялата гнездова популация на черногърбото каменарче /Oenanthe pleschanka/ е концентрирана на територията на Калиакра. Скалистите морски брегове се обитават от единствената в България колония на средния корморан /Phalacrocorax aristotelis/. С откритите биотопи са свързани и редица хищни птици, като белоопашатия мишелов /Buteo rufinus/, обикновената ветрушка /Falco tinnunculus/, сокола орко /Falco subbuteo/, късопръстия ястреб /Accipiter brevipes/, бухала /Bubo bubo/ и др.

Защитена зона BG 0002051 “Калиакра” обхваща 161 722,80 dka и е създадена с цел опазване и поддържане на местообитанията на описаните застрашени и мигриращи видове птици съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие, по време на гнездене, миграция и зимуване за постигане на техния благоприятен природозащитен статус. Осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за пренощуване за безпрепятствено предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и жерави, съгласно чл. 6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за постигане на техния благоприятен природозащитен статус. Осигуряване на безопасни въздушни коридори за безпрепятствено предвижване на водолюбивите птици в Крайморска Добруджа по време на ежедневните им прелети за търсене на храна и места за почивка. Подобряване на местообитанията и условията за гнездене на вечерната ветрушка за възстановяване на популацията й в района. Приоритетно запазване и подобряване състоянието на степните местообитания. Трайно запазване на разнообразието и качеството на местообитанията. Локализиране и защита на гнездовищата на средиземноморския буревестник. Осигуряване на защита на уязвимите места от ключово значение за видовете обект на опазване. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен статус и жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване. Природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, обект на опазване.

В защитена зона BG 0000573 “Комплекс Калиакра” попадат 12 типа местообитания от Приложение І на Директива 92/43.

1170 Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна.

1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium.

1310 Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени.

2110 Зараждащи се подвижни дюни.

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition.

40A0* Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества.

8330 Подводни или частично подводни морски пещери.

1210 Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси.

1150* Крайбрежни лагуни.

1160 Обширни плитки заливи.

6290 Западнопонтийски божурови степи.

1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини.

В приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС за Защитената зона са включени 7 вида бозайници, 3 вида влечуги, 4 вида риби, 11 вида безгръбначни животни и 2 вида растения.

Целите на опазване на защитена зона BG 0000573 “Комплекс Калиакра” са следните:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитената зона

Заплахите са свързани предимно с увеличаване на антропогенното присъствие и въздействието върху видовете и хабитатите, предмет на опазване на защитените зони, вследствие синантропизацията на района, върху защитената зона.

Инвестиционното предложение за жилищно строителство на разглежданата територия ще окаже въздействие върху следните цели на опазване на защитена зона BG 0002051 “Калиакра”, за опазване на дивите птици:


  • опазване и поддържане на местообитанията на описаните застрашени и мигриращи видове птици съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие, по време на гнездене, миграция и зимуване за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;

  • осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за пренощуване за безпрепятствено предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и жерави, съгласно чл. 6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети;

  • приоритетно запазване и подобряване състоянието на степните местообитания;

  • осигуряване на защита на уязвимите места от ключово значение за видовете обект на опазване;

  • опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен статус и жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване.

  • природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, обект на опазване.


5.1 Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и видовете - предмет на опазване в защитената зона.

При строителството и най-вече при ескплоатацията на жилищните сгради и инфраструктурата, предвидени в инвестиционното предложение, съществува потенциалната опастност от замърсяване и влошаване на условията на средата - замърсяване на почвите и от там промяна в растителността в близкоразположената защитена зона BG 0000573 “Комплекс Калиакра”. Близкоразположените естествени местообитания - 6290 Западнопонтийски божурови степи, включени в Приложение І на Директива 92/43 и в Приложение І към чл.6 ал.1 т.1 от Закона за биологичното разнообразие, незначително ще бъдат увредени вследствие урбанизацията и засиленото човешко присъствие в района (Приложение 4).

От птиците гнездещите в агроекосистемите, в приложение І на Директива 79/409 ЕЕС попада единствено дебелоклюната чучулига (Melanocorhypha calandra). Тук плътността и не е особено висока, но в степните територии над резерват „Яйлата” и между селата Камен бряг и Св. Никола е доминиращ вид с гнездова плътност между 13.4 и 18.7 двойки на 10 ха. (Ivanov, Karaivanov, Nonev, 1998). Територията е важно зимовище за вида и място където се концентрират значителни количества мигриращи дебелоклюни чучулиги.

В непосредствена близост до територията, в полезащитните пояси и степните хабитати, гнездят още 12 вида птици предмет на опазване на защитената зона. В Западнопонтийските божурови степи това са: турилик (Burhinus oedicnemus), късопръста чучулига (Calandrella brachidactyla), полска бъбрица (Anthus campestris), черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka), градинска овесарка (Emberiza hortulana). Полезащитните пояси и храсталаци са местообитание на видовете: червеногърба сврачка (Lanius collurio), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), вечерна ветрушка (Falco vespertinus), горска чучулига (Lullula arborea), козодой (Caprimulgus europaeus), черночела сврачка (Lanius minor). Скалните венци на резервата „Яйлата” и прилежащите степни територии и обработваеми площи са местообитание на двойка бухали (Bubo bubo).

Територията на инвестиционното предложение се използва от някои хищни птици по време на миграция за попълване на хранителните запаси.

Уязвими видове влечуги от Приложение ІІ на Директива 92/43 са двата вида костенурки, срещащи се редовно на територията на Възложителя и в съседните хабитати.5.2 Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение.

В непосредствена близост до територията на инвестиционното предложение са археологически резерват „Яйлата” и резерват „Калиакра” с буферната му зона която вече е обявена за защитена местност „Степите”.

Теренът представлява обработваема площ. Очаква се повишен антропогенен натиск и замърсяване с битови и строителни отпадъци на околната среда в близост до разглежданата територия. Това ще се отрази върху съседните територии и обитаващите ги животински видове.

Въпреки че територията е в края на възприетите граници на защитена зона BG 0002051 “Калиакра” и граничи с защитена зона BG 0000573 “Комплекс Калиакра”, поради неголямата площ на инвестиционното предложение и синантропизацията на района по време на строителството и при експлоатацията ще се наруши целостта на защитените зони в допустими граници. Ще се получи частична загуба на ценни местообитания и фрагментация на степните крайбрежни хабитати. Обезпокояване ще има при някои от посочените по-горе видове птици. Инвестиционното предложение няма да има значително въздействие върху двете защитени зони с оглед на структурата им, функциите и природозащитните цели.

Загуба на местообитания и обезпокояване на видове ще има при гнездещите чучулиги - дебелоклюната чучулига и полската чучулига (Alauda arvensis), както и жълтата стърчиопашка (Motacilla flava). Последните два вида не са предмет на опазване на защитената зона.
6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитената зона и определяне на степента на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки.

Предвид характера на инвестиционното намерение, са предложени мерки по време на строителството и експлоатацията на жилищни сгради и инфраструктура в рамките на разглежданият имот.

Точно маркиране на маршрутите за подходите към строителните петна на терена, за да се предотврати допълнителното унищожение на растителност и нарушаване на прилежащи терени. Да не се засягат по какъвто и да било начин степните местообитания - 6290 Западнопонтийски божурови степи и полезащитните пояси.

Общата застроена площ да не надхвърля 25 % от площта на имота.

Избягване на високо строителство и сгради предизвикващи естетически дискомфорт сред туристите. Максималната височина на сградите да не надвишава 9 м. и облика им да отговаря на традиционното строителство в района.

Да се предвидят и маркират местата за временно депониране на материали от изкопните дейности, пръст и земни маси, които да са извън границите на защитената зона.

Да не се третира с химически вещества тревната покривка и пътищата.

Стриктно да се спазват правилата за противопожарна безопасност.

Да не се допуска изхвърлянето на битови и хранителни отпадъци и обособяването на нерегламентирани сметища, които могат да доведат до отравяне на почвите, и представителите на растителния и животинския свят.

Провеждането на редовна рекултивация на тревната покривка на предвидените места да бъде с подходящи растителни видове от района, за да се запази естественото, типично за района биологично разнообразие да не се допуска внасянето на чужди за региона растителни видове.

Строителните работи да се извършват извън размножителният сезон на повечето животински видове, който е от април до юни, за да се избегне тяхното безпокойство.

Необходимо е провеждането на подробна разяснителна кампания сред участниците в строителните и експлоатационни дейности с цел предотвратяване на щети върху растителния и животински свят в района.

Недопускане на разливи на горива и смазочни материали от строителните машини.

Следва да бъде предложено решение за заустване и отвеждане на отпадните води.


7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона, включително нулева алтернатива.

Алтернативни решения не са разглеждани. В рамките на Защитената зона всяко друго алтернативно решение би довело до идентично или значително по-голямо негативно въздействие върху местообитанията и видовете предмет на опазване на ЗЗ. При нулева алтернатива би се запазило сегашното състояние и параметри на компонентите на околната среда.


8. Картен материал с местоположението на обектите/трасетата на плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение спрямо защитената зона и нейните елементи.

Приложение 1 Местоположение на инвестиционното предложение спрямо границите на защитена зона BG 0002051 “Калиакра” за опазване на дивите птици.

Приложение 2 Местоположение на инвестиционното предложение спрямо границите на защитена зона BG 0000573 “Комплекс Калиакра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Приложение 3 Снимки от територията на инвестиционното предложение.

Приложение 4 Близкоразположените естествени местообитания - 6290 Западнопонтийски божурови степи, включени в Приложение І на Директива 92/43 и в Приложение І към чл.6 ал.1 т.1 от Закона за биологичното разнообразие
9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22.

Отрицателното въздействие върху Защитената зона “Калиакра” по Директива 79/409 ЕЕС се състои в промяна на статута и предназначението на земята. Степента на въздействие е поносима, поради неголямата площ на инвестиционното намерение, кумулативният ефект от подобни и други инвестиционни намерения в границите на защитената зона и непосредствената близост до важни местообитания по Директива 92/43 – Западнопонтийски божурови степи.

По отношение на хабитатите в тази и прилежащите защитени зони, има опастност да се наруши целостта на територията на зоните по време на строителството и експлоатацията. По време на експлоатацията се очаква косвено влияние от кумулативното въздействие предизвикано от общо увеличаване на антропогенния натиск.

9.1. Характеристика на инвестиционното предложение.

Територията на Възложителя обхваща поземлени имоти с обща площ от 247,782 дка в землището на с. Свети Никола, община Каварна. Имотите се намират в обработваеми земеделски земи между селата Свети Никола и Камен бряг, в непосредствена близост до археологически резерват „Яйлата” и степните крайбрежни местообитания.

Изработване на ПУП – ПРЗ на територията цели да даде възможност за инвестиционна инициатива за жилищно строителство и съответната инфраструктура. Територията попада в границите на защитена зона BG 0002051 “Калиакра” по Директива 79/409 ЕЕС. Зоната е обявена за опазване на дивите птици (Приложение 1).

Близко разположена до територията на инвестиционното намерение е защитена зона BG 0000573 “Комплекс Калиакра” по Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.9.2. Характеристики на други планове, програми и проекти/ инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона.

На този етап има и други инвестиционни предложения в процес на разработване и одобряване, в непосредствена близост до посочената територия. Кумулативният ефект при реализацията на всички тези инициативи ще е значителен и ще повлияе в голяма степен върху целостта на защитената зона, предмета и целите и.9.3. Характеристики на защитената зона.

Защитена зона BG 0002051 “Калиакра” обхваща 161 722,80 dka и е създадена с цел опазване и поддържане на местообитанията на описаните застрашени и мигриращи видове птици.Видове птици обект на опазване за защитената зона по чл. 6, ал.1, т.3, определени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие:

Черноврат гмурец /Podiceps nigricollis/, Среден корморан /Phalacrocorax aristotelis/, Mалък корморан /Phalacrocorax pygmeus/, Розов пеликан /Pelecanus onocrotalus/, Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, Mалък воден бик /Ixobrychus minutus/, Черен щъркел /Ciconia nigra/, Бял щъркел /Ciconia ciconia/, Бяла лопатарка /Platalea leucorodia/, Поен лебед /Cygnus Cygnus/, Голяма белочела гъска /Anser albifrons/, Сива гъска /Anser anser/, Червеногуша гъска /Branta ruficollis/, Осояд /Pernis apivorus/, Черна каня /Milvus migrans/, Червена каня /Milvus milvus/, Морски орел /Haliaeetus albicilla/, Египетски лешояд /Neophron percnopterus/, Орел змияр /Circaetus gallicus/, Тръстиков блатар /Circus aeruginosus/, Полски блатар /Circus cyaneus/, Степен блатар /Circus macrourus/, Ливаден блатар /Circus pygargus/, Късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, Белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, Малък креслив орел /Aquila pomarina/, Царски орел /Aquila heliaca/, Скален орел /Aquila chrysaetos/, Малък орел /Hieraaetus pennatus/, Орел рибар /Pandion haliaetus/, Вечерна ветрушка /Falco vespertinus/, Малък сокол /Falco columbarius/, Средиземноморски сокол /Falco eleonorae/, Ловен сокол /Falco cherrug/, Сокол скитник /Falco peregrinus/, Ливаден дърдавец /Crex crex/, Сив жерав /Grus grus/, Турилик /Burhinus oedicnemus/, Кафявокрил огърличник /Glareola pratincola/, Златиста булка /Pluvialis apricaria/, Гривеста рибарка /Sterna sandvicensis/, Речна рибарка /Sterna hirundo/, Бухал /Bubo bubo/, Синявица /Coracias garrulus/, Сирийски пъстър кълвач /Dendrocopos syriacus/, Дебелоклюна чучулига /Melanocorypha calandra/, Късопръста чучулига /Calandrella brachydactyla/, Горска чучулига /Lullula arborea/, Полска бъбрица /Anthus campestris/, Черногърбо каменарче /Oenanthe pleschanka/, Голям маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/, Ястребогушо коприварче /Sylvia nisoria/, Полубеловрата мухоловка /Ficedula semitorquata/, Червеногърба сврачка /Lanius collurio/, Черночела сврачка /Lanius minor/, Градинска овесарка /Emberiza hortulana/.

Видове птици по чл.6, ал.1, т.4:

Червеногуш гмуркач /Gavia stellata/, Черногуш гмуркач /Gavia arctica/, Малък гмурец /Tachybaptus ruficollis/, Голям гмурец /Podiceps cristatus/, Ушат гмурец /Podiceps auritus/, Обикновен буревестник /Puffinus yelkouan/, Голям корморан /Phalacrocorax carbo/, Сива чапла /Ardea cinerea/, Ням лебед /Cygnus olor/, Сива патица /Anas strepera/, Зеленоглава патица /Anas platyrhynchos/, Шилоопашата патица /Anas acuta/, Червеноклюна потапница /Netta rufina/, Кафявоглава потапница /Aythya ferina/, Качулата потапница /Aythya fuligula/, Среден нирец /Mergus serrator/, Малък ястреб /Accipiter nisus/, Обикновен мишелов /Buteo buteo/, Северен мишелов /Buteo lagopus/, Черношипа ветрушка /Falco tinnunculus/, Орко /Falco subbuteo/, Лиска /Fulica atra/, Планински дъждосвирец /Charadrius morinellus/, Голям свирец /Numenius arquata/, Средна бекасина /Gallinago gallinago/, Малка чайка /Larus minutus/, Речна чайка /Larus ridibundus/, Чайка буревестница /Larus canus/, Жълтокрака чайка /Larus cachinnans/.

В защитена зона BG 0000573 “Комплекс Калиакра” попадат 12 типа местообитания от Приложение І на Директива 92/43.9.4. Област на въздействие.

Пряко и косвено ще бъдат повлияни местообитания и видове предмет на опазване на ЗЗ BG 0002051 “Калиакра” и ЗЗ BG 0000573 “Комплекс Калиакра”.а) Типове природни местообитания

Областта на въздействие на инвестиционното предложение ще обхване територия, която попада само в обработваеми площи. Непосредствената близост, мащабността и човешкото присъствие ще се отразят неблагоприятно върху близките естествени природни местообитания. В защитена зона BG 0000573 “Комплекс Калиакра” това са местообитания 6290 Западнопонтийски божурови степи, включени в Приложение І на Директива 92/43 и в Приложение І към чл.6 ал.1 т.1 от Закона за биологичното разнообразие.б) Местообитания и популации на видовете-предмет на опазване на ЗЗ.

Територията на инвестиционното предложение е местообитание на дебелоклюната чучулига, вид включен в Приложение І на Директива 79/409 и предмет на опазване на защитена зона „Калиакра”.

В непосредствена близост до територията, в полезащитните пояси и степните хабитати, гнездят още 12 вида птици предмет на опазване на защитената зона. В Западнопонтийските божурови степи това са: турилик, късопръста чучулига, полска бъбрица, черногърбо каменарче, градинска овесарка. Полезащитните пояси и храсталаци са местообитание на видовете: червеногърба сврачка, сирийски пъстър кълвач, вечерна ветрушка, горска чучулига, козодой, черночела сврачка. Скалните венци на резервата „Яйлата” и прилежащите степни територии и обработваеми площи са местообитание на двойка бухали.

Територията на инвестиционното предложение се използва от хищни птици по време на миграция и зимуване.9.5. Степен на въздействие върху типове природни местообитания.

Степента на въздействие върху природните местообитания – Западнопонтийски божурови степи, по време на строителството и особено при експлоатацията на инвестиционната инициатива, ще бъде във поносима степен. Увеличеният антропогенен натиск, замърсяването с битови и строителни отпадъци води до частично унищожаване на тези уникални степни местообитания обитавани от редки и застрашени растителни и животински видове.9.6. Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете-предмет на опазване на ЗЗ.

Въздействието върху орнитофауната и видовете предмет на опазване на защитената зона в района на инвестиционното намерение се определя като пряко, вследствие нарушаване на местообитанието и непряко, вследствие безпокойство на видовете в прилежащите територии. Пряко въздействие ще има върху гнездящите на територията видове чучулиги, описани по-горе. Полската чучулига е широко разпространена в цялата страна. Дебелоклюната чучулига в този район е с най-висока гнездова плътност и доминиращ вид в орнитоценозите. Увреждането на местообитанието на вида и безпокойството му в близките степни територии ще е с незначителна степен на въздействие. Най-силно засегнатите естествени природни местообитания от инвестиционното предложение са прилежащите Западнопонтийски божурови степи с площ около 500 дка. Този тип местообитания е с 15 % покритие в границите на защитената зона или около 24 250 dka. Ще бъде засегнато в незначителна степен около 2 % от местообитанието.

Това ще се отрази върху гнездящите видове птици включени в Приложение І на Директива 79/409, изброени в точка 5.1. Въздействието върху популациите на тези видове изразено в проценти за защитената зона е следното: дебелоклюна чучулига – 7.6 %, турилик – 16.6 %, късопръста чучулига - 0.5 %, полска бъбрица - 3.15 %, черногърбо каменарче - 5.52 %.

По-ниска степен на непряко въздействие ще има върху горската чучулига, синявицата и козодоя. В полезащитните пояси гнезди вечерна ветрушка. Безпокойството при този вид може да доведе до напускането на района.9.7. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитената зона.

Въпреки че територията е в края на възприетите граници на защитена зона BG 0002051 “Калиакра” и граничи с защитена зона BG 0000573 “Комплекс Калиакра”, поради голямата площ на инвестиционното предложение и увеличеното човешко присъствие по време на строителството и при експлоатацията ще се наруши целостта на защитените зони. Ще се получи загуба на ценни местообитания и фрагментация на степните крайбрежни хабитати. Обезспокояване ще има при някои от посочените по-горе видове птици. Инвестиционното предложение ще има незначително въздействие върху двете защитени зони с оглед на структурата им, функциите и природозащитните цели.9.8. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки.

От първостепенно значение е контролът при заустването и отвеждането на битовите и отходни води и изхвърляне на строителни и битови отпадъци.

Други предложения за смекчаващи мерки са разгледани в т. 6.

9.9. Наличие на алтернативни решения.

Няма разглеждани други алтернативни решения.9.10. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на инвестиционното предложение или съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда.

Инвестиционното предложение е свързано с развитието на туризма в района. Няма отношение към човешкото здраве или обществената сигурност.9.11. Предложени компенсиращи мерки.

Няма предложени компенсиращи мерки.


10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на плана, програмата и проекта или от реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение.

Няма наличие на обстоятелства по чл. 33 от ЗБР, ал. 1 и 2 за които компетентния орган следва да направи изключение. Инвестиционното предложение не е свързано с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда.

Компенсиращи мерки по чл. 34 т ЗБР не могат да бъдат взети от Министерството на околната среда и водите, тъй като увреждането и загубата на местообитанието - 6290 Западнопонтийски божурови степи, не може да бъде възстановено. Този тип местообитание е с ограничена площ и е изцяло включено в защитената зона BG 0000573 “Комплекс Калиакра”.

Алтернативно решение е инвестиционното намерение да бъде отдалечено от посоченото местообитание, съответно и морският бряг и изместено извън границите на защитената зона в северозападна посока.


11. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация.

- Георгиев Д. и др. Стандартен формуляр за набиране на данни за специални защитени зони (СЗЗ) за проекто - територии от значение за общността (ПТЗО) и за специални консервационни зони (СКЗ), “Калиакра ” (BG 0002051), Натура 2000. МОСВ.

- Николов Б. и др. Стандартен формуляр за набиране на данни за специални защитени зони (СЗЗ) за проекто - територии от значение за общността (ПТЗО) и за специални консервационни зони (СКЗ), “Комплекс Калиакра” (BG 0000573), Натура 2000. МОСВ.

- Закон за биологичното разнообразие. ДВ. бр.77/2002 г.

- Ivanov B., N. Karaivanov, St. Nonev 1998. Breeding Birds Communities in the Steppe Habitats of Dobrudja, Bulgaria. Acta zool. Bulggarica, 50 (2-3), 67-77.

- Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, 2005, WWF,Дунавско-Карпатска програма, Федерация “Зелени Балкани”, 128с.

- Червена книга на Р България. 1985. т.2 Животни. София. БАН.

- Birds in Europe: Population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: Birdlife International (Birdlife Conservation Series No. 12). 2004. 373pp.;


Николай Караиванов:
Експерт по ЕО и ОВОС с елемент “Животински свят”

Удостоверение № 1616 от 11.10.2004 г.Каталог: docs -> reports
reports -> О т ч е т за дейността на национален център по наркомании
reports -> Решение № ва-26-ео/2007 на Директора на риосв варна от 11. 03. 08 год за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка
reports -> Анотация на проекта за пуп-прз за жилищно строителство
reports -> Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
reports -> За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023035 в землището на с. Свети никола, община каварна
reports -> Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
reports -> За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023037 в землището на с. Свети никола, община каварна
reports -> Код bg0002051 и „комплекс калиакра
reports -> Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница