За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предметстраница1/14
Дата19.01.2018
Размер2.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОДСТАНЦИЯ „НИКОЛА КОЛЕВ“, ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ОТ 35/10КV НА 20/10КV

РЕФ. № РРС 13-049


гр.София, 2013 год.Съдържание


 1. Публична покана
 1. Описание на предмета на поръчката
 1. Технически изисквания на Възложителя
 1. Указания за подготовка на офертата
 1. Образец на Оферта
 1. Образец на Техническо предложение
 1. Образец на Ценово предложение
 1. Проект на договор
 1. Проект на Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 1. Образци


I. ПУБЛИЧНА ПОКАНА

II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
„ЧЕЗ Разпределение България” АД на основание чл.14, ал.4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) провежда избор на изпълнител чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: Реконструкция на подстанция „Никола Колев“, при преминаване от 35/10кV на 20/10кV, реф. № РРС 13-049.

Поръчката обхваща: проектиране във фаза работен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, обучение на специалисти на Възложителя, извършване на строително монтажни работи, съгласно одобрения работен проект, в това число извършване на 72 часови проби и въвеждане на обекта в експлоатация.


Видовете работи са описани в приложената в документацията за участие стойностна сметка (СС).
Критерий за оценка - „най- ниска цена”.

На първо място се класира участникът предложил най-ниска обща стойност за изпълнение на видовете работи описани в стойностната сметка (СС).

Договор се сключва с класирания на първо място участник. Срокът на договора е 12 месеца, считано от датата на подписването му.

Всеки участник следва да извърши оглед на обекта, предмет на настоящата поръчка. Лицата за контакт за организиране на огледи са: 1. Нинко Янев - тел: 0887932314;

 2. Красимир Христозов – тел. 0889721723

Огледите могат да се извършват всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, не по-късно от един ден преди деня за подаване на оферти, след предварително съгласуване по телефона с едно от лицата за организиране на огледи.

ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на поръчката, съгласно действащата нормативна база в Република България, както и европейски норми и стандарти, в т.ч. Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата нормативна база към него, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Правилник за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР), Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове (Наредба № 3/09.06.2004 г. за УЕУЕЛ, Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, Наредба № 4/1994 за знаците и сигналите за безопасност на труда, и противопожарна охрана, Наредба № 4/21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях и Наредба № IЗ-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар), Наредба № 3 от 31.07.2003 г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и всички други закони и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на договора.
ПРОЕКТИРАНЕ

 • Проектирането се извършва във фаза работен проект (РП). Обемът на проекта да отговаря на Наредбата № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /ДВ. бр. 51/2001 г./.

 • Да се приложат подробни записки, еднолинейни, принципни, монтажни схеми и детайли за части Първична и Вторична комутация;

 • Да се приложат пълни спецификации на апаратурата и материалите необходими за изпълнението на проекта;

 • Да се изготвят спесификации и количествени сметки на материалите;

 • Да се приложат записки по БХТ, ПАБ, опазване на околната среда и всички други изисквания към проектите, валидни в Република България.

 • Проектът да се съобрази със санитарно-хигиенните и противопожарни строително-технически норми - Наредба № IЗ-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

 • В работният проект следва да се разработи План по безопасност и здраве съгласно изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004 год. /ДВ бр. 37 от 04.05.2004 год./, който трябва да бъде предоставен на Изпълнителя/подизпълнителя на СМР.


ОБХВАТ НА ПРОЕКТА:

 • Обща обяснителна записка;

 • Част “Електрическа”

 1. Първична комутация /ел. машинна част:

- Изготвяне на експертна оценка на състоянието на тоководещите части и съоръжения, включваща:

 • Проверка на тоководещият контур от ШНР / шинен ножов разединител / до трафо вход 20kV, оформено като обяснителна записка с приложени изчисления;

 • Проверка на номиналналният ток - Iн;

 • Проверка на ток на късо съединение - Iк.с.;

 • Проверка на ток на термична устойчивост - I терм. уст;

 • Проверка на ток на динамична устойчивост - I дин. уст.

 • Подмяна на проходни изолатори стар тип с нов тип;

- Самостоятелен чертеж на гъвкави електрически връзки между клемите за всяко ниво на напрежение (20/10 кV) на силовите трансформатори и съответните шинни системи 35/10 кV;

- Чертеж на килии „Мерене“ на двете секции. 1. Част електро - вторична комутация /ел. машинна част/:

 • Подмяна на релейни защити на силов трансформатор 1

 • Подмяна на релейни защити на силов трансформатор 2

 • Управление на релейни защити на силов трансформатор 1

 • Управление на релейни защити на силов трансформатор 2

 • Управление на блокировки на силов трансформатор 1

 • Управление на блокировки на силов трансформатор 2

 • Част Конструктивна - да се предвиди укрепване на преградните стени на килии 35/20 kV;

 • Част „План по безопасност и здраве”;

 • Част „Пожарна безопасност“;

 • Част Проекто сметна документация (ПСД) – подробна количествено стойностна сметка на обекта, в това число и спецификация на материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията.

Проектът следва да се съгласува с Възложителя ЧЕЗ Разпределение България АД и съответните инстанции, в това число и с ЕСО ЕАД и Районна служба пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН)


ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ

Изпълнителят доставя всички необходими материали, апаратура, оборудване и съоръжения за изпълнение обекта на поръчката, с изключение на двата силови трифазни двунамотъчни понищаващи трансформатори 20/10 kV.

Доставката на материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията се извършва по ред и начин, описани в договора. Материалите, апаратурата, оборудването и съоръженията следва да бъдат придружени със съответните документи: сертификати, декларации за съответствие, протоколи от типови и заводски изпитания, експлоатационна документация на български език /инструкция за монтаж, експлоатация, съхранение, контрол и др./, лицензии, гаранционни карти, издадени от производителя. След монтиране на новото оборудване следва да се представят: Протоколи и сертификати за контрол на характеристики на новомонтираното оборудване; Протоколи за настройки на релейните защити, Лицензи към софтуерните продукти.
СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

В основната си част строително монтажните работи обхващат следните дейности:

Демонтаж на съществуващите токови измервателни трансформатори 35 kV и подмяната им с токови измервателни трансформатори 20 kV и преводно отношение 400/5/5/5; демонтаж на напреженови измервателни трансформатори 35 kV и монтаж на нови такива 20 kV; демонтаж на съществуващите релейни защити и монтаж на нови; изпълнение на две трансформаторни присъединения 20 kV и комутация към съществуващите линейни ножови разединители 35 kV; изпълнение на поле “Мерене на шини” за всяка секция на шинна система 20 kV;
ИЗВЪРШВАНЕ НА 72 ЧАСОВИ ПРОБИ

72-часовите проби под товар се извършват след завършване на строително-монтажните работи и представяне от Изпълнителя на Възложителя на три комплекта проекти, отразяващи обекта такъв, какъвто е след приключване на ремонтните дейности и подпечатани с подходящ по големина печат „ЕКЗЕКУТИВ“;


ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Избраният за Изпълнител на поръчката да обучи 4 специалисти на Възложителя по предварително утвърдена от Възложителя програма. Обучението да осигури възможност за изпълнение на функциите по конфигуриране, настройка и обслужване на всички цифрови апарати. Обучените специалисти трябва да бъдат сертифицирани и да имат права и възможности за изпълнение на всички горепосочени функции. Обучението да бъде проведено преди стартирането на 72 часовите проби, като всички необходими документации и материали, включително софтуер, инструкции за работа с новомонтираните ЦЗ (на български език) и 2 броя кабели за връзка със защитите да бъдат предадени на Възложителя.


ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Приемането на обекта на поръчката и пускането му в експлоатация се удостоверява със съставяне и подписване от Изпълнителя и Възложителя на приемо-предавателен протокол, след Протокол Образец №15, Протокол за проведени 72-часови проби, Протокол Образец №16 и Разрешение за ползване.


ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА В ЕНЕРГИЙНИЯ ОБЕКТ
А) Изисквания към схемата на страна 20/10 кV:

АI Общи изисквания:

 1. Закритата разпределителна уредба 20 кV на ПС „Никола Колев” при проектирането и изпълнението изцяло да се адаптира към съществуващите съоръжения на ЗРУ 35 кV като се запазва класическата конструктивна форма и непълна “Н” схема с еднократно свързване на присъединенията към единична секционирана, през ножов разединител, шинна система;

 2. ЗРУ 20 кV (настоящо ЗРУ 35 кV) се запазва в технологичното помещение на уредба 10 кV като основните и спомагателните полета са разположени в 10 килии;

 3. При проектирането и изпълнението на двете трансформаторни присъединения 20 кV в компановката им се запазват шинен ножов разединител 35 кV, силов маломаслен прекъсвач 35 кV, заемащи свободно стоящите килии на втория етаж, шинната система 35 кV към намотка 20 кV на силовия трансформатор и шинната система 10 кV към намотка 10 кV на силовия трансформатор, разположени в килиите на първия етаж;

 4. При проектирането и изпълнението на двете трансформаторни присъединения 20 кV да се подменят съществуващи токови измервателни трансформатори 35 кV в килии на втория етаж с токови измервателни трансформатори 20 кV и преводно отношение 400/5/5/5;

 5. Да се проектират гъвкави електрически връзки между клемите за всяко ниво на напрежение (20/10 кV) на силовите трансформатори и съответните шинни системи 35/10 кV;

 6. При проектирането и изпълнението на двете въводни присъединения 20 кV в компановката им се запазва линеен ножов разединител 35 кV, разположен в килии на първия етаж;

 7. При проектирането и изпълнението на двете въводни присъединения 20 кV в компановката им да се демонтират напреженови измервателни трансформатори 35 кV, разположен в килии на първия етаж;

 8. За всяка секция на шинна система 20 кV (настояща 35 кV) да се проектира и изпълни поле „Мерене на шини“, включващо в компановката си шинен ножов разединител 20 кV, високо волтови предпазители 20 кV и пофазни напреженови трансформатори с преводно отношение 20/√3;0,1/√3; 0,1;

 9. Да се проектира и изпълни комутация на новите кабелни линии 20 кV към съществуващите линейни ножови разединители 35 кV;

 10. Защитата от пренапрежения на новата кабелни линии 20 кV да се проектира с ограничители на напрежение съобразно изчисление координация на изолацията;

 11. Да се проектират два силови трифазни двунамотъчни понижаващи трансформатори 20/10 кV, 10 МVА в съществуващите трафохалета, непосредствено до ЗРУ 35/10 кV.

Доставката и монтажа на двата трансформатора са задължение на Възложителя.

 1. Компановката на двата трафовходове 10 кV се запазва без промени;

 2. ЗРУ 10 кV е изпълнена по схема с еднократно свързване на присъединенията към двойна шинна система от килиен конструктивен вид с твърди шини, двуетажна и с двуредова компановка и не е обект на настоящото техническо задание.


А.ІІ Допълнителни изисквания:

 1. За схема на страна 20 кV да се извършат необходимите изчисления в нормален и авариен режим на потокоразпределението и токовете на късо съединение;

 2. Да се запазят механични и електрически блокировки;

 3. Да се предвидят необходимите строително-монтажни работи (СМР) и конструкции;

 4. Всички новомонтирани съоръжения да бъдат присъединени към съществуващата заземителна и мълниезащитна инсталация.


ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ:

Да се проектира и подмени изцяло вторичната комутация за релейни защити с обхват бивши полета 35 кV (след реконструкцията 20 кV), трафовходове 10 кV и командни/релейни табла в командна зала .

Вторичната комутация, кабелните разводки и оперативното захранване следва да са проектира и изпълнени съгласно изискванията на Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Всички кабели за вторична комутация да са нови, с медни жила и да отговарят на изискванията за неразпространение на горенето съгласно IEC 323-3, категория А, да отговарят на изискванията за огнеустойчивост съгласно IEC 331 с маркировка на изолираните жила.

Оперативно напрежение на шини „право напрежение” е 220 ± 20 % V DC.

Веригите за управление и релейни защити да имат постоянен контрол на захранващото оперативно напрежение.

Начинът на организация на командите за включване и изключване на прекъсвачи и линейни разединители в уредба 20 кV и за трафовходове 10 кV се запазва съгласно действащите работни проекти.

Токовите вериги и напреженовите вериги на страна 20 кV и на трафовходове 10 кV да се проектират и изпълнят с минимално сечение 2.5 mm2.

Заземяването на вторичните токови и напреженови вериги да се проектира и изпълни в една точка на клемореда на събирателния шкаф до първичното съоръжение. Вторичните напреженови вериги да се предвидят за изпълнение с 4-жилен екраниран с лента кабел от измервателните трансформатори до командния шкаф в ЗРУ 20 кV, както и от него до командно табло за съответното линейно присъединение.

Вторичните токови вериги да се предвидят за изпълнение с 2-жилен екраниран с лента кабел от измервателните трансформатори до командния шкаф в ЗРУ за всяка фаза и с 4-жилен екраниран с лента кабел от него до електромерния шкаф в ЛАЗ.

Електромерните табла се запазват.

Маркировката, на всеки край на жилата, да носи информация за номера на жилото, номера на клемата към която се присъединявана и адреса на присъединяване на другия край на жилото.

Клеморедите в релейните табла за двата силови понижаващи трансформатора 20/10 кV да бъдат разделени и маркирани на:


 1. токови вериги;

 2. напреженови вериги;

 3. входове и изходи на релейните защити;

 4. сигнализация;

 5. изключвателни вериги и др.

Във всеки клеморед трябва да има най-малко 20 % свободни клеми. Клемите да отговарят на ЕN 60947-7-1:1989 N за присъединяване на кръгли медни проводници с винтово закрепване с неотслабваща сила на притискане на проводника при вибрации и стареене. Да са устойчиви на електролитна корозия и ръжда, негорими с повишена устойчивост на чупене. Изолационният материал да не абсорбира влага, с IДОП.МАКС.трайно ≥ 40 А и UДОП.МАКС ≥ 500 V. Клемите да бъдат монтирани на DIN профили и да бъдат подходящо разположени, за да бъде осигурен лесен достъп за монтиране на кабелите, проверки и работа по вторичната комутация.

За токовите и напреженовите вериги да се предвидят специални клеми позволяващи видимо разкъсване без изваждане на проводниците и включване на тестова апаратура със стандартни кабелни накрайници – щифт 4 мм, удобно и безопасно шунтиране на токовите вериги. Всички останали клеми да позволяват видимо разкъсване без изваждане на проводниците.

Клемите и клеморедите да са надписани, номерирани и снабдени с всички аксесоари необходими за работа по вторичната комутация. Вътрешните и външните вериги да са присъединени от различни страни на клемореда.
РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА:

А). Общи изисквания:

Релейната защита на новоизградените силови трансформатори 20/10 кV да бъде цифрова, комплексна, мултифункционална, с местна сигнализация, регистър на аварийна информация, регистратор на аварийни процеси, енергонезависима памет, LCD – дисплей за визуализиране на моментни стойности на електрически величини и да изпълнява функциите: 1. контрол;

 2. измерване;

 3. мониторинг;

 4. защита.

При разработката и изпълнението на проекта за организация на РЗ същите да са разделени на две групи: основни и резервни, които да имат отделни оперативни вериги и да са свързани към отделни ядра на токовите трансформатори;
Б). Вид на апаратурата за силов трансформатор (страна 20 кV):

 1. Технологична (термична и газова казан) защита;

 2. Диференциалнотокова защита със спирачно действие и блокировка по втори и пети хармоник;

 3. Диференциалнотокова отсечка без спирачно действие;

 4. Вътрешно (софтуерно) изравняване на преводните отношения на токовите измервателни трансформатори и на групата на свързване на силовия трансформатор (без използване на междинни токови трансформатори);

 5. Резервна трифазна максималнотокова защита (двустъпална) с независимо от тока времезакъснение;

 6. Защита от претоварване за двете страни на силовия трансформатор.


Б.І. Диференциална защита за трансформатори – 10 MVA, 20/10 кV:

 1. Защита на трифазен двунамотъчен силов трансформатор;

 2. Трифазно измерване в мрежа 20 кV с неефективно заземен звезден център – с малък ток на еднофазно късо съединение;

 3. Свързана към ТТ, в отделно вторично ядро с номинален вторичен ток 5 А за всяко работно напрежение;

 4. Допустимо трайно претоварване по ток – най-малко 4.IН.

 5. Номинално оперативно напрежение за захранване на защитата и за работа на цифровите входове и изходи – 220 ± 20 % V DC;

 6. Високо бързодействие (заедно с времето на изходните релета) - <30 ms при съотношение между диференциалния ток и настройката – Idiff/Isett > 3;

 7. Грешка на измерването по ток– по-малка от 5 %;

 8. Висока сигурност;

 9. Опростено тестване и настройка;

 10. Независимост от насищането на ТТ и незаработване при външни къси съединения;

 11. Контрол на изправността на токовите вериги по време на работа;

 12. Компактност на монтажа;

 13. Индикация за неизправност и пофазно заработване на лицевия панел;

 14. Възможност за настройка на продължителността на изходния импулс;

 15. Надеждна блокировка от намагнитващия ток на трансформатора, при включване на празен ход. Като взаимно допълващи се критерии да се използват съдържание на втори и пети хармоник и формата на синусоидата;

 16. Наличие на диференциална токова отсечка за ускорено изключване при големи токове на късо съединение със собствено време <20 ms (включително собствените изходни релета на защитата);

 17. Защитата да бъде със спирачно действие;

 18. Да има два или три настройваеми наклона в характеристиката;

 19. Токът на заработване на диференциалната отсечка да е настройваем;

 20. Минималният диференциален ток на заработване трябва да е между 0,1 и 0,5 от IН;

 21. Да има осигурена чувствителност при междувитково късо съединение на по-малко от 3 % от навивките на една фазна намотка;

 22. Наличие на вградена функция претоварване на трансформатора по ток за страна 20 кV и 10 кV;

 23. Наличие на вграден регистратор на събития (event recorder);

 24. Наличие на вграден регистратор на смущения (disturbance recorder);

 25. Наличие на най-малко 12 свободно програмируеми светодиоди, разположени на лицевия панел и служещи за индикация на заработването на защитата;

 26. Интерфейс за синхронизация на вградения часовник;

 27. Интерфейс за директна комуникация със защитата чрез персонален компютър;

 28. Собствени дисплей и клавиатура за директна комуникация със защитата (без PC).

Техническите характеристики за НДЗ на трансформатор трябва да отговарят на зададените от Възложителя и посочени в Приложение 1, както и техническите характеристики за помощни и сигнални релета трябва да отговарят на зададените от Възложителя и посочени в Приложение 3.


Б.ІІ. Резервна МТЗ за страна 20/10 kV на трансформатори 10 MVA, 20/10 кV:

 1. Изпълнена в отделен хардуер, независим от диференциалната защита на трансформатора;

 2. Свързана към ТТ, в отделно вторично ядро с номинален вторичен ток 5 А;

 3. Допустимо трайно претоварване по ток – най-малко 4.IН;

 4. Грешка на измерването по ток – не повече от 5 %;

 5. Номинално оперативно напрежение за захранване на защитата и за работа на цифровите входове и изходи – 220 ±20 % V DC;

 6. Вградена функция максималнотокова защита с независимо от тока закъснение и две стъпала по ток и по време;

 7. Грешка на измерването по време – не повече от 5 %.

 8. Вградена функция земна защита две стъпала по ток и по време;

 9. Вградена функция претоварване на трансформатора по ток на страна 20 кV и 10 кV;

 10. Вградена функция за блокировка от тока на намагнитване при включване на трансформатор на празен ток;

 11. Визуализиране на вграден дисплей на аварийна информация, включваща параметрите на к.с.;

 12. Визуализиране на вграден дисплей на текущо измерваните ефективни стойности (модул и фаза) на всеки от аналоговите входове на устройството;

 13. Възможност за свободно конфигуриране двоичните входове и изходи;

 14. Вградена функция за регистрация на аварийни събития (event recorder);

 15. Наличие на вграден регистратор на смущения (disturbance recorder);

 16. Вграден часовник за реално време с разделителна способност 1 милисекунда;

 17. Минимален брой на регистрираните аналогови сигнали – броя на аналоговите величини, измервани от защитата – (Фазни токове, ток 3Io, линейни напрежения и 3Uo (изчислено));

 18. Наличие на програмно осигуряване в устройството, необходимо за настройка, конфигуриране и изчитане на регистрираната информация от РС;

 19. Интерфейс за синхронизация на вградения часовник;

 20. Интерфейс за директна връзка с персонален компютър;

 21. Клавиатура и дисплей за директна работа (без РС) при четене на информация и промяна на настройки;

Техническите характеристики за РМТЗ на трансформатор трябва да отговарят на зададените от Възложителя и посочени в Приложение 2, както и техническите характеристики за помощни и сигнални релета трябва да отговарят на зададените от Възложителя и посочени в Приложение 3.
Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница